Bankowy Fundusz Gwarancyjny – jak działa?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – jak działa?

author
Dominika Byczek
14 stycznia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Chciałbyś powierzyć swoje zaoszczędzone pieniądze któremuś z banków albo SKOK-ow, ale obawiasz się, co się z nimi stanie, jeśli wybrana przez Ciebie instytucja zbankrutuje ? O bezpieczeństwo finansowe w naszym kraju dba Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w przypadku zawieszenia działalności Twojego banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zwraca Klientowi całe pieniądze.

Spis treści:

 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny – czym się zajmuje?
 2. Z czego składa się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
 3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny – do jakiej kwoty chroni depozyty?
 4. Jak wygląda wypłata środków gwarantowanych?
 5. Bankowy Fundusz Gwarancyjny – lista banków 2023
 6. Bankowy Fundusz Gwarancyjny - kontakt
Zwiń spis treści

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – czym się zajmuje?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny założony w 1994 roku, zapewnia bezpieczeństwo wszelkiego typu depozytom złożonych w instytucjach objętych programem gwarancyjnym, jest podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych. Od roku 2016 podlega on ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Ponadto pomaga instytucjom bankowym, którym grozi upadłość majątkowa.

W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym zapewnia się gwarancję bezpieczeństwa finansowego posiadaczom lokat, kont oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w jednym z:

 • banków krajowych, czyli takich, które mają swoją siedzibę na terytorium Polski,
 • SKOK-ów,
 • oddziałów banków zagranicznych, czyli posiadających siedzibę poza granicami kraju i Unii Europejskiej, ale nie objętych innym systemem gwarantowania.

W rzeczywistości oznacza to, że osoby, które są Klientami poszczególnego banku, lub SKOK-u i działalność danej instytucji zostanie zawieszona, nie tracą swoich oszczędności. BFG pomaga im odzyskać depozyty istniejące w danej firmie wraz z odsetkami. Należy jednak pamiętać o tym, że odzyskujemy jedynie część ulokowanego depozytu. W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym zapewnia się wypłatę środków uiszczonych pod lokaty, konta osobiste, a także konta oszczędnościowe.

Należy również wspomnieć, że działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie ograniczają się jedynie na zwracaniu depozytów objętych ochroną w przypadku ogłoszenia upadłości banku lub SKOK-u. Dodatkowo BFG posiada również uprawnienia kontrolne i może dokonać przymusowej restrukturyzacji podmiotów, którym grozi niewypłacalność. W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilności krajowemu systemowi finansów.

Z czego składa się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Na Bankowy Fundusz Gwarancyjny składają się dwa fundusze:

 • fundusz statutowy – został stworzony aby zapewnić kwoty przeznaczone na wypłaty środków, które gwarantuje BFG. Środki wpłacane do Narodowego Banku Polskiego, te uzyskane od Ministra Finansów oraz pieniądze otrzymane z masy upadłościowej upadłych banków i nadwyżki bilansowej, są przekazywane właśnie na wypłaty środków, które gwarantuje Fundusz,
 • fundusz pomocowy – zapewnia on środki przekazywane na finansowanie zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki te pobierane są z obowiązkowych rocznych wpłat podmiotów, które są objęte systemem gwarantowanym, z odsetek pobieranych z opóźnień wpłat rocznych. Dodatkowo, są to pieniądze gromadzone na rachunku wydzielonym, od rachunku bieżącego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – do jakiej kwoty chroni depozyty?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia gwarancję środków, które nie przekraczają (zgodnie z kursem z dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości 100 000 euro w złotówkach. Zgodnie z aktualnym kursem jest to około 450 tysięcy złotych. Jeżeli kwota gwarantowana środków nie jest większa, niż 100 000 euro w złotówkach, możemy być pewni, że będzie ona całkowicie chroniona.

W przypadku, kiedy kwota gwarantowana jest wyższa, nie musimy się martwić, ponieważ nadal możemy ubiegać się o niezwróconą część depozytu. Należy po ogłoszeniu upadłości banku zgłosić do sędziego swoje wierzytelności, dzięki czemu możemy odzyskać pieniądze w wyniku podziału majątku banku (zostanie on zasądzony podczas postępowania upadłościowego).

Warto mieć na uwadze, że kwota gwarantowana odnosi się do jednego deponenta, bez względu na to, ile rachunków zgromadził on w danej kasie lub banku. Podstawą do wyliczenia wszystkich środków należnych jest suma wszystkich rachunków, ale gwarantowana jest jedynie równowartość 100 000 euro w złotówkach. Wspólność majątkowa nie ma znaczenia – każdy małżonek traktowany jest jako osobny deponent. Warto również wiedzieć, że zwrot naszego depozytu obowiązuje zarówno dla kont osobistych, jak i lokat, czy kont walutowych (zaliczają się do nich zarówno rachunki wspólne, jak i rachunki dla osób niepełnoletnich). Polacy bardzo często odnajdują spokój w systemie gwarantowania depozytów.

Rachunki wspólne również objęte są gwarancjami. Środki każdego współposiadacza rachunku wspólnego podlegają gwarancji również do kwoty 100 tysięcy euro, w równowartości złotówek. W przypadku rachunku wspólnego kwota gwarantowana wyliczana jest w zależności od tego, czy są oni deponentami w granicach zawartych w umowie bankowej, czy nie. W sytuacji, w której nie ma postanowień lub przepisów w tym zakresie, rachunek współposiadaczy dzielony jest równych częściach.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, również istnieje możliwość, aby miały one prawo do kwoty gwarantowanej. Wszystko zależy od tego, czy małoletni posiada imienny rachunek bankowy lub inną wierzytelność do banku, która jest objęta gwarancją.

Jak wygląda wypłata środków gwarantowanych?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia ochronę i bezpieczeństwo depozytów umieszczonych w bankach oraz SKOK-ach. W przypadku ogłoszenia upadłości, zawieszenia lub braku możliwości realizacji transakcji w danym banku lub SKOK-u, Bankowy Fundusz Gwarancyjny sporządza listę osób, które są uprawnione do odbioru swoich środków w ramach systemu gwarancji. Deponent nie musi martwić się procedurą wypłaty środków, gdyż jest ona niezwykle prosta i wymaga wyłącznie czasu.

Wypłata środków gwarantowanych następuje w ciągu 7 dni roboczych, od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości danej placówki. Wcześniej na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pojawia się dokładna informacja o tym, gdzie i w jakim banku możemy odebrać należne nam pieniądze. Informacje zamieszczane są również w stacjonarnych placówkach banku, lub SKOK-u. Po odbiór depozytu wystarczy jedynie wyposażyć się w dowód tożsamości oraz udać się do wyznaczonej placówki banku.

Warto wiedzieć, że pieniądze możemy odebrać zarówno w gotówce, jak i przelać na konto  innym banku. Obydwie formy wypłaty nie obligują Deponenta to uiszczania żadnej opłaty. Co, jeżeli nie odbierzemy pieniędzy w podanym terminie w konkretnym banku? Nie musimy się o nic martwić, ponieważ wniosek o wypłatę środków możemy złożyć przez 5 lat. Wniosek składamy bezpośrednio w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, lub korespondencyjnie poświadczając jedynie wniosek np. notarialnie.

Kto jest objęty ochroną BFG?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje ochroną deponentów, czyli osoby oraz podmioty uprawnione do środków gwarantowanych. W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym objęte ochroną są wszystkie depozyty, które zostały złożone zarówno przez Klientów indywidualnych, jak i wybranych Klientów instytucjonalnych. W przypadku placówek bankowych Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni środki pieniężne deponenta ulokowane na wszystkich rodzajach rachunków bankowych, które deponent posiada. Dotyczy to również nominałów w złotych, jak również walut obcych. To samo dotyczy SKOK-u.

W przypadku banków i oddziałów banków zagranicznych Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje ochroną:

– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne, które ni są osobami prawnymi, ale posiadają zdolność do czynności prawnych,
– szkolne kasy oszczędnościowe (SKO),
– pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,
– rady rodziców.

W przypadku SKOK-u BFG obejmuje ochroną:

– osoby fizyczne,
– organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– jednostki organizacyjne kościoła, związków wyznaniowych, które są osobami prawnymi,
– spółdzielnie,
– związki zawodowe,
– wspólnoty mieszkaniowe.

BFG chroni również:

– pozostałe należności Klienta, które wynikają z umowy rachunku bankowego,
– depozytów Klienta wynikające z przeprowadzenia przez bank rozliczeń finansowych,
– środków finansowych Klienta wynikających z bankowych papierów wartościowych, które zostały wyemitowane przed dniem 2.07.2014 r.,
– wierzytelności do banku z tytułu zapisu bankowego w razie śmierci oraz tytułu kosztów pogrzebu posiadacza konta (o ile wierzytelności były obowiązujące przed dniem zawieszenia działalności placówki).

Kto nie jest objęty ochroną BFG?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie obejmuje swoją ochroną wpłat pochodzących z tytułu wkładów członkowskich, udziałów oraz wpisowego do banków spółdzielczych oraz SKOK-ów, środków na rachunkach do równowartości 2,5 euro z przewalutowaniem na złotówki, które nie podlegały żadnym obrotom z wyłączeniem dopisywania odsetek lub pobierania prowizji w okresie ostatnich 2 lat. Ochrona nie obejmuje również pieniędzy elektronicznych.

Dodatkowo, BFG nie chroni m.in.:

– Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
– banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, które zawarte są w ustawie o prawie bankowym,
– spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
– Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
– instytucji finansowych,
– firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego,
– osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
– krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji,
– funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych,
– otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych,
– jednostek samorządu terytorialnego,
– organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Maksymalna i minimalna kwota gwarancji

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, maksymalna kwota gwarancji wynosi 100 tysięcy euro, według przewalutowania NBP na złotówki. Przy aktualnym kursie, jest to około 450 tysięcy złotych. Warto wiedzieć, że jest to kwota, która obowiązuje dla każdej placówki, w której ulokowaliśmy depozyt. Co więcej, jeżeli przestrzegamy powyższego limitu, możemy oczekiwać zwrotu zarówno jako posiadacze konta osobistego w złotówkach, jak i lokat oraz kont walutowych. Do kwoty gwarantowanej zaliczają się również rachunki dla osób niepełnoletnich.

Kwota gwarancji obliczana jest poprzez sumę środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w danym banku. W sytuacji, w której dzielimy rachunek, każdy ze współwłaścicieli otrzyma osobną kwotę gwarancji. W przypadku firm inwestycyjnych, środki wypłacane są pojedynczo.
Jeżeli chodzi o minimalną kwotę gwarancji, to jest ona regulowana przez bank. To placówka bankowa decyduje, ile Deponent jest zobowiązany do wpłacenia na konto bankowe. Dlatego warto w tym celu zorientować się, jaka jest minimalna kwota, którą wymaga nasz bank.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze oferty:

Pożyczki dla zadłużonych – pożyczki bez BIK

Kredyt przez Internet – finansowanie dostępne w całości online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Co, jeżeli mamy więcej niż 100 tysięcy euro?

W sytuacji, w której przekroczymy limit gwarantowanej kwoty 100 tysięcy euro, musimy szczególnie uważać. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia ochronę do kwoty 100 tysięcy euro.  W praktyce oznacza to, że w przypadku ogłoszenia upadłości, niewypłacalności danej instytucji możemy oczekiwać jedynie zwrotu kwoty właśnie do granicy 100 tysięcy euro.

W przypadku nadwyżki, możemy domagać się wypłacenia środków z masy upadłościowej. Należy w tym celu zgłosić wierzytelność w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości danej placówki bankowej lub kasy. Jednakże pamiętajmy o tym, że w przypadku ogłoszenia bankructwa, czy też niewypłacalności banku lub SKOK-u, rzadko zdarza się, że  w kasach znajdują się jeszcze środki, pozwalające wypłacić Klientom nadwyżki.

W sytuacji kiedy posiadamy większą ilość gotówki, warto rozdysponować ją w kilku bankach. Lecz pamiętajmy o tym, aby równowartość nie przekraczała 100 tysięcy euro.

Czy BFG wypłaca większą kwotę?

Z zasady wszystkie depozyty obejmuje gwarancja do kwoty 100 tysięcy euro, w przeliczeniu na złotówki. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, w których BFG może wypłacić kwotę wynoszącą aż 200 tysięcy euro. Kiedy jest to możliwe?

BFG wypłaca kwotę 200 tysięcy euro wtedy, gdy są to środki, które pochodzą:

– ze sprzedaży domu, mieszkania (muszą być one niezwiązane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą),
– z otrzymania spadku,
– z wypłaty ubezpieczenia na życie,
– z wypłaty ubezpieczenia z tytuły dożycia określonego wieku,
– z wypłaty odprawy pieniężnej,
– z wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej,
– z wykonywania podziału majątku po zaprzestaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
– z wypłaty ubezpieczenia NNW,
– z uzyskania odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem,
– z uzyskania środków jako zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (na podstawie artykułu 552 Kodeksu postępowania karnego.

Warto również wiedzieć, że limit 200 tysięcy euro uzyskanych z  wyżej wymienionych źródeł obowiązuje przez 3 miesiące od dnia, w którym środki wpłynęły na nasze konto. Ponadto, gwarancja dokonywana przez BFG w wysokości 200 tysięcy euro, obowiązuje w wysokości różnicy między tą kwotą, a zwrotem, który został nam dotychczas przyznany.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – lista banków 2023

BANKI KOMERCYJNE Z GWARANCJĄ BFG

Alior Bank SA (w tym:  Meritum Bank, T-Mobile Usługi Bankowe)
Bank BGŻ BNP Paribas SA (w tym: BGŻ Optima)
Bank BPH SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Millennium SA
Bank Ochrony Środowiska SA
Bank Pocztowy SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Bank Zachodni WBK SA
BPI Bank Polskich Inwestycji SA
Credit Agricole Bank Polska SA
Deutsche Bank Polska SA
DNB Bank Polska SA
Euro Bank SA
FCA-Group Bank Polska SA
Getin Noble Bank SA (w tym: Getin Bank, Getin Online, Noble Bank)
HSBC Bank Polska SA
Idea Bank SA (w tym Lion’s Bank)
ING Bank Śląski SA
mBank SA (w tym: Orange Finanse)
mBank Hipoteczny SA
Mercedes-Benz Bank Polska SA
Nest Bank SA
Pekao Bank Hipoteczny SA
PKO Bank Hipoteczny SA
Plus Bank SA
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (w tym: Inteligo)
Raiffeisen Bank Polska SA
RBS Bank (Polska) SA
Santander Consumer Bank SA
SGB-Bank SA
Toyota Bank Polska SA
Volkswagen Bank Polska SA

BANKI SPÓŁDZIELCZE Z GWARANCJĄ BFG

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
Bank RUMIA Spółdzielczy w Rumi
Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu
Bank Spółdzielczy Bytom w Bytomiu
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina w Czechowicach-Dziedzicach
Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach
Bank Spółdzielczy Duszniki zs. w Szamotułach
Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów zs. w Grodkowie
Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym
Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim
Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica-Zdrój w Muszynie
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie
Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe „PA-CO-BANK” w Pabianicach
Bank Spółdzielczy w Adamowie
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
Bank Spółdzielczy w Andrespolu
Bank Spółdzielczy w Augustowie
Bank Spółdzielczy w Baborowie
Bank Spółdzielczy w Barcinie
Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie
Bank Spółdzielczy w Będzinie
Bank Spółdzielczy w Białej
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białopolu
Bank Spółdzielczy w Białymstoku
Bank Spółdzielczy w Bieczu
Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim
Bank Spółdzielczy w Bieżuniu
Bank Spółdzielczy w Biłgoraju
Bank Spółdzielczy w Biszczy
Bank Spółdzielczy w Błaszkach
Bank Spółdzielczy w Błażowej
Bank Spółdzielczy w Brańsku
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Bank Spółdzielczy w Brzegu
Bank Spółdzielczy w Brzesku
Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
Bank Spółdzielczy w Bystrej
Bank Spółdzielczy w Bytowie
Bank Spółdzielczy w Chełmnie
Bank Spółdzielczy w Chłopicach
Bank Spółdzielczy w Chmielniku
Bank Spółdzielczy w Chodzieży
Bank Spółdzielczy w Chojnicach
Bank Spółdzielczy w Chojnie
Bank Spółdzielczy w Chojnowie
Bank Spółdzielczy w Chorzelach
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
Bank Spółdzielczy w Chynowie
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Bank Spółdzielczy w Cycowie
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu
Bank Spółdzielczy w Czersku
Bank Spółdzielczy w Człuchowie
Bank Spółdzielczy w Czyżewie
Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej
Bank Spółdzielczy w Dębicy
Bank Spółdzielczy w Dobczycach
Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie
Bank Spółdzielczy w Dynowie
Bank Spółdzielczy w Działdowie zs. w Lidzbarku
Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
Bank Spółdzielczy w Ełku
Bank Spółdzielczy w Garwolinie
Bank Spółdzielczy w Gąbinie
Bank Spółdzielczy w Gąsocinie
Bank Spółdzielczy w Gilowicach
Bank Spółdzielczy w Glinojecku
Bank Spółdzielczy w Gliwicach
Bank Spółdzielczy w Głogowie
Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim
Bank Spółdzielczy w Głogówku
Bank Spółdzielczy w Głowaczowie
Bank Spółdzielczy w Głownie
Bank Spółdzielczy w Głubczycach
Bank Spółdzielczy w Gniewie
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Bank Spółdzielczy w Goleniowie
Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu
Bank Spółdzielczy w Gorlicach
Bank Spółdzielczy w Gorzycach
Bank Spółdzielczy w Gostyninie
Bank Spółdzielczy w Goworowie
Bank Spółdzielczy w Górze
Bank Spółdzielczy w Grabowie
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
Bank Spółdzielczy w Grębowie
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
Bank Spółdzielczy w Grójcu
Bank Spółdzielczy w Grudusku
Bank Spółdzielczy w Grybowie
Bank Spółdzielczy w Gryficach
Bank Spółdzielczy w Gryfinie
Bank Spółdzielczy w Hajnówce
Bank Spółdzielczy w Halinowie
Bank Spółdzielczy w Iławie
Bank Spółdzielczy w Iłowej
Bank Spółdzielczy w Iłowie
Bank Spółdzielczy w Iłży
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
Bank Spółdzielczy w Izbicy
Bank Spółdzielczy w Jabłonce
Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim
Bank Spółdzielczy w Jarocinie
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
Bank Spółdzielczy w Jasienicy
Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
Bank Spółdzielczy w Jasionce
Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
Bank Spółdzielczy w Jaworze
Bank Spółdzielczy w Jaworznie
Bank Spółdzielczy w Jedwabnem
Bank Spółdzielczy w Jeleśni
Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie
Bank Spółdzielczy w Jordanowie
Bank Spółdzielczy w Józefowie n. Wisłą
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
Bank Spółdzielczy w Jutrosinie
Bank Spółdzielczy w Kadzidle
Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim
Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej
Bank Spółdzielczy w Kałuszynie
Bank Spółdzielczy w Kamieniu
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Bank Spółdzielczy w Karczewie
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
Bank Spółdzielczy w Kcyni
Bank Spółdzielczy w Kętach
Bank Spółdzielczy w Kielcach
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
Bank Spółdzielczy w Kłobucku
Bank Spółdzielczy w Kłodawie
Bank Spółdzielczy w Kłodzku
Bank Spółdzielczy w Kłomnicach
Bank Spółdzielczy w Kobierzycach
Bank Spółdzielczy w Kocku
Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
Bank Spółdzielczy w Kolnie
Bank Spółdzielczy w Kołaczycach
Bank Spółdzielczy w Koniecpolu
Bank Spółdzielczy w Koninie
Bank Spółdzielczy w Konopiskach
Bank Spółdzielczy w Konstantynowie
Bank Spółdzielczy w Końskich
Bank Spółdzielczy w Końskowoli
Bank Spółdzielczy w Kornicy
Bank Spółdzielczy w Koronowie
Bank Spółdzielczy w Korycinie
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie
Bank Spółdzielczy w Koszęcinie
Bank Spółdzielczy w Kościanie
Bank Spółdzielczy w Kościerzynie
Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim
Bank Spółdzielczy w Kowalu
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Bank Spółdzielczy w Kórniku
Bank Spółdzielczy w Krapkowicach
Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu zs. w Makowie Mazowieckim
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
Bank Spółdzielczy w Krokowej
Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim
Bank Spółdzielczy w Krośniewicach
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie
Bank Spółdzielczy w Kruszwicy
Bank Spółdzielczy w Krzepicach
Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach
Bank Spółdzielczy w Krzywdzie
Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
Bank Spółdzielczy w Księżpolu
Bank Spółdzielczy w Kurowie
Bank Spółdzielczy w Legionowie
Bank Spółdzielczy w Legnicy
Bank Spółdzielczy w Leśnicy
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach
Bank Spółdzielczy w Leżajsku
Bank Spółdzielczy w Limanowej
Bank Spółdzielczy w Lipce
Bank Spółdzielczy w Lipinkach
Bank Spółdzielczy w Lipnie
Bank Spółdzielczy w Lipsku
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie
Bank Spółdzielczy w Lubartowie
Bank Spółdzielczy w Lubawie
Bank Spółdzielczy w Lubeni
Bank Spółdzielczy w Lubichowie
Bank Spółdzielczy w Lubrańcu
Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej
Bank Spółdzielczy w Łańcucie
Bank Spółdzielczy w Łapach
Bank Spółdzielczy w Łasinie
Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie
Bank Spółdzielczy w Łaszczowie
Bank Spółdzielczy w Łebie
Bank Spółdzielczy w Łęcznej
Bank Spółdzielczy w Łobżenicy
Bank Spółdzielczy w Łochowie
Bank Spółdzielczy w Łomazach
Bank Spółdzielczy w Łomży
Bank Spółdzielczy w Łopusznie
Bank Spółdzielczy w Łosicach
Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej
Bank Spółdzielczy w Łubnianach
Bank Spółdzielczy w Łukowej
Bank Spółdzielczy w Łukowie
Bank Spółdzielczy w Malborku
Bank Spółdzielczy w Małej Wsi
Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Bank Spółdzielczy w Mielcu
Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
Bank Spółdzielczy w Mikołajkach
Bank Spółdzielczy w Miliczu
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Bank Spółdzielczy w Mławie
Bank Spółdzielczy w Mokobodach
Bank Spółdzielczy w Mońkach
Bank Spółdzielczy w Mrągowie
Bank Spółdzielczy w Mrozach
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
Bank Spółdzielczy w Mszczonowie
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie
Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Bank Spółdzielczy w Narolu
Bank Spółdzielczy w Narwi
Bank Spółdzielczy w Nasielsku
Bank Spółdzielczy w Nidzicy
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej
Bank Spółdzielczy w Nieliszu zs. w Stawie Noakowskim
Bank Spółdzielczy w Niemcach
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
Bank Spółdzielczy w Nowem n. Wisłą
Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Bank Spółdzielczy w Nowym Targu
Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu
Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich
Bank Spółdzielczy w Obszy
Bank Spółdzielczy w Olecku
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Bank Spółdzielczy w Olsztynku
Bank Spółdzielczy w Oławie
Bank Spółdzielczy w Opocznie
Bank Spółdzielczy w Osiu
Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
Bank Spółdzielczy w Otmuchowie
Bank Spółdzielczy w Otwocku
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie
Bank Spółdzielczy w Ożarowie
Bank Spółdzielczy w Pajęcznie
Bank Spółdzielczy w Parczewie
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
Bank Spółdzielczy w Piasecznie
Bank Spółdzielczy w Pieńsku
Bank Spółdzielczy w Pilźnie
Bank Spółdzielczy w Pińczowie
Bank Spółdzielczy w Pionkach
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju
Bank Spółdzielczy w Platerowie
Bank Spółdzielczy w Pleszewie
Bank Spółdzielczy w Płońsku
Bank Spółdzielczy w Poczesnej
Bank Spółdzielczy w Poddębicach
Bank Spółdzielczy w Podegrodziu
Bank Spółdzielczy w Połańcu
Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju
Bank Spółdzielczy w Poniatowej
Bank Spółdzielczy w Poniecu
Bank Spółdzielczy w Popowie zs. w Zawadach
Bank Spółdzielczy w Porąbce
Bank Spółdzielczy w Prabutach
Bank Spółdzielczy w Proszowicach
Bank Spółdzielczy w Prudniku
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim
Bank Spółdzielczy w Przasnyszu
Bank Spółdzielczy w Przecławiu
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
Bank Spółdzielczy w Przemkowie
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
Bank Spółdzielczy w Przysusze
Bank Spółdzielczy w Pszczółkach
Bank Spółdzielczy w Pszczynie
Bank Spółdzielczy w Pucku
Bank Spółdzielczy w Pułtusku
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej
Bank Spółdzielczy w Raciążu
Bank Spółdzielczy w Raciborzu
Bank Spółdzielczy w Radomiu
Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim
Bank Spółdzielczy w Radymnie
Bank Spółdzielczy w Radziejowie
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
Bank Spółdzielczy w Rajczy
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
Bank Spółdzielczy w Raszynie
Bank Spółdzielczy w Reszlu
Bank Spółdzielczy w Ropczycach
Bank Spółdzielczy w Roźwienicy
Bank Spółdzielczy w Różanie
Bank Spółdzielczy w Ruścu
Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak
Bank Spółdzielczy w Rykach
Bank Spółdzielczy w Rymanowie
Bank Spółdzielczy w Rzepinie
Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
Bank Spółdzielczy w Samsonowie
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
Bank Spółdzielczy w Santoku
Bank Spółdzielczy w Sawinie
Bank Spółdzielczy w Sejnach
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim
Bank Spółdzielczy w Siedlcach
Bank Spółdzielczy w Siedlcu
Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach
Bank Spółdzielczy w Sieradzu
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
Bank Spółdzielczy w Siewierzu
Bank Spółdzielczy w Skaryszewie
Bank Spółdzielczy w Skawinie
Bank Spółdzielczy w Skępem
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Bank Spółdzielczy w Skoczowie
Bank Spółdzielczy w Skórczu
Bank Spółdzielczy w Sławnie
Bank Spółdzielczy w Słomnikach
Bank Spółdzielczy w Słupcy
Bank Spółdzielczy w Smętowie Granicznym
Bank Spółdzielczy w Sobieniach-Jeziorach
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
Bank Spółdzielczy w Sokołach
Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
Bank Spółdzielczy w Sokółce
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
Bank Spółdzielczy w Starachowicach
Bank Spółdzielczy w Starej Białej
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
Bank Spółdzielczy w Staroźrebach
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
Bank Spółdzielczy w Staszowie
Bank Spółdzielczy w Stegnie
Bank Spółdzielczy w Stopnicy
Bank Spółdzielczy w Strykowie
Bank Spółdzielczy w Strzegowie
Bank Spółdzielczy w Strzelnie
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
Bank Spółdzielczy w Suchowoli
Bank Spółdzielczy w Suszu
Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Bank Spółdzielczy w Szadku
Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie
Bank Spółdzielczy w Szczekocinach
Bank Spółdzielczy w Szczucinie
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Bank Spółdzielczy w Sztumie
Bank Spółdzielczy w Szubinie
Bank Spółdzielczy w Szumowie
Bank Spółdzielczy w Szydłowie
Bank Spółdzielczy w Ślesinie
Bank Spółdzielczy w Śmiglu
Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej
Bank Spółdzielczy w Świdnicy
Bank Spółdzielczy w Świeciu
Bank Spółdzielczy w Świerklańcu
Bank Spółdzielczy w Tarczynie
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie
Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach
Bank Spółdzielczy w Tczewie
Bank Spółdzielczy w Teresinie
Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
Bank Spółdzielczy w Toruniu
Bank Spółdzielczy w Trzebielu
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
Bank Spółdzielczy w Tucholi
Bank Spółdzielczy w Tworogu
Bank Spółdzielczy w Tychach
Bank Spółdzielczy w Tyczynie
Bank Spółdzielczy w Ustce
Bank Spółdzielczy w Ustroniu
Bank Spółdzielczy w Warce
Bank Spółdzielczy w Warcie
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
Bank Spółdzielczy w Wąchocku
Bank Spółdzielczy w Wąsewie
Bank Spółdzielczy w Werbkowicach
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie
Bank Spółdzielczy w Wieleniu
Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim
Bank Spółdzielczy w Wierzbinku
Bank Spółdzielczy w Więcborku
Bank Spółdzielczy w Wilamowicach
Bank Spółdzielczy w Wiskitkach
Bank Spółdzielczy w Wisznicach
Bank Spółdzielczy w Witkowie
Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu
Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim
Bank Spółdzielczy w Wojsławicach
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Bank Spółdzielczy w Wołczynie
Bank Spółdzielczy w Wysokiej
Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem
Bank Spółdzielczy w Zagórowie
Bank Spółdzielczy w Zaleszanach
Bank Spółdzielczy w Załuskach
Bank Spółdzielczy w Zambrowie
Bank Spółdzielczy w Zatorze
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich
Bank Spółdzielczy w Zgierzu
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
Bank Spółdzielczy w Żaganiu
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie
Bank Spółdzielczy w Żołyni
Bank Spółdzielczy w Żorach
Bank Spółdzielczy w Żurawicy
Bank Spółdzielczy w Żurominie
Bank Spółdzielczy w Żychlinie
Bank Spółdzielczy w Żyrakowie
Bank Spółdzielczy w Żytnie
Bank Spółdzielczy w Żywcu
Bank Spółdzielczy we Frampolu
Bank Spółdzielczy we Mstowie
Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej
Bank Spółdzielczy we Wronkach
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku
Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej w Białej
Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej
Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy zs. w Pasłęku
ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku
ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach
Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Radkowie zs. w Nowej Rudzie
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie
Krakowski Bank Spółdzielczy
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku
Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy zs. w Drezdenku
Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
Łącki Bank Spółdzielczy w Łącku
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Mazovia Bank Spółdzielczy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie
Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu
Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy zs. w Knurowie
Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
Pieniński Bank Spółdzielczy
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach
Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
Poznański Bank Spółdzielczy
Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
Rybnicki Bank Spółdzielczy
Sierpecki Bank Spółdzielczy
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie
Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie
Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach
Tatrzański Bank Spółdzielczy zs. w Bukowinie Tatrzańskiej
Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie
Warmiński Bank Spółdzielczy zs. w Jonkowie
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy zs. w Piszu
Warszawski Bank Spółdzielczy
Wielkopolski Bank Spółdzielczy (posługujący się nazwą handlową neoBANK)
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE

Bieszczadzka Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Krakowie
Lubuska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Międzyzakładowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w HPR Dąbrowa Górnicza
Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Św. Brata Alberta
Rzeszowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. bpa J. S. Pelczara
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Arka” w  upadłości
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Beskidy”
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Bogdanka”
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Boże Dary”
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Centrum”
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Jaworzno”
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Jowisz” w upadłości
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Nike” (spełnienie warunku gwarancji w dniu 2.06.2017 r.)
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Polska” w upadłości
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Poznaniak”
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Rafineria”
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Skarbiec” w  upadłości
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Szopienice” w Katowicach
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Świdnik”
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Świętokrzyska”
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Wisła”
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Wybrzeże”
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Królowej Jadwigi
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. ks. Franciszka Blachnickiego w Zamościu
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Powstańców Śląskich
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego w Toruniu
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kozienice
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak w upadłości
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Małopolska
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Mysłowice
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Piast
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przy „DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przy ZWCH „STILON” S.A. w Gorzowie Wlkp.
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Elektrowni Bełchatów
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Kostrzynie nad Odrą
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Wspólnota w upadłości likwidacyjnej
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej
Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (spełnienie warunku gwarancji w dniu 12.05.2017 r.)
Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości
Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Jak obliczyć kwotę, którą Deponent może otrzymać z BFG?

 1. Należy na początku określić kwotę, którą otrzymałby po roku, jeśli bank nie ogłosiłby swojej upadłości: 100 000 x 5%= 5000 zł. Łączna kwota, na którą składa się ulokowany depozyt plus odsetki: 100 000 zł + 5000 zł = 105 000 zł.
 2. Następnie trzeba sprawdzić, czy kwota ta nie przekracza limitu 100 000 euro: 105 000 zł x 4,75 = 498 750 złotych. Kwota nie przekracza limitu, więc wypłata powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia upadłości placówki.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - kontakt

Bankowy Fundusz Gwarancyjny oferuje bezpłatną infolinię: 800 569 341 oraz kilka numerów telefonów, na które możemy zadzwonić w celu uzyskania dokładniejszych informacji: 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45. Swoje pytania możemy także zadać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Sędziszowie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Sędziszowie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
09 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Profi Credit w Kaliszu

Profi Credit to jedna z największych firm pożyczkowych w Polsce, której jedna z placówek mieści się w Kaliszu. Poniżej udostępniamy dane o placówce w Twoim mieście.

author
Dominika Byczek
12 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

BNP Paribas zaprasza na webinaria w ramach tegorocznej „Misji edukacja”

Bank BNP Paribas w komunikacie prasowym zaprasza na webinarium, które odbędzie w ramach tegorocznej akcji „Misji edukacja”. Spotkanie poprowadzi Piotr Konieczny, specjalista od spraw bezpieczeństwa.

author
Patryk Byczek
16 lipca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

T-Mobile Usługi Bankowe w Ostródzie

T-Mobile Usługi Bankowe to nowoczesny bank internetowy posiadający ponad 20 placówek stacjonarnych. Sprawdź informacje na temat placówki w Ostródzie.

author
Patryk Byczek
18 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Aplikacja CA24 Mobile dołącza do Huawei AppGallery

Credi Agricole poinformował w komunikacie prasowym, że aplikacja mobilna banku CA24 Mobile została dodana do autorskiego sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
07 kwietnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Inspektorat ZUS w Garwolinie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada oddziałów w największych polskich miastach Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe Sprawdzamy dane Inspektoratu w Garwolinie: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj