Ile komornik może zabrać z pensji?
ile komornik może zająć z wynagrodzenia

Ile komornik może zabrać z pensji?

author
Dominika Sobieraj
30 grudnia 2022

Podczas egzekucji komorniczej komornik sądowy może zabrać wynagrodzenie dłużnika. Przy zajęciu wynagrodzenia obowiązują jednak sztywne zasady egzekucji komorniczej, dzięki czemu istnieje kwota wolna od zajęcia oraz maksymalny procent zajęcia komorniczego. Sprawdź, ile komornik sądowy może zabrać z Twojego wynagrodzenia.

Ile może zabrać komornik z pensji 2023?

Z tytułu umowy o pracę komornik może zająć nadwyżkę równowartości minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2023 będzie inne w pierwszej połowie roku i inne w drugiej, więc również kwota wolna od zajęcia komorniczego w dwóch połowach roku będzie różna. Ile zatem zajmie komornik?

 • od 1 stycznia do 30 czerwca – komornik może zająć nadwyżkę nad kwotę netto dla zarobków w wysokości 3490 zł (większości osób zostanie do dyspozycji 2700 zł miesięcznie), maksymalnie 50% wynagrodzenia,
 • od 1 lipca do 31 grudnia – komornik może zająć nadwyżkę nad kwotę netto dla zarobków w wysokości 3600 zł (większości osób zostanie do dyspozycji około 2800 zł miesięcznie), maksymalnie 50% wynagrodzenia.

W przypadku dłużników alimentacyjnych komornik może zabrać jednak o wiele więcej – nie istnieje bowiem dla nich kwota wolna od potrąceń. Procentowy próg zajęcia komorniczego również jest wyższy – dłużnikom alimentacyjnym komornik może zabrać aż 60% wynagrodzenia.

Komornik w 2023 roku może zająć maksymalnie: 

– 60% wynagrodzenia, jeżeli długi powstały z powodu alimentów,

– 50% wynagrodzenia, jeżeli długi powstały z innych powodów.

Dużo więcej może zająć komornik jeżeli uzyskujemy dochody z tytułu umowy zlecenia. Wtedy nie obowiązuje żadna kwota wolna od zajęcia – komornik może zająć 100% wypłaty dłużnika. Podobnie z umowami o dzieło – tu również komornik może zabrać wszystko.

Zajęcie komornicze z pensji 2023 – tabela

Egzekucja komornicza z wynagrodzenia dłużnika - zasady

Wszystkie opisane w tekście oraz w tabeli zasady mogą wydawać się dość enigmatyczne. Dlaczego nie podajemy konkretnych kwot netto zajęcia komorniczego? Ponieważ na wysokość kwoty netto ma wpływ chociażby to, czy osoba zatrudniona:

 • uczestniczy w PPK (czyli programie oszczędzania na przyszłą emeryturę),
 • korzysta z ulgi PIT dla młodych,
 • wybiera podstawowe czy podwyższone koszty uzyskania przychodu,
 • korzysta z kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2).

Już chociażby tylko niekorzystanie z ulgi PIT dla młodych przynosi na przykład obniżenie kwoty netto wynagrodzenia z 2709 zł do 2409 zł (w pierwszej połowie roku 2023). Dlatego niewłaściwym byłoby wskazywanie w tabeli konkretnych kwot zajęcia komorniczego w wariantach brutto i netto. Wierzymy, że każdy dłużnik wie, w jakiej wysokości wynagrodzenie otrzymuje na konto, więc będzie również potrafił zastosować wskazówki z naszej tabeli w celu ustalenia kwoty zajęcia komorniczego i kwoty wolnej od potrąceń.

Spis treści:

 1. Ile może zabrać komornik z pensji 2023?
 2. Egzekucja komornicza z wynagrodzenia dłużnika - zasady
 3. Ile komornik może zabrać z pensji za alimenty w 2023?
 4. Ile może zająć komornik z pensji minimalnej w 2023?
 5. Ile komornik może zająć z pensji za pół etatu 2023?
 6. Ile komornik może zająć z umowy zlecenia 2023?
 7. Ile komornik może zabrać z umowy o dzieło 2023?
 8. Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023
 9. Co zrobić, jak komornik zajmie za dużo w 2023?
Zwiń spis treści

Ile komornik może zabrać z pensji za alimenty w 2023?

W przypadku egzekucji komorniczej z umowy o pracę za niepłacone na czas alimenty, zasady zajęcia komorniczego są niestety dużo bardziej zaostrzone. Komornik nie może wprawdzie zająć całego wynagrodzenia dłużnika, ale wobec dłużników alimentacyjnych może zastosować dwie restrykcyjne zasady:

 • komornik może zabrać nawet 60% wynagrodzenia,
 • kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje.

Tak więc nawet już z pensji minimalnej komornik może zabrać 60%, równowartość minimalnego wynagrodzenia nie jest chroniona przed egzekucją komorniczą w przypadku alimenciarzy.

Ile może zająć komornik z pensji minimalnej w 2023?

1) dłużnikom niealimentacyjnym

W roku 2023 komornik nie może zająć z wynagrodzenia minimalnego nawet grosza. Jest tak, gdyż według prawa wysokość płacy minimalnej w danym roku musi pozostać do pełnej dyspozycji osoby, wobec której toczy się egzekucja komornicza, jeżeli pracuje ona na podstawie umowy o pracę.

2) dłużnikom alimentacyjnym

Natomiast w przypadku dłużników alimentacyjnych komornik może zabrać z pensji minimalnej 60% tej kwoty.

W skrócie:

1. Dłużnikowi niealimentacyjnemu zatrudnionemu na umowie o pracę na pełny etat komornik musi pozostawić do dyspozycji miesięcznie 3010 zł brutto.
2. Dłużnikowi alimentacyjnemu pracującemu na umowie o pracę na pełny etat komornik może zabrać nawet 60% wypłaty.
3. Komornik przy zarobkach wyższych niż minimalna krajowa bezwzględnie musi stosować się do zasady zajęcia maksymalnie 50% wynagrodzenia w przypadku dłużników niealimentacyjnych i 60% w przypadku dłużników alimentacyjnych.

Ile komornik może zająć z pensji za pół etatu 2023?

Opisane wyżej zasady dotyczą wyłączne pracy na pełny etat, ale na umowie o pracę można również pracować w niepełnym wymiarze godzin. W takiej sytuacji dłużnik wciąż jest chroniony przed egzekucją wynagrodzenia, ale po prostu w stopniu proporcjonalnym do wysokości swojego etatu.

Najprościej ujmując – wobec osób zatrudnionych na część etatu stosuje się przelicznik procentowy względem wynagrodzenia minimalnego, a więc kwoty, która jest wolna od zajęcia komorniczego. Na przykład jeśli osoba zadłużona jest zatrudniona na pół etatu, to w jej przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego wyniesie dokładnie tyle, co połowa płacy minimalnej na dany rok.

Kwota wolna od zajęcia przy pracy na niepełny etat 2023

1/2 etatu: 1745 zł brutto

1/4 etatu: 872,5 zł brutto

3/4 etatu: 2617,5 zł brutto

Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest więc w przypadku osób pracujących na niepełny etat tym mniejsza, im na mniejszą część etatu dana osoba jest zatrudniona. Łatwo obliczyć wysokość kwoty, którą komornik ma obowiązek zostawić do dyspozycji osobie pracującej na część etatu. Wystarczy pomnożyć kwotę płacy minimalnej (3490 brutto) przez wymiar etatu dłużnika (np.: przez 0,25, jeżeli jest on zatrudniony na 1/4 etatu).

W skrócie:

1. Umowa o pracę chroni chroni osoby zatrudnione na pełny etat oraz na niepełny etat.
2. Komornik musi zostawić do dyspozycji dłużnikowi zatrudnionemu na umowę o pracę taką część równowartości płacy minimalnej, która jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy osoby zadłużonej.
3. Żeby policzyć, jaka jest kwota wolna od potrąceń komorniczych stosowana w przypadku osoby zatrudnionej na niepełny etat w 2023 roku, należy pomnożyć kwotę płacy minimalnej (3490 zł brutto) przez wymiar etatu.

Ile komornik może zająć z umowy zlecenia 2023?

Zatrudnienie na umowę zlecenie nie gwarantuje pracownikowi takie ochrony, jak w przypadku umowy o pracę. Z tego powodu umowę zlecenie często nazywa się “śmieciówką”. Jeszcze do pewnego czasu w przypadku egzekucji komorniczej taka umowa była w pełni bezużyteczna.

Od pewnego czasu sytuacja ta uległa jednak lekkiemu polepszeniu. Od 2019 roku obowiązują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Do tamtej pory komornik mógł zająć 100% z każdej umowy zlecenie. Po zmianie prawa jest możliwość, by umowa zlecenie była potraktowana tak, jak umowa o pracę.

Po nowelizacji kodeksu wskazano, iż w przypadku niektórych świadczeń o charakterze powtarzalnym (tak jak umowa zlecenie) stosuje się przepisy o  potrąceniach z wynagrodzenia takie same, jak te, które są wskazane dla umowy o pracę.

Art. 833. KPC

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

(…) § 2 ze zn. 1. Przepisy art. 87 potrącenia z wynagrodzenia za pracę i art. 871 kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie mają wiec możliwość uchronienia swojego wynagrodzenia przed egzekucją komorniczą. Nie jest to jednak opcja automatyczna, dłużnik musi bowiem samodzielnie postarać się o to, aby komornik został poinformowany o tym, iż jego wypłata z tytułu umowy zlecenie spełnia wszystkie warunki ze wskazanego wyżej przepisu prawa.

Komornik może zgodnie z prawem próbować zająć całość wynagrodzenia otrzymywanego z umowy zlecenia. Na dłużniku spoczywa obowiązek poinformowania komornika, że jego wynagrodzenie spełnia dwa warunki:

1) ma charakter powtarzający się,
2) zapewnia utrzymanie dłużnika lub jest jego jedynym źródłem dochodu.

Oczywiście jest szansa, że komornik sam ustali, że nasze wynagrodzenie z umowy zlecenia spełnia te wszystkie przesłanki, ale nie ma żadnej pewności, że tak rzeczywiście będzie. Komornik nie ma bowiem takiego obowiązku, więc tak naprawdę nie mamy podstaw, by oczekiwać od niego takiego działania.

Co zrobić, by komornik nie zajął wynagrodzenia z umowy zlecenia w 2023?

Jeśli chcemy, aby komornik nie zabrał całego naszego wynagrodzenia pochodzącego z umowy zlecenie, to musimy samo zadbać o to, aby komornik był poinformowany o spełnieniu przez nas wszystkich przesłanek ku temu, by zarobki te były przez niego traktowane jak wypłata z umowy o pracę.

Oznacza to, że przede wszystkim dłużnik sam musi sprawdzić, czy na pewno spełnia wszystkie konieczne okoliczności do zastosowania wobec nas takiej ulgi:

1) Musi być osobą fizyczną.
2) Zarobki z tytułu umowy zlecenia muszą mieć charakter stały (nie może być to więc praca dorywcza, powinna trwać od co najmniej kilku miesięcy).
3) Wypłata z umowy zlecenia musi być jedynym źródłem dochodu dłużnika lub jedynym źródłem utrzymania.
4) Zarobki z tytułu umowy zlecenia muszą mieć charakter powtarzalny (wypłata musi wpływać np.: co tydzień lub co miesiąc).

Jeśli mamy pewność, że spełniamy wszystkie konieczne przesłanki, to  musimy także zebrać wszystkie dowody na to. Najlepiej zebrać:

– kopię swojej umowy zlecenia,
– potwierdzenia regularnych wypłat środków na konto.

Takie dokumenty trzeba pokazać komornikowi, gdyż nie ma on obowiązku wierzyć nam na słowo. Jeśli nasze dokumenty potwierdzą to, że nasze wynagrodzenie z umowy zlecenia spełnia wszystkie przesłanki, aby było traktowane jak wynagrodzenie z umowy o pracę, będą nas dotyczyły te same limity zajęcia, co dłużników zatrudnionych na etat.

W skrócie: 

1. Umowa zlecenia nie chroni dłużnika przed egzekucją komorniczą – komornik sądowy może zająć 100% pensji otrzymywanej z takiej umowy.
2. Dłużnik ma jednak szansę ubiegania się o to, aby jego wypłata z umowy zlecenie była przez komornika potraktowana tak, jak wypłata z umowy o pracę.
3. Przesłankami do potraktowania wypłaty z umowy zlecenia tak jak wypłaty z umowy o pracę, to jest jej powtarzalność, regularność oraz fakt, że wypłata ta jest głównym źródłem utrzymania dłużnika.

Ile komornik może zabrać z umowy o dzieło 2023?

Niestety nieco gorzej jest w przypadku umowy o dzieło. W takim przypadku nie ma bowiem szansy na to, aby uchronić się przed egzekucją, tak jak można to zrobić na umowie zlecenie. Jest tak, gdyż umowa o dzieło charakteryzuje się tym, że nie jest powtarzalna i regularna, czyli nie spełnia kluczowych przesłanek, które pozwalają komornikowi traktować ją tak, jak w przypadku pensji z umowy o pracę.

Aktualnie przepisy informują o tym, iż komornik ma prawo zająć 100% z wynagrodzenia z umowy o dzieło. Wysokość kwoty uzyskiwanej z tytułu umowy o dzieło nie mają natomiast żadnego znaczenia. W każdym przypadku komornik ma prawo zająć 100% wynagrodzenia.

W skrócie:

1. Umowa o dzieło nie chroni dłużnika przed zajęciem komorniczym.
2. Komornik ma prawo zabrać 100% wynagrodzenia z umowy o dzieło.
3. Nie ma znaczenia, jakie wysokość dochodów dłużnika z umowy o dzieło. W każdym wypadku komornik ma prawo zająć całe wynagrodzenie, o ile tylko będzie ono służyło pokryciu długu i odsetek od niego.

Komornik może zabrać z wynagrodzenia dłużnika niealimentacyjnego:

 • nadwyżkę nad wynagrodzenie minimalne (jeżeli zarobki nie przekraczają kwoty 6980 zł brutto),
 • 50% wynagrodzenia dłużnika (jeżeli jego zarobki przekraczają 6980 zł brutto).

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie ograniczenia egzekucji odwołują się do przepisów kodeksu pracy, dlatego na te właśnie przepisy powołujemy się w naszych obliczeniach i analizie finansowej.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie, który jest określony w przepisach Kodeksu Pracy. To tam właśnie wskazane jest, że komornik rozpoczynający egzekucję komorniczą musi bezwzględnie stosować się do tego, by została pozostawiona dłużnikowi kwota wolna od zajęcia. Nie wszystkich dłużników jednak kwota wolna w ogóle obowiązuje.

Kwota wolna od zajęcia nie dotyczy:

 • dłużników alimentacyjnych,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • dochodów z pracy na czarno.

Więcej na temat kwot wolnych od potrąceń komorniczych piszemy w artykule Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023. Wskazujemy tam także różnice w kwotach wolnych przy zajęciu z wynagrodzenia i zajęciu konta bankowego. Poza tym jest jeszcze szereg świadczeń chronionych przed zajęciem na mocy prawa:

Co zrobić, jak komornik zajmie za dużo w 2023?

Komornik jest jednak tylko człowiekiem, więc może zdarzyć się, że dojdzie do pomyłki. To bez wątpienia będzie bardzo stresującą sytuacją dla dłużnika, dlatego każda pomyłka urzędnika może być dodatkowym stresem. Nie jest pomocny również fakt, iż błąd komornika może często prowadzić do tego, że osoba zadłużona pozbawiona zostanie wszelkich środków do życia.

Dobra wiadomość jest taka, że każde zajecie komornicze da się cofnąć. Na każdą pomyłkę znajdzie się jakiś sposób. Warto jednak, gdy stwierdzimy jakąś nieprawidłowość podczas naszej egzekucji, to sprawdźmy, kto jest winny zajęcia pieniędzy. W jaki sposób to zrobić? Należy zapoznać się z dwiema zasadami:

1) Jeśli do komornika trafiła za wysoka kwota naszego wynagrodzenia, to winnym błędu jest najprawdopodobniej nie komornik, a nasz pracodawca, gdyż to on na polecenie komornika zajmuje się dzieleniem środków pochodzących z naszego wynagrodzenia.

2) Jeśli do komornika trafiła zbyt wysoka kwota ze świadczenia pieniężnego wliczającego się do katalogu świadczeń wyłączonych z egzekucji, to najczęściej winnym błędu jest komornik.

Sprawdzenie tego, kto jest winny nieprawidłowego zajęcia naszych środków jest bardzo istotne, gdyż najpierw musimy wyjaśnić sprawę tam, gdzie jest realna szansa uzyskania pomocy.

Komornik zajął za dużo przez błąd pracodawcy – co robić?

W przypadku, gdy pracodawca oddał komornikowi pomyłkowo zbyt dużo z wypłaty dłużnika, to jest zobowiązany do tego, aby swój naprawić swój błąd i doprowadzić do odzyskania tych pieniędzy. W tym wypadku musimy zgłosić problem bezpośrednio do naszego pracodawcy, a on skontaktuje się z komornikiem i powiadomi go o błędzie, a następnie doprowadzi do zwrócenia nam należnych nam pieniędzy.

Komornik zajął za dużo przez własny błąd – co robić?

Z kolei w przypadku, gdy komornik zajął za wysoką kwotę przez własny błąd, to należy sprawę zgłosić bezpośrednio do komornika. Czas na zgłoszenie takiego zdarzenia regulowany jest przez prawo. Na zgłoszenie błędu mamy 7 dni od momentu zauważenia bezprawnego zajęcia środków. Z komornikiem najlepiej skontaktować się telefonicznie.

W momencie zgłoszenia telefonicznie błędu, komornik musi niezwłocznie zająć się zwróceniem bezprawnie pobranej kwoty na konto osoby zadłużonej. Jeśli jednak tego nie zrobi, to musimy poinformować go to tym, a gdy dalej nie będzie chciał oddać nam naszych pieniędzy, to złożymy skargę na czynności komornicze – wcześniej jednak należy poinformować komornika o takim zamiarze. Następnie jednak możemy złożyć już wspomnianą skargę, oczywiście jeśli taka potrzeba rzeczywiście nastąpi.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Tak, komornik może zająć całą wypłatę z konta bankowego, ale tylko przy egzekucji komorniczej z rachunku bankowego, a nie przy egzekucji z wynagrodzenia. Zajęcie całej wypłaty dotyczyć może jednak tylko dłużników alimentacyjnych. Osoby, które mają długi niealimentacyjne, zawsze będą miały do dyspozycji równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia.

Komornik w 2023 dłużnikom niealimentacyjnym musi zostawić co najmniej równowartość minimalnej krajowej. Kwota wolna od zajęcia nie dotyczy dłużników alimentacyjnych. Ponadto komornika sądowego obowiązuje także maksymalny procent zajęcia, który wynosi:

 • 50% pensji wobec dłużników niealimentacyjnych,
 • 60% pensji wobec dłużników alimentacyjnych.

Istnieje cała lista świadczeń, które są nietykalne dla komornika. Są to w szczególności:

 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • 500 plus,
 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia integracyjne.

Więcej piszemy na ten temat w artykule: Co może zająć komornik sądowy w 2023?

Komornik musi mieć przede wszystkim tytuł wykonawczy, czyli zaopatrzone w klauzulę wykonalności:

 • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, ugoda zawarta przed sądem,
 • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu; inne orzeczenie, ugoda i akt, które z mocy ustawy podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,
 • akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji.

Wiele osób w Polsce uzyskuje wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej. Co dzieje się, gdy takim osobom grozi zajęcie komornicze? Mamy dobrą wiadomość, ponieważ zgodnie z prawem komornik nie ma możliwości, aby zająć kwotę minimalnego wynagrodzenia. Co jednak istotne,  przepisy w kwestii najniższej krajowej dotyczą wyłącznie osób, które otrzymują takie dochody i są jednocześnie zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Kwota najniższej krajowej w 2023 nie podlega zajęciu komorniczego. Zasada ta nie obowiązuje jednak w przypadku konieczności uregulowania zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych. Za dług alimentacyjny komornik może zabrać nawet 60% pensji minimalnej.

Podsumowanie

 1. Postępowanie komornicze ma na celu odzyskanie pieniędzy, które jesteśmy komuś winni.
 2. W ramach egzekucji komorniczej może dojść do zajęcia wynagrodzenia, emerytury, renty i majątku dłużnika.
 3. Postępowanie egzekucyjne trwa do momentu, w którym spłacimy cały dług albo w którym wierzyciel odstąpi od jego egzekwowania. Komornik sądowy nie ma prawa we własnym zakresie decydować o zakończeniu egzekucji.
 4. To, ile może zabrać komornik, zależy od tego, ile zarabiamy.
 5. Limit zajęcia komorniczego z wynagrodzenia wynosi połowę wynagrodzenia – tylko jednak przy jednoczesnym pozostawieniu dłużnikowi kwoty wolnej od potrąceń komorniczych z pensji dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Mała
Mała
2023-01-19 10:57:46

Ja pracuje na 3/4 etatu i komornik zabiera mi wszystkie pieniądze które dostaje oprócz wypłaty zostawia mi tylko 898 zł.

Podobne artykuły

Świadczenie „Za życiem”
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
12 lutego 2019

Świadczenie „Za życiem”

Chwilówki Brzeziny
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
26 stycznia 2022

Chwilówki Brzeziny

Santander Consumer Bank Żywiec
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
19 lipca 2021

Santander Consumer Bank Żywiec

Kwota wolna od potrąceń 2020
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
09 grudnia 2019

Kwota wolna od potrąceń 2020

Patrick Roesink odchodzi z Zarządu ING Banku Śląskiego
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
24 września 2019

Patrick Roesink odchodzi z Zarządu ING Banku Śląskiego

Program Same Korzyści w Banku Pocztowym
Pod Lupą
author
Aneta Jankowska
27 lutego 2017

Program Same Korzyści w Banku Pocztowym

Porównaj