zadluzenia.com
zamknij

Banki z większym zyskiem

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła badanie sytuacji sektora bankowego w 2016 roku. Jak wynika z analiz, pozostawała ona stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz środowisko rekordowo niskich stóp procentowych. 

 

 

W raporcie możemy przeczytać, że utrzymujące się ożywienie gospodarcze w połączeniu ze stabilną sytuacją przedsiębiorstw, znaczną poprawą sytuacji na rynku pracy, poprawą nastrojów konsumentów, jak też środowisko rekordowo niskich stóp procentowych tworzyły sprzyjające warunki do rozwoju działalności sektora bankowego w niektórych obszarach. 
 
Poprawa wyników sektora bankowego

 

Jak podaje KNF w ubiegłym roku zauważono znaczną poprawę wyników sektora bankowego. Jego wynik finansowy netto wyniósł 13 908 mln zł (to więcej o 2 721 mln zł i o 24% od osiągniętego dwa lata temu). Poprawę wyników odnotowano w 486 podmiotach, które skupiają prawie 70% aktywów sektora. Natomiast 22 podmioty wykazały stratę w łącznej wysokości 493 mln zł. Raport informuje:
.
"Poprawa wyników była jednak konsekwencją niskiej bazy statystycznej (wynikającej z ogłoszenia w IV kwartale 2015 roku upadłości SK banku oraz konieczności wniesienia wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) oraz sprzedaży udziałów w VISA Europe Limited, co doprowadziło do znacznego wzrostu dochodów części banków. Z drugiej strony, od lutego 2016 roku wyniki części banków znajdowały się pod silną presją uchwalenia ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, co oddziaływało w kierunku znacznego wzrostu ich kosztów".

 

W raporcie czytamy także, że odnotowany w 2016 roku przyrost sumy bilansowej - o 111,3 mld zł - był dwukrotnie wyższy niż w 2015 roku. Co więcej, w ubiegłym roku zauważono umiarkowany wzrost akcji kredytowej (wartość kredytów ogółem zwiększyła się o 53,6 mld zł, tj. o 4,8%). Oznacza to, że odnotowany przyrost kredytów był mimo to niższy niż w 2015 roku o około 30%. 
 
Głównymi obszarami przyrostu po stronie aktywów był portfel obligacji skarbowych oraz kredyty, a po stronie zobowiązań depozyty gospodarstw domowych. Głównym obszarem wzrostu były kredyty dla gospodarstw domowych, a w mniejszym stopniu kredyty dla przedsiębiorstw, podczas gdy w obszarze kredytów dla sektora finansowego odnotowano wyhamowanie wzrostu w stosunku do lat ubiegłych, a w obszarze kredytów dla sektora budżetowego nadal utrzymywała się stagnacja". 
 
Więcej kredytów mieszkaniowych

 

KNF informuje, że chociaż polityka kredytowa banków w obszarze kredytów mieszkaniowych została nieco zaostrzona - mowa tu np. o wzroście marż czy podniesieniu wymagań w zakresie minimalnych kosztów utrzymania, to w 2016 roku odnotowano przyrost stanu tych kredytów (o 19,0 mld zł, czyli o 5%). Okazał on się wyższy od odnotowanego w 2015 roku (o około 15%).

 

Raport dodaje, że odnotowano również dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej sektora bankowego (fundusze własne wzrosły z 159,1 mld zł na koniec 2015 roku do 175,4 mld zł na koniec 2016 roku, czyli  o 10,2%). Taka sytuacji wynikała m. in. z pozostawienia w bankach większości zysków wypracowanych w 2015 roku czy nowych emisji akcji, ale i wyłączenia ze sprawozdawczości SK Banku, którego upadłość została ogłoszona w końcu 2015 roku.

 

"Na koniec 2016 roku jeden bank komercyjny oraz siedem banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (3 w zakresie funduszy własnych, 4 w zakresie współczynników kapitałowych, a jeden zarówno w zakresie funduszy własnych, jak i współczynników kapitałowych), przy czym ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił jedynie 1,4%. Ponadto jeden bank komercyjny oraz dwadzieścia osiem banków spółdzielczych nie spełniało zaleceń KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych (ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił jedynie 1,9%). Pomimo, że liczba i udział banków nie spełniających wymagań regulacyjnych lub zaleceń KNF była niewielka, to sam fakt występowania tego zjawiska należy uznać za niekorzystny. Natomiast sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra, a podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach” - podaje raport KNF. 

 

Większa strata netto SKOK-ów w 2016 roku 

 

Raport KNF o sytuacji SKOK w 2016 roku informuje, że 40 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność na koniec ubiegłego roku, wykazało łącznie stratę netto w wysokości 118,5 mln zł, zaś na koniec 2015 roku te same kasy wykazały łącznie stratę netto w wysokości 24,7 mln zł.  

 

Raport dodaje jednak też, że w 2016 roku, pozytywny wpływ na wyniki sektora miały jednorazowe transakcje, które związane były ze sprzedażą portfeli wierzytelności przeterminowanych. W niektórych kasach zaobserwowano też poprawiającą się rentowność działania, będącą skutkiem realizowanych procesów naprawczych.

 

Ze względu na trwające procesy restrukturyzacyjne w sektorze SKOK prezentowane dane, także historyczne, w celu zachowania ich porównywalności zostały przedstawione przede wszystkim w odniesieniu do kas działających na koniec 2016 roku" - czytamy.

 

W 2016 roku nastąpił spadek m.in. aktywów o 426 mln zł, czyli o 3,6%, depozytów o 32 mln zł, czyli o 0,3%, portfela kredytów przeterminowanych o 1,6 mln zł,czyli o 0,1%, jak i funduszy własnych o 360 mln zł,czyli o 63,5%. Z drugiej strony zaobserwowano wzrost portfela kredytowego netto o 60 mln zł - o 1%, portfela kredytowego brutto o 109,8 mln zł - o 1,5%.

 

Kasa Krajowa oraz 31 kas zostało objętych postępowaniami naprawczymi (10 kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego) w 2016 roku. Reasumując, działalność na koniec ubiegłego roku prowadziło 40 kas, w stosunku do końca 2015 roku, ich liczba zmniejszyła się o 8. 

 

"Na podstawie analizy danych sprawozdawczych kas prowadzących działalność na koniec 2016 r. stwierdzić należy, że fundusze własne kas wynosiły 206,2 mln zł i w stosunku do końca 2015 r. ich wartość obniżyła się o 359,9 mln zł" - czytamy w raporcie. Spadek ten, dodaje raport, nastąpił pomimo objęcia i opłacenia przez Kasę Krajową w niektórych kasach udziałów nadobowiązkowych. Łącznie na koniec grudnia 2016 r. w okresie sprawowania nadzoru przez KNF (czyli od 2012 roku - PAP) w ramach procesów restrukturyzacyjnych sektora skok - liczba kas działających zmniejszyła się o 15, w tym: 6 kas zostało przejętych przez banki (SKOK św. Jana z Kęt, SKOK Kopernik, SKOK Wesoła, SKOK Wyszyńskiego i SKOK Powszechna, SKOK Profit), jedna kasa (SKOK Kwiatkowskiego) przejęła inną kasę (SKOK Siarkopol), jedna kasa (SKOK Szopienice) połączyła się z inną kasą (SKOK Dziedzice) oraz działalność siedmiu kas (SKOK Wspólnota, SKOK Wołomin, SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka, SKOK Skarbiec) została zawieszona i zostały skierowane wnioski do właściwych sądów o ogłoszenie upadłości tych kas" - czytamy w raporcie KNF.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY