Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie gotówkowym

Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie gotówkowym

author
Halszka Gronek
03 marca 2020

Kredyt gotówkowy to rozwiązanie, jakie pozwala sfinansować wiele bieżących potrzeb, a nawet marzeń. Niestety nie każdy z wnioskodawca wykazuje na tyle atrakcyjną zdolność lub wiarygodność kredytową, by bank zgodził się udzielić mu finansowania w ciemno. W takich przypadkach stosuje się zabezpieczenie spłaty kredytu. Sprawdziliśmy, na czym ono polega i jakie przyjmuje formy. 

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu to nic innego, jak zapewnienie bankowi rekompensaty lub zwrotu należności z tytułu udzielonego przez tę instytucję kredytu. Owe zabezpieczenie ma zapewnić bankom nie tylko płynność finansową, lecz także wypłacalność i stabilną pozycję na rynku. Stosuje się je zarówno w przypadku finansowań udzielanych w stacjonarnie, jak i przy okazji kredytów online. 

Do skorzystania z zabezpieczenia kredytu może dojść w sytuacji, gdy kredytobiorca przestanie wywiązywać się ze swych zobowiązań finansowych wobec banku. Chodzi między innymi o przypadki, kiedy dłużnik zaprzestaje spłaty zaciągniętego kredytu lub łamie fundamentalne postanowienia umowy kredytowej zawartej z bankiem.

Zabezpieczenie kredytu jest jednym ze sposobów zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego dla wnioskodawcy. Warto skorzystać z niego w sytuacjach, gdy sama zdolność i wiarygodność danego kredytodawcy nie wystarczają do zaciągnięcia kredytu. Innym wyjściem może być po prostu skorzystanie z pożyczki bez BIK. 

Rodzaje zabezpieczenia przy kredycie gotówkowym

Zabezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego to standardowa procedura stosowana przez niemal wszystkie banki komercyjne. Kluczowym celem takiego zabezpieczenia jest oczywiście zmniejszenie ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem finansowania. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych form ustanawiania zabezpieczenia kredytu gotówkowego.

 

 

1) Poręczenie kredytu

Poręczenie kredytu, nazywane także żyrowaniem, jest jedną najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty zaciąganego zobowiązania. Polega – jak sama nazwa wskazuje – na poręczeniu przez osobę trzecią (poręczyciela), że dopilnuje on terminowej spłaty danego kredytu. 

Odpowiedzialność poręczyciela nie ogranicza się jedynie do pustych słów i obietnic. Poręczenie kredytu to także obowiązek zapłaty powstałych zobowiązań za nieterminowego kredytobiorcę. Tak więc bank udzielający kredytu danej osobie ma prawo poprosić o spłatę nieuregulowanych rat poręczyciela. Ten z kolei nie może odmówić. 

Poręczenie kredytu często wykorzystywane jest wtedy, gdy właściwy kredytobiorca nie posiada w ocenie banku odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Poręczenie pomóc może także wówczas, gdy chcemy wynegocjować z bankiem lepsze warunki umowy kredytowej. Jest więc i formą zabezpieczenia, i  sposobem na podniesienie zdolności i atrakcyjności klienta w oczach banku.

2) Wykupienie ubezpieczenia 

Ubezpieczenie kredytu ma pomóc kredytobiorcy w spłacie rat kredytu w przypadku zajścia nieoczekiwanych zdarzeń losowych (choroby, utraty pracy, zniszczenia domu czy nawet śmierci kredytobiorcy). Oprócz tej roli ubezpieczenie kredytu ma także za zadnie zapewnić bezpieczeństwo i spokój ducha całej rodzinie kredytobiorcy na czas trwania okresu spłaty zobowiązania.

Banki proponują zwykle swym Klientom kilka rodzajów ubezpieczeń – pojedyncze lub te skonfigurowane już pakiecie. By nie przepłacać, dobrze jest się zastanowić, jakiego wariantu ubezpieczeniowego naprawdę potrzebujemy. Co równie istotne, w większości banków ubezpieczenie jest fakultatywne. Są jednak oferty, które mają obowiązkowe i już wliczone w ratę ubezpieczenie. 

Polski rynek bankowy proponuje następujące rodzaje ubezpieczeń kredytu gotówkowego: 

  1. ubezpieczenie na życie,
  2. polisa na wypadek utraty pracy,
  3. ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa,
  4. polisa na wypadek niezdolności do pracy.

 

Oprócz tego w przypadku kredytów hipotecznych wyróżniamy także:

  1. polisa na nieruchomość (tak zwane ubezpieczenie nieruchomości),
  2. ubezpieczenie pomostowe,
  3. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

 

3) Weksel in blanco

Weksel to jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania zobowiązania kredytowego. Sprawdza się on także w roli zabezpieczenia spłaty kredytu samochodowego. Istotą weksla jest pisemne zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiej osoby poprzez wypisanie i podpisanie odpowiedniego papieru wartościowego. 

W przypadku zabezpieczania kredytów najczęściej stosuje się tak zwane weksle in blanco. Cechą je wyróżniającą jest celowe nieuzupełnienie w chwili wystawienia. Zazwyczaj weksle in blanco wydawane są z pustym miejscem przeznaczonym na informację o sumie wekslowej (kwocie do wypłacenia). 

W razie niespłacania zobowiązania przez kredytobiorcę, poszkodowany kredytodawca ma prawo wpisać w miejsce sumy wekslowej odpowiednią kwotę zadłużenia (wraz z ustalonymi odsetkami). Oczywiście istnieje możliwość, że odbiorca papieru wartościowego uzupełni weksel niezgodnie z zawartą umową, na przykład wpisując zawyżoną sumę wekslową. Ryzyko to można jednak zminimalizować niemal do zera.

Weksel in blanco zwykle wystawiany jest wraz z dodatkową umową – tak zwaną deklaracją wekslową, która określa, w jaki sposób ustalić i uzupełnić brakujące informacje w wekslu. Warto pamiętać o tym, by na każdym wydawanym wekslu dopisać wyraźną adnotację o spisanej deklaracji wekslowej do weksla (najlepiej podać jej indywidualny numer lub inne oznaczenie). Ten właśnie zabieg obniży ryzyko niezweryfikowania obu dokumentów i zawyżenia sumy wekslowej.

4) Kaucja 

Zabezpieczenie spłaty kredytu w formie kaucji polega na wpłaceniu pewnej, określonej w umowie kredytowej sumie gotówki, która przepadnie na rzecz banku w przypadku niewywiązania się z warunków umowy (braku spłaty zobowiązania). Niektóre banki zamiast gotówki przyjmują także książeczki i bony oszczędnościowe oraz inne dobra wartościowe. 

Gdy już raz wpłacimy kaucję na rzecz ustanowienia zabezpieczenia kredytu, możemy ją odebrać tylko wtedy, gdy kredyt zostanie przez nas całkowicie, terminowo i bezproblemowo spłacony. W innym wypadku nasza kaucja nieodwracalnie przepadnie i stanie się własnością banku. 

Warto pamiętać, iż każda kaucja jest bezzwrotna. Jeśli raz zostanie nam potrącona, niemal niemożliwym jest jej ponowne odzyskanie. Oznacza to, iż bank ma prawo ostatecznie przejąć na własność pieniądze stanowiące kaucję, przeznaczając je na spłatę długu. Wówczas kaucja zostanie zatrzymana w wysokości odpowiadającej niespłaconej kwocie długu wraz z odsetkami i innymi kosztami bankowymi.

5) Blokada środków na koncie 

W celu zabezpieczenia wierzytelności banku, czyli właśnie kredytu gotówkowego, kredytobiorca posiadający rachunek (rachunki) w danym banku może ustanowić blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na tym koncie. Owa blokada przebiega z jednoczesnym udzieleniem bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku stosownej kwoty w przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje terminowo swych kredytowych zobowiązań. 

Istotą blokady jest więc zamrożenie środków – posiadacz rachunku nie może z nich skorzystać aż do chwili spłaty zobowiązania. Jednocześnie do owych środków dostęp ma bank. W razie opóźnień w spłacie zobowiązania, kredytodawca pobierze z zamrożonych pieniędzy odpowiednią kwotę (na opłacenia zaległych rat i odsetek za opóźnienia). 

Co istotne, blokada środków na rachunku bankowym następuje na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza rachunku. Blokadę można ustanowić na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (popularne ROR-y), biznesowych, a nawet – na lokatach terminowych. Blokada trwa do chwili całkowitej spłaty kredytu, chyba że strony zmienią postanowienia i wprowadzą aneks do umowy. 

6) Oświadczenie o zgodzie na potrącanie rat z wynagrodzenia

Coraz częściej stosowaną, choć stale krytykowaną przez wielu ekspertów formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest dyspozycja potrącenia zaległości kredytowych z wynagrodzenia. Banki przy udzielaniu kredytu często wymagają od kredytobiorcy pisemnej zgody na potrącenie należności z wynagrodzenia. 

Taka forma zabezpieczenia daje to możliwość złożenia wniosku o potrącenie stosownych środków z pensji dłużnika bezpośrednio u jego pracodawcy. A wszystko to zgodnie treścią Kodeksu pracy (artykuł 91.). Co istotne jednak, żądanie banku w kwestii dokonania owego potrącenia z pensji kredytobiorcy nie jest dla pracodawcy wiążące. 

W świetle obecnych przepisów prawnych pracodawcy nie mają obowiązku przyjęcia żądania banku i dokonania potrąceń na rzecz kredytodawcy – nawet jeśli ich pracownik wyraził na to pisemną zgodę. Wobec tego oświadczenie o wydaniu pozwolenia na potrącanie z pensji okazuje się być słabym zabezpieczeniem. 

Choć poprzestawanie na żądaniu banków nie jest obowiązkowe, część pracodawców zgadza się na potrącanie z pensji swego pracownika odpowiednich kwot pieniężnych i przekazywanie ich wprost do banku. W takiej sytuacji jednak to oni właśnie pokrywają koszty dokonania operacji bankowych i biorą na siebie odpowiedzialność współpracy z bankiem. 

Podsumowanie


Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabezpieczenie_kredytu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Stanisław J
Stanisław J
2019-03-12 08:38:55

a zastaw? mozna u nas uzyskac kredyt w banku pod zastaw?

Podobne artykuły

4 mln dzieci objętych 500+
Wpisy
author
Aneta Jankowska
06 października 2017

4 mln dzieci objętych 500+

Polacy spłacają 482 tysiące kredytów frankowych
Ekonomia
author
Halszka Gronek
08 września 2018

Polacy spłacają 482 tysiące kredytów frankowych

Kredyt samochodowy Słubice
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
16 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Słubice

Rozwój gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
27 stycznia 2020

Rozwój gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej

Zwolnienia grupowe także w Santander Consumer Banku
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
14 marca 2020

Zwolnienia grupowe także w Santander Consumer Banku

Chwilówki Żory
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
30 marca 2022

Chwilówki Żory

Porównaj