Co zrobić, jeżeli Urząd Skarbowy zajmie konto bankowe?

Co zrobić, jeżeli Urząd Skarbowy zajmie konto bankowe?

author
Patryk Byczek
20 lutego 2024
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria

Jeżeli posiadamy wszelkiego rodzaju zadłużenia, możemy się spodziewać sytuacji, w której urząd skarbowy zajmuje nasze środki na koncie. Jest to postępowanie, które może nam przysporzyć wiele problemów oraz niechcianych stresów. W naszym artykule dowiesz się, co zrobić w sytuacji zajęcia konta przez Urząd Skarbowy oraz jak przebiega taka procedura.

Co zrobić, jeżeli Urząd Skarbowy zajmie konto bankowe?

Jeśli nasze konto bankowe zostało zajęte możemy wybrać jedną z trzech poniższych opcji:

 • spłacić zobowiązanie – spłacić należy cały powstały dług włącznie z naliczonymi odsetkami oraz kosztami postępowania,
 • podjąć próbę negocjacji – możemy spróbować negocjować spłatę długu z urzędem i zaproponować np. spłatę zadłużenia na raty,
 • złożyć skargę – ta możliwość jest dostępna wyłącznie w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w działaniu urzędu. Może być to na przykład niedostarczenie do nas pisma. Tylko w takiej sytuacji postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone.

Czym jest blokada rachunku bankowego przez Urząd Skarbowy?

Jest to zablokowanie określonej kwoty na koncie dłużnika, która odpowiada wysokości obecnego zadłużenia.

Środkami objętymi blokadą dłużnik nie może w żaden sposób dysponować, aż do uregulowania zadłużenia. Można natomiast korzystać z pieniędzy wolnych od długu, jednak wyłącznie w przypadku transakcji osobistych.

Za co Urząd Skarbowy może zająć konto?

Zajęcie rachunku bankowego przez US, jest najmniej uciążliwą formą egzekwowania pieniędzy. Wynika to z faktu, że urząd przeprowadza tę procedurę w sposób uczciwy, podlegający podstawie prawnej. Dodatkowo proces ten odbywa się bardzo szybko. Zazwyczaj zajęcia rachunku oraz ściągnięcie należności zajmuje od kilku do kilkunastu dni.

Zajęcie konta odbywa się wtedy, gdy dana osoba nie opłaci w wyznaczonym terminie należności finansowych.

Nie ma więc ustalonego konkretnie terminu zajęcia rachunku. Wszystko zależy od tego, kiedy zostanie wykryte zadłużenie. US dokonuje egzekucji administracyjnej najczęściej w przypadku braku odprowadzania podatku dochodowego (odprowadzanego zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców). Dla osób z problemami finansowymi przygotowaliśmy ranking pożyczek bez BIK.

Ile pieniędzy z konta może zająć Urząd Skarbowy?

Kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Sprawdźmy jaką część wynagrodzenia może zabrać Urząd Skarbowy z naszego konta.

W 2024 roku wolne od zajęcia są środki wynoszą:

 • styczeń 2024 rok – 3181,50 zł,
 • lipiec 2024 rok – 3225 zł.

Jak przebiega zajęcie rachunku bankowego przez Urząd Skarbowy?

Procedura zajęcia konta przez US jest niezwykle sprawna oraz szybka. Zdecydowanie najdłużej trwa samo powiadomienie dłużnika, o sytuacji jego zadłużenia oraz wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Poniżej przedstawiamy kolejne etapy procesu zajmowania rachunku bankowego przez US:

1. Pojawienie się zadłużenia

Aby doszło do egzekucji administracyjnej, dana osoba musi posiadać aktywne zobowiązanie finansowe. Jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w czasie, odpowiedni wierzyciel odnotowuje nieopłacone środki w systemie oraz wszczyna postępowanie egzekucyjne. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto na bieżąco sprawdzać, czy nie posiadamy żadnych nieopłaconych zobowiązań finansowych.

2. Wydanie decyzji o zajęciu rachunku bankowego

Dłużnik otrzymuje pismo, w którym zawiera się informacja o wszczęciu procedury egzekucji zadłużenia. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia, należy niezwłocznie udać się do urzędu skarbowego, aby omówić dalsze kroki postępowania. Jeżeli dłużnik nie skontaktuje się z urzędem w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu, jego rachunek bankowy i tak zostanie zajęty.

3. Blokada środków na koncie bankowym

Po zawiadomieniu dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, urząd skarbowy musi najpierw ustalić numer rachunku bankowego takiej osoby. Po dokładnym ustaleniu tej kwestii, na konto dłużnika zostaje nałożona blokada w wysokości zaistniałego długu. To oznacza, że określonej sumy pieniędzy dłużnik nie może ani wypłacić, ani przelać na inne konto bankowe.

4. Uregulowanie zadłużenia

Kolejnym etapem procedury egzekucyjnej jest poinformowanie przez organ egzekucyjny bank, w którym istnieje konto dłużnika, o blokadzie środków na danym koncie. Dodatkowo bank ma obowiązek zabronić wypłaty danej sumy pieniędzy bez pozwolenia US, wydać zablokowane środki w ciągu 7 dni od zawiadomienia oraz poinformować US o wszelkich trudnościach w dokonaniu wpłaty.

5. Odblokowanie rachunku bankowego

Po przeprowadzeniu procedury egzekucyjnej, zadłużenie zostaje przekazane do urzędu skarbowego. To oznacza, że blokada konta dłużnika zostaje odwołana i może on ponownie rozporządzać środkami na swoim rachunku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że historia naszego zadłużenia nie zostanie zapomniana. Najczęściej bank, w którym dłużnik posiada konto, obniża jego zdolność kredytową lub nawet odmawia udzielenia kredytów. Zdarzają się także sytuacje, w których na konto dłużnika nakładane są limity wypłaty pieniędzy lub anulowanie istniejących kart kredytowych.

Czy można się odwołać od decyzji zajęcia konta za sprawą Urzędu Skarbowego?

Istnieją sytuacje, w których dłużnik ma prawo odwołać się od decyzji w sprawie zajęcia jego rachunku bankowego. Jest to możliwe wtedy, gdy zgłosi zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej; złoży wniosek o wyłączenie danych przedmiotów spod egzekucji lub wniesie skargę o nieprawidłowych lub zbyt długich czynności organu egzekucyjnego. Sprawdź również pożyczki dla zadłużonych. Oczywiście wskazane wyżej odwołania muszą mieć odpowiednie poparcie i uargumentowanie.

Do najczęstszych podstaw odwołania decyzji o zajęciu rachunku należą:

 • przedawnienie, umorzenie lub nieistnienie obowiązku zapłaty,
 • odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie płatności na raty,
 • egzekwowanie majątku niezgodne z treścią orzeczenia egzekucyjnego,
 • niewłaściwe ustalenie osoby dłużnika,
 • brak dostarczenia wcześniej informacji o zaistniałym zadłużeniu oraz wszczęciu postępowania,
 • użycie bardzo uciążliwego dla dłużnika sposobu egzekucji środków,
 • niespełnienie wymogów, które powinien spełniać organ egzekucyjny.

Jeżeli dotyka nas sytuacja zadłużenia oraz zajęcia naszego konta bankowego, warto upewnić się, czy nie zaistniała żadna z wyżej wymienionych przeszkód, które mogą unieważnić postępowanie egzekucyjne.

Na czym polega zajęcie konta bankowego przez Urząd Skarbowy?

Istnieje wiele opcji ściągnięcia należnych środków od osoby zadłużonej. Zdecydowanie najwygodniejszą metodą egzekwowania pieniędzy jest pobranie ich z konta bankowego dłużnika. Jak przeprowadzana jest taka procedura? Urząd skarbowy musi najpierw wysłać do banku, do którego należy dłużnik, dokumentu z informacją o egzekucji danej kwoty. Oczywiście nie jest to tylko kwota zadłużenia. Dolicza się do niej bowiem wszelkiego rodzaju odsetki oraz koszty związane z procedurą egzekucji.

Urząd skarbowy wymaga od banku przeprowadzenia poniższego postępowania:

 • uniemożliwienie dłużnikowi dokonywania operacji wypłacenia kwoty o wartości zajętej wierzytelności,
 • w terminie 7 dni od poinformowania o postępowaniu egz., należy uiścić daną kwotę,
 • w przypadku trudności w opłaceniu zadłużenia, bank musi poinformować o tym urząd skarbowy.

Równocześnie z przesłaniem informacji do banku, o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, dany organ przesyła również taką wiadomość do dłużnika. Warto wiedzieć, że nawet jeśli nie odbierzemy korespondencji w ciągu 14 dni, organ egzekucyjny i tak uzna ją za doręczoną.

Jak długo trwa zajęcie konta bankowego przez Urząd Skarbowy?

Odblokowanie rachunku bankowego odbywa się natychmiast po tym, kiedy dług zostanie uregulowany. Oczywiście w kwotę zadłużenia wpisuje się również wszystkie odsetki, koszty egzekucyjne. W zależności od tego, jaka jest nasza sytuacja finansowa, spłacanie zadłużenia może trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Wszystko zależy od tego, jak dużo środków jest zgromadzonych na naszym koncie bankowym.

Zdarzają się sytuacje, w których blokada nakładana jest nawet na kilka lat. Do tego typu przypadków zaliczamy np. podejrzenie o przestępstwo osoby zadłużonej. W takim wypadku odblokowanie konta następuje dopiero wtedy, gdy zostanie potwierdzona całkowita niewinność podejrzanego.

Jak odblokować konto bankowe zajęte przez Urząd Skarbowy?

Odpowiedź jest prosta – wystarczy opłacić w całości zadłużenie, wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi, jak np. odsetki. Jeżeli dług zostanie uregulowany, nasz konto w banku może zostać odblokowane. Musimy jednak pamiętać o tym, że zanim nastąpi zwolnienie  konta, Urząd Skarbowy musi poinformować bank, o zdjęciu blokady oraz całkowitym uregulowaniu zadłużenia.

Dopiero wtedy, gdy bank otrzyma powiadomienie, że dłużnik spłacił całość zobowiązania, może odblokować konto w banku. Najczęściej ta procedura trwa od kilku do kilkunastu dni.

Zajęcie środków jest regulowane prawnie, przez Ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz poprzez Kodeks Postępowania Cywilnego.

Czy Urząd Skarbowy ma prawo zająć tylko konto bankowe?

Procedura egzekucyjna polega na odzyskaniu środków, na które zadłużyła się dana osoba. Środki te mogą być pozyskiwane z różnych źródeł. Urząd zajmuje taką ilość środków, jaka jest określona w zadłużeniu. US nie może zająć ani większej, ani mniejszej sumy pieniędzy. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, w której kwota zadłużenia jest większa, niż depozyt jakim dysponuje dłużnik, wszczyna się postępowanie podobne do zajęcia komorniczego.

Do najczęściej zajmowanych majątków dłużnika należą:

 • środki pieniężne w formie gotówki,
 • ruchomości oraz nieruchomości, którymi dysponuje dłużnik,
 • konto bankowe dłużnika,
 • papiery wartościowe, weksle,
 • prawa majątkowe, pokrewne oraz własności przemysłowej,
 • udziały w spółkach z.o.o.,
 • zarobki uzyskiwane w pracy,
 • niektóre świadczenia płacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dany organ, który prowadzi procedurę egzekucji, musi wybrać taki sposób pozyskania środków od dłużnika, który będzie dla niego najmniej uciążliwy. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że środki można egzekwować z kilku różnych źródeł. Ponadto dłużnik ma możliwość samodzielnego wybrania źródła egzekwowania. Organ może wziąć pod uwagę prośbę Klienta, ponieważ odpowiednia współpraca dwóch stron prowadzi do szybszego zakończenia takiej procedury.

W czasie trwania postępowania egzekucyjnego bank, w którym dłużnik posiada aktywne konto, może zablokować wszystkie jego rachunki. Dodatkowo jeżeli posiadamy konta w kilku bankach, środki na każdym z nich mogą zostać zajęte.

Jakiego majątku nie może zająć Urząd Skarbowy?

Istnieje kilka przypadków, w których organ egzekucyjny nie może zająć danych środków. Należą do nich:

 • pieniądze przeznaczone na wypłaty (jeżeli jesteśmy pracodawcą),
 • alimenty,
 • renty alimentacyjne wypłacane z tytułu odszkodowania,
 • środki gromadzone na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz terminowych lokatach oszczędnościowych,
 • środki pochodzące ze świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, dodatków, zasiłków, świadczeń socjalnych.

Wyżej wymienione sytuacje, w których nie można zająć środków, służą przede wszystkim temu, aby dłużnikowi nie pogorszyła się drastycznie sytuacja finansowa. Musimy również pamiętać o tym, że US nie może zająć tzw. kwoty wolnej. Jest to kwota równa 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość tej kwoty zmienia się co roku, wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia. W roku 2022 kwota wolna od zajęcia wynosi 2257,50 zł.

Co zrobić, jeżeli Urząd Skarbowy zajmie konto bankowe? Podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Posiadanie wszelkiego rodzaju zadłużeń, może być przyczyną wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 • Jednym ze sposobów na odzyskanie zadłużenia, jest zajęcie rachunku bankowego dłużnika.
 • Środki, które odpowiadają kwocie poddanej egzekucji, są zablokowane, a następnie pobrane z rachunku bankowego.
 • Zajęcie środków reguluje prawnie Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeks Postępowania Cywilnego.
 • Organ egzekucyjny może zająć nie tylko środki pieniężne na koncie bankowym, ale także inne majątki dłużnika.
 • Bank blokuje środki na koncie dłużnika dopiero wtedy, gdy otrzyma decyzję w sprawie zajęcia od Urzędu Skarbowego.
 • Dłużnik o wszczęciu postępowania egzekucyjnego jest informowany przez organ wykonujący daną procedurę. Po upływie 14 dni wszczyna się postępowanie egzekucyjne.
 • Istnieje kilka sytuacji oraz rodzajów środków, które nie mogą zostać zajęte, aby sytuacja finansowa dłużnika nie pogorszyła się drastycznie.
 • W wyjątkowych przypadkach dłużnik ma prawo odwołać się od decyzji o zajęciu rachunku bankowego.
 • Po uregulowaniu zadłużenia, rachunek bankowy zostaje odblokowany i dłużnik może bez problemu dysponować swoimi środkami.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Komornik skarbowy nie może zająć więcej niż 75% minimalnego wynagrodzenia czyli 3181,50 zł.

W tej sytuacji możemy spłacić zobowiązanie w całości lub podjąć próbę negocjacji i rozłożenia długu na raty. Ostatnim rozwiązaniem jest złożenie skargi –  jest to możliwe wyłącznie w sytuacji powstania nieprawidłowości związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

Odblokowanie jest możliwe wyłącznie w sytuacji spłacenia długu w całości.

Urząd Skarbowy pobiera pieniądze z konta w celu uregulowania powstałego długu.

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Rząd szykuje obowiązek rejestracji mieszkań na doby ?

Rząd weźmie pod lupę mieszkania i osoby, które zajmują się najmem krótkoterminowym. Ministerstwo Sportu i Turystyki szykuje bardzo dużo zamian, które mają wyeliminować szarą strefę w „hotelarstwie”. 

author
Patryk Byczek
06 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Nowa oferta pożyczki gotówkowej w PKO BP

Bank PKO BP wystartował z nową ofertą pożyczki gotówkowej pod hasłem „Małe decyzje to czasem wielkie życiowe zmiany”. Ofertę wzbogacono o kampanię marketingową, która zakończy się 26 maja 2019 roku.

author
Patryk Byczek
03 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ostatnie dni na kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego

Jeszcze tylko kilkanaście dni zostało na zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Od 1 stycznie 2014 wchodzi bowiem w życie nowa rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego. Banki nie będą mogły finansować więcej niż 95% wartości nieruchomości.

author
Patryk Byczek
02 grudnia 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Nawet 1700 złotych z iKontem Biznes” w Alior Banku

W Alior Banku trwa kolejna edycja promocji, w której Klienci firmowi mogą zgarnąć 200 złotych na start oraz 1500 złotych w ramach aktywności na koncie. Promocja trwa do 12 października 2020 roku.

author
Patryk Byczek
03 września 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile studenci zapłacą za wynajem mieszkania?

Przed nami nowy rok akademicki. Studenci są jedną z liczniejszych grup, które wynajmują mieszkania. A tych na rynku nie brakuje. Ceny są różne, a im bliżej 1 października, tym trudniej o dobrą cenowo ofertę. 

author
Aneta Jankowska
22 września 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Szybkie pożyczki Gryfice

Szukasz najtańszej pożyczki w Gryficach? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Patryk Byczek
10 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj