Blokada rachunku bankowego przez KAS

Blokada rachunku bankowego przez KAS

author
Dominika Sobieraj
18 sierpnia 2018
Wyłudzeń VAT-u coraz więcej, a wykrytych spraw coraz mniej... rząd bierze się za oszustów i wprowadza możliwość kontroli rachunków bankowych przez Szefa Krajowej Aministracji Sądowej. Sprawdź, za co może zostać zablokowany Twój rachunek bankowy. 

Spis treści:
1. Na czym polega blokada rachunku?
2. Na ile jest zakładana blokada?
3. Podstawa prawna.
4. Kiedy może dość do blokady rachunku?
5. Jak działa blokada rachunku?
6. Wypłaty w trakcie blokady.

7. Co zrobić ? 

NA CZYM POLEGA BLOKADA RACHUNKU?

Czym jest blokada?

Blokada rachunku bankowego to nic innego, jak zatrzymanie możliwości jego obciążania (wypłacania lub przelewania jakichkolwiek środków). Blokada nie zamyka jednak rachunku na wpływy – nawet przy zablokowanym koncie można bez przeszkód zasilać dany rachunek. Korzystanie z rachunku bankowego w trakcie jego blokady utrudnione jest zatem tylko w jedną stronę.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 119zg. Objaśnienie pojęć działu
Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o: (…)
2) blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową i korzystania z tych środków;
Dz.U.2018.0.800 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 

Kto blokuje rachunek?

Blokady rachunku bankowego może dokonać Szef Krajowej Administracji Sądowej. Uprawnienie to zostało wprowadzone 30 kwietnia 2018 roku. 


 

NA ILE ZAKŁADANA JEST BLOKADA?

W przypadku podejrzenia o wykorzystywanie rachunku do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi środki na koncie mogą zostać przez niego zablokowane na maksymalnie 72 godziny.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 119zv. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego
§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn ustalanie wskaźnika ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych § 1, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.
Dz.U.2018.0.800 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

W przypadku podejrzenia o używanie rachunku do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi, ale z zastrzeżeniem, że niewykonane zobowiązanie podatkowe (zaległy podatek) sięgnie kwoty przekraczającej 10 000 euro, rachunek może zostać zablokowany na dłuższy czas, jednak nie przekraczający trzech miesięcy.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 119zw. Przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze postanowienia, termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.
Dz.U.2018.0.800 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa


 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną dla wszystkich ustaleń jest ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (DzU z 2017 r. poz. 2491) art. 119zg – art. 119zzj ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
 

Nowe przepisy możemy znaleźć w dziale IIIb „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych”, w którym to zdefiniowano, czym jest blokada i kto oraz na jakich warunkach może jej dokonać. 


 

KIEDY MOŻE DOJŚĆ DO BLOKADY RACHUNKU?

Właściwie w każdej sytuacji, w której zachodzi podejrzenie oszustwa podatkowego. Od lat codzienną praktyką Polaków są mniejsze lub większe wyłudzenia skarbowe, przez co luka w podatku VAT stale rośnie. 
 

Obowiązkiem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej będzie analiza ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK-ów do popełnienia przestępstw, w szczególności przestępstw skarbowych. Jeżeli analiza wykaże, że istnieje podejrzenie próby wyłudzenia skarbowego, środki na koncie będą mogły zostać zablokowane przez Szefa KAS na czas wyjaśnienia sprawy. 


 

JAK DZIAŁA BLOKADA RACHUNKU?

Nałożenie blokady
Od momentu nałożenia blokady zmienia się sposób użytkowania konta:
– wypłaty środków zostają uniemożliwione,
– wpłaty na konto są nadal możliwe.
 

Czas trwania blokady
W czasie trwania blokady ewentualne wypłaty środków możliwe są tylko w wyjątkowych sytuacjach, jednakże każdorazowo musi na to wyrazić zgodę Szef KAS.
 

Zdjęcie blokady
Blokada rachunku bankowego zdejmowana jest jeżeli:
– miną 72 godziny, a blokada nie zostanie przedłużona przez Szefa KAS,
– upłyną 3 miesiące od nałożenia blokady (jest to termin maksymalny),
– blokada zostanie uchylona.


 

WYPŁATY W TRAKCIE BLOKADY

Podczas nałożonej blokady rachunku bankowego nie mamy możliwości korzystania z konta, ale w drodze wyjątku Szef Krajowej Administracji Sądowej może wyrazić zgodę na wypłatę środków na:
– bieżące wynagrodzenia dla pracowników,
– alimenty,
– rentę o charakterze alimentacyjnym.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 119zy. Zgoda na wypłatę środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego
§ 1. Na wniosek podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę na wypłatę z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego środków na:
1) bieżące wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od wypłacanego wynagrodzenia – po przedłożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę;
2) zasądzone alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym zasądzoną tytułem odszkodowania – po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.
Dz.U.2018.0.800 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa


 

CO ZROBIĆ?

W przypadku zablokowania rachunku na 72 godziny nie możemy zrobić właściwie nic, ponieważ nawet przy niezwłocznym złożeniu wniosku do odpowiedniej instytucji, czas wyznaczony na rozpatrzenie przekracza czas blokady rachunku.
 

Inaczej kwestia wygląda w przypadku zablokowania na dłuższy okres czasu. W takiej sytuacji są właściwie dwie drogi wyjścia:

1. Złożenie wniosku do Szefa KAS o ponowne rozpatrzenie sprawy
czas na rozpatrzenie: maksymalnie 7 dni
uwagi: istnieje ryzyko, że jeżeli sprawę rozpatrzy ta sama osoba, to ponownie dokona takiej samej oceny

2. Wniesienie skargi na postanowienie Szefa KAS do sądu administracyjnego.
czas na rozpatrzenie: maksymalnie 30 dni
uwagi: przekazanie skargi wraz z aktami sprawy do sądu administracyjnego może trwać nawet 5 dni, dlatego finalny czas rozpatrzenia może się jeszcze wydłużyć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

eryk
eryk
2018-08-25 10:59:36

bardzo ciekawe, nie wiedzialem, ze mozna zablokowac komus konto, super wpis!

Podobne artykuły

Miloan – darmowa pożyczka online
Pożyczki
author
Dominika Sobieraj
20 sierpnia 2018

Miloan – darmowa pożyczka online

Darmowy kredyt na fotelik w Nest Banku
Kredyty
autor wpisu
m_szydlowski
17 czerwca 2017

Darmowy kredyt na fotelik w Nest Banku

Credit Agricole w Jarocinie
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 lipca 2019

Credit Agricole w Jarocinie

Santander Consumer Bank Rybnik
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
19 lipca 2021

Santander Consumer Bank Rybnik

Credit Agricole kontakt infolinia
Banki
author
Dominika Sobieraj
04 maja 2019

Credit Agricole kontakt infolinia

Promocja: „Nagradzamy kodami” w BNP Paribas
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
24 stycznia 2022

Promocja: „Nagradzamy kodami” w BNP Paribas

Porównaj