Jak wygląda aplikacja komornicza?

Jak wygląda aplikacja komornicza?

author
26 września 2018
W każdym zawodzie trzeba odbyć praktykę - także w zawodzie komornika. Proces dwuletniej aplikacji komorniczej musi przejsć każdy, kto chce nim zostać. Sprawdzamy wszystkie szczegóły dotyczące tego etapu ścieżki kariery zawodowej.

Spis treści:
1. Aplikacja komornicza – co to jest?
2. Jak dostać się na aplikację komorniczą?
3. Ile trwa aplikacja komornicza?
4. Jak wygląda aplikacja?
5. Zarobki aplikanta komorniczego.
6. Czy warto iść na aplikację komorniczą?
7. Podstawa prawna.


 

APLIKACJA KOMORNICZA – CO TO JEST ?

Aplikant komorniczy to najogólniej mówiąc osoba, która zapoznaje się z pracą komorników sądowych towarzysząc im zarówno w czynnościach wykonywanych w kancelarii, jak i zdobywa wiedzę teoretyczną na seminariach. Aplikant uczy się wykonywania czynności związanych z egzekucją komorniczą. Aplikacja trwa 2 lata. Aplikanta zatrudnia komornik. Po roku aplikacji komornik może upoważnić danego aplikanta do samodzielnego wykonywania tzw. czynności egzekucyjnych, które może wykonywać asesor.
 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 29. Aplikant komorniczy
1. Aplikantem komorniczym może zostać ten, kto:
1) spełnia warunki określone w art. 10 wymogi wobec kandydata na komornika ust. 1 pkt 1-7;
2) uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, zwanego dalej „egzaminem konkursowym”.
2. Aplikanta komorniczego zatrudnia komornik.
3. Komornik ma obowiązek zatrudnić w okresie 3 lat co najmniej jednego aplikanta komorniczego.
4. Prezes sądu apelacyjnego może zwolnić komornika z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, po zasięgnięciu opinii prezesa właściwego sądu rejonowego i rady właściwej izby komorniczej. 
5. Prezes właściwego sądu apelacyjnego albo rada właściwej izby komorniczej może zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego aplikanta komorniczego. 
6. Wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na podstawie uchwały rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 29d ogłoszenie o egzaminie konkursowym, zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu ust. 1 pkt 3. W uchwale tej rada izby komorniczej obowiązana jest wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant komorniczy jest albo zostanie zatrudniony. 
7. (uchylony) 
8. Osobie spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1, nie można odmówić wpisu na listę aplikantów komorniczych (…).

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji


 

JAK DOSTAĆ SIĘ NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ ?

Pierwszy etap to zdanie przystąpienie do egzaminu konkursowego. Egzamin organizowany jest co roku. Aby do niego przystąpić, trzeba złożyć następujące dokumenty:
 

– zgłoszenie o przystąpienie do egzaminu konkursowego, odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą (w liczbie 2. egzemplarzy).

– dwa zdjęcia

– odpis aktu urodzenia

– życiorys

– dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznawanych w kraju

– zaświadczenie o stanie zdrowia

– zaświadczenie o niekaralności

– dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin konkursowy to test, w którym trzeba pozytywnie odpowiedzieć na 90 ze 150 pytań z zakresu różnych dziedzin prawa (prawo cywilne, administracyjne, konstytucyjne, finansowe, spółek handlowych itd.) oraz ustroju sądów i samorządu komorniczego.

Egzamin jest płatny (w 2018 roku jest to 1050 zł).

PODSTAWA PRAWNA
Art. 29e. Opłata za egzamin konkursowy
1. Opłata za udział w egzaminie konkursowym stanowi dochód budżetu państwa. Kandydat uiszcza tę opłatę na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.  
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi połowę równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”. 
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
 

Do 30. czerwca Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej (jak również w ogólnopolskim dzienniku) informację o egzaminie konkursowymNatomiast nie później niż do 30. września (termin wyznacza Minister Finansów) w tym samym czasie we wszystkich izbach komorniczych w Polsce odbywa się egzamin.

Komisję egzaminacyjną powołuje się raz na dwa lata i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja składa się z siedmiu osób:

– czterech sędziów z sądu apelacyjnego lub też z sądu okręgowego,
– dwóch przedstawicieli, którzy są delegowani przez Krajową Radę Komorniczą, 
– jednego pracownika naukowego (posiadający co najmniej doktor habilitowany nauk prawnych).

Aplikant ma 2 lata – od ogłoszenia wyniku egzaminu – na złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów komorniczych. Wniosek ten musi zawierać 2 dokumenty:

– zaświadczenie o niekaralności
– oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone żadne postępowanie karne o przestępstwo, które jest ścigane z oskarżenia publicznego lub też przestępstwo skarbowe.
 

PODTAWA PRAWNA
Art. 29. Aplikant komorniczy 
(…)9. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych może zostać złożony w ciągu 2 lat 
od dnia ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego. Do wniosku kandydat obowiązany jest 
załączyć zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że przeciwko niemu nie jest 
prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe.  
10. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio 
przepis art. 12 dokumenty do wniosku o powołanie na stanowisko komornika ust. 1a.

Na listę aplikantów komorniczych wpisuje się aplikanta na podstawie uchwały rady izby
komorniczej, która jest właściwa ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia aplikanta. Rada
izby komorniczej ma obowiązek wskazać konkretnego komornika, w którego kancelarii jest
albo zostanie zatrudniony dany aplikant. 

ILE TRWA APLIKACJA KOMORNICZA ?

Aplikacja komornicza trwa 2 lata i polega na zapoznaniu się aplikanta z szeroko pojętą pracą komorniczą. Warunki odbywania aplikacji określone są w umowie o pracę zawartej przez aplikanta z komornikiem.
 

Rozpoczyna się ona w pierwszy poniedziałek po 1 stycznia i trwa aż do 31 grudnia. Przewidziana jest natomiast przerwa w zajęciach seminaryjnych – od 1 lipca do 30 września.

Aplikację odbywa się zawsze u komornika wskazanego przez radę izby komorniczej i jest ona płatna. Dodajmy, że opłatę roczną pokrywa się z opłat aplikantów i nie może być ona wyższa niż czterokrotność minimalnego wynagrodzenia.


 

JAK WYGLĄDA APLIKACJA KOMORNICZA ?

Program aplikacji przedstawia się następująco:

1. Zajęcia seminaryjne:
Omawia się tu następujące zagadnienia:

– przepisy prawa cywilnego materialnego i procesowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego
– wybrane elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
– wybrane elementy prawa rodzinnego
– wybrane elementy prawa i postępowania administracyjnego z uwzględnieniem egzekucji administracyjnej
– wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego, a w szczególności prawa bankowego i podatkowego
– wybrane elementy prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych
– wybrane elementy prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego
– przepisy ustrojowe dotyczące samorządu komorniczego, sądownictwa, organów kontroli państwowej i ochrony prawa z elementami prawa konstytucyjnego.

2. Praktyki

Aplikant zapoznaje się tu z całokształtem pracy komorniczej i przygotowuje projekty dokumentów. Aplikant musi pamiętać, że komornik, u którego aplikant odbywa praktykę, sporządza co roku opinię o aplikancie, która jest przekazywana właściwej radzie izby komorniczej i która jest dołączana do akt osobowych aplikanta, prowadzonych przez radę izby komorniczej.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 29a. Komisje egzaminacyjne do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego 
1. Minister Sprawiedliwości powołuje co 2 lata komisje do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego, obejmujące obszar właściwości jednej lub kilku izb komorniczych, zwane dalej „komisjami egzaminacyjnymi”.
2. Siedziba komisji egzaminacyjnej mieści się w siedzibie rady właściwej izby komorniczej.
3. W skład komisji egzaminacyjnej, składającej się z siedmiu osób, wchodzą:
1) czterej sędziowie sądu okręgowego lub apelacyjnego;
2) dwaj przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Komorniczą;
3) jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.
4. Powołując komisje egzaminacyjne, Minister Sprawiedliwości wyznacza jednocześnie ich przewodniczących.
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji


 

ZAROBKI APLIKANTA KOMORNICZEGO

Zarobki asesorów kształtują się w przedziale 2 – 4.5 tysiąca zł (kwota brutto). Różnice w wynagrodzeniu zależą od tego jak duża jest kancelaria, w której odbywana jest aplikacja. Znaczenie może mieć też ilość spraw, które wpływają do danej kancelarii komorniczej.


 

CZY WARTO IŚĆ NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

Praca związana z egzekucjami komorniczymi może być interesująca dla tych studentów prawa, którzy są świadomi trudności związanych z tą właśnie ścieżką kariery.

Poza tym w zawodzie związanym z egzekucją komorniczą wymagana jest nie tylko odpowiedzialność, ale tez odporność na stres. To zajęcie dla osób, które w stresogennych sytuacjach potrafią zachować spokój. Niejednokrotne spotkanie z agresją dłużnika wymaga ogromnej wytrzymałości i cierpliwości, a także odwagi.

Pamiętać trzeba, że gdy z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowa ustawa komornicza, zmiany czekają też aplikantów komorniczych:

Najważniejsze zmiany w aplikacji komorniczej to:

1. Większy akcent zostanie położony na szeroko pojęte kwestie związane z etyką zawodu komornika.
2. Duży nacisk ustawodawca położy na rzetelne wykonywanie zawodu.
3. Podniesienie wieku osoby ubiegającej się o stanowisko komornika –wymagany będzie wiek 28 lat. Dotychczas było to 26 lat.
4. Zmiana dotyczy też wymogu ponoszenia odpowiedzialności – komornik ma działać osobiście i ponosić też całą odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za prawidłowe działanie.


 

PODSUMOWANIE

 • Aplikant komorniczy to osoba, która uczy się wykonywania zawodu komornika.

 • Aplikacja komornicza trwa 2 lata.

 • Aby zostać aplikantem, należy zdać egzamin konkursowy.

 • Termin egzaminu konkursowego podaje Minister Sprawiedliwości.

 • Egzamin konkursowy na aplikację komorniczą to 150 pytań z zakresu prawa i samorządu komorniczego.

 • Aby zdać egzamin konkursowy, trzeba mieć 90 poprawnych odpowiedzi.

 • Aplikant komorniczy jest zatrudniany prze komornika wskazanego przez radę izby komorniczej.

 • Aplikant może być po roku aplikacji upoważniony do czynności egzekucyjnych, które może

 • Wykonywać asesor.

 • Po zakończeniu nauki aplikanci przystępują do egzaminu komorniczego.

 • Aplikacja komornicza wymaga posiadania szczególnych cech tj.: odporność na stres i opanowanie. 

PODSTAWA PRAWNA

Główną ustawą regulującą pracę aplikanta komorniczego jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882).

Źródła:

https://www.komornik.pl/?page_id=187#menu
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971330882/U/D19970882Lj.pdf
https://www.komornik.pl/?page_id=187#menu
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

naczelny alkoholik
naczelny alkoholik
2018-11-02 21:04:48

Aby zdać egzamin na aplikację trzeba odpowiedzieć poprawnie na minimum 100 pytań nie jak napisano w w artykule 90.

Podobne artykuły

NOTUS Finanse – oddział w Łomży
Wpisy
author
23 września 2018

NOTUS Finanse – oddział w Łomży

Alior Bank w Krasnymstawie
Oddziały
author
10 czerwca 2019

Alior Bank w Krasnymstawie

Ile chcieliby zarabiać inżynierowie ?
Wpisy
author
10 lipca 2018

Ile chcieliby zarabiać inżynierowie ?

Zgoda ogólna i zgoda indywidualna
Porady BIK
author
24 kwietnia 2013

Zgoda ogólna i zgoda indywidualna

Bank Millennium mecenasem festiwalu Millennium Docs Against Gravity
Bez kategorii
author
25 lipca 2020

Bank Millennium mecenasem festiwalu Millennium Docs Against Gravity