Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie gotówkowym

Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie gotówkowym

author
Halszka Gronek
28 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Kredyt gotówkowy to rozwiązanie, jakie pozwala sfinansować wiele bieżących potrzeb, a nawet marzeń. Niestety nie każdy z wnioskodawca wykazuje na tyle atrakcyjną zdolność lub wiarygodność kredytową, by bank zgodził się udzielić mu finansowania w ciemno. W takich przypadkach stosuje się zabezpieczenie spłaty kredytu. Sprawdziliśmy, na czym ono polega i jakie przyjmuje formy. 

Spis treści:

 1. Co to jest zabezpieczenie kredytu?
 2. Rodzaje zabezpieczenia przy kredycie gotówkowym
 3. Podsumowanie
 4. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu to nic innego, jak zapewnienie bankowi rekompensaty lub zwrotu należności z tytułu udzielonego przez tę instytucję kredytu. Owe zabezpieczenie ma zapewnić bankom nie tylko płynność finansową, lecz także wypłacalność i stabilną pozycję na rynku. Stosuje się je zarówno w przypadku finansowań udzielanych w stacjonarnie, jak i przy okazji kredytów online. 

Do skorzystania z zabezpieczenia kredytu może dojść w sytuacji, gdy kredytobiorca przestanie wywiązywać się ze swych zobowiązań finansowych wobec banku. Chodzi między innymi o przypadki, kiedy dłużnik zaprzestaje spłaty zaciągniętego kredytu lub łamie fundamentalne postanowienia umowy kredytowej zawartej z bankiem.

Zabezpieczenie kredytu jest jednym ze sposobów zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego dla wnioskodawcy. Warto skorzystać z niego w sytuacjach, gdy sama zdolność i wiarygodność danego kredytodawcy nie wystarczają do zaciągnięcia kredytu. Innym wyjściem może być po prostu skorzystanie z pożyczki bez BIK. 

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Rodzaje zabezpieczenia przy kredycie gotówkowym

Zabezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego to standardowa procedura stosowana przez niemal wszystkie banki komercyjne. Kluczowym celem takiego zabezpieczenia jest oczywiście zmniejszenie ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem finansowania. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych form ustanawiania zabezpieczenia kredytu gotówkowego.

1) Poręczenie kredytu

Poręczenie kredytu, nazywane także żyrowaniem, jest jedną najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty zaciąganego zobowiązania. Polega – jak sama nazwa wskazuje – na poręczeniu przez osobę trzecią (poręczyciela), że dopilnuje on terminowej spłaty danego kredytu. 

Odpowiedzialność poręczyciela nie ogranicza się jedynie do pustych słów i obietnic. Poręczenie kredytu to także obowiązek zapłaty powstałych zobowiązań za nieterminowego kredytobiorcę. Tak więc bank udzielający kredytu danej osobie ma prawo poprosić o spłatę nieuregulowanych rat poręczyciela. Ten z kolei nie może odmówić. 

Poręczenie kredytu często wykorzystywane jest wtedy, gdy właściwy kredytobiorca nie posiada w ocenie banku odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Poręczenie pomóc może także wówczas, gdy chcemy wynegocjować z bankiem lepsze warunki umowy kredytowej. Jest więc i formą zabezpieczenia, i  sposobem na podniesienie zdolności i atrakcyjności klienta w oczach banku.

2) Wykupienie ubezpieczenia 

Ubezpieczenie kredytu ma pomóc kredytobiorcy w spłacie rat kredytu w przypadku zajścia nieoczekiwanych zdarzeń losowych (choroby, utraty pracy, zniszczenia domu czy nawet śmierci kredytobiorcy). Oprócz tej roli ubezpieczenie kredytu ma także za zadnie zapewnić bezpieczeństwo i spokój ducha całej rodzinie kredytobiorcy na czas trwania okresu spłaty zobowiązania.

Banki proponują zwykle swym Klientom kilka rodzajów ubezpieczeń – pojedyncze lub te skonfigurowane już pakiecie. By nie przepłacać, dobrze jest się zastanowić, jakiego wariantu ubezpieczeniowego naprawdę potrzebujemy. Co równie istotne, w większości banków ubezpieczenie jest fakultatywne. Są jednak oferty, które mają obowiązkowe i już wliczone w ratę ubezpieczenie. 

Polski rynek bankowy proponuje następujące rodzaje ubezpieczeń kredytu gotówkowego: 

 1. ubezpieczenie na życie,
 2. polisa na wypadek utraty pracy,
 3. ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa,
 4. polisa na wypadek niezdolności do pracy.

Oprócz tego w przypadku kredytów hipotecznych wyróżniamy także:

 1. polisa na nieruchomość (tak zwane ubezpieczenie nieruchomości),
 2. ubezpieczenie pomostowe,
 3. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

3) Weksel in blanco

Weksel to jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania zobowiązania kredytowego. Sprawdza się on także w roli zabezpieczenia spłaty kredytu samochodowego. Istotą weksla jest pisemne zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiej osoby poprzez wypisanie i podpisanie odpowiedniego papieru wartościowego. 

W przypadku zabezpieczania kredytów najczęściej stosuje się tak zwane weksle in blanco. Cechą je wyróżniającą jest celowe nieuzupełnienie w chwili wystawienia. Zazwyczaj weksle in blanco wydawane są z pustym miejscem przeznaczonym na informację o sumie wekslowej (kwocie do wypłacenia). 

W razie niespłacania zobowiązania przez kredytobiorcę, poszkodowany kredytodawca ma prawo wpisać w miejsce sumy wekslowej odpowiednią kwotę zadłużenia (wraz z ustalonymi odsetkami). Oczywiście istnieje możliwość, że odbiorca papieru wartościowego uzupełni weksel niezgodnie z zawartą umową, na przykład wpisując zawyżoną sumę wekslową. Ryzyko to można jednak zminimalizować niemal do zera.

Weksel in blanco zwykle wystawiany jest wraz z dodatkową umową – tak zwaną deklaracją wekslową, która określa, w jaki sposób ustalić i uzupełnić brakujące informacje w wekslu. Warto pamiętać o tym, by na każdym wydawanym wekslu dopisać wyraźną adnotację o spisanej deklaracji wekslowej do weksla (najlepiej podać jej indywidualny numer lub inne oznaczenie). Ten właśnie zabieg obniży ryzyko niezweryfikowania obu dokumentów i zawyżenia sumy wekslowej.

4) Kaucja 

Zabezpieczenie spłaty kredytu w formie kaucji polega na wpłaceniu pewnej, określonej w umowie kredytowej sumie gotówki, która przepadnie na rzecz banku w przypadku niewywiązania się z warunków umowy (braku spłaty zobowiązania). Niektóre banki zamiast gotówki przyjmują także książeczki i bony oszczędnościowe oraz inne dobra wartościowe. 

Gdy już raz wpłacimy kaucję na rzecz ustanowienia zabezpieczenia kredytu, możemy ją odebrać tylko wtedy, gdy kredyt zostanie przez nas całkowicie, terminowo i bezproblemowo spłacony. W innym wypadku nasza kaucja nieodwracalnie przepadnie i stanie się własnością banku. 

Warto pamiętać, iż każda kaucja jest bezzwrotna. Jeśli raz zostanie nam potrącona, niemal niemożliwym jest jej ponowne odzyskanie. Oznacza to, iż bank ma prawo ostatecznie przejąć na własność pieniądze stanowiące kaucję, przeznaczając je na spłatę długu. Wówczas kaucja zostanie zatrzymana w wysokości odpowiadającej niespłaconej kwocie długu wraz z odsetkami i innymi kosztami bankowymi.

5) Blokada środków na koncie 

W celu zabezpieczenia wierzytelności banku, czyli właśnie kredytu gotówkowego, kredytobiorca posiadający rachunek (rachunki) w danym banku może ustanowić blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na tym koncie. Owa blokada przebiega z jednoczesnym udzieleniem bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku stosownej kwoty w przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje terminowo swych kredytowych zobowiązań. 

Istotą blokady jest więc zamrożenie środków – posiadacz rachunku nie może z nich skorzystać aż do chwili spłaty zobowiązania. Jednocześnie do owych środków dostęp ma bank. W razie opóźnień w spłacie zobowiązania, kredytodawca pobierze z zamrożonych pieniędzy odpowiednią kwotę (na opłacenia zaległych rat i odsetek za opóźnienia). 

Co istotne, blokada środków na rachunku bankowym następuje na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza rachunku. Blokadę można ustanowić na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (popularne ROR-y), biznesowych, a nawet – na lokatach terminowych. Blokada trwa do chwili całkowitej spłaty kredytu, chyba że strony zmienią postanowienia i wprowadzą aneks do umowy. 

6) Oświadczenie o zgodzie na potrącanie rat z wynagrodzenia

Coraz częściej stosowaną, choć stale krytykowaną przez wielu ekspertów formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest dyspozycja potrącenia zaległości kredytowych z wynagrodzenia. Banki przy udzielaniu kredytu często wymagają od kredytobiorcy pisemnej zgody na potrącenie należności z wynagrodzenia. 

Taka forma zabezpieczenia daje to możliwość złożenia wniosku o potrącenie stosownych środków z pensji dłużnika bezpośrednio u jego pracodawcy. A wszystko to zgodnie treścią Kodeksu pracy (artykuł 91.). Co istotne jednak, żądanie banku w kwestii dokonania owego potrącenia z pensji kredytobiorcy nie jest dla pracodawcy wiążące. 

W świetle obecnych przepisów prawnych pracodawcy nie mają obowiązku przyjęcia żądania banku i dokonania potrąceń na rzecz kredytodawcy – nawet jeśli ich pracownik wyraził na to pisemną zgodę. Wobec tego oświadczenie o wydaniu pozwolenia na potrącanie z pensji okazuje się być słabym zabezpieczeniem. 

Choć poprzestawanie na żądaniu banków nie jest obowiązkowe, część pracodawców zgadza się na potrącanie z pensji swego pracownika odpowiednich kwot pieniężnych i przekazywanie ich wprost do banku. W takiej sytuacji jednak to oni właśnie pokrywają koszty dokonania operacji bankowych i biorą na siebie odpowiedzialność współpracy z bankiem. 

Podsumowanie

Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie gotówkowym – najważniejsze informacje

 1. Zabezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego to standardowa procedura stosowana przez niemal wszystkie banki komercyjne. Kredytodawca wymaga zabezpieczenia zwłaszcza wtedy, gdy wnioskodawca nie ma wystarczającej zdolności lub wiarygodności kredytowej.
 2. Zabezpieczenia kredytu może zostać wykorzystane w sytuacji, gdy kredytobiorca przestanie wywiązywać się ze swych zobowiązań finansowych wobec banku. Dzięki niemu bank ma zagwarantowaną rekompensatę finansową i nie musi się martwić o własną wypłacalność.
 3. W przypadku kredytów gotówkowych obowiązują inne metody zabezpieczenia spłaty niż w przypadku na przykład kredytu samochodowego lub hipotecznego. Tam bowiem zabezpieczeniem mogą być prawa własnościowe do odpowiednio: auta lub nieruchomości.
 4. Najczęściej stosowanym rodzajem zabezpieczenia kredytu gotówkowego jest poręczenie. Polega ono na oficjalnym i wiążącym zobowiązaniu się osoby trzeciej do przejęcia na siebie i uregulowania ewentualnych zaległości w spłacie zobowiązania przez właściwego kredytobiorcę.
 5. Do zabezpieczenia kredytu banki narzucają często obowiązek ubezpieczenia (wykupienia polisy). W przypadku kredytów gotówkowych można skorzystać z polisy na życie czy na wypadek utraty pracy, inwalidztwa lub niezdolności do pracy.
 6. Zabezpieczeniem kredytu gotówkowego może być także weksel in blanco. Jest on papierem wartościowym, na mocy którego odbiorca weksla (kredytodawca) ma możliwość wypłacenia sumy pieniężnej bezpośrednio od wystawcy weksla (kredytobiorcy). Wypłacaną kwotę uzupełnia na wekslu sam bank – zgodnie z ustaleniami i spisaną umową.
 7. Zabezpieczenie spłaty kredytu w formie kaucji polega na wpłaceniu pewnej, określonej w umowie kredytowej sumie gotówki, która przepadnie na rzecz banku w przypadku niewywiązania się z warunków umowy.
 8. W celu zabezpieczenia kredytu gotówkowego kredytobiorca posiadający rachunek w danym banku może ustanowić blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na tym koncie. Sam nie będzie miał do nich dostępu. Z owych środków skorzysta jedynie bank – w przypadku braku spłaty kredytu.
 9. Coraz częściej stosowaną, choć stale krytykowaną przez wielu ekspertów formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest dyspozycja potrącenia zaległości kredytowych z wynagrodzenia kredytobiorcy. Nie jest ona jednak wiążąca dla pracodawcy.
 10. Zarówno dla bezpieczeństwa kredytodawcy, jak i samego zainteresowanego konsumenta, zaleca się stosowanie zabezpieczeń kredytu gotówkowego.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Pytania i odpowiedzi

Zabezpieczenie kredytu to procedura mająca na celu zapewnienie bankowi rekompensaty lub zwrotu należności w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z umowy kredytowej.

Banki wymagają zabezpieczenia kredytu, aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy i zapewnić płynność finansową.

Najważniejsze formy zabezpieczenia to poręczenie kredytu, wykupienie ubezpieczenia, weksel in blanco, kaucja, blokada środków na koncie i oświadczenie o potrącaniu rat z wynagrodzenia.

Poręczenie kredytu polega na tym, że osoba trzecia (poręczyciel) zobowiązuje się spłacić kredyt, jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie tego zrobić.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu to ubezpieczenie na życie, polisa na wypadek utraty pracy, ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa i polisa na wypadek niezdolności do pracy.

Weksel in blanco to pisemne zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniędzy, które nie jest wypełnione co do kwoty w momencie wystawienia.

Blokada środków na koncie polega na zamrożeniu środków pieniężnych na koncie kredytobiorcy, które bank może pobrać w przypadku niespłacenia kredytu.

Kaucja to wpłacenie określonej sumy gotówki lub innych wartościowych dóbr na rzecz banku, które przepadają na rzecz banku w przypadku niespłacenia kredytu.

Oświadczenie o zgodzie na potrącanie rat z wynagrodzenia to zgoda kredytobiorcy na to, aby bank mógł potrącać raty kredytu bezpośrednio z jego wynagrodzenia.

Nie, nie zawsze. Wymaganie zabezpieczenia kredytu zależy od oceny zdolności kredytowej i polityki banku. Niektóre kredyty mogą być udzielane bez konieczności zabezpieczenia.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Stanisław J
Stanisław J
2019-03-12 08:38:55

a zastaw? mozna u nas uzyskac kredyt w banku pod zastaw?

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Ustce

BNP Paribas to przykład jednego z największych w Polsce banku detalicznego. Sprawdź szczegółowe informacje na temat oddziału w Ustce.

author
Patryk Byczek
16 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Darmowy kredyt 0% w Credit Agricole

Do 30 września 2019 trwa promocja darmowego kredytu w Credit Agricole. Klienci mogą otrzymać do 3000 zł, rozłożone maksymalnie na 12 miesięcy. Promocyjne RRSO zawsze wynosi 0%, oddajemy bowiem wyłącznie tyle, ile pożyczyliśmy.

author
Dominika Byczek
14 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

ING Bank Śląski w Skarżysku-Kamiennej

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy oddziały banku w Skarżysku-Kamiennej – godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę.

author
Dominika Byczek
11 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ile kosztuje akademik w Bydgoszczy?

Pytanie o cenę akademika nurtuje chyba wszystkich przyszłych studentów, a tym bardziej ich rodziców, na których często spada konieczność opłacania lokum swoich dzieci. Sprawdziliśmy, ile kosztuje mieszkanie w bydgoskich akademikach w trakcie roku akademickiego 2019/2020.

author
Dominika Byczek
07 września 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

mBank placówki w Szczecinie

mBank to czwarty największy bank w Polsce. Choć zaczynał działalność jako internetowy bank, większość formalności załatwimy także w stacjonarnej placówce. Sprawdzamy oddziały mBank w Szczecinie.

author
Patryk Byczek
04 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

10 najlepszych zawodów w 2018 roku

Aktualnie bezrobocie w kraju jest rekordowo niskie. Rynek pracownika stale się umacnia, a podobne prognozy przewiduje się na najbliższy rok. Które zawody w Polsce będą najbardziej poszukiwane w 2018 roku?

author
Aneta Jankowska
04 stycznia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj