Wykaz majątku Dłużnika

Wykaz majątku Dłużnika

author
Patryk Byczek
24 października 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria
Od 8 września 2016 r. wniosek Wierzyciela o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dostępnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Jeżeli wierzyciel nie wskazał we wniosku majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik może:

– zażądać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji (np. CEPIK, OGNIVO),

– wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

– wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji pod rygorem grzywny do 2.000,00 zł.

Jeśli Komornik wezwie Dłużnika do złożenia wykazu majątku, wówczas Dłużnik zobowiązany jest do wskazania przedmiotów i praw mogących służyć do zaspokojenia Wierzyciela, w ramach zastosowanych sposobów egzekucji. Do wykazu majątku mają odpowiednie zastosowanie przepisy o sądowym wyjawieniu majątku.

Czym jest wykaz majątku ? W wykazie Dłużnik ma obowiązek ujawnić cały swój majątek, w celu skutecznego przeprowadzenia egzekucji.

Aby wykaz majątku był złożony skutecznie, Dłużnik musi osobiście stawić się w kancelarii na wezwanie Komornika i złożyć wykaz majątku na przygotowanym przez Komornika formularzu lub ustnie do protokołu. Następnie, Komornik musi odebrać od Dłużnika przyrzeczenie o treści: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny."

Jeżeli Dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się nie złoży lub odmówi odpowiedzi na pytanie lub odmówi złożenia przyrzeczenia, Komornik może nałożyć na niego grzywnę do 5.000,00 zł lub nakazać przymusowe doprowadzenie a także zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

Środki przymusu w postaci przymusowego doprowadzenia lub aresztu stosuje Sąd na wniosek Komornika. Na postanowienie Komornika o ukaraniu grzywną przysługuje skarga.

W razie zastosowania środków przymusu Dłużnik w każdej chwili może złożyć wykaz majątku. Jeśli została orzeczona grzywna, Komornik odbierze wykaz a orzeczona grzywna nie podlega umorzeniu. Dłużnik odbywający areszt może domagać się stawienia go przed Komornikiem w celu złożenia wykazu. Wówczas Komornik odbierze wykaz, po czym Sąd zwolni Dłużnika z aresztu. Wierzyciel, który nie był obecny przy takich czynnościach może żądać ich powtórzenia z jego udziałem.

W razie niezłożenia wykazu majątku Wierzyciel może zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku Dłużnika.

WYKAZ MAJĄTKU DŁUŻNIKA – WZÓR

Wykaz majątku (art. 801 k.p.c.)

Sporządzony dnia …………….przez dłużnika/dłużniczkę………………………………………………………………………….. zam. …………………………………………………………………… (adres miejsca pobytu) ……………………………………………………………….. (adres stałego zameldowania) Nr PESEL ……………….……, NIP…………………………………., REGON …………………, Telefon…………………………………..

W wykazie należy podać miejsce, w którym znajduje się mienie oraz wskazać tytuły prawne i dowody, dotyczące wymienionych w wykazie wierzytelności i innych praw majątkowych (z określeniem wysokości udziałów w przypadku współwłasności).

W przypadku braku jakiegokolwiek mienia należy wpisać w odpowiednim punkcie wyrazy: „nie posiadam"

A. Dane ogólne dotyczące sytuacji majątkowej dłużnika:

1. Z czego dłużnik utrzymuje się, a zwłaszcza czy prowadzi działalność zarobkową, a jeżeli tak to jaką (na czym ona polega i w jakim rozmiarze), a także jakie przynosi dochody? ……………………………………………………………………………………………

2. Czy dłużnik w ciągu ostatnich 5 lat składał zeznania podatkowe, a jeżeli tak to w którym urzędzie skarbowym to uczynił, jaka była wysokość dochodów dłużnika w ostatnim roku podatkowym stwierdzona w zeznaniu podatkowym? ………………………………………………………………………………………………

3. W jaki sposób dłużnik zaspokaja swe potrzeby mieszkaniowe, a zwłaszcza gdzie i z kim zamieszkuje oraz na jakiej podstawie zajmuje mieszkanie? ………………………………………………………………………………………………

4. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia wykazu prowadzone było przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak to przez jaki organ, o jakie świadczenie i w jaki sposób zakończyło się? ……………………………………………………………………………………………

5. Czy w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia wykazu dłużnik dokonywał rozporządzeń istotnymi przedmiotami swego majątku, a zwłaszcza czy nieodpłatnie przekazywał prawa do nieruchomości, a jeżeli tak to należy wskazać: – kiedy dokonano tych czynności i co stanowiło ich przedmiot? – strony czynności i przyczyny dokonania poszczególnych czynności? …………………………………………………………………………………………………

B. Nieruchomości (własność, współwłasność i inne prawa rzeczowe): ………………………………………………………………………………………………

C. Środki finansowe (posiadane zasoby pieniężne, rachunki oszczędnościowe, lokaty bankowe, wskazać nazwy i siedziby banków, numery rachunków bankowych): ………………………………………………………………………………………………

D. Wierzytelności i inne prawa majątkowe (ze wskazaniem ich wartości):

1. Wierzytelności z umów o pracę i zlecenia (należy wskazać czy dłużnik jest zdolny do pracy, a jeżeli tak to czy pracuje, na jakim stanowisku, gdzie jest zatrudniony, ile wynosi miesięczne wynagrodzenie, czy jest wypłacane na bieżąco, w jaki sposób następuje wypłata, czy dłużnikowi należą się inne świadczenia pieniężne z tytułu zatrudnienia oprócz wynagrodzenia; W razie braku zatrudnienia należy wskazać jakie są tego przyczyny i czy jest zarejestrowany jako bezrobotny): ………………………………………………………………………………………………

2. Wierzytelności z rent, emerytur i inne świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego oraz z opieki społecznej (należy wskazać czy dłużnik pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego lub korzysta ze świadczeń z opieki społecznej, wysokość świadczenia, okres pobierania, nazwa i adres siedziby świadczeniodawcy): …………………………………………………………………………………………………

3. Wierzytelności z papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, losów loteryjnych: ………………………………………………………………………………………………

4. Udziały w spółkach cywilnych i handlowych: ………………………………………………………………………………………………

5. Wierzytelności z tytułu praw autorskich i wynalazczych: ………………………………………………………………………………………………

6. Inne prawa majątkowe: ………………………………………………………………………………………………

E. Ruchomości:

1. Samochód i inne pojazdy mechaniczne (marka, rok produkcji, nr dowodu rejestracyjnego, nr rejestracyjny samochodu, nr nadwozia): …………………………………………………………………………………………………

2. Narzędzia, maszyny, narzędzia gospodarcze, urządzenia sklepowe, zapasy towarów: …………………………………………………………………………………………………

3. Wyposażenie mieszkania lub domu (w szczególności: urządzenia RTV, AGD, sprzęt muzyczny i informatyczny, meble, obrazy, dywany z określeniem wartości rynkowej): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Przedmioty złote i srebrne, inne kosztowności (z określeniem wartości szacunkowej): …………………………………………………………………………………………………

F. Inne rodzaje majątku: ……………………………………………………………………………………………

"Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny".

podpis dłużnika


Wykaz majątku a wezwanie do złożenia wyjaśnień

Wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień to z kolei wezwanie do przedstawienia pisemnej informacji w której Dłużnik poda:

– rachunki bankowe,

– posiadane wierzytelności, w tym akcje i udziały w spółkach,

– ruchomości wraz z ich opisem, w tym pojazdy mechaniczne,

– nieruchomości,

– informacje dotyczące zatrudnienia.

Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia Komornikowi informacji lub udzielenie informacji świadomie fałszywych  Dłużnik może być ukarany grzywną do 2.000 zł.

Jeśli wierzyciel we wniosku egzekucyjnym nie wskaże sposobu pozyskania informacji o majątku dłużnika, wówczas to Komornik decyduje, który ze sposobów wybrać. Wezwanie do złożenia wyjaśnień jest preferowaną przez Komorników formą pozyskiwania informacji o majątku Dłużnika.

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Rafał Golikowski
Rafał Golikowski
2019-08-07 21:18:46

Witam potrzebuje porady jak napisać wykaz majątku dla komornika? Nie wiem dokładnie jak napisać wykaz majątku pierwszy punkt. Dane ogólne dotyczące sytuacji majątkowej dłużnika: 1. Z czego dłużnik się utrzymuje, a zwłaszcza czy prowadzi działalność zarobkową, a jeżeli tak to jaką i na czym ona polega i w jakim wymiarze. A także jaki przynosi dochody proszę o rozpatrzenie mojej prośby.

Podobne artykuły

Scoring – zagadnienia ogólne

Scoring to narzędzie, które przy wykorzystaniu głównie modeli statystycznych, służy do oceny wiarygodności kredytowej. W języku angielskim słowo score znaczy wynik, punkt i bardzo trafnie oddaje istotę sprawy. Scoring bowiem przy ocenie wiarygodności kredytowej posługuje się punktami. Rezultatem scoringu jest ocena punktowa przedstawiająca wiarygodność kredytową klienta. Warto wspomnieć, iż scoring wykorzystywany jest również w obsłudze istniejących kredytów, windykacji, sprzedaży czy nawet marketingu.

author
Dominika Byczek
11 lutego 2013
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja: „Zrób dwie zbliżeniowe transakcje Google Pay i odbierz 2 bilety do Multikina” w Citi Banku

Kto może wziąć udział? Z promocji mogą skorzystać Klienci banku posiadający główną lub dodatkową kartę debetową lub kredytową oznaczoną logiem Mastercard. Z promocji wykluczone są...

author
Patryk Byczek
10 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt 110 tysięcy – najlepsze oferty

Szukasz najlepszej oferty kredytu gotówkowego w wysokości 110 tysięcy złotych? Sprawdź nasz ranking, w którym znajdziesz zestawienie najlepszych propozycji i wybierz najlepszą dla siebie.

author
Patryk Byczek
11 kwietnia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chwilówki Mława

Potrzebujesz pożyczki chwilówki a nie wiesz, którą warto wybrać? Nasze zestawienie wszystkich ofert dostępnych w Mławie powinno pomóc Ci wybrać tę, która spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Maksymalnie możesz pożyczyć nawet 15 000 zł. Dodatkowo finansowanie jest dostępne całkowicie przez Internet.

author
Patryk Byczek
05 lutego 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Nawet 300 zł z kartą kredytową Mastercard dla aktywnych” w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski wystartował z promocją, w której w zamian za wyrobienie karty kredytowej Mastercard można zgarnąć nawet 300 złotych premii. Promocja trwa do 28 marca lub osiągnięcia 3300 Uczestników.

author
Patryk Byczek
15 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Chełmie

W Polsce największym bankiem jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Chełmie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
28 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj