Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej wyniósł w 2016 roku niemal 10%. To najlepszy wynik od lat. Główną jego przyczyną jest wprowadzenie rządowego programu 500+, który miał na celu zwiększenie liczby rodzących się dzieci. Efekt ten będzie mierzalny dopiero za kilka lat, ale już po spadku liczby korzystających z pomocy społecznej widać, że Polakom żyje się lepiej. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 10.01.2018
Udostępnij:

Raport Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej, który przygotował Główny Urząd Statystyczny, mówi jasno: liczba osób korzystających z pomocy społecznej spadła o 9,2% (porównując rok 2016 i 2015). Od 2008 roku jest to największy spadek, jaki zanotowano. 

"Środowiskowa pomoc społeczna zrealizowana w 2016 r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej została skierowana do 2479 tys. beneficjentów, czyli 6,4 proc. mieszkańców naszego kraju i do 1029 tys. ich gospodarstw domowych, które stanowiły 7,3 proc. ogółu gospodarstw domowych w Polsce" – można przeczytać w opracowaniu GUS.

Skąd ta poprawa?

Autorzy badania wskazują, że podstawą do tak dużego spadku były:
– duży spadek bezrobocia, 
– wzrost płac (w tym wprowadzenie 500+). 

"Liczba ubogich beneficjentów i ich gospodarstw domowych uległa znacznemu zmniejszeniu po rozpoczęciu realizacji rządowego programu Rodzina 500+" – napisano dalej w raporcie.

Kwota tego świadczenia nie wlicza się co prawda do dochodu gospodarstwa domowego, więc żeby sprawdzić, czy rzeczywiście 500 zł więcej wpływa realnie na poziom życia Polaków, przeprowadzono symulację podwyższenia dochodów o tę kwotę. 

Wyniki symulacji 

Symulacja pomogła ustalić, że dzięki wypłacie 500+ liczba ubogich beneficjentów pomocy społecznej w skali kraju spadła o niemal 50% (zmniejszyła się do 899 tysięcy osób). "Po wypłatach świadczenia wychowawczego zasięg ubogich beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w Polsce zmniejszył się o 2 pkt proc. do poziomu 2,3 proc." – pokazuje symulacja GUS. Zmniejszył się także poziom ubóstwa w kraju – wskaźnik głębokości ubóstwa w wieloosobowych gospodarstwach osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej zmniejszył się o prawie 5 punktów procentowych. W gospodarstwach z dziećmi ten sam wskaźnik spadł aż o 14 punktów procentowych. 

Sytuacja różna dla różnych regionów

W najmniejszym stopniu z pomocy społecznej korzystają województwa południowe: dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie, a także dwa województwa centralne: mazowieckie i wielkopolskie. Tam z pomocy społecznej korzysta około od 4,4 do 5,5% mieszkańców, czyli dużo mniej, niż wynosi średnia mieszkańców całej Polski. W gorszej sytuacji są województwa położone na północnym zachodzie – tam z pomocy społecznej korzysta od 6,8 do 7,3% Polaków. Województwa wschodnie osiągnęły podobne wyniki. 

Dramatyczna sytuacja dotyczy właściwie tylko jednego województwa – warmińsko-mazurskiego. Tam korzystający z pomocy społecznej niemal 2 razy przekraczają średnią całej Polski. Z tego świadczenia musi korzystać aż 10,9% mieszkańców województwa. 
 

Komentarze