zadluzenia.com
zamknij

Propozycja zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

W czwartek, 21 lutego 2013 roku, Senat, korzystając z prawa inicjatywy ustawodawczej, podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja, zgodnie z uzasadnieniem do projektu, ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2012 roku.

 

Przypomnijmy pokrótce istotę rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego: „Pobieranie od dłużnika opłaty stosunkowej w wysokości nie niższej niż 1/10 wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w każdym wypadku umorzenia zawieszonego wcześniej postępowania egzekucyjnego jest niezgodne z konstytucją.”

 

Przed wydaniem wyroku TK, komornik pobierał od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Pobranie opłaty następowało również w przypadku, gdy umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło wskutek bezczynności wierzyciela.

 

 

 

Wskutek wydania wyroku, cytowany fragment przepisu utracił moc, przez co komornicy w określonych sytuacjach nie mogą pobierać opłat stosunkowych.

 

Nowelizacja ustawy spowoduje:
 

- przywrócenie poprzedniego brzmienia artykułu


- wprowadzenie procedury umożliwiającej w pewnych przypadkach zwolnienie dłużnika od obowiązku wniesienia opłaty stosunkowej


Krajowa Rada Komornicza, zgodnie z oczekiwaniami, wydała opinię negatywną w odniesieniu do propozycji Senatu.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY