Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące opłat komorniczych

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące opłat komorniczych

autor wpisu
Maciej_Stanko
26 lutego 2013
26 lutego 2013 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że  art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w stanie prawnym obowiązującym od 28 grudnia 2007 r. do 16 czerwca 2010 r., w zakresie, w jakim w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela nie dopuszcza możliwości obniżenia wysokości opłaty stosunkowej, w zależności od nakładu pracy komornika, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 konstytucji.

W komunikacie prasowym przedstawiciele Trybunału podkreślili, iż wysokość opłaty pobieranej przez komornika, nie może mieć charakteru formalnego (ryczałtu), tylko powinna uwzględniać RZECZYWISTY wkład komornika w postępowanie egzekucyjne. Dodatkowo wysokość opłaty stosunkowej nie powinna być oderwana od wysokości egzekwowanego roszczenia.

W ocenie Trybunału wysokość opłaty stosunkowej w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego, powinna podlegać mechanizmowi „miarkowania” zawartym w art. 49 ust. 7-10 ustawy o komornikach.

Przypomnijmy, że to już kolejne orzeczenie Trybunału dotyczące art. 49 ust. 2 ustawy komorniczej. Parę dni temu informowaliśmy (w tym miejscu) o senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę komorniczą, w celu wykonania wyroku Trybunału.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest tak istotne, że pozwalamy sobie przytoczyć całą treść komunikatu prasowego:

"Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej postępowania egzekucyjnego (zasady pobierania opłat od dłużników przez komorników sądowych).

Brak możliwości obniżenia  wysokości opłaty stosunkowej, w zależności od nakładu pracy komornika jest niezgodny z konstytucją.

26 lutego 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Andrzeja G. dotyczącą postępowania egzekucyjnego (zasady pobierania opłat od dłużników przez komorników sądowych).

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że  art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w stanie prawnym obowiązującym od 28 grudnia 2007 r. do 16 czerwca 2010 r., w zakresie, w jakim w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela nie dopuszcza możliwości obniżenia  wysokości opłaty stosunkowej, w zależności od nakładu pracy komornika, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 konstytucji. 

Pobieranie opłaty egzekucyjnej w wypadku umorzenia postępowania jest sprzeczne z koncepcją ustawy o komornikach. Wymaga ona uwzględnienia realnego, a nie formalnie rozumianego, nakładu kosztów, czasu i wysiłku komornika jako kryterium przyznania mu wynagrodzenia. Opłata egzekucyjna (stosunkowa) jest bowiem co do zasady ściśle związana z efektami działań komornika. Dokonując oceny zakwestionowanego przepisu Trybunał Konstytucyjny musiał uwzględnić wskazania płynące z tego, że: komornik jest z jednej strony organem państwowym (funkcjonariuszem publicznym), a z drugiej – ponosi ryzyko finansowe swej działalności oraz że opłata egzekucyjna jest z jednej strony daniną publicznoprawną (nie musi mieć charakteru ekwiwalentnego), z drugiej zaś powinna być powiązana z efektami działań komornika i nakładem jego pracy (jest ona swoistym wynagrodzeniem za prowadzenie egzekucji).

Z tych powodów Trybunał Konstytucyjny nie mógł nazbyt restryktywnie potraktować unormowania, w którym ustawodawca w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych, w zakresie przysługującej mu swobody prawodawczej, wyznaczył stawkę opłaty egzekucyjnej w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela. Konstytucyjnie dopuszczalna jest bowiem sytuacja, gdy wysokość tej opłaty nie jest w pełni adekwatna do nakładu pracy komornika i stopnia skuteczności jego działań w ramach konkretnej egzekucji.

W kontekście konieczności ochrony konstytucyjnego prawa własności dłużnika (art. 64 ust. 1 i 3 konstytucji) Trybunał Konstytucyjny nie może zaakceptować sytuacji, w której ustalona na 5% wysokość opłaty egzekucyjnej w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela pozostaje w rażącej dysproporcji do nakładu pracy komornika (jak to miało miejsce w stanie faktycznym będącym tłem niniejszej sprawy). Usuwaniu tego rodzaju niewspółmierności służy obecnie mechanizm przewidziany w art. 49 ust. 7-10 ustawy o komornikach, z którego nie mógł skorzystać skarżący ze względu na wejście w życie powyższych przepisów po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, na którego tle sformułowano niniejszą skargę konstytucyjną.

Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w art. 49 ust. l ustawy o komornikach, co do zasady opłata stosunkowa jest uzależniona od nakładu pracy komornika oraz wartości realnie wyegzekwowanego roszczenia. Z kolei zaskarżony przepis relatywizuje wysokość opłaty stosunkowej do wysokości świadczenia, które nie zostało przez komornika wyegzekwowane, abstrahując od nakładu pracy związanego z podjętymi przez komornika czynnościami zmierzającymi do wyegzekwowania roszczenia. Trybunał Konstytucyjny nie neguje swobody ustawodawcy określania zasad ponoszenia kosztów postępowania egzekucyjnego również w sposób ryczałtowy, o ile tylko uwzględniają racjonalne kryteria (efektywność, nakład pracy komornika) i są zrealizowane konsekwentnie. 

Ma również znaczenie okoliczność, że komornikowi na podstawie art. 39 ustawy o komornikach należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji. Z ustawowego unormowania wynika, że komornikowi przysługuje zwrot wydatków niezależnie od skuteczności egzekucji i wartości wyegzekwowanego roszczenia, a tym samym nawet w razie wniosku wierzyciela o umorzenie postępowania czy wobec konieczności umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego. 

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, adekwatnym instrumentem służącym eliminowaniu przypadków rażącej niewspółmierności wysokości opłaty egzekucyjnej (ustalonej na 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania) do nakładu pracy komornika i efektów jego działań, w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 K. p. c. jest mechanizm "miarkowania" tej opłaty uregulowany w art. 49 ust. 7-10 ustawy o komornikach. Zarówno sąd, jak i komornik (uwzględniając wniosek w całości) ustalając wysokość obniżonej opłaty egzekucyjnej są obowiązani uwzględnić okoliczności konkretnej sprawy, a w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów (art. 49 ust. 10 ustawy o komornikach).

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był sędzia TK Zbigniew Cieślak.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą postępowania egzekucyjnego (zasady pobierania opłat od dłużników przez komorników sądowych).

26 lutego 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Andrzeja G. dotyczącą postępowania egzekucyjnego (zasady pobiera opłat od dłużników przez komorników sądowych).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim pozwala komornikom sądowym na pobranie od dłużnika sztywno określonej opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, bez względu na skuteczność prowadzonego postępowania, z art. 64 ust. 1 i 3 konstytucji.

Komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko skarżącemu, oraz innym dłużnikom. Przedmiotem postępowania był nie spłacony przez kredytobiorcę kredyt, którego skarżący był poręczycielem. Wierzyciel złożył wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w związku z zawarciem przez skarżącego ugody, zobowiązującej go do spłaty wierzytelności. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne. Z tą samą datą wydał postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego.  Sąd rejonowy oddalił skargę dłużników na to postanowienie. W uzasadnieniu wskazał, że wysokość opłaty stosunkowej została ustalona w sposób prawidłowy. Sąd okręgowy oddalił zażalenie skarżącego oraz dwojga innych dłużników na postanowienie sądu rejonowego.

W ocenie skarżącego kwestionowany przepis prowadzi do sytuacji, w której komornik, od momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, ma zagwarantowane wynagrodzenie w wysokości 5% egzekwowanej kwoty zadłużenia bez względu na efekty swojej pracy i bez względu na to, czy w ogóle podejmie czynności, które realnie mogą spowodować skuteczną egzekucję zadłużenia.

Kwestionowany przepis w ocenie skarżącego narusza konstytucyjne prawa i wolności gwarantowane w art. 64 ust. 1 i 3 konstytucji, w ten sposób, że staje się podstawą do wydania orzeczenia godzącego w prawo własności. Przepis ten umożliwia bowiem komornikom sądowym pobieranie świadczenia nienależnego w postaci opłaty stosunkowej, której wysokość oderwana jest od efektywności ich działania."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pożyczki bez BIK Brzeziny
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
08 lipca 2022

Pożyczki bez BIK Brzeziny

Banki Spółdzielcze SGB z aplikacją mobilną
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
25 maja 2020

Banki Spółdzielcze SGB z aplikacją mobilną

Nowe legitymacje emeryta-rencista
Wpisy
author
Aneta Jankowska
11 lutego 2017

Nowe legitymacje emeryta-rencista

Zmiany w prawie upadłościowym
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
11 czerwca 2019

Zmiany w prawie upadłościowym

Podstawowy rachunek płatniczy Bank Pocztowy
Banki
author
Dominika Sobieraj
25 lipca 2018

Podstawowy rachunek płatniczy Bank Pocztowy

Kredyt samochodowy Pułtusk
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
12 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Pułtusk

Porównaj