Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką

author
Tadeusz_Miziak
29 grudnia 2014
1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące ogłoszenia upadłości dla osób fizycznych. Co się zmieni ? Przede wszystkim konsument otrzyma łatwiejszy dostęp do ogłoszenia upadłości, jeżeli nie ze swojej winy popadł w nadmierne zadłużenie.

Nowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej zdecydowanie ułatwią negocjacje z wierzycielem, w sytuacji gdy przestaniemy na bieżąco spłacać swoje zobowiązania. Do tej pory układ był prosty: drogi Kliencie, jeżeli nie spłacasz swoich długów to kierujemy sprawę do komornika sądowego. Restrukturyzacja ? Niestety tylko dla wybranych, i to według naszych warunków.

Od 1 stycznia wiele się zmieni w tym zakresie. Osoba, która traci możliwość spłaty swoich długów ma dwie możliwośći:

1) w czasie kontaktu z wierzycielem może podnieść, że zastanawia się nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W takiej sytuacji wierzyciel powinien zrobić wszystko, żeby ułatwić dłużnikowi spłatę zadłużenia na jego warunkach. W przeciwnym razie, jeżeli Klient rzeczywiście "upadnie" – bank może w ogóle nie odzyskać swojej wierzytelności. 

2) faktycznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W czasie postępowania sąd określi maksymalny poziom miesięcznych spłat dłużnika. To tzw. plan spłaty wierzycieli. Maksymalny czas planu spłaty to jedynie 36 miesięcy.

Po jego wykonaniu, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości. Więcej o upadłości można przeczytać na: https://spiralazadluzenia.pl/ 

I jeszcze jedna dobra informacja: w czasie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Mówiąc prosto: nie będziemy mieli do czynienia z komornikiem sądowym i pracownikami windykacji.


Nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

Nowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej zawarte są w ustawie „Prawo upadłościowe i naprawcze” z dnia 28 lutego 2003. Ustawa dostępna jest w tym miejscu.


Gdzie złożyć wniosek o upadłość

Sprawy dotyczące upadłości konsumenckiej rozpatrywane są przed sądy upadłościowe. Właściwość sądu określona jest w przepisach ogólnych ustawy „Prawo upadłościowe i naprawcze”. Art. 19 ustawy wskazuje, że wniosek o upadłość konsumencką składamy w sądzie upadłościowym, właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Osoby niemieszkające w Polsce składają wniosek w sądzie, w którego obszarze znajduje się majątek.

Co to jest sąd upadłościowy ? Jest to po prostu odpowiedni wydział w sądach gospodarczych działających w sądach rejonowych. Na dole publikujemy wykaz wszystkich sądów upadłościowych.


Kto może złożyć wniosek o upadłość

Upadłość konsumencką mogą zgłosić wyłącznie osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. Wniosek o złożenie upadłości może złożyć wyłącznie Dłużnik (nie ma takiej możliwości Wierzyciel).

Jak wygląda wniosek o upadłość konsumencką

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką:

a) dane osobowe – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer PESEL Dłużnika

b) wskazanie miejsc, gdzie znajduje się majątek Dłużnika

c) wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek oraz ich uprawdopodobnienie

d) aktualny i zupełny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników

e) listę wszystkich wierzycieli, ze wskazaniem ich adresów, wysokości wierzytelności oraz terminów zapłaty

f) listę wierzytelności spornych, ze wskazaniem zakresu w jakim Dłużnik kwestionuje daną wierzytelność

g) listę zabezpieczeń na majątku Dłużnika, z datami ich ustanowienia (chodzi o hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe etc.)

h) oświadczenie Dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 491 ze znaczkiem 4 ust. 2 i 3.

Sprawy o upadłość konsumencką rozpatrywane są przez sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.


Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką

Przede wszystkim sąd oddali wniosek, jeżeli Dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Sąd oddali także wniosek, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

– prowadzono w stosunku do dłużnika postępowanie upadłościowe i jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika

– uchylono plan spłaty wierzycieli, ustalony dla Dłużnika

– dłużnik, mając taki obowiązek, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

– czynność prawna dłużnika zostanie uznana prawomocnie za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (chyba, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi)

– w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności Dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd oddali także wniosek jeżeli dane podane przez Dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jeżeli sędzia przychyli się do wniosku Dłużnika, zostanie wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu znajdziemy:

– imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz PESEL Dłużnika upadłego

– określenie, że Dłużnik upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej

– wskazanie, że postępowanie obejmuje likwidację majątku Dłużnika upadłego

– wezwanie wierzycieli Dłużnika upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

– wezwanie osób, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały wskazanie w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu

– wskazanie sędziego-komisarza oraz syndyka.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez:

  • jego ogłoszenie w budynku sądowym oraz
  • obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się syndykowi oraz dłużnikowi upadłemu. Powiadamiana jest także właściwa izba skarbowa, właściwy oddział ZUSu lub KRUS.

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie podlega opłatom.


Koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Opłata za zgłoszenie wniosku o upadłość to jedynie 30 zł (przed nowelizacją było to 200 zł).

Jeżeli majątek Dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Wysokość kosztów postępowania wskazywana jest przez sędziego-komisarza w postanowieniu. Sędzia zarządza ich niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Koszty są zwracane do Skarbu Państwa niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania.


Wykaz sądów upadłościowych w Polsce:

1) Sąd upadłościowy Białystok

Sąd Rejonowy w Białymstoku
VIII Wydział Gospodarczy
ul. Mickiewicz 103
15-950 Białystok

Telefon: (85) 665 65 10

2) Sąd upadłościowy Bielsko-Biała

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

VI Wydział Gospodarczy

ul. Bogusławskiego 24
43-300 Bielsko Biała

Telefon: (33) 499 79 63

3) Sąd upadłościowy Bydgoszcz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XV Wydział Gospodarczy

ul. Grudziądzka 45

85-130 Bydgoszcz

Telefon: (52) 325 34 08

4) Sąd upadłościowy Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie

VIII Wydział Gospodarczy

ul. Żwirki i Wigury 9/11

42-217 Częstochowa

Telefon: (34) 377 99 21

5) Sąd upadłościowy Elbląg

Sąd Rejonowy w Elblągu

V Wydział Gospodarczy

ul. Płk. Dąbka 8-12

82-300 Elbląg

Telefon: (55) 611 22 41

6) Sąd upadłościowy Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

Ul. Piekarnicza 10

80-126 Gdańsk

Telefon: (58) 321 38 60

7) Sąd upadłościowy Gliwice

Sąd Rejonowy w Gliwicach

XII Wydział Gospodarczy

ul. Powstańców Warszawy 23

44-101 Gliwice

Telefon: (32) 338 77 58

8) Sąd upadłościowy Gorzów Wielkopolski

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

V Wydział Gospodarczy

ul. Chopina 52 bl. 15

66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefon: (95) 725 68 35

9) Sąd upadłościowy Jelenia Góra

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

V Wydział Gospodarczy

ul. Bankowa 18

58-500 Jelenia Góra

Telefon: (75) 671 29 00

10) Sąd upadłościowy Kalisz

Sąd Rejonowy w Kaliszu

V Wydział Gospodarczy

ul. Adama Asnyka 56a

62-800 Kalisz

Telefon: (62) 765 77 85

11) Sąd upadłościowy Katowice

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

X Wydział Gospodarczy

ul. Lompy 14

40-040 Katowice

Telefon: (32) 604 74 32

12) Sąd upadłościowy Kielce

Sąd Rejonowy w Kielcach

X Wydział Gospodarczy

ul. Warszawska 44

25-312 Kielce

Telefon: (41) 349 57 91

13) Sąd upadłościowy Konin

Sąd Rejonowy w Koninie

V Wydział Gospodarczy

Ul. Fryderyka Chopina 28

62-510 Konin

Telefon: (63) 240 47 84

14) Sąd upadłościowy Koszalin

Sąd Rejonowy w Koszalinie

VII Wydział Gospodarczy

ul. Władysława Andersa 34

75-950 Koszalin

Telefon: (94) 317 02 01

15) Sąd upadłościowy Kraków

Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie

VIII Wydział Gospodarczy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Telefon: (12) 619 52 09

16) Sąd upadłościowy Krosno

Sąd Rejonowy w Krośnie

V Wydział Gospodarczy

ul. Wolności 3

38-400 Krosno

Telefon: (13) 437 72 06

17) Sąd upadłościowy Legnica

Sąd Rejonowy w Legnicy

V Wydział Gospodarczy

ul. Złotoryjska 19

59-220 Legnica

Telefon: (76) 754 47 77

18) Sąd upadłościowy Łomża

Sąd Rejonowy w Łomży

V Wydział Gospodarczy

ul. Polowa 1

18-400 Łomża

Telefon: (86) 215 09 65

19) Sąd upadłościowy Lublin

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

Telefon: (81) 464 89 35

20) Sąd upadłościowy Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XIV Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Naprawczych

ul. Pomorska 37

90-203 Łódź

Telefon: (42) 664 62 10

21) Sąd upadłościowy Nowy Sącz

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

V Wydział Gospodarczy

ul. Strzelecka 1a

33-300 Nowy Sącz

Telefon: (18) 531 73 25

22) Sąd upadłościowy Olsztyn

Sąd Rejonowy w Olsztynie

V Wydział Gospodarczy

ul. Artyleryjska 3c

10-165 Olsztyn

Telefon: (89) 523 02 10

23) Sąd upadłościowy Opole

Sąd Rejonowy w Opolu

V Wydział Gospodarczy

ul. Ozimska 60a

45-368 Opole

Telefon: (77) 541 54 00

24) Sąd upadłościowy Ostrołęka

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

V Wydział Gospodarczy

ul. Mazowiecka 3

07-410 Ostrołęka

Telefon: (29) 765 44 91

25) Sąd upadłościowy Piła

Sąd Rejonowy w Pile

V Wydział Gospodarczy

al. Powstańców Wielkopolskich 79

64-920 Piła

Telefon: (67) 352 28 50

26) Sąd upadłościowy Piotrków Trybunalski

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

V Wydział Gospodarczy

ul. Słowackiego 5

97-300 Piotrków Trybunalski

Telefon: (44) 649 42 19

27) Sąd upadłościowy Płock

Sąd Rejonowy w Płocku

V Wydział Gospodarczy

al. Kilińskiego 10b

09-404 Płock

Telefon: (24) 268 01 33

28) Sąd upadłościowy Poznań

Sąd Rejonowy Poznań Stare-Miasto w Poznaniu

XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych

ul. Grochowe Łąki 6

61-752 Poznań

Telefon: (61) 666 08 50

29) Sąd upadłościowy Radom

Sąd Rejonowy w Radomiu

V Wydział Gospodarczy

ul. A. Struga 63

26-600 Radom

Telefon: (38) 455 60 61

30) Sąd upadłościowy Rybnik

Sąd Rejonowy w Rybniku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piłsudskiego 33

44-200 Rybnik

Telefon: (32) 43 93 107

31) Sąd upadłościowy Rzeszów

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

V Wydział Gospodarczy

ul. Kustronia 4

35-060 Rzeszów

Telefon: (17) 715 22 81

32) Sąd upadłościowy Siedlce

Sąd Rejonowy w Siedlcach

V Wydział Gospodarczy

ul. Bpa. I. Świrskiego 26

08-110 Siedlce

Telefon: (25) 633 09 61

33) Sąd upadłościowy Sieradz

Sąd Rejonowy w Sieradzu

V Wydział Gospodarczy

Aleja Zwycięstwa 1

98-200 Sieradz

Telefon: (43) 826 67 51

34) Sąd upadłościowy Słupsk

Sąd Rejonowy w Słupsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Szarych Szeregów 13

76- 200 Słupsk

Telefon: (59) 84 69 261

35) Sąd upadłościowy Suwałki

Sąd Rejonowy w Suwałkach

VI Wydział Gospodarczy

ul. Przytorowa 2

16- 400 Suwałki

Telefon: (87) 563 12 65

36) Sąd upadłościowy Szczecin

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

XII Wydział Gospodarczy

ul. Narutowicza 19

70-231 Szczecin

Telefon: (91) 48 55 247

37) Sąd upadłościowy Tarnobrzeg

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

V Wydział Gospodarczy

ul. Sienkiewicz 27

39-400 Tarnobrzeg

Telefon: (15) 688 25 36

38) Sąd upadłościowy Tarnów

Sąd Rejonowy w Tarnowie

V Wydział Gospodarczy

ul. Dąbrowskiego 27

33-100 Tarnów

Telefon: (14) 688 75 32

39) Sąd upadłościowy Toruń

Sąd Rejonowy w Toruniu

V Wydział Gospodarczy

ul. Mickiewicza 10/16

87-100 Toruń

Telefon: (56) 610 59 44

40) Sąd upadłościowy Wałbrzych

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

VI Wydział Gospodarczy

ul. Słowackiego 10, 11

58-300 Wałbrzych

Telefon: (74) 843 04 06

41) Sąd upadłościowy Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Telefon: (22) 334 13 93

42) Sąd upadłościowy Włocławek

Sąd Rejonowy we Włocławku

V Wydział Gospodarczy

ul. Kilińskiego 20

87-800 Włocławek

Telefon: (54) 422 26 77

43) Sąd upadłościowy Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

ul. Poznańska 16

53-630 Wrocław

Telefon: (71) 33 48 230

44) Sąd upadłościowy Zamość

Sąd Rejonowy w Zamościu

V Wydział Gospodarczy

ul. Partyzantów 10

22-400 Zamość

Telefon: (84) 638 29 99

45) Sąd upadłościowy Zielona Góra

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

V Wydział Gospodarczy

Pl. Słowiański 2

65-069 Zielona Góra

Telefon: (68) 322 03 19

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Radosław

Czy jeśli ktoś oprócz zadłużenia w bankach itp. ma jeszcze zadłużenie alimentacyjne może ogłosić taką upadłość

KancelariaPrawna24h.pI

Skuteczna Kancelaria Prawna w sprawach związanych z upadłością konsumencką w Katowicach i na terenie całego woj. Śląskiego, tel.728838858

Jaxc

Ja mam ogloszona upałość. Pomagała mi kancelaria Legaleo z Gliwic. Polecam. W praktyce nie okazalo sie to takie trudne jak straszą.

Eder

Miałem zadłużenia w 5 Bankach i wreszcie wyszedłem na prostą, jestem wolnym człowiekiem mogę zacząć od nowa życie a Windykacja może mi teraz rurę obrobić !!!

Bartłomiej

No niestety, ogłaszanie upadłości konsumenckiej to proces niezwykle trudny, mozolny, monotonny i wymagająacy poświęcenia czasu. No, ale nic takiego. Jeżeli ktoś nie potrafi sobie poradzić z tym problemem sam, a chciałby, żeby wszystko miało ręce i nogi, to zapraszam do nas, gdzie świadczymy fachowej jakości usługi z zakresu upadłości konsumenckiej. Więcej info tutaj: http://upadlosckonsumencka.com.pl/

Podobne artykuły

Promocja: „100 zł na zakupy” w Santander Bank Polska
Promocje bankowe
author
Tadeusz_Miziak
18 marca 2022

Promocja: „100 zł na zakupy” w Santander Bank Polska

10 najbogatszych powiatów według siły nabywczej
Bez kategorii
author
Tadeusz_Miziak
21 listopada 2018

10 najbogatszych powiatów według siły nabywczej

Promocja: „Punkty na start z Bankiem Pekao S.A. – edycja II”
Bez kategorii
author
Tadeusz_Miziak
23 kwietnia 2020

Promocja: „Punkty na start z Bankiem Pekao S.A. – edycja II”

Rekordowa liczba PITów przez Internet
Wpisy
author
Tadeusz_Miziak
07 maja 2018

Rekordowa liczba PITów przez Internet

Pożyczki bez weryfikacji telefonicznej
Bez kategorii
author
Tadeusz_Miziak
14 czerwca 2020

Pożyczki bez weryfikacji telefonicznej

Urlop babciny w Polsce?
Bez kategorii
author
Tadeusz_Miziak
31 stycznia 2019

Urlop babciny w Polsce?