Blokada rachunku bankowego przez KAS

Blokada rachunku bankowego przez KAS

author
Dominika Byczek
29 stycznia 2024
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Wyłudzeń VAT-u coraz więcej, a wykrytych spraw coraz mniej… rząd bierze się za oszustów i wprowadza możliwość kontroli rachunków bankowych przez Szefa Krajowej Aministracji Sądowej. Sprawdź, za co może zostać zablokowany Twój rachunek bankowy.

Spis treści:

 1. Na czym polega blokada rachunku przez KAS?
 2. Na ile zakładana jest blokada przez KAS?
 3. Blokada rachunku bankowego przez KAS a podstawa prawna
 4. Kiedy może dojść do blokady rachunku bankowego?
 5. Etapy blokady rachunku bankowego przez KAS
 6. Wypłaty w trakcie blokady rachunku bankowego
 7. Blokada rachunku bankowego przez KAS - co robić?
Zwiń spis treści

Na czym polega blokada rachunku przez KAS?

Czym jest blokada?

Blokada rachunku bankowego to nic innego, jak zatrzymanie możliwości jego obciążania (wypłacania lub przelewania jakichkolwiek środków). Blokada nie zamyka jednak rachunku na wpływy – nawet przy zablokowanym koncie można bez przeszkód zasilać dany rachunek. Korzystanie z rachunku bankowego w trakcie jego blokady utrudnione jest zatem tylko w jedną stronę.

PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2018.0.800 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Art. 119zg. Objaśnienie pojęć działu
Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o: (…)
2) blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową i korzystania z tych środków;

Blokady rachunku bankowego może dokonać Szef Krajowej Administracji Sądowej. Uprawnienie to zostało wprowadzone 30 kwietnia 2018 roku. KAS stosuje blokadę rachunku bankowego wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Na bieżąco sprawdzane są także informacje przekazywane przez banki w Polsce i SKOK-i, na podstawie których podejrzane osoby są kontrolowane.

Analizowane są dane dotyczące kont bankowych:

 • osób fizycznych, którzy są przedsiębiorcami,
 • osób fizycznych bez statusu przedsiębiorcy (jeśli prowadzą działalność zarobkową),
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną.

Analizie podlegają konkretne, wyżej wymienione podmioty. Kontrolowane są przede wszystkim:

 • bankowe rachunki rozliczeniowe,
 • rachunki VAT,
 • terminowe lokaty,
 • konta, które są prowadzone w ramach działalności gospodarczej w instytucjach, oferujących między innymi kredyty oddłużeniowe, czyli SKOK-ach.

Na ile zakładana jest blokada przez KAS?

W przypadku podejrzenia o wykorzystywanie rachunku do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi środki na koncie mogą zostać przez niego zablokowane na maksymalnie 72 godziny.

Mimo określonej liczby godzin blokady rachunku bankowego przez KAS, czas ten może się wydłużyć. Ma to miejsce w określonych przypadkach, jednak blokada nie może być dłuższa niż 3 miesiące.

PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2018.0.800 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Art. 119zv. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego
§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn ustalanie wskaźnika ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych § 1, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

W przypadku podejrzenia o używanie rachunku do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi, ale z zastrzeżeniem, że niewykonane zobowiązanie podatkowe (zaległy podatek) sięgnie kwoty przekraczającej 10 000 euro, rachunek może zostać zablokowany na dłuższy czas, jednak nie przekraczający trzech miesięcy.

PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2018.0.800 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Art. 119zw. Przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze postanowienia, termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.

Blokada rachunku bankowego przez KAS a podstawa prawna

Podstawą prawną dla wszystkich ustaleń jest ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (DzU z 2017 r. poz. 2491) art. 119zg – art. 119zzj ustawy z 29 sierpnia 1997 r.

Nowe przepisy możemy znaleźć w dziale IIIb „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych”, w którym to zdefiniowano, czym jest blokada i kto oraz na jakich warunkach może jej dokonać.

Kiedy może dojść do blokady rachunku bankowego?

Obowiązkiem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jest analiza ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK-ów do popełnienia przestępstw, w szczególności przestępstw skarbowych. Jeżeli analiza wykaże, że istnieje podejrzenie próby wyłudzenia skarbowego, środki na koncie będą mogły zostać zablokowane przez Szefa KAS na czas wyjaśnienia sprawy. Jeśli jednak potrzebujemy gotówki natychmiast, możemy zdecydować się na zaciągnięcie zobowiązania, takiego jak np. pożyczka na raty.

Właściwie w każdej sytuacji, w której zachodzi podejrzenie oszustwa podatkowego. Od lat codzienną praktyką Polaków są mniejsze lub większe wyłudzenia skarbowe, przez co luka w podatku VAT stale rośnie.

Co ciekawe, KAS nie ma obowiązku udowodnienia dokonania przez podejrzanego wyłudzeń skarbowych w przypadku nałożenia krótkiej blokady. Wystarczy, iż wystąpi prawdopodobieństwo możliwości dokonania działań niezgodnych z prawem w danym momencie lub założenie wystąpienia ich w przyszłości. Wystarczającym dowodem popierającym blokadę rachunku bankowego przez KAS ma być analiza ryzyka w STIR. Dokonanie ustaleń, które dokładnie określają sytuację noszącą znamiona przestępstwa, takie jak np. osoba wyłudzająca lub sposób jej działania, nie należy do zakresu działań poprzedzających blokadę trwającą 72 godziny ((por. wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt I FSK 2393/21).)

Etapy blokady rachunku bankowego przez KAS

Blokadę rachunku bankowego przez KAS możemy podzielić na kilka etapów:

 • nałożenie blokady – od momentu nałożenia blokady zmienia się sposób użytkowania konta. Wypłaty środków zostają uniemożliwione, ale wpłaty na konto są nadal możliwe,
 • czas trwania blokady – w czasie trwania blokady ewentualne wypłaty środków możliwe są tylko w wyjątkowych sytuacjach, jednakże każdorazowo musi na to wyrazić zgodę Szef KAS,
 • zdjęcie blokady – blokada rachunku bankowego zdejmowana jest jeżeli miną 72 godziny, a blokada nie zostanie przedłużona przez Szefa KAS, upłyną 3 miesiące od nałożenia blokady (jest to termin maksymalny) lub blokada zostanie uchylona.

Wypłaty w trakcie blokady rachunku bankowego

Podczas nałożonej blokady rachunku bankowego nie mamy możliwości korzystania z konta, ale w drodze wyjątku Szef Krajowej Administracji Sądowej może wyrazić zgodę na wypłatę środków na:

 • bieżące wynagrodzenia dla pracowników,
 • alimenty,
 • rentę o charakterze alimentacyjnym.

PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2018.0.800 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Art. 119zy. Zgoda na wypłatę środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego
§ 1. Na wniosek podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę na wypłatę z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego środków na:
1) bieżące wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od wypłacanego wynagrodzenia – po przedłożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę;
2) zasądzone alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym zasądzoną tytułem odszkodowania – po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.

Blokada rachunku bankowego przez KAS - co robić?

W przypadku zablokowania rachunku na 72 godziny nie możemy zrobić właściwie nic, ponieważ nawet przy niezwłocznym złożeniu wniosku do odpowiedniej instytucji, czas wyznaczony na rozpatrzenie przekracza czas blokady rachunku.

Inaczej kwestia wygląda w przypadku zablokowania na dłuższy okres czasu. W takiej sytuacji są właściwie dwie drogi wyjścia.

 • złożenie wniosku do Szefa KAS o ponowne rozpatrzenie sprawy:
  czas na rozpatrzenie: maksymalnie 7 dni,
  uwagi: istnieje ryzyko, że jeżeli sprawę rozpatrzy ta sama osoba, to ponownie dokona takiej samej oceny.
 • Wniesienie skargi na postanowienie Szefa KAS do sądu administracyjnego:
  czas na rozpatrzenie: maksymalnie 30 dni,
  uwagi: przekazanie skargi wraz z aktami sprawy do sądu administracyjnego może trwać nawet 5 dni, dlatego finalny czas rozpatrzenia może się jeszcze wydłużyć.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

eryk
eryk
2018-08-25 10:59:36

bardzo ciekawe, nie wiedzialem, ze mozna zablokowac komus konto, super wpis!

Podobne artykuły

Kredyt hipoteczny Węgrów

Poszukujesz kredytu hipotecznego w Węgrowie? Zapoznaj się z rankingiem najlepszych ofert. Wniosek o kredyt możemy bezpłatnie złożyć przez Internet lub w oddziale banku w Węgrowie. Najwyższa kwota kredytu to nawet 90% wartości nieruchomości ze spłatą do 35 lat.

author
Patryk Byczek
21 lutego 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ranking kredytów gotówkowych – październik 2015

Po raz kolejny sprawdziliśmy, który kredyt gotówkowy dostępny przez Internet jest najlepszy. Kryterium była wysokość comiesięcznej raty.

author
Patryk Byczek
05 października 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

KredytOK w Warszawie

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Warszawie.

author
Patryk Byczek
11 lutego 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Projekt budżetu na 2019 rok

Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Wydatki w 2019 roku mają sięgnąć 415,4 mld zł, a przychody - 386,9 mld zł. Priorytetem jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego.

author
Aneta Jankowska
02 października 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Puchar Nordic Walking w Żołędowie z Santander Consumer Bankiem

W najbliższą sobotę w gminie Osielsko odbędzie się szósta impreza z cyklu Pucharu Polski Nordic Walking 2019. Zawody wspierane są niezmiennie przez Santander Consumer Bank. Zapisy ruszają już dziś.

author
Dominika Byczek
09 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pożyczki Tarnów

Czy szukasz najdogodniejszej pożyczki w Tarnowie? Zajrzyj do rankingu z najlepszymi ofertami pożyczek online przez Internet. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać, wynosi nawet 200 000 zł, a okres spłaty obejmuje 10 lat. Pieniądze są dostępne natychmiastowo.

author
Patryk Byczek
24 stycznia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj