Asesor komorniczy – najważniejsze informacje

Asesor komorniczy – najważniejsze informacje

author
Dominika Byczek
07 listopada 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pomaga w egzekucji niedużych długów. Z jego pomocy często korzysta komornik. Mowa tu o asesorze komorniczym. Kto może nim zostać i jak pracuje? Sprawdzamy szczegóły.

Spis treści:

 1. Asesor komorniczy - kto to jest?
 2. Czym zajmuje się asesor?
 3. Uprawnienia asesora komorniczego
 4. Kto może zostać asesorem - wymagania
 5. Jak zostać asesorem komorniczym?
 6. Asesor komorniczy - zmiany
 7. Ile zarabia asesor komorniczy?
 8. Podsumowanie
 9. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Asesor komorniczy - kto to jest?

Asesor to powołana przez prezesa sądu apelacyjnego osoba, która ukończyła aplikację komorniczą, zdała egzamin komorniczy i pomaga w codziennej pracy komornikowi. Nie posiada co prawda wszystkich jego uprawnień, ale ma za zadanie zapoznać się z dokumentami, problemami i sytuacjami, które spotyka w swoim zawodzie komornik. Asesor pod nadzorem komornika wykonuje powierzone mu zadania.

Odrębną kwestią, choć niezwykle charakterystyczną dla tego zawodu jest duża odporność psychiczna, jaka jest wymagana od asesora. Spotyka się on bowiem w swojej pracy z sytuacjami skrajnie stresogennymi, podczas których musi zachować się spokój.

Asesor to osoba, która uczy się odpowiedzialności i dyplomacji w połączeniu ze skutecznością. Ta ostatnia kwestia jest  słowem kluczem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków asesorom komorniczym.

Czym zajmuje się asesor?

Asesor komorniczy  pracuje w kancelarii komorniczej, gdzie zajmuje się między innymi rejestracją spraw czy też zaksięgowaniem wpłat. Komornik zleca też asesorowi  wykonanie czynności egzekucyjnych, jednak wartość zadłużenia nie może być większa niż kwota podana w ustawie.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 33. Zlecenie asesorowi komorniczemu przeprowadzenia egzekucji

Komornik może zlecić asesorowi komorniczemu przeprowadzenie egzekucji w sprawach o świadczenie pieniężne oraz w sprawach o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego, w obu przypadkach o wartości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość stukrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 wysokość odpisu podstawowego na Fundusz ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 i 2371), stosowanego poczynając od drugiego kwartału roku przez okres pełnego roku, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym”, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości

Często zachodzi konieczność egzekwowania należności nie tylko w kancelarii, ale też „w terenie”. Niejednokrotnie asesor musi pojawić się w domu lub firmie dłużnika. Odbywa się to wówczas, gdy trzeba ustalić faktyczny stan posiadania dłużnika.

Uprawnienia asesora komorniczego

Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji  określa szczegółowo zakres uprawnień przysługujących asesorom.

Komornik zleca asesorowi wykonanie czynności egzekucyjnych tylko, gdy zadłużenie u danego dłużnika nie jest większe niż kwota podana w ustawie.  W zakres obowiązków asesora wejdą więc np.: pożyczki „chwilówki”. Asesorowi nie wolno samodzielnie wykonywać eksmisji czy też dokonywać czynności w ramach orzeczenia o zastosowaniu środka przymusu.

Nie posiada on także uprawnień do wydania decyzji i sygnowania swoim nazwiskiem dokumentów depozytowych. Nie może też wyliczać samodzielnie kosztów egzekucji i dzielić tej sumy.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 33. Zlecenie asesorowi komorniczemu przeprowadzenia egzekucji

2. Komornik może zlecić asesorowi komorniczemu także dokonanie określonych czynności w innych sprawach, z wyłączeniem (…):

2) wykonania opróżnienia lokalu, pomieszczenia, gruntu lub przedsiębiorstwa;
3) wykonania orzeczenia o zastosowaniu środków przymusu;
4) ustalenia wysokości kosztów egzekucyjnych w sprawach o roszczenia niepieniężne oraz o roszczenia pieniężne przekraczające kwotę, o której mowa w ust. 1;
5) sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, o ile suma ta przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1;
6) wydawania decyzji i podpisywania dokumentów dotyczących depozytu.

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Kto może zostać asesorem - wymagania

Aby spełnić wymagane przez ustawodawcę kryteria, należy być przede wszystkim niekaranym i zdolnym do czynności prawnych obywatelem naszego kraju, który jest dobrze postrzegany przez szeroko rozumianą opinię społeczną. Zrozumiałym i wymaganym kryterium jest także posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego i zdanie egzaminu komorniczego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 10. Wymogi wobec kandydata na komornika

1. Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiada nieposzlakowaną opinię;
4) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5) nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy;
8) odbyła aplikację komorniczą;
9) złożyła egzamin komorniczy (…).

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Warto pamiętać, że  wniosek musimy złożyć  w ciągu 5 lat od dnia dostarczenia uchwały o egzaminie odpowiedniej komisji przeprowadzającej egzamin.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 32. Powoływanie i odwoływanie komorników

1. Na stanowisko asesora komorniczego może zostać powołana osoba odpowiadająca wymogom:

1) określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1–9, o ile wniosek o powołanie na stanowisko asesora komorniczego złoży w terminie 5 lat od dnia doręczenia jej uchwały komisji egzaminacyjnej o wyniku egzaminu komorniczego, lub
2) z art. 10 ust. 1 pkt 1–7, która w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego pracowała co najmniej 5 lat na stanowisku referendarza sądowego.

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Po pozytywnie zdanym egzaminie, na wniosek osoby składającej dokument, prezes odpowiedniego sądu apelacyjnego powołuje danego asesora. Wcześniej jednak prezes zasięgnie opinii  odpowiedniej rady izby komorniczej. Rada ma 21 dni na zaopiniowanie wniosku.

Jak zostać asesorem komorniczym?

Pierwszym elementem będzie przystąpienie do egzaminu konkursowego, który co roku jest organizowany. Będą tu potrzebne następujące dokumenty:

 • druk zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu konkursowego,
 • odpis aktu urodzenia oraz życiorys,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów magisterskich w zakresie prawa w Polsce lub studiów prawniczych ukończonych za granicą, ale uznawanych w naszym kraju,
 • dwa zdjęcia,
 • zaświadczenie o stanie swojego zdrowia oraz o niekaralności,
 • dowód dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin konkursowy jest testem, w którym trzeba pozytywnie odpowiedzieć na 90 pytań. Wszystkich pytań jest 150 i odnoszą się do  różnych dziedzin prawa (prawo cywilne, administracyjne, konstytucyjne, finansowe, spółek handlowych itd.) oraz ustroju sądów i samorządu komorniczego. Egzamin jest płatny ( w 2018 roku jest to kwota 1050 zł).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 29d. Ogłoszenie o egzaminie konkursowym, zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu

1. Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku ogłoszenie o egzaminie konkursowym, w którym wskazuje:
1) termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego;
2) termin, do którego należy złożyć zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego, zwane dalej „zgłoszeniem”, nie późniejszy niż przypadający na 50 dzień przed datą rozpoczęcia egzaminu konkursowego;
3) siedziby i adresy komisji egzaminacyjnych, do których należy składać zgłoszenia;
4) wysokość opłaty konkursowej oraz numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Kolejny element to dwuletnie szkolenie się u komornika podczas tzw. aplikacji komorniczej. Aplikacja komornicza trwać będzie 2 lata i polegać będzie na zapoznaniu się danego aplikanta z szeroko pojętą pracą komorniczą. Zajęcia odbywają się co najmniej raz na tydzień w wymiarze od sześciu do ośmiu godzin lekcyjnych.

Aplikant rozpoczyna swoją aplikację w pierwszy poniedziałek po dniu 1 stycznia i trwa ona do 31 grudnia. Przewidziana jest jedna, ale dłuższa przerwa w zajęciach seminaryjnych – od 1 lipca do 30 września. Aplikację odbywa się u określonego komornika – wskazanego przez radę izby komorniczej i jest ona odpłatna (opłatę  roczną pokrywa się z opłat aplikanckich i nie może być ona wyższa niż czterokrotność minimalnego wynagrodzenia).

Program aplikacji to zarówno zajęcia seminaryjne, jaki i praktyki. Podczas seminariów omawiane są różne przepisy prawa, min.:

 • prawa cywilnego i procesowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na  postępowanie egzekucyjne,
 • elementy prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych,
 • niektóre elementy prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • elementy prawa  oraz postępowania administracyjnego (uwzględniając) egzekucje administracyjne,
 • różne przepisy prawa finansowego, a w szczególności prawa bankowego i podatkowego oraz prawa europejskiego i  prywatnego międzynarodowego,
 • przepisy z zakresu samorządu komorniczego, sądownictwa, organów kontroli państwowej i ochrony prawa z elementami prawa konstytucyjnego.

Jeśli chodzi o praktyki, to tu aplikant zapoznaje się z całokształtem pracy komorniczej i przygotowuje projekty dokumentów. Komornik, u którego odbywana jest praktyka, sporządza co roku opinię o aplikancie, która jest przekazywana właściwej radzie izby komorniczej i która jest dołączana do akt osobowych aplikanta, prowadzonych przez radę izby komorniczej.

Po zakończeniu nauki aplikanci przystępują do egzaminu komorniczego. Składa się on z:

 • części pisemnej –  trwa 6 godzin. Aplikant opracowuje tu tematy z zakresu czynności egzekucyjnych.
 • części ustnej – sprawdzana jest tu wiedza prawnicza i komornicza.

Jeśli dana osoba zda egzamin komorniczy, który otwiera jej to drogę do asesury komorniczej.

Asesor komorniczy - zmiany

Należy pamiętać, że z dniem 1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie nowa ustawa, której najważniejsze zmiany to:

 • czynności asesora, zlecone przez komornika, mogą pełnić tylko funkcję szkolenia, praktyki przygotowującej do zawodu. To komornik ma wykonywać czynności egzekucyjne samodzielnie i ponosić też w związku z tym całkowitą odpowiedzialność za pracę podległego mu asesora osobiście.
 • asesor nie będzie mógł samodzielnie działać poza kancelarią. Wyjątek będą stanowiły sytuacje, gdy będzie on posiadał pisemne upoważnienie.
 • podniesienie wieku osoby ubiegającej się o stanowisko komornika –wymagane będzie 28 lat. Jednocześnie zwiększona została górna granica wieku, do której może pracować komornik  – będzie to teraz 65 lat.
 • obowiązkowe będzie nagrywanie czynności egzekucyjnych komornika w terenie.

Przy wykonywaniu tych czynności komornicy będą musieli obowiązkowo wręczyć dłużnikowi formularz skargi, zaś przymusowe otwarcie przez komornika lub przeszukanie mieszkania dłużnika  musi nastąpić w asyście policji.

Ile zarabia asesor komorniczy?

Zarobki asesorów kształtują się w przedziale 5 – 6 tysięcy (kwota brutto).

Oczywiście w skali kraju mogą się zaznaczyć różnice, ponieważ zależeć to może od tego jak duża jest kancelaria, w której pracuje asesor. Na wysokość wypłaty wpłynąć może też ilość spraw, które wpływają do danej kancelarii.

Możliwości rozwoju asesora?

Po upływie 2 lat praktycznej nauki zawodu, jaką jest asesura, można ubiegać się o stanowisko komornika.
Wielu asesorów pozostaje na swoim stanowisku, gdyż boją się podjąć ryzyko, jakim jest założenie własnej kancelarii.

Przypomnijmy, że od stycznia przyszłego roku wchodzi nowa ustawa – Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Zastąpi ona obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Będzie to oznaczało zmiany w funkcjonowaniu i zarobkach asesorów. Rzeczywistość po 1 stycznia pokaże, w którą stronę pójdą szeroko pojęte zmiany.

PODSTAWA PRAWNA

Główną ustawą regulującą pracę asesora komorniczego jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882)

Podsumowanie

Asesor komorniczy to osoba powołana przez prezesa sądu apelacyjnego, która pomaga w codziennej pracy komornikowi. Pomimo że asesor nie posiada wszystkich uprawnień komornika, odgrywa istotną rolę w kancelarii komorniczej, zajmując się rejestracją spraw, zaksięgowaniem wpłat i wykonywaniem pewnych czynności egzekucyjnych pod nadzorem komornika.

Aby zostać asesorem komorniczym, należy spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego, zdanie egzaminu komorniczego oraz odbycie dwuletniej aplikacji komorniczej. Asesorzy pracują głównie w kancelariach komorniczych, a ich zarobki zależą od wielkości kancelarii i ilości prowadzonych spraw. Ważną zmianą wprowadzoną od 2019 roku jest ograniczenie samodzielnych czynności asesora oraz zwiększenie odpowiedzialności komornika za ich pracę. Asesorzy nie będą mogli działać samodzielnie poza kancelarią, a ich czynności będą nagrywane w terenie. Wiek wymagany do ubiegania się o stanowisko komornika został podniesiony, a przymusowe otwarcie mieszkania dłużnika będzie wymagało asysty policji.

Mimo że po zakończeniu aplikacji asesorzy mają możliwość ubiegania się o stanowisko komornika, wielu z nich pozostaje na swoim obecnym stanowisku. Nadchodzące zmiany związane z nową ustawą o komornikach sądowych wprowadzą dalsze modyfikacje w pracy asesorów, które będą obserwowane w kolejnych latach.

Pytania i odpowiedzi

Asesor komorniczy pomaga w codziennej pracy komornika, zajmując się między innymi rejestracją spraw, zaksięgowaniem wpłat i wykonywaniem czynności egzekucyjnych na zlecenie komornika.

Asesor komorniczy zajmuje się rejestracją spraw, zaksięgowaniem wpłat oraz wykonuje czynności egzekucyjne na zlecenie komornika. Nie może samodzielnie wykonywać eksmisji czy dokonywać innych czynności wymagających pełnych uprawnień komorniczych.

Aby zostać asesorem komorniczym, osoba musi mieć obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność, wyższe wykształcenie prawnicze, ukończoną aplikację komorniczą oraz zdać egzamin komorniczy.

Aplikant odbywa dwuletnią aplikację komorniczą, która polega na zapoznaniu się z pracą komorniczą, uczestniczeniu w zajęciach seminaryjnych i praktykach u wyznaczonego komornika. Po aplikacji przystępuje do egzaminu komorniczego.

Po dwóch latach praktyki jako asesor komorniczy, osoba może ubiegać się o stanowisko komornika. Wiele asesorów pozostaje na swoim stanowisku, ale nowa ustawa może wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu i zarobkach asesorów.

Asesor komorniczy powinien posiadać odpowiednie umiejętności dyplomacji, skuteczności oraz dużą odporność psychiczną, aby radzić sobie w stresogennych sytuacjach podczas wykonywania swoich obowiązków.

Osoba ubiegająca się o egzamin konkursowy na asesora komorniczego musi złożyć druk zgłoszenia, odpis aktu urodzenia, życiorys, dokumenty potwierdzające ukończenie studiów prawniczych, zdjęcia, zaświadczenie o zdrowiu i niekaralności oraz dowód opłaty egzaminacyjnej.

Nowa ustawa wprowadziła zmiany dotyczące działań asesora komorniczego, ograniczając jego uprawnienia i obowiązując go do działania głównie w ramach szkolenia i praktyki przygotowującej do zawodu. Dodatkowo wprowadzono obowiązek nagrywania czynności egzekucyjnych w terenie.

Zarobki asesorów komorniczych kształtują się w przedziale 5 – 6 tysięcy złotych brutto. Różnice w zarobkach mogą wynikać z wielkości kancelarii, ilości spraw oraz regionu kraju, w którym pracuje asesor.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

niki
niki
2018-10-02 06:08:23

fajny wpisu, super, nie widzialam ze jest ktos taki jak asesor!!

Podobne artykuły

Kredyt gotówkowy Lipno

Planujesz wzięcie kredyut gotówkowego, ale nie orientujesz się w ofertach, które są dostępne w Lipnie? Wszystkie propozycje banków zebraliśmy w jednym rankingu. Maksymalna kwota, możliwa do uzyskania to 300 000 zł, a spłata może zostać rozłożona nawet na 10 lat.

author
Patryk Byczek
12 stycznia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile straty miały OFE w 2018 roku?

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowały stratę rzędu 17 mld zł w porównaniu z zyskiem z roku 2017 w kwocie 28,4 mld zł. Wartość aktyw OFE na koniec roku 2018 wyniosła o 12,5 proc., czyli około 22,5 mld zł mniej niż rok wcześniej. Przyjęła ostatecznie wartość 157,5 mld zł.

author
Alicja Hirsekorn
08 maja 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Opłata za pozostanie w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Dla obywateli Unii Europejskiej pozostanie w Wielkiej Brytanii po Brexicie może okazać się być problematyczne, a przede wszystkim - kosztowne. Konieczność złożenia wniosku o pozostanie w Zjednoczonym Królestwie dotyczy aż 3,3 mln ludzi, a w tym około 1 miliona Polaków.

author
Halszka Gronek
02 lipca 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Kasa Stefczyka Chełm

Kasa Stefczyka jest największą w naszym kraju kasą oszczędnościową-kredytową. W całej Polsce instytucja świadczy usługi blisko 1 mln Klientów. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Chełmie – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Patryk Byczek
19 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Karczewie – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Karczewie to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
11 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Co może zająć komornik sądowy w 2019?

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące egzekucji komorniczej. Zmiany są wręcz rewolucyjne – komornik nie będzie mógł zająć lodówki, pralki czy odkurzacza. Sprawdzamy, co może zająć komornik sądowy w 2019 roku i co jest wyłączone spod egzekucji.

author
Dominika Byczek
01 stycznia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj