Pomaga w egzekucji niedużych długów. Z jego pomocy często korzysta komornik. Mowa tu o asesorze komorniczym. Kto może nim zostać i jak pracuje?

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 25.09.2018
Udostępnij:

Spis treści: 
1. Asesor komorniczy – kto to jest?
2. Czym zajmuje się asesor?
3. Uprawnienia asesora komorniczego.
4. Kto może zostać asesorem – wymagania.
5. Jak zostać asesorem komorniczym?
6. Asesor komorniczy – zmiany 2019.
7. Ile zarabia asesor komorniczy?
8. Możliwości rozwoju asesora.

9. Podstawa prawna.

ASESOR KOMORNICZY – KTO TO JEST?

Asesor to powołana przez prezesa sądu apelacyjnego osoba, która ukończyła aplikację komorniczą, zdała egzamin komorniczy i pomaga w codziennej pracy komornikowi. Nie posiada co prawda wszystkich jego uprawnień, ale ma za zadanie zapoznać się z dokumentami, problemami i sytuacjami, które spotyka w swoim zawodzie komornik. Asesor pod nadzorem komornika wykonuje powierzone mu zadania.

Odrębną kwestią, choć niezwykle charakterystyczną dla tego zawodu jest duża odporność psychiczna, jaka jest wymagana od asesora. Spotyka się on bowiem w swojej pracy z sytuacjami skrajnie stresogennymi, podczas których musi zachować się spokój. 

Asesor to osoba, która uczy się odpowiedzialności i dyplomacji w połączeniu ze skutecznością. Ta ostatnia kwestia jest  słowem kluczem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków asesorom komorniczym.

CZYM ZAJMUJE SIĘ ASESOR?

Asesor komorniczy  pracuje w kancelarii komorniczej, gdzie zajmuje się między innymi rejestracją spraw czy też zaksięgowaniem wpłat. Komornik zleca też asesorowi  wykonanie czynności egzekucyjnych, jednak wartość zadłużenia nie może być większa niż kwota podana w ustawie.  

PODSTAWA PRAWNA
Art. 33. Zlecenie asesorowi komorniczemu przeprowadzenia egzekucji
Komornik może zlecić asesorowi komorniczemu przeprowadzenie egzekucji w sprawach o świadczenie pieniężne oraz w sprawach o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego, w obu przypadkach o wartości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość stukrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 wysokość odpisu podstawowego na Fundusz ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 i 2371), stosowanego poczynając od drugiego kwartału roku przez okres pełnego roku, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym”, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości.

Często zachodzi konieczność egzekwowania należności nie tylko w kancelarii, ale też „w terenie”. Niejednokrotnie asesor musi pojawić się w domu lub firmie dłużnika. Odbywa się to wówczas, gdy trzeba ustalić faktyczny stan posiadania dłużnika.

UPRAWNIENIA ASESORA KOMORNICZEGO

Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji  określa szczegółowo zakres uprawnień przysługujących asesorom.

Komornik zleca asesorowi wykonanie czynności egzekucyjnych tylko, gdy zadłużenie u danego dłużnika nie jest większe niż kwota podana w ustawie.  W zakres obowiązków asesora wejdą więc np.: pożyczki „chwilówki”. Asesorowi nie wolno samodzielnie wykonywać eksmisji czy też dokonywać czynności w ramach orzeczenia o zastosowaniu środka przymusu. 

Nie posiada on także uprawnień do wydania decyzji i sygnowania swoim nazwiskiem dokumentów depozytowych. Nie może też wyliczać samodzielnie kosztów egzekucji i dzielić tej sumy.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 33. Zlecenie asesorowi komorniczemu przeprowadzenia egzekucji

2. Komornik może zlecić asesorowi komorniczemu także dokonanie określonych czynności w innych sprawach, z wyłączeniem (…):

2) wykonania opróżnienia lokalu, pomieszczenia, gruntu lub przedsiębiorstwa;

3) wykonania orzeczenia o zastosowaniu środków przymusu;

4) ustalenia wysokości kosztów egzekucyjnych w sprawach o roszczenia niepieniężne oraz o roszczenia pieniężne przekraczające kwotę, o której mowa w ust. 1;

5) sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, o ile suma ta przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1;

6) wydawania decyzji i podpisywania dokumentów dotyczących depozytu.
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASESOREM – WYMAGANIA

Aby spełnić wymagane przez ustawodawcę kryteria, należy być przede wszystkim niekaranym i zdolnym do czynności prawnych obywatelem naszego kraju, który jest dobrze postrzegany przez szeroko rozumianą opinię społeczną. Zrozumiałym i wymaganym kryterium jest także posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego i zdanie egzaminu komorniczego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 10. Wymogi wobec kandydata na komornika

1. Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiada nieposzlakowaną opinię;
4) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5) nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 
7) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy;
8) odbyła aplikację komorniczą;
9) złożyła egzamin komorniczy (…). 

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Warto pamiętać, że  wniosek musimy złożyć  w ciągu 5 lat od dnia dostarczenia uchwały o egzaminie odpowiedniej komisji przeprowadzającej egzamin.  

PODSTAWA PRAWNA

Art. 32. Powoływanie i odwoływanie komorników
1. Na stanowisko asesora komorniczego może zostać powołana osoba odpowiadająca wymogom:

1) określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1–9, o ile wniosek o powołanie na stanowisko asesora komorniczego złoży w terminie 5 lat od dnia doręczenia jej uchwały komisji egzaminacyjnej o wyniku egzaminu komorniczego, lub
2) z art. 10 ust. 1 pkt 1–7, która w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego pracowała co najmniej 5 lat na stanowisku referendarza sądowego.
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Po pozytywnie zdanym egzaminie, na wniosek osoby składającej dokument, prezes odpowiedniego sądu apelacyjnego powołuje danego asesora. Wcześniej jednak prezes zasięgnie opinii  odpowiedniej rady izby komorniczej. Rada ma 21 dni na zaopiniowanie wniosku.

JAK ZOSTAĆ ASESOREM KOMORNICZYM?

Pierwszym elementem będzie przystąpienie do egzaminu konkursowego, który co roku jest organizowany. Będą tu potrzebne następujące dokumenty:
– druk zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu konkursowego,
– odpis aktu urodzenia oraz życiorys,
– dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów magisterskich w zakresie prawa w Polsce lub studiów prawniczych ukończonych za granicą, ale uznawanych w naszym kraju,
– dwa zdjęcia,
– zaświadczenie o stanie swojego zdrowia oraz o niekaralności,
– dowód dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin konkursowy jest testem, w którym trzeba pozytywnie odpowiedzieć na 90 pytań. Wszystkich pytań jest 150 i odnoszą się do  różnych dziedzin prawa (prawo cywilne, administracyjne, konstytucyjne, finansowe, spółek handlowych itd.) oraz ustroju sądów i samorządu komorniczego. Egzamin jest płatny ( w 2018 roku jest to kwota 1050 zł).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 29d. Ogłoszenie o egzaminie konkursowym, zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu

1. Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku ogłoszenie o egzaminie konkursowym, w którym wskazuje:
1) termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego;
2) termin, do którego należy złożyć zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego, zwane dalej „zgłoszeniem”, nie późniejszy niż przypadający na 50 dzień przed datą rozpoczęcia egzaminu konkursowego;
3) siedziby i adresy komisji egzaminacyjnych, do których należy składać zgłoszenia;
4) wysokość opłaty konkursowej oraz numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.

Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Kolejny element to dwuletnie szkolenie się u komornika podczas tzw. aplikacji komorniczej. Aplikacja komornicza trwać będzie 2 lata i polegać będzie na zapoznaniu się danego aplikanta z szeroko pojętą pracą komorniczą. Zajęcia odbywają się co najmniej raz na tydzień w wymiarze od sześciu do ośmiu godzin lekcyjnych. 

Aplikant rozpoczyna swoją aplikację w pierwszy poniedziałek po dniu 1 stycznia i trwa ona do 31 grudnia. Przewidziana jest jedna, ale dłuższa przerwa w zajęciach seminaryjnych – od 1 lipca do 30 września. Aplikację odbywa się u określonego komornika – wskazanego przez radę izby komorniczej i jest ona odpłatna (opłatę  roczną pokrywa się z opłat aplikanckich i nie może być ona wyższa niż czterokrotność minimalnego wynagrodzenia).  

Program aplikacji to zarówno zajęcia seminaryjne, jaki i praktyki. Podczas seminariów omawiane są różne przepisy prawa, min.:
– prawa cywilnego i procesowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na  postępowanie egzekucyjne,
– elementy prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych,
– niektóre elementy prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– elementy prawa  oraz postępowania administracyjnego (uwzględniając) egzekucje administracyjne,
– różne przepisy prawa finansowego, a w szczególności prawa bankowego i podatkowego oraz prawa europejskiego i  prywatnego międzynarodowego,
– przepisy z zakresu samorządu komorniczego, sądownictwa, organów kontroli państwowej i ochrony prawa z elementami prawa konstytucyjnego.

Jeśli chodzi o praktyki, to tu aplikant zapoznaje się z całokształtem pracy komorniczej i przygotowuje projekty dokumentów. Komornik, u którego odbywana jest praktyka, sporządza co roku opinię o aplikancie, która jest przekazywana właściwej radzie izby komorniczej i która jest dołączana do akt osobowych aplikanta, prowadzonych przez radę izby komorniczej. 

Po zakończeniu nauki aplikanci przystępują do egzaminu komorniczego. Składa się on z:
– części pisemnej –  trwa 6 godzin. Aplikant opracowuje tu tematy z zakresu czynności egzekucyjnych.
– części ustnej – sprawdzana jest tu wiedza prawnicza i komornicza.

Jeśli dana osoba zda egzamin komorniczy, który otwiera jej to drogę do asesury komorniczej. 

ASESOR KOMORNICZY – ZMIANY 2019

Należy pamiętać, że z dniem 1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie nowa ustawa, której najważniejsze zmiany to: 
Czynności asesora, zlecone przez komornika, mogą pełnić tylko funkcję szkolenia, praktyki przygotowującej do zawodu. To komornik ma wykonywać czynności egzekucyjne samodzielnie i ponosić też w związku z tym całkowitą odpowiedzialność za pracę podległego mu asesora osobiście. 

Asesor nie będzie mógł samodzielnie działać poza kancelarią. Wyjątek będą stanowiły sytuacje, gdy będzie on posiadał pisemne upoważnienie. Podniesienie wieku osoby ubiegającej się o stanowisko komornika –wymagane będzie 28 lat. Jednocześnie zwiększona została górna granica wieku, do której może pracować komornik  – będzie to teraz 65 lat. 
Obowiązkowe będzie nagrywanie czynności egzekucyjnych komornika w terenie.

Przy wykonywaniu tych czynności komornicy będą musieli obowiązkowo wręczyć dłużnikowi formularz skargi, zaś przymusowe otwarcie przez komornika lub przeszukanie mieszkania dłużnika  musi nastąpić w asyście policji.

ILE ZARABIA ASESOR KOMORNICZY?

Zarobki asesorów kształtują się w przedziale 5 – 6 tysięcy (kwota brutto)

Oczywiście w skali kraju mogą się zaznaczyć różnice, ponieważ zależeć to może od tego jak duża jest kancelaria, w której pracuje asesor. Na wysokość wypłaty wpłynąć może też ilość spraw, które wpływają do danej kancelarii.


 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ASESORA

Po upływie 2 lat praktycznej nauki zawodu, jaką jest asesura, można ubiegać się o stanowisko komornika.
Wielu asesorów pozostaje na swoim stanowisku, gdyż boją się podjąć ryzyko, jakim jest założenie własnej kancelarii.  

Przypomnijmy, że od stycznia przyszłego roku wchodzi nowa ustawa – Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Zastąpi ona obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Będzie to oznaczało zmiany w funkcjonowaniu i zarobkach asesorów. Rzeczywistość po 1 stycznia pokaże, w którą stronę pójdą szeroko pojęte zmiany.

PODSTAWA PRAWNA

Główną ustawą regulującą pracę asesora komorniczego jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882). 

Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971330882/U/D19970882Lj.pdf
https://www.komornik.pl/?page_id=187#menu
https://www.ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

fajny wpisu, super, nie widzialam ze jest ktos taki jak asesor!!