500+ a komornik sądowy i alimenty

500+ a komornik sądowy i alimenty

author
Emilia
09 września 2016
Czy wypłata świadczenia z programu "Rodzina 500+" ma wpływ na wysokość alimentów ? Co zrobić jak komornik zajmie to świadczenie ? Wszystkie wątpliwości wyjaśnia radca prawny Emilia Łobińska-Szyc.

„Rodzina 500 plus” to program Państwa wspierający rodziców w wychowywaniu dzieci, m.in.  poprzez częściowe pokrycie związanych z tym wydatków. Jego głównym zamysłem jest inwestycja w rodzinę oraz motywowanie rodziców do powiększania rodzin i posiadania kolejnych dzieci. 

Zgodnie z działającym od 1 kwietnia 2016 r. programem "Rodzina 500 plus", świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci aż do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), takie wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko w wieku do 18 lat.

W związku z pojawieniem się w Polsce kilku niepokojących sytuacji, gdzie rodzice wnioskowali o obniżenie świadczeń alimentacyjnych powołując się na zapisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (co wiązało się z wydawaniem orzeczeń sądowych na korzyść osób wnioskujących o obniżenie tychże świadczeń), bądź gdy komornicy dokonywali zajęć przyznanego świadczenia wychowawczego w toku egzekucji świadczeń pieniężnych z rachunku bankowego, z inicjatywy Prezydenta wprowadzono odpowiednie zmiany ustawowe. 

Jaki jest zakres zmian dot. świadczenia wychowawczego objętego programem „500 plus”?

Dnia 20 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowela Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa bankowego wprowadzająca w życie zmiany dot. kwestii świadczenia wychowawczego w kontekście alimentów oraz egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego.

W tekście ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w sposób jednoznaczny stwierdzono, iż na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływa ani świadczenie wychowawcze (świadczenie wychowawcze oraz będący jego odpowiednikiem dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), ani świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne oraz świadczenia i inne środki pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Zatem środki pochodzące z programu „500 plus” nie mogą być podstawą do obniżenia przez sąd przyznanych alimentów na dziecko.

Powyższe zmiany mają zapobiec wykorzystywaniu programu „500 plus” do zmniejszenia obciążeń alimentacyjnych i zarazem pomocy osobom zobowiązanym z tego tytułu wobec obserwowanej od kilku lat niskiej ściągalności alimentów. Jednocześnie, miejmy nadzieję, iż powyższa regulacja wyeliminuje rozbieżności w orzecznictwie sądów rodzinnych oraz zapewni stosowanie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z zamysłem ustawodawców.

Wyłączenie świadczenia wychowawczego spod egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego

Powyższa ustawa uregulowała również kontrowersyjną kwestię zwolnienia świadczenia z programu „500 plus” z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego, tak aby komornik nie mógł tego świadczenia egzekwować na poczet istniejącego zadłużenia.

Stosownie do zapisów noweli czerwcowej, w sposób literalny stwierdzono, iż zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 kpc, a zatem również świadczenia wychowawczego uregulowanego ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. „500 plus”).

Zatem doprecyzowano zapisy ustawy stanowiące o tym jakie świadczenia nie podlegają egzekucji poprzez jednoznaczne wskazanie, iż nie podlegają one egzekucji prowadzonej z rachunku bankowego.

Ażeby całkowicie wyeliminować proceder „omyłkowego” zajmowania świadczenia wychowawczego przez urzędników komorniczych w toku egzekucji z rachunku bankowego, dla osób otrzymujących świadczenia niepodlegające egzekucji zakładane będą specjalne subkonta- bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Już na etapie podpisywania umowy rachunku rodzinnego, określone zostaną numery rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji, z których dokonywane są wpłaty na rachunek rodzinny, zatem również bank będzie miał wiedzę co do pochodzenia środków na koncie.  

Więcej o rachunkach rodzinnych piszemy w tym miejscu.

Zasady działania subkonta:

– Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji;

– Nieodpłatne jest wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę;

– Osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego będzie zobowiązana do  przedłożenia bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane, tak aby bank miał możliwość weryfikacji otrzymanych środków;  

– Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji, czyli m.in. świadczenia wychowawczego;

– Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji;

A jeśli pomimo wprowadzonych zmian, komornik dokona zajęcia świadczenia z programu „500 plus”?

– dłużnikowi przysługuje prawo zgłoszenia wniosku do komornika o zwrot zajętych środków;

– w przypadku odmowy przez komornika zwrotu zajętych środków, dłużnik będzie miał prawo zgłoszenia skargi na czynność komornika;

– łącznie ze zgłoszeniem komornikowi nieuprawnionego zajęcia przez niego środków z programu „500 plus”, dłużnik winien przekazać decyzję o przyznaniu świadczenia lub wyciąg z rachunku bankowego, tak aby komornik mógł niezwłocznie zwrócić pobrane nienależnie świadczenie.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

CBA zatrzymało byłych pracowników banku
Bez kategorii
author
Emilia
10 lipca 2019

CBA zatrzymało byłych pracowników banku

Nauczyciele bez czternastek?
Bez kategorii
author
Emilia
27 listopada 2018

Nauczyciele bez czternastek?

Biuro paszportowe w Polkowicach
Biura paszportowe
author
Emilia
27 listopada 2021

Biuro paszportowe w Polkowicach

Inspektorat ZUS w Kaliszu
Oddziały
author
Emilia
19 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Kaliszu