zadluzenia.com
zamknij

Jak ogłosić upadłość konsumencką

1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące ogłoszenia upadłości dla osób fizycznych. Co się zmieni ? Przede wszystkim konsument otrzyma łatwiejszy dostęp do ogłoszenia upadłości, jeżeli nie ze swojej winy popadł w nadmierne zadłużenie.

 

Nowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej zdecydowanie ułatwią negocjacje z wierzycielem, w sytuacji gdy przestaniemy na bieżąco spłacać swoje zobowiązania. Do tej pory układ był prosty: drogi Kliencie, jeżeli nie spłacasz swoich długów to kierujemy sprawę do komornika sądowego. Restrukturyzacja ? Niestety tylko dla wybranych, i to według naszych warunków.

 

Od 1 stycznia wiele się zmieni w tym zakresie. Osoba, która traci możliwość spłaty swoich długów ma dwie możliwośći:

 

1) w czasie kontaktu z wierzycielem może podnieść, że zastanawia się nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W takiej sytuacji wierzyciel powinien zrobić wszystko, żeby ułatwić dłużnikowi spłatę zadłużenia na jego warunkach. W przeciwnym razie, jeżeli Klient rzeczywiście "upadnie" - bank może w ogóle nie odzyskać swojej wierzytelności. 

 

2) faktycznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.W czasie postępowania sąd określi maksymalny poziom miesięcznych spłat dłużnika. To tzw. plan spłaty wierzycieli. Maksymalny czas planu spłaty to jedynie 36 miesięcy.

 

Po jego wykonaniu, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości. Więcej o upadłości można przeczytać na: https://spiralazadluzenia.pl/ 

 

 

I jeszcze jedna dobra informacja: w czasie wykonywania planu spłaty wierzycieliniedopuszczalne jest wszczynanie postępowania egzekucyjnegodotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Mówiąc prosto:nie będziemy mieli do czynienia z komornikiem sądowym i pracownikami windykacji.

 


Nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

 

Nowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej zawarte są w ustawie „Prawo upadłościowe i naprawcze” z dnia 28 lutego 2003. Ustawa dostępna jest w tym miejscu.

 


Gdzie złożyć wniosek o upadłość

 

Sprawy dotyczące upadłości konsumenckiej rozpatrywane są przed sądy upadłościowe. Właściwość sądu określona jest w przepisach ogólnych ustawy „Prawo upadłościowe i naprawcze”. Art. 19 ustawy wskazuje, że wniosek o upadłość konsumencką składamy w sądzie upadłościowym, właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.Osoby niemieszkające w Polsce składają wniosek w sądzie, w którego obszarze znajduje się majątek.

 

Co to jest sąd upadłościowy ? Jest to po prostu odpowiedni wydział w sądach gospodarczych działających w sądach rejonowych. Na dole publikujemy wykaz wszystkich sądów upadłościowych.

 


Kto może złożyć wniosek o upadłość

 

Upadłość konsumencką mogą zgłosić wyłącznie osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. Wniosek o złożenie upadłości może złożyć wyłącznie Dłużnik (nie ma takiej możliwości Wierzyciel).

 

 

Jak wygląda wniosek o upadłość konsumencką

 

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką:

 

a) dane osobowe - imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer PESEL Dłużnika

b) wskazanie miejsc, gdzie znajduje się majątek Dłużnika

c) wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek oraz ich uprawdopodobnienie

d) aktualny i zupełny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników

e) listę wszystkich wierzycieli, ze wskazaniem ich adresów, wysokości wierzytelności oraz terminów zapłaty

f) listę wierzytelności spornych, ze wskazaniem zakresu w jakim Dłużnik kwestionuje daną wierzytelność

g) listę zabezpieczeń na majątku Dłużnika, z datami ich ustanowienia (chodzi o hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe etc.)

h) oświadczenie Dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 491 ze znaczkiem 4 ust. 2 i 3.

 

Sprawy o upadłość konsumencką rozpatrywane są przez sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.

 


Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką

 

Przede wszystkim sąd oddali wniosek, jeżeli Dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

 

Sąd oddali także wniosek, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 

- prowadzono w stosunku do dłużnika postępowanie upadłościowe i jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika

- uchylono plan spłaty wierzycieli, ustalony dla Dłużnika

- dłużnik, mając taki obowiązek, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

- czynność prawna dłużnika zostanie uznana prawomocnie za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (chyba, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi)

- w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności Dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 

Sąd oddali także wniosek jeżeli dane podane przez Dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

 

Jeżeli sędzia przychyli się do wniosku Dłużnika, zostanie wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu znajdziemy:

 

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz PESEL Dłużnika upadłego

- określenie, że Dłużnik upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej

- wskazanie, że postępowanie obejmuje likwidację majątku Dłużnika upadłego

- wezwanie wierzycieli Dłużnika upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- wezwanie osób, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały wskazanie w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu

- wskazanie sędziego-komisarza oraz syndyka.

 

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez:

 

  • jego ogłoszenie w budynku sądowym oraz
  • obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się syndykowi oraz dłużnikowi upadłemu. Powiadamiana jest także właściwa izba skarbowa, właściwy oddział ZUSu lub KRUS.

 

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie podlega opłatom.

 


Koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej

 

Opłata za zgłoszenie wniosku o upadłość to jedynie 30 zł (przed nowelizacją było to 200 zł).

 

Jeżeli majątek Dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

 

Wysokość kosztów postępowania wskazywana jest przez sędziego-komisarza w postanowieniu. Sędzia zarządza ich niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Koszty są zwracane do Skarbu Państwa niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania.

 


Wykaz sądów upadłościowych w Polsce:

 

1) Sąd upadłościowy Białystok

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku
VIII Wydział Gospodarczy
ul. Mickiewicz 103
15-950 Białystok

 

Telefon: (85) 665 65 10

 

2) Sąd upadłościowy Bielsko-Biała

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

VI Wydział Gospodarczy

ul. Bogusławskiego 24
43-300 Bielsko Biała

 

Telefon: (33) 499 79 63

 

3) Sąd upadłościowy Bydgoszcz

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XV Wydział Gospodarczy

ul. Grudziądzka 45

85-130 Bydgoszcz

 

Telefon: (52) 325 34 08

 

4) Sąd upadłościowy Częstochowa

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie

VIII Wydział Gospodarczy

ul. Żwirki i Wigury 9/11

42-217 Częstochowa

 

Telefon: (34) 377 99 21

 

5) Sąd upadłościowy Elbląg

 

Sąd Rejonowy w Elblągu

V Wydział Gospodarczy

ul. Płk. Dąbka 8-12

82-300 Elbląg

 

Telefon: (55) 611 22 41

 

6) Sąd upadłościowy Gdańsk

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

Ul. Piekarnicza 10

80-126 Gdańsk

 

Telefon: (58) 321 38 60

 

7) Sąd upadłościowy Gliwice

 

Sąd Rejonowy w Gliwicach

XII Wydział Gospodarczy

ul. Powstańców Warszawy 23

44-101 Gliwice

 

Telefon: (32) 338 77 58

 

8) Sąd upadłościowy Gorzów Wielkopolski

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

V Wydział Gospodarczy

ul. Chopina 52 bl. 15

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Telefon: (95) 725 68 35

 

9) Sąd upadłościowy Jelenia Góra

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

V Wydział Gospodarczy

ul. Bankowa 18

58-500 Jelenia Góra

 

Telefon: (75) 671 29 00

 

10) Sąd upadłościowy Kalisz

 

Sąd Rejonowy w Kaliszu

V Wydział Gospodarczy

ul. Adama Asnyka 56a

62-800 Kalisz

 

Telefon: (62) 765 77 85

 

11) Sąd upadłościowy Katowice

 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

X Wydział Gospodarczy

ul. Lompy 14

40-040 Katowice

 

Telefon: (32) 604 74 32

 

12) Sąd upadłościowy Kielce

 

Sąd Rejonowy w Kielcach

X Wydział Gospodarczy

ul. Warszawska 44

25-312 Kielce

 

Telefon: (41) 349 57 91

 

13) Sąd upadłościowy Konin

 

Sąd Rejonowy w Koninie

V Wydział Gospodarczy

Ul. Fryderyka Chopina 28

62-510 Konin

 

Telefon: (63) 240 47 84

 

14) Sąd upadłościowy Koszalin

 

Sąd Rejonowy w Koszalinie

VII Wydział Gospodarczy

ul. Władysława Andersa 34

75-950 Koszalin

 

Telefon: (94) 317 02 01

 

15) Sąd upadłościowy Kraków

 

Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie

VIII Wydział Gospodarczy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Telefon: (12) 619 52 09

 

16) Sąd upadłościowy Krosno

 

Sąd Rejonowy w Krośnie

V Wydział Gospodarczy

ul. Wolności 3

38-400 Krosno

 

Telefon: (13) 437 72 06

 

17) Sąd upadłościowy Legnica

 

Sąd Rejonowy w Legnicy

V Wydział Gospodarczy

ul. Złotoryjska 19

59-220 Legnica

 

Telefon: (76) 754 47 77

 

18) Sąd upadłościowy Łomża

 

Sąd Rejonowy w Łomży

V Wydział Gospodarczy

ul. Polowa 1

18-400 Łomża

 

Telefon: (86) 215 09 65

 

19) Sąd upadłościowy Lublin

 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

 

Telefon: (81) 464 89 35

 

20) Sąd upadłościowy Łódź

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XIV Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Naprawczych

ul. Pomorska 37

90-203 Łódź

 

Telefon: (42) 664 62 10

 

21) Sąd upadłościowy Nowy Sącz

 

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

V Wydział Gospodarczy

ul. Strzelecka 1a

33-300 Nowy Sącz

 

Telefon: (18) 531 73 25

 

22) Sąd upadłościowy Olsztyn

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie

V Wydział Gospodarczy

ul. Artyleryjska 3c

10-165 Olsztyn

 

Telefon: (89) 523 02 10

 

23) Sąd upadłościowy Opole

 

Sąd Rejonowy w Opolu

V Wydział Gospodarczy

ul. Ozimska 60a

45-368 Opole

 

Telefon: (77) 541 54 00

 

24) Sąd upadłościowy Ostrołęka

 

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

V Wydział Gospodarczy

ul. Mazowiecka 3

07-410 Ostrołęka

 

Telefon: (29) 765 44 91

 

25) Sąd upadłościowy Piła

 

Sąd Rejonowy w Pile

V Wydział Gospodarczy

al. Powstańców Wielkopolskich 79

64-920 Piła

 

Telefon: (67) 352 28 50

 

26) Sąd upadłościowy Piotrków Trybunalski

 

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

V Wydział Gospodarczy

ul. Słowackiego 5

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Telefon: (44) 649 42 19

 

27) Sąd upadłościowy Płock

 

Sąd Rejonowy w Płocku

V Wydział Gospodarczy

al. Kilińskiego 10b

09-404 Płock

 

Telefon: (24) 268 01 33

 

28) Sąd upadłościowy Poznań

 

Sąd Rejonowy Poznań Stare-Miasto w Poznaniu

XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych

ul. Grochowe Łąki 6

61-752 Poznań

 

Telefon: (61) 666 08 50

 

29) Sąd upadłościowy Radom

 

Sąd Rejonowy w Radomiu

V Wydział Gospodarczy

ul. A. Struga 63

26-600 Radom

 

Telefon: (38) 455 60 61

 

30) Sąd upadłościowy Rybnik

 

Sąd Rejonowy w Rybniku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piłsudskiego 33

44-200 Rybnik

 

Telefon: (32) 43 93 107

 

31) Sąd upadłościowy Rzeszów

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

V Wydział Gospodarczy

ul. Kustronia 4

35-060 Rzeszów

 

Telefon: (17) 715 22 81

 

32) Sąd upadłościowy Siedlce

 

Sąd Rejonowy w Siedlcach

V Wydział Gospodarczy

ul. Bpa. I. Świrskiego 26

08-110 Siedlce

 

Telefon: (25) 633 09 61

 

33) Sąd upadłościowy Sieradz

 

Sąd Rejonowy w Sieradzu

V Wydział Gospodarczy

Aleja Zwycięstwa 1

98-200 Sieradz

 

Telefon: (43) 826 67 51

 

34) Sąd upadłościowy Słupsk

 

Sąd Rejonowy w Słupsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Szarych Szeregów 13

76- 200 Słupsk

 

Telefon: (59) 84 69 261

 

35) Sąd upadłościowy Suwałki

 

Sąd Rejonowy w Suwałkach

VI Wydział Gospodarczy

ul. Przytorowa 2

16- 400 Suwałki

 

Telefon: (87) 563 12 65

 

36) Sąd upadłościowy Szczecin

 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

XII Wydział Gospodarczy

ul. Narutowicza 19

70-231 Szczecin

 

Telefon: (91) 48 55 247

 

37) Sąd upadłościowy Tarnobrzeg

 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

V Wydział Gospodarczy

ul. Sienkiewicz 27

39-400 Tarnobrzeg

 

Telefon: (15) 688 25 36

 

38) Sąd upadłościowy Tarnów

 

Sąd Rejonowy w Tarnowie

V Wydział Gospodarczy

ul. Dąbrowskiego 27

33-100 Tarnów

 

Telefon: (14) 688 75 32

 

39) Sąd upadłościowy Toruń

 

Sąd Rejonowy w Toruniu

V Wydział Gospodarczy

ul. Mickiewicza 10/16

87-100 Toruń

 

Telefon: (56) 610 59 44

 

40) Sąd upadłościowy Wałbrzych

 

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

VI Wydział Gospodarczy

ul. Słowackiego 10, 11

58-300 Wałbrzych

 

Telefon: (74) 843 04 06

 

41) Sąd upadłościowy Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

 

Telefon: (22) 334 13 93

 

42) Sąd upadłościowy Włocławek

 

Sąd Rejonowy we Włocławku

V Wydział Gospodarczy

ul. Kilińskiego 20

87-800 Włocławek

 

Telefon: (54) 422 26 77

 

43) Sąd upadłościowy Wrocław

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

ul. Poznańska 16

53-630 Wrocław

 

Telefon: (71) 33 48 230

 

44) Sąd upadłościowy Zamość

 

Sąd Rejonowy w Zamościu

V Wydział Gospodarczy

ul. Partyzantów 10

22-400 Zamość

 

Telefon: (84) 638 29 99

 

45) Sąd upadłościowy Zielona Góra

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

V Wydział Gospodarczy

Pl. Słowiański 2

65-069 Zielona Góra

 

Telefon: (68) 322 03 19

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
~Radosław

Czy jeśli ktoś oprócz zadłużenia w bankach itp. ma jeszcze zadłużenie alimentacyjne może ogłosić taką upadłość   Odpowiedź

~KancelariaPrawna24h.pI

Skuteczna Kancelaria Prawna w sprawach związanych z upadłością konsumencką w Katowicach i na terenie całego woj. Śląskiego, tel.728838858   Odpowiedź

~Jaxc

Ja mam ogloszona upałość. Pomagała mi kancelaria Legaleo z Gliwic. Polecam. W praktyce nie okazalo sie to takie trudne jak straszą.   Odpowiedź

~Bartłomiej

No niestety, ogłaszanie upadłości konsumenckiej to proces niezwykle trudny, mozolny, monotonny i wymagająacy poświęcenia czasu. No, ale nic takiego. Jeżeli ktoś nie potrafi sobie poradzić z tym problemem sam, a chciałby, żeby wszystko miało ręce i nogi, to zapraszam do nas, gdzie świadczymy fachowej jakości usługi z zakresu upadłości konsumenckiej. Więcej info tutaj: http://upadlosckonsumencka.com.pl/   Odpowiedź

~kromm

przepraszam a to można nie ze swojej winy popaść w zadłużenie?   Odpowiedź

~Eder

Miałem zadłużenia w 5 Bankach i wreszcie wyszedłem na prostą, jestem wolnym człowiekiem mogę zacząć od nowa życie a Windykacja może mi teraz rurę obrobić !!!   Odpowiedź

~peggy

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej brzmi fatalnie. Ale jak rozumiem korzyść jest taka, że można się pozbyć wierzycili, którzy dotychczas nie wierzyli, że ktoś nie ma z czego spłacić.   Odpowiedź

~realM

przykra sprawa ale jeśli już kogoś zagnało w taki kozi róg to trzeba przyznać że warunki w Polsce są dosyć humanitarne dla takich ludzi. cóż, zawxze można zacząć od nowa, wyjechać za granicę, dorobić się. może wrócić. To niekoniec świata!   Odpowiedź

~sier

JAK NAPISAĆ PRZYKŁADOWY WNIOSEK ? PROSZĘ O POMOC   Odpowiedź

~tom

jedyny minus to pozbycie się mieszkania jeżeli wierzyciele nie wyrażą zgody na jego zatrzymanie   Odpowiedź

~sport

Najlepsza opcja to umorzenie długów po tych trzech latach. Spłacisz tyle ile możesz i bye bye wszystkie banki   Odpowiedź

~gl

i komornik może mnie pocałować w d.... :)   Odpowiedź

~head

W KOŃCU BANKI PRZESTANĄ DYKTOWAĆ WARUNKI !!!   Odpowiedź

~chorąży

czy polskie prawo musi być pisane specjalnie w tak skomplikowany sposób? To nie lepiej by było w jasny klarowny sposób pisać te wszystkie durne ustawy żeby każdy Kowalski który ni emusi przecież być prawnikiem mógł sobie coś łatwo ogarnąć, tak trudno być frontem do obywatela?   Odpowiedź

~LEXminator

To prawda. Ten zapis jest bardzo niekonkretny i pozostawia moim zdaniem za dużo przestrzeni do indywidualnej oceny przez prowadzącego sprawę. Cóż może znaczyć "rażące niedbalstwo"? Jakie mogą być metody udowadniania dłużnikowi, że do wypłacalności doszło wskutek jego zamysłu?   Odpowiedź

~123

Nowe przepisy są bardziej na korzyść biednego dłużnika, ale zapis o oddaleniu wniosku, jeżeli doszło do niewypłacalności przez zamysł dłużnika lub wskutek rażącego niedbalstwa jest bardzo sporny i nie wiem czy nie wynikną z tego problemy   Odpowiedź

~michał

spory temat do ogarnięcia przede mną...   Odpowiedź