Co to jest e-Sąd ?

Co to jest e-Sąd ?

autor wpisu
Emilia
06 lutego 2017
Skrót „e-Sąd” odnosi się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, a konkretnie do VI Wydziału Cywilnego. Wydział ten, jako jedyny w Polsce, zajmuje się sprawami rozpatrywanymi w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie: „EPU”). Instytucja ta rozpoczęła swoje działanie 1 stycznia 2010 roku. 

Funkcjonujący w Polsce e-sąd daje możliwość rozpatrzenia prostych spraw o zapłatę. Dochodzenie roszczeń za pośrednictwem e-sądu jest dobrowolne.

Przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego nowe cywilne postępowanie odrębne – elektroniczne postępowanie upominawcze – weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Postępowanie zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego w rozdziale zatytułowanym Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528 i nast.).

Na podstawie zawartych w przepisach delegacji ustawowych zostały wydane rozporządzenia wykonawcze dotyczące m. in. kwestii sposobu wnoszenia pism drogą elektroniczną, trybu dokonywania doręczeń, sposobu uiszczania opłat sądowych, nadawania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego a także prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego.

ZASADY DZIAŁANIA E-SĄDU

1) E-sąd zajmuje się odzyskiwaniem długu, który nie wymaga przeprowadzania postępowania dowodowego- mowa tu o długach powstałych na podstawie np. umowy zawartej na piśmie czy faktury, o ile nie ma wątpliwości co do ich wysokości;

2) Postępowanie przed e-sądem, podobnie jak zwykłe postępowanie upominawcze, dotyczy spraw o zapłatę, w których roszczenia są na tyle uzasadnione, że sąd nie musi kierować sprawy na rozprawę i wydaje nakaz zapłaty;

3) Ściąganie należności nie jest ograniczone ani co do kwoty, ani do co do ich liczby skierowanych przeciwko jednemu podmiotowi;

4) Celem złożenia pozwu do e-Sądu jest odzyskanie należności, czyli orzeczenia, które w stosunku do dłużnika stwierdza obowiązek zapłaty długu;

5) W e-postępowaniu nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia wysokości roszczeń, których można dochodzić, są jedynie ograniczenia natury technicznej, które pozwalają dochodzić roszczenia pieniężnego w kwocie 100 000 000 (sto milionów) złotych;

6) W e-postępowaniu nie zostały również wprowadzone ograniczenia w zakresie podmiotów, które mogą brać udział w tym postępowaniu (mogą to być wszystkie podmioty bez względu na ich formę organizacyjną);

7) E-sąd rozpatruje sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze, nie stosując jednak przepisów o innych postępowaniach odrębnych, np. przepisów postępowania w sprawach gospodarczych, postępowania nakazowego czy uproszczonego;

8) W przypadku, gdy występuje problem z dłużnikiem, po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty (czyli po upływie dwóch tygodni od doręczenia pozwanemu nakazu) sprawę można skierować do komornika sądowego;

9) Pisma składane w postępowaniu zmierzającym do dochodzenia należności przed e-Sądem muszą być opatrzone podpisem elektronicznym. Certyfikat niezbędny do złożenia takiego podpisu wydaje Kwalifikowane Centrum Certyfikacji, jak również Centrum Certyfikacji EPU;

10) Windykacja długu przed e-Sądem może być prowadzona przez powoda we własnym imieniu, a także przez jego pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego lub osobę reprezentującą go na innej podstawie.

JAK ZŁOŻYĆ POZEW W EPU

Klient, który decyduje się na odzyskanie długu przez e-Sąd musi spełnić szereg warunków, aby sprawie został nadany bieg. Wniesienie takiego pozwu wiąże się z wypełnieniem odpowiedniego formularza (o czym mowa poniżej), przy czym w szczególności należy pamiętać o następujących krokach:

a) Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.) posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl aktywne konto użytkownika oraz dysponująca ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego;

b) Powód lub osoba działająca w imieniu powoda składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym wybiera elektroniczną formę komunikacji z sądem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu www.e-sad.gov.pl oraz akceptuje regulamin doręczeń elektronicznych;

c) Opłata procesowa – aby pozew wywołał skutki prawne trzeba ponieść koszty windykacyjne, czyli konieczne jest wniesienie drogą elektroniczną opłaty procesowej w terminie tygodnia od podpisania pozwu. Opłata od pozwu złożonego drogą elektroniczną wynosi 1,25% od wysokości kwoty dochodzonej w postępowaniu i nie może być niższa niż 30 zł. Opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi więc 1/4 z 5% wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego, przy czym nie może być mniejsza niż 30 zł (art. 19 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 20 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Od opłaty procesowej operator systemu płatności elektronicznych pobiera prowizję w wysokości 1%. Nie można wnosić o zwolnienie od kosztów sądowych, ale możliwe jest zasądzenie tych kosztów na rzecz powoda od pozwanego;

d) Uiszczenie opłaty sądowej musi nastąpić przelewem internetowym z rachunku konkretnej osoby (za pomocą mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego). Przy tym dla sytemu nie ma znaczenia z jakiego konta zostanie dokonana opłata. Może być to konto zarówno powoda, czy też jego pełnomocnika, z którego zostaną pobrane środki za pośrednictwem e-Card (po zalogowaniu na konto, złożeniu i podpisaniu pozwu);

e) Opłata sądowa nie będzie uzupełniana do pełnej wysokości, nawet w razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego i skierowania sprawy do normalnego postępowania cywilnego. Ponadto opłata sądowa zostanie zwrócona w razie zwrotu pozwu;

f) Data wymagalności – konieczne jest przytoczenie w pozwie daty wymagalności, pod postacią np. daty płatności faktury czy spłaty pożyczki. W EPU mogą być dochodzone wyłącznie roszczenia, które stały się wymagalne najpóźniej w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wniesienia pozwu. Ponadto od dnia następującego po dniu wymagalności roszczenia, od długu można naliczać odsetki;

g) Orzecznik (sędzia lub referendarz sądowy) widząc w danej sprawie, że data wymagalności roszczenia jest wcześniejsza niż trzy lata poprzedzające złożenie pozwu, będzie podejmował decyzję o braku podstaw do wydania nakazu i przekazaniu sprawy według właściwości ogólnej (art. 50533 § 1 k.p.c.). Wobec powyższego przypadki pozywania o roszczenia przedawnione zostaną w EPU w zasadzie wyeliminowane;

h) Należy podać także numer NIP, PESEL lub KRS pozwanego;

i) Dowody na poparcie treści pozwu powinny być w pozwie wskazane, lecz nie dołącza się ich do dokumentu. 

NAKAZ ZAPŁATY W EPU

– Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać elektroniczną. Jest udostępniany na stronie www.e-sad.gov.pl po podaniu unikatowego kodu nakazu (20-znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego;

– W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwany może wnieść sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty. Należy dodać, że sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty do nakazu zapłaty;

– Nakaz zapłaty można uzyskać w ciągu kilku dni;

– Złożenie pozwu poprzez system EPU nie wymaga załączania do pozwu dowodów, ale nie oznacza to, że można ich w ogóle nie mieć. W pozwie wszelkie dowody uzasadniające zgłoszone roszczenia powód winien dokładnie i rzetelnie opisać;

– Pozwany może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty zarówno w tradycyjnej formie pisma procesowego, jak i w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej. Pozwany przed e-sądem wykorzystuje na potrzeby identyfikacji właściwy kod sprawy zamieszczony na odpisie nakazu zapłaty. A zatem pozwany, otrzymując odpis nakazu, otrzyma również tzw. dostęp (wraz z pouczeniem) o możliwości i sposobie złożenia sprzeciwu w formie elektronicznej. Jeśli pozwany w terminie dwóch tygodni od doręczenia mu nakazu zapłaty złoży w sądzie sprzeciw od niego, to nakaz zapłaty straci moc. Wówczas e-sąd (wydający elektroniczne nakazy zapłaty) przekaże sprawę do sądu według właściwości ogólnej – czyli do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) pozwanego. W tym sądzie postępowanie będzie już toczyło się w tradycyjny sposób na zasadach postępowania upominawczego według Kodeksu postępowania cywilnego. Dlatego sąd wezwie powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz jego uzupełnienia o te elementy, które nie były wymagane w postępowaniu elektronicznym, ale są potrzebne w postępowaniu zwykłym;

– Jeżeli pozwany nie wniesie sprzeciwu w określonym terminie, tzn. w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym nakaz został mu doręczony, to nakaz zapłaty staje się prawomocny. Doręczenie następuje zazwyczaj pocztą w liście poleconym. Dniem doręczenia będzie dzień odbioru. Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu.

REJESTRACJA W EPU

1) Decydując się na skierowanie sprawy do rozpatrzenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym, konieczne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika, które zakłada się poprzez złożenie wniosku rejestracyjnego na stronie e-Sądu (www.e-sad.gov.pl), i skorzystanie z funkcji „Rejestracja konta użytkownika” znajdującego się w głównym menu na górze tej strony z podaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości, miejsca zamieszkania wnioskującego, adresu poczty elektronicznej i adresu do korespondencji, po czym następuje weryfikacja danych (imion i nazwiska oraz numeru PESEL); 

2) Aby móc skorzystać z możliwości, jakie daje Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, należy uzyskać certyfikat, który będzie służył do elektronicznego podpisu w sytuacjach, które będą wymagały podpisu pozwów i pism procesowych – artykuł 126 § 5 k.p.c. stanowi bowiem, że pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym; 

3) Użytkownicy mogą korzystać ze zwykłego  podpisu elektronicznego, który mogą bezpłatnie wygenerować na stronie EPU. Musi być to poprzedzone założeniem konta na stronie www.e-sad.gov.pl. Po aktywacji konta należy złożyć wniosek do Centrum Certyfikacji Elektronicznego Postępowania Upominawczego o wydanie certyfikatu i oczekiwać (czas oczekiwania wynosi około 2 godzin) na powiadomienie o jego wydaniu. Następnie należy pobrać certyfikat. Do jego prawidłowej instalacji w systemie operacyjnym potrzebne jest hasło, które jest przesyłane za pomocą poczty e-mail. Jeżeli po pobraniu certyfikatu zostanie on utracony, należy ponownie wygenerować wniosek o jego wydanie. Zwykłym podpisem elektronicznym można posługiwać się wyłącznie w e-postępowaniu. Okres ważności certyfikatu dotyczącego zwykłego podpisu elektronicznego wynosi 1 rok; 

4) Drugą formą podpisu jest bezpieczny podpis elektroniczny (uzyskany wcześniej u jednej z firm certyfikujących), który jest weryfikowany przez ważny kwalifikowany certyfikat. Można z niego korzystać niezwłocznie po założeniu konta; 

5) Następnie należy przejść na stronę podaną w komunikacie portalu EPU, przesłanym na adres e-maila wskazany przez stronę podczas rejestracji. Jednocześnie z adresem podana jest nazwa użytkownika, składająca się z cyfr. Następnie należy przejść na stronę główną i kliknąć przycisk „Logowanie”. W panelu logowania wpisać należy nazwę użytkownika i hasło; 

6) Pozwany nie musi posiadać konta użytkownika, o ile z sądem komunikuje się drogą tradycyjną; 

7) Aby usunąć swoje konto, należy złożyć pisemny wniosek z dwustronną kserokopią dowodu osobistego na adres: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-076 Lublin. 

E-SĄD CZAS POSTĘPOWANIA

a) Zadaniem EPU jest przyśpieszenie postępowania w sprawach nie budzących wątpliwości, jak np. w przypadku nieopłacenia rachunku za prąd, telefon czy gaz;

b) Dzięki korzystaniu z e-sądu możemy przyspieszyć i uprościć postępowanie, ponieść niższe koszty sądowe niż w przypadku rozpatrywania sprawy w tradycyjny sposób, w krótszym czasie otrzymujemy nakaz zapłaty;

c) Wszystkie dokumenty wysyłane są drogą elektroniczną, co pozwala na uniknięcie problemów związanych np. z zagubieniem przesyłki;

d) Doręczenie w e-sądzie powodowi będzie zawsze elektroniczne. Powód, rozpoczynając postępowanie, otrzymuje bowiem dostęp do dedykowanej mu części serwisu umożliwiającej odbieranie korespondencji z sądu. Natomiast doręczenie elektroniczne pozwanemu stosowane jest tylko wówczas, gdy ten wyrazi zgodę na taki sposób doręczania;

e) Doręczenie elektroniczne następuje z chwilą zapoznania się z pismem przez adresata. W przypadku nieodczytania pisma uznaje się je za doręczone z upływem 14 dni od dnia dostarczenia w sposób umożliwiający adresatowi zapoznanie się z jego treścią. Doręczenia elektroniczne polegają na zapewnieniu adresatowi możliwości zapoznania się z treścią doręczanego dokumentu. Dokumenty w formie elektronicznej są składane we właściwych skrzynkach pocztowych stron informacji, odnośników umożliwiających zapoznanie się z treścią zamieszczoną w skrzynce;

f) Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu powód lub osoba działająca w imieniu powoda w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.

E-SĄD FORMULARZE

– Dysponując aktywnym kontem użytkownika, można przystąpić do wypełniania formularza pozwu. Datą wniesienia pozwu (i każdego innego pisma procesowego) jest data wprowadzenia go do systemu teleinformatycznego. Do pozwu nie dołącza się żadnych dowodów, które potwierdzają roszczenie;

– Zainicjowanie procedury następuje po zalogowaniu się do systemu e-Sądu i wybraniu opcji „Złóż nowy pozew”;

– Dane powoda wpisuje się w oknie „Definiowanie powodów”. Należy kliknąć tu opcję „Dodaj powoda” i wypełnić właściwymi informacjami formularz, który się pojawił. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką wypełnia się obowiązkowo. Po wypełnieniu należy kliknąć „Zatwierdź dane”;

– Klikając opcję „Dalej” przechodzimy do pozycji „Informacja o reprezentacji”. Pole nie dotyczy osób fizycznych. Dotyczy zaś podmiotów, które działają przez swoje organy lub wspólników uprawnionych do reprezentacji np.: spółka z o.o., spółka jawna, fundacja;

– Oznaczenie pozwanego następuje przez wpisanie danych pozwanego lub pozwanych i odbywa się analogicznie jak w przypadku definiowania powoda lub powodów. Po kliknięciu opcji „Dodaj pozwanego” należy wprowadzić dane podmiotu, który jest pozwanym. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką wypełnia się obowiązkowo. Gdy chodzi o pozwanego będącego osobą fizyczną powód ma obowiązek podania dodatkowych danych identyfikujących pozwanego: numer PESEL lub NIP, o ile pozwany obowiązany jest do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku (obcokrajowcy żadnego z tych numerów posiadać nie muszą). Gdy zaś chodzi o pozwanych nie będących osobami fizycznymi, powód winien podać numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji, ewentualnie NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, jeśli dany pozwany nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, a jest on obowiązany do posiadania NIP. Po zakończeniu wprowadzania należy zatwierdzić dane. Należy pamiętać, że sąd jest uprawniony do skazania na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jeśli osoby te w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczyły nieprawidłowo którąkolwiek z następujących danych: PESEL, NIP, numer w KRS lub w innym rejestrze, ewentualnie miejsce zamieszkania lub siedziby oraz adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

– Definiowanie listy dowodów jest kolejnym etapem wprowadzania pozwu w EPU. Do pozwu nie trzeba wprawdzie załączać dowodów, ale należy je opisać. Klikając opcję „Dodaj dowód” wybieramy typ dowodu z rozwijanej listy – „umowa”, „faktura”, „akt notarialny”, „inny”. Jeżeli dodajemy dowód w postaci faktury lub umowy, to należy podać jej numer i datę wystawienia. Następnie w dwóch kolejnych pozycjach należy opisać „fakt podlegający stwierdzeniu” (czyli na jaką okoliczność dany dowód jest powoływany), a następnie wprowadzić opis tego dowodu i uzasadnienie do jego powołania w pozwie. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, można dodawać kolejne dowody. Po wprowadzeniu wszystkich dowodów do systemu przechodzimy do kolejnego okna, klikając opcję „Dalej”;

– Zdefiniowanie roszczenia następuje po kliknięciu opcji „Dodaj roszczenie”, w której należy wpisać kwotę dochodzoną pozwem. Kwota ta winna być wpisana bez oznaczenia waluty. Obowiązkowe jest określenie także typu roszczenia tj. czy jest to roszczenie cywilne, gospodarcze, czy pracownicze. W związku z tym, że w EPU mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu (art. 50529a k.p.c.), przy definiowaniu roszczenia, należy wypełnić także pole „data wymagalności”. Po przejściu „Dalej”, należy uzupełnić dane dotyczące odsetek w polach: „Data początkowa” (data od której odsetki mają być liczone) i „Data końcowa” (w przypadku której można zaznaczyć opcję „Do dnia zapłaty”). Ostatnim krokiem w tej części formularza jest oznaczenie rodzaju odsetek: ustawowe albo umowne (odsetki umowne należą się, gdy strony w umowie ustaliły ich wysokość, w pozostałych wypadkach – ustawowe).

– Powoływanie dowodów. Dowody zostały już wprawdzie wprowadzone, zgodnie z wcześniejszym krokiem, ale należy wskazać, które z nich mają być powołane w odniesieniu do konkretnych roszczeń. Po wybraniu wcześniej zdefiniowanego dowodu, każdorazowo należy kliknąć opcję „Powołaj wybrany dowód”, a na końcu po przejściu „Dalej” albo „Zdefiniuj kolejne roszczenie”, (jeżeli mamy ich kilka np. z kilku faktur/umów) i dopiero po „podpięciu” dowodów do wszystkich zgłaszanych roszczeń przejść „Dalej”;

– Wybór sądu następuje przez wybranie z rozwijanej listy sądu właściwości ogólnej pozwanego, tj. takiego, do którego sprawa winna być przekazana ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) pozwanego, jeżeli od wydanego nakazu zapłaty pozwany wniesie sprzeciw lub gdy e-Sąd uzna, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU.

– Koszty procesu. Niektóre podmioty jak np. Skarb Państwa (zob. art. 94 i nast. ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późn. zm.) zwolnione są od ponoszenia kosztów sądowych z mocy prawa. Pozostałe osoby ponoszą we własnym zakresie koszty sądowe, ale mogą domagać się ich zasądzenia od przeciwnika procesowego (pozwanego). W tej części formularza należy zatem zaznaczyć żądanie zasądzenia zwrotu kosztów procesu (przede wszystkim opłaty sądowej);

– Kolejnym krokiem jest wprowadzenie uzasadnienia pozwu. Konieczne elementy uzasadnienia pozwu w EPU to:

a) wskazanie podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia pieniężnego, a więc jego źródła, np. umowa, czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie;

b) gdy podstawą roszczenia jest umowa, to należy wskazać datę jej zawarcia, formę (ustnie, na piśmie, w formie aktu notarialnego), rodzaj (np. umowa sprzedaży, umowa najmu);

c) zwięzłe opisanie treści umowy, zwłaszcza tych jej elementów, które wpływają na ocenę należytego wykonania zobowiązania przez pozwanego;

d) termin, w którym pozwany miał spełnić swoje świadczenia (określony albo w umowie albo w innym dokumencie np. w zaakceptowanym przez pozwanego rachunku, w wezwaniu do zapłaty, w oświadczeniu o uznaniu długu);

e) w przypadku żądania zasądzenia odsetek od należności głównej trzeba uzasadnić termin początkowy ich żądania wskazać czy są to odsetki ustawowe czy umowne, a jeżeli umowne to należy wskazać ich wysokość. Jeżeli powód nie jest w stanie ustalić terminu, od którego może żądać zasądzenia odsetek albo ma co do tego terminu wątpliwość, bezpiecznym rozwiązaniem jest żądanie zasądzenia odsetek od dnia wniesienia pozwu;

f) w przypadku gdy źródłem żądania pozwu jest czyn zabroniony, należy zwięźle go opisać ze wskazaniem czasu i miejsca zdarzenia. Jeżeli toczyło się w tej sprawie postępowanie karne czy też w sprawach o wykroczenia, to należy wskazać ten fakt i podać sposób zakończenia tego postępowania oraz sygnaturę akt sprawy;

– Rachunek bankowy. Po wprowadzeniu uzasadnienia pozwu należy wypełnić pole przeznaczone na numer rachunku bankowego powoda, na które pozwany, po wydaniu nakazu zapłaty, ma wpłacić zasądzoną kwotę i na które – ewentualnie – zwrócona zostanie nadpłacona opłata sądowa;

– Przesłanie pozwu. Po wypełnieniu pozwu istnieje możliwość jego podglądu jako całości, a także edycji, gdyby powód zdecydował się na wprowadzenie zmian lub gdyby konieczne było poprawienie błędów. Po zweryfikowaniu treści pozwu należy wybrać opcję „Prześlij pozew”. Wówczas pozew zostaje zapisany w zakładce „Dokumenty do podpisania”;

– Podpisanie pozwu. Aby podpisać pozew, należy przejść do zakładki „Dokumenty do podpisania”, podkategoria „Pozwy”, a następnie wybrać opcję „Podpisz pozew”. Po jej kliknięciu należy wybrać właściwy certyfikat i złożyć podpis. Jeśli po kliknięciu opcji „Podpisz pozew” nic się nie dzieje, należy sprawdzić, czy system użytkownika spełnia wymogi podane na stronie e-Sądu, dotyczące oprogramowania: https://www.e-sad.gov.pl/Subpage.aspx?page_id=21. Należy także zainstalować najnowszą wersję oprogramowania JAVA;  

– Opłacenie pozwu. Podpisany pozew znajduje się w zakładce „Dokumenty do opłacenia” w podkategorii „Pozwy”. Z listy pozwów oczekujących na opłatę należy wybrać ten, który ma zostać opłacony i kliknąć opcję „Opłać pozew”. System przekieruje wówczas użytkownika na stronę e-Card, gdzie należy wybrać bank, za pośrednictwem którego opłata sądowa zostanie dokonana (ewentualnie kartę płatniczą). Jeśli autoryzacja płatności przebiegnie pomyślnie pozew pojawi się w zakładce „Dokumenty złożone”.

EPU – SIEDZIBA I ADRES

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie mieści się przy ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin, ale swoją właściwością obejmuje cały kraj.

– Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego Wydziału: poniedziałek-piątek: 10:00-11:30, po uprzednim umówieniu spotkania pod numerem tel.: 081 535 07 16;

– Infolinia EPU do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00- nr tel.: (25) 631 00 50;

– Dodatkowe telefony kontaktowe: (81) 535 07 45, (81) 535 07 46, (81) 535 07 47, (81) 535 07 48, (81) 535 07 49

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Dariuisz P.
Dariuisz P.
2018-11-22 23:17:23

Adres na, który należy wysłać wniosek o usunięcie konta to: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin (www.lublin-zachod.sr.gov.pl/biuro-obslugi-interesantow-boi,m,mg,3,192).

Podobne artykuły

Ile zarabia gazownik?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
21 września 2019

Ile zarabia gazownik?

ING Bank Śląski proponuje pożyczki gotówkowe bez prowizji
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 lutego 2021

ING Bank Śląski proponuje pożyczki gotówkowe bez prowizji

Zmiany w mobilnych wpłatomatach Idea Banku
Wpisy
author
Aneta Jankowska
13 grudnia 2017

Zmiany w mobilnych wpłatomatach Idea Banku

Biuro Terenowe ZUS w Lipsku
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 sierpnia 2019

Biuro Terenowe ZUS w Lipsku

Bank Handlowy zarobił w IV kwartale 152 mln zł
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
14 lutego 2019

Bank Handlowy zarobił w IV kwartale 152 mln zł

Pożyczki bez BIK Zakopane
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
18 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Zakopane

Porównaj