Eksmisja – najważniejsze informacje

Eksmisja – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
06 listopada 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Kategoria

Polskie przepisy regulujące kwestię eksmisji wielokrotnie zmieniały się na przełomie ostatnich lat. Sprawdziliśmy więc, jak brzmi obecnie obowiązująca podstawa prawna i na jakie warunki eksmitowania powinni przygotować się wszyscy nieuczciwi najemcy. Sprawdzamy szczegóły.

Spis treści:

 1. Na czym polega eksmisja?
 2. Podstawa prawna
 3. Eksmisja na bruk
 4. Kiedy dochodzi do eksmisji?
 5. Kogo nie można eksmitować?
 6. Kto przeprowadza eksmisję?
 7. Komu przysługuje lokal socjalny?
 8. Jak przebiega eksmisja?
 9. Co zrobić w przypadku zagrożenia eksmisją?
 10. Podsumowanie
 11. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Na czym polega eksmisja?

Eksmisja to nic innego jak usunięcie danej osoby z zajmowanego przez nią lokalu, lecz także wszystkie czynności faktyczne i prawne, jakie mają doprowadzić do tego usunięcia, a w konsekwencji – do opróżnienia wskazanego lokalu.

Mówiąc prościej, eksmisja polega na rozpoczęciu i dalszym przebiegu procesu usuwania danej osoby z zajmowanego przez nią mieszkania lub budynku. Stać się tak może jedynie na podstawie orzekającego wyroku sądowego i tylko po spełnieniu odpowiednich przesłanek.

W Polsce postawą do wszczęcia eksmisji jest stan, w którym osoba zajmująca dany lokal czyni to bezprawnie – na przykład w ramach samowolnego zajęcia nieruchomości lub jego zamieszkiwania już po wypowiedzeniu umowy najmu.

Podstawa prawna

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię eksmisji, czyli usuwania osób z bezprawnie zajmowanych przez nie pomieszczeń, jest Kodeks cywilny:

Kodeks cywilny

Księga II
Własność i inne prawa rzeczowe

Tytuł I
Własność

Dział V
Ochrona własności

Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Obecnie obowiązująca podstawa prawna ustanawia, iż osobom eksmitowanym z bezprawnie zajmowanego przez nie lokum przysługuje prawo do otrzymania pomieszczenia tymczasowego. Aktem, który reguluje tę kwestię, jest Kodeks postępowania cywilnego.

Kodeks postępowania cywilnego

Tytuł III
Przepisy szczególne o egzekucji

Dział I
Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Art. 1046 § 4. Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu […] na podstawie tytułu wykonawczego,
z którego nie wynika uprawnienie dłużnika do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub prawo do lokalu zamiennego,
komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może on zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać,
komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie.

W tym miejscu warto zaznaczyć jednak dwie kwestie.

Po pierwsze, prawo do otrzymania pomieszczenia tymczasowego zostanie odebrane tym osobom, które zostały eksmitowane z powodu stosowania przemocy domowej, lecz także dłużnikom, których zobowiązano do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego.

Po drugie, wraz z dniem 21. kwietnia 2019 roku wprowadzona ma zostać nowa treść przytoczonego wyżej paragrafu 4.  art. 1046. Kodeksu cywilnego. Biorąc pod uwagę liczne skargi właścicieli mieszkań na obecną podstawę prawną, miany w treści Kodeksu cywilnego mogą okazać się mniej przychylne najemcom.

Polskie prawo reguluje także kwestię przyznawania lokali socjalnych, z których skorzystać będzie mogła uprzywilejowana grupa eksmitowanych – ciężarne kobiety, małoletni, niepełnosprawni, ubezwłasnowolnieni, obłożnie chorzy, zarejestrowani bezrobotni oraz ubodzy emeryci i renciści.

Ustawa z dnia 21. czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
[5) lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny,
którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,
przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Warto zaznaczyć, iż według obecnych ustaleń nowe przepisy uchylające treść punktu 5. artykułu 2.1. Ustawy mają wejść w życie z dniem 21.04.2019 r.

Kwestia pomieszczeń tymczasowych, jakie na mocy treści wcześniej przytoczonego Kodeksu postępowania cywilnego mają być zapewnione osobom eksmitowanym, uregulowana została na mocy Ustawy z dnia 21. czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawa z dnia 21. czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
5a) tymczasowym pomieszczeniu – należy przez to rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania,
posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków,
zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane.

Eksmisja na bruk

W Polsce już od kilkunastu lat nie obowiązuje niegdyś wyjątkowo popularna zasada „eksmisji na bruk” polegająca na eksmitowaniu nieuczciwego najemcy bez jednoczesnego zagwarantowania mu innego lokum mieszkalnego.

Wcześniej obowiązujące przepisy doprowadzały do skrajnie niehumanitarnych sytuacji z punktu widzenia zasad prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez „eksmisję na bruk” naruszano granice etycznego postępowania instytucji państwowych wobec własnych obywateli.  W związku z wciąż narastającym problemem dotyczącym niehumanitarnej eksmisji osób nieuprzywilejowanych do skorzystania z lokali socjalnych (czyli grupy osób takich jak kobiety ciężarne czy niepełnosprawni) w dniu 8. lutego 2018 r. została polski sejm przyjął dwie ustawy, które na dobre położyły kres nieetycznemu wyrzucaniu najemców na bruk.

Według obecnie obowiązującej podstawy prawnej każdy eksmitowany, który nie będzie posiadał prawa do skorzystania z lokalu socjalnego i nie będzie miał także możliwości zamieszkania w innym miejscu, otrzyma od państwa pomieszczenie tymczasowe. Oznacza to, iż komornik przeprowadzający eksmisję będzie musiał wstrzymać się z jej wykonaniem aż do momentu, w którym urzędnicy gminni wskażą eksmitowanemu tymczasowe pomieszczenie do zamieszkania.

Według Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  pomieszczenie tymczasowe musi się nadawać do zamieszkania pod wszelkimi sanitarno-technicznymi względami, zapewniać co najmniej 5 m² powierzchni mieszkalnej na osobę oraz znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, co wcześniejsze miejsce zamieszkania eksmitowanego.

Warto jednak wiedzieć, iż „eksmisja na bruk”, czyli usunięcie najemcy z lokum bez jednoczesnego zagwarantowania mu pomieszczenia tymczasowego, w dalszym ciągu jest stosowana w dwóch wyjątkowych przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy osób, wobec których sąd orzekł eksmisję w związku ze stosowaniem przemocy domowej – za znęcanie się nad rodziną oraz rażące postępowanie wbrew zasadom współżycia społecznego i porządku domowego. Drugi przypadek dotyczy tych eksmitowanych, których zobowiązano do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. W obu omówionych przypadkach najemcy nie będą mogli liczyć na pomieszczenie tymczasowe, lecz jedynie na skorzystanie z noclegowni lub schroniska.

Kiedy dochodzi do eksmisji?

Do eksmisji dojść może wtedy, gdy dana osoba zajmuje lub zamieszkuje lokum, do użytkowania którego nie posiada żadnych praw. Taka sytuacja wiązać się może z samowolnym zajęciem lokalu, lecz także z zakończeniem trwania pewnego stosunku prawnego (przykładowo – z wypowiedzeniem umowy najmu).

W praktyce najczęściej spotykaną w przyczyną wypowiedzenia umowy jest zaleganie z zapłatą czynszu i innych opłat za używanie lokalu. Najemca musi liczyć się także z wypowiedzeniem umowy najmu wtedy, gdy rozporządza on danym mieszkaniem bez wymaganej zgody właściciela (np. w przypadku podnajęcia lokum). Eksmisja może również nastąpić na wniosek właściciela innego lokalu znajdującego się w tym samym budynku, co pomieszczenie zajmowane przez eksmitowanego. Powodem takiego żądania może być rażące i uporczywe łamanie porządku domowego utrudniające korzystanie z innych lokali znajdujących się w budynku.

W wyjątkowych sytuacjach można także przymusowo eksmitować osobę, która dysponuje tytułem prawnym do użytkowania danego mieszkania (np. jest jej właścicielem). Stać się tak może w przypadku zajścia szczególnych okoliczności, takich jak konieczność przeprowadzenia remontu lub zagrożenie bezpieczeństwa związane ze stanem budynku.

Co równie istotne, wyrok eksmisyjny może zostać orzeczony wobec najemcy, który stosuje przemoc domową, znęca się nad swoją rodziną i rażąco postępuje wbrew powszechnie przyjętym zasadom etycznego współżycia społecznego. Naruszanie porządku domowego musi być wielokrotne i charakteryzować się szkodliwością wobec innych osób. Warto dodać, iż w przypadku osób znęcających się nad rodziną nakaz eksmisji będzie szczególny – nie będzie uwzględniał konieczności znalezienia przez gminę pomieszczenia tymczasowego dla eksmitowanego.

Kogo nie można eksmitować?

Polskie prawo nie przewiduje wyjątków, wobec których nie miałaby zastosowania możliwość eksmisji. Warto jednak wiedzieć, iż w przypadku określonych grup najemców obowiązywać będą odrębne przepisy i inne warunki eksmitowania z lokalu.

Pierwszą grupą eksmitowanych jest tzw. grupa uprzywilejowana. W przypadku tych osób przeprowadzenie eksmisji możliwe będzie tylko wtedy, gdy państwo polskie zapewni im lokal socjalny, w którym będą oni mogli bezpiecznie zamieszkać. Do grupy uprzywilejowanych zalicza się ciężarne kobiety, małoletnich, niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych, obłożnie chorych, bezrobotnych (o ile są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy) oraz ubogich emerytów i rencistów.

Drugą grupę eksmitowanych stanowią osoby nieuprzywilejowane, czyli pozbawione prawa do zamieszkania w lokalach socjalnych. W ich przypadku przeprowadzenie eksmisji możliwe jest wtedy, gdy urzędnicy gminni zapewnią im tymczasowe pomieszczenia do zamieszkania.

Trzecią i ostatnią grupę eksmitowanych stanowią osoby o najbardziej okrojonym wachlarzu praw eksmisyjnych. W ich przypadku dokonanie usunięcia z zajmowanego lokalu może się odbyć bez wcześniejszego zagwarantowania im tymczasowego pomieszczenia mieszkalnego (mogą oni skorzystać jedynie z noclegowni i schronisk dla bezdomnych).  Do tejże grupy osób należą wszyscy ci, którzy otrzymali nakaz eksmisji z powodu stosowania przemocy domowej i znęcania się nad rodziną, lecz także ci, których zobowiązano do opuszczenia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego.

Kto przeprowadza eksmisję?

Eksmisja to nie tylko akt samego usunięcia nieuczciwego najemcy z bezprawnie najmowanego przez niego pomieszczenia, lecz także w szerszym rozumieniu – wszystkie czynności mające doprowadzić do eksmitowania danej osoby.

Wychodząc więc z szerszego rozumienia terminu „eksmisja”, można powiedzieć, iż za przeprowadzenie eksmisji odpowiada zarówno powód (osoba, która zgłosiła się do sądu z wnioskiem o eksmitowanie nieuczciwego najemcy), jak i sędzia prowadzący sprawę oraz komornik przeprowadzający ostateczny etap eksmisji – usunięcie pozwanego z lokalu.

Czynny udział w eksmisji mają także wszyscy urzędnicy gminni, jacy uczestniczyli w procesie szukania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego dla eksmitowanego, oraz funkcjonariusze policji asystujący przy przymusowym usuwaniu najemcy z bezprawnie zajmowanego przez niego lokalu.

Komu przysługuje lokal socjalny?

Lokal socjalny przyznawany jest przez państwo polskie ściśle określonej grupie osób, które w przypadku eksmitowania mają dokąd się udać. Do tej grupy uprzywilejowanych zalicza się przede wszystkim:

 1. ciężarne kobiety;
 2. małoletnich (wraz z ich opiekunami prawnymi);
 3. niepełnosprawnych (o ile posiadają ważne orzeczenie lekarskie);
 4. ubezwłasnowolnionych (wraz ze swym opiekunem);
 5. obłożnie chorych;
 6. bezrobotnych (o ile są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy);
 7. ubogich emerytów i rencistów (o ile spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń pomocy społecznej).

Wyżej wymienione osoby powinny – w świetle obowiązujących przepisów – uzyskać prawo do lokalu socjalnego bez konieczności zbadania przez sąd ich sytuacji materialnej czy rodzinnej. By jednak tak się stało, powinny one pojawić się na sprawie sądowej i czynnie uczestniczyć w całym procesie eksmisji. Co istotne, sąd prowadzący sprawę danej eksmisji może przyznać prawo do lokalu socjalnego na rzecz osoby, która nie spełnia warunków przyjęcia do grupy uprzywilejowanej. By tak się stało, sąd musi ustalić dotychczasowy sposób korzystania przez najemcę z lokalu oraz jego szczególną sytuację rodzinną i materialną.

Pozostałe osoby, które nie otrzymały prawa do skorzystania z lokalu socjalnego, mogą jednak liczyć na przyznanie pomieszczenia tymczasowego – bowiem polskie prawo zakazuje „eksmisji na bruk”. W ich przypadku przeprowadzenie eksmisji będzie więc możliwe dopiero wtedy, gdy gmina zapewni im tymczasowe pomieszczenie do zamieszkania.

Warto jednak wiedzieć, iż istnieją wyjątkowe przypadki, kiedy których eksmitowani nie otrzymają tymczasowego pomieszczenia. Do tej grupy osób należą wszyscy ci, których eksmisja została wszczęta z powodu stosowania przemocy domowej, oraz ci, których zobowiązano do opuszczenia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego.

Jak przebiega eksmisja?

Sam proces przebiegu eksmisji (w szerszym rozumieniu tego terminu) można podzielić na trzy odrębne etapy: wstępny, sądowy oraz egzekucyjny. Pierwszy z nich ogranicza się do nadesłania najemcy listownego wezwania do dobrowolnego wydania bezprawnie zajmowanego lokalu.

Jeśli najemca nie skorzysta z wezwania, odrzuci tym samym ostatnią szansę do polubownego załatwienia sprawy. Powód domagający się eksmisji rozpocznie wówczas drugi etap eksmisji, czyli etap postępowania przez organem orzekającym. W tym celu złoży on w sądzie swe powództwo w sprawie opróżnienia lokalu. Sąd rozpocznie prowadzenie sprawy i ogłosi termin rozprawy. Dopiero po otrzymaniu wyroku i nadaniu mu klauzuli wykonalności sprawę będzie można skierować do komornika w celu przeprowadzenia eksmisji. Wtedy właśnie rozpocznie się ostatni etap eksmisji (etap egzekucyjny).

Do przeprowadzenia eksmisji w jej wąskim znaczeniu konieczne jest złożenie u komornika wniosku z dołączonym oryginałem wyroku i potwierdzeniem nadania klauzuli wykonalności. Komornik, uruchomiając etap egzekucyjny eksmisji, wezwie najemcę do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie.

Jeszcze przed upływem ustalonego terminu na dobrowolne opuszczenie danego lokum komornik musi ustalić, czy eksmitowanemu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu (np. czy jest on współwłaścicielem innego mieszkania) lub czy otrzymał on sądowne prawo do lokalu socjalnego. Gdy nastąpi ustalony termin, komornik przeniesie eksmitowanego do nowego miejsca – o ile okaże się, iż ten posiadał prawo do skorzystania z innego miejsca zamieszkania lub z lokalu socjalnego. W przeciwnym wypadku komornik wystąpi do gminy z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia, egzekucja zostanie wstrzymana do chwili wskazania przez gminę tymczasowego pomieszczenia.

Co zrobić w przypadku zagrożenia eksmisją?

Zanim zostaniemy poinformowaniu o wszczęciu eksmisji, wysłane zostanie nam wezwanie do dobrowolnego wydania lokalu, jaki bezprawnie zajmujemy. Jeśli nie chcemy doprowadzić do procesu sądowego, powinniśmy odpowiedzieć na owe wezwanie i spróbować wynegocjować z właścicielem korzystne warunki wyprowadzki.

Jeśli jednak zaniedbamy tę kwestię, możemy spodziewać się rychłego nadesłania pozwu sądowego. W liście od sądu zostaniemy poinformowani, iż przysługuje nam 14 dni kalendarzowych (licząc od daty otrzymania pozwu) na złożenie pisemnej odpowiedzi na pozew. Warto skorzystać z tej okazji, by wykazać się chęcią współpracy.

W odpowiedzi na pozew opiszmy, co doprowadziło do sytuacji, z powodu której ciąży na nas ryzyko eksmisji. Wskażmy, jakie działania podejmowaliśmy, aby temu przeciwdziałać. Poprośmy o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie dla nas adwokata z urzędu.  Gdy już dojdzie do procesu sądowego, koniecznie stawmy się na rozprawie. Pozwoli to sędziemu przychylniej spojrzeć na naszą sytuację i – przykładowo – umożliwić nam skorzystanie z lokalu socjalnego. Pełna i aktywna współpraca z organami państwowymi będzie naszą ostatnią deską ratunku.

Podsumowanie

Eksmisja to proces prawny, który polega na usunięciu osoby z zajmowanego przez nią lokalu lub mieszkania. Eksmisja może być przeprowadzona tylko na podstawie orzeczenia sądowego i po spełnieniu odpowiednich przesłanek, takich jak bezprawne zajmowanie nieruchomości lub zakończenie umowy najmu. Polskie prawo reguluje eksmisję w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

Podstawowym aktem prawnym regulującym eksmisję jest Kodeks cywilny, który umożliwia właścicielowi żądanie wydania zajmowanego lokalu. W przypadku eksmisji, osobom eksmitowanym przysługuje prawo do otrzymania pomieszczenia tymczasowego, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy o ochronie praw lokatorów.

W Polsce istnieje grupa uprzywilejowana, do której należą ciężarne kobiety, małoletni, niepełnosprawni, ubezwłasnowolnieni, obłożnie chorzy, zarejestrowani bezrobotni oraz ubodzy emeryci i renciści. Ci ludzie mają prawo do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych w przypadku eksmisji. Eksmisję można przeprowadzić tylko na podstawie wyroku sądowego, który może być orzeczony na różnych podstawach, takich jak samowolne zajęcie lokalu, zaleganie z płatnościami czy stosowanie przemocy domowej.

W przypadku zagrożenia eksmisją, osoby eksmitowane powinny podjąć próby polubownego załatwienia sprawy z właścicielem oraz aktywnie uczestniczyć w procesie sądowym. Składanie pisemnej odpowiedzi na pozew oraz uczestnictwo w rozprawie są ważne dla wykazania swojej sytuacji i uzyskania ewentualnej pomocy, takiej jak lokum socjalne lub tymczasowe pomieszczenie. Warto również skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać odpowiednią pomoc i wsparcie prawne w trudnej sytuacji eksmisji.

Pytania i odpowiedzi

Eksmisja może nastąpić, gdy osoba zajmuje mieszkanie bezprawnie, na przykład w wyniku samowolnego zajęcia nieruchomości lub po wypowiedzeniu umowy najmu. Innymi powodami są m.in. zaleganie z zapłatą czynszu czy stosowanie przemocy domowej.

Osobom eksmitowanym, które nie mają prawa do lokalu socjalnego, przysługuje prawo do otrzymania tymczasowego pomieszczenia mieszkalnego, które musi spełniać określone standardy sanitarne i techniczne.

Proces eksmisji składa się z trzech etapów: wstępnego, sądowego i egzekucyjnego. Eksmisję przeprowadza komornik na podstawie wyroku sądowego, który jest wykonawczy i nadany klauzulą wykonalności. Etapy obejmują wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu, proces sądowy oraz przymusowe usunięcie z mieszkania.

Istnieją trzy grupy eksmitowanych: uprzywilejowana, która ma prawo do lokalu socjalnego, nieuprzywilejowana, która otrzymuje tymczasowe pomieszczenie, oraz osoby eksmitowane z powodu stosowania przemocy domowej, które mogą nie otrzymać pomieszczenia tymczasowego.

Osoba zagrożona eksmisją powinna odpowiedzieć na wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu i próbować wynegocjować korzystne warunki z właścicielem. W przypadku procesu sądowego, warto stawić się na rozprawie, być aktywnym podczas procesu i współpracować z organami państwowymi, aby zwiększyć szanse na znalezienie alternatywnego miejsca zamieszkania.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Krystyna Kuczyńska
Krystyna Kuczyńska
2021-01-13 21:07:34

Witam, ja jestem najemcą komunalnego mieszkania, od rozwodu były mąż ma eksmisji sądową z natychmiastowym opuszczenia mieszkania trwa już to 10 lat i policja mówi że on nie ma prawa opuścić lokal i dalej mnie gnebi co mam zrobić bo juz nie mam siły tak żyć w strachu.

Tomasz Fedro
Tomasz Fedro
2020-03-09 15:42:13

Będąc przed sprawa w sądzie o zadłużenie mieszkania, dla abm, mając jeszcze prawa do lokalu, po sprawie te prawa mi odbiorą, będę miał pismo napewno o zbliżającej się eksmisji, czy obecnie będąc na zasiłku stałym z opieki społecznej (jeszcze mam niepełnosprawny stopień 2 na stały) będę miał prawo do lokalu socjalnego, tak jak pisze?

2019-10-14 17:30:21

Prawo w Polsce ochrania osoby ,które zajmują prywatne mieszkania i nie płaca za nie. W naszej konstytucji zapisane jest ,że prawo własności jest chronione i nie można go przywłaszczać .Realia są inne ,dzicy lokatorzy zajmują mieszkania prywatne i śmieją się im prosto w oczy. Znam przykład policjanta i jego rodziny, która zajmuje prywatne mieszkanie i za nie nie płaci właścicielom .Wielu urzędników i policjantów to koledzy dzikiego lokatora.Utrudniają i przedłużają sprawę sądową o opróżnieniu mieszkania. Sprawa toczy się w Chodzieży

Kamil Wolken
Kamil Wolken
2019-05-12 09:00:35

nasze prawo jest niesprawiedliwe . Jeżeli ktoś zajmuje mieszkanie bez zgody właściciela to sąd powinien go wyrzucić bez prawa do lokalu socjalnego. Znam przykład kryminalisty Robert. P z Chodzieży który wraz z konkubiną starszą od niego o 15 lat zajmuje wraz z trzema psami i dzieckiem mieszkanie. Facet związany jest z grupą przestępczą handlującą narkotykami śmieje się z polskiego prawa ,a policja z Chodzieży nie reaguje

michal
michal
2018-09-29 09:48:31

wow bardzo obszerny i dokladny artykul. dzieki wielki, w koncu wiem jak to jest z tymi przepisami, jak szukalm gdzie indziej to mialem wiele watpliwosci

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Legionowie sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Legionowie? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Legionowo.

author
Patryk Byczek
29 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile zarabia aptekarz?

Farmaceuta to osoba która swój zawód realizuje głównie w punktach aptecznych. To jednak nie jest jedyne miejsce, gdzie mogą pracować osoby z takim wykształceniem. Sprawdzamy, ile zarabiają farmaceuci.

author
Sandra Tessmer
07 października 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

KredytOK w Bydgoszczy

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Bydgoszczy.

author
Patryk Byczek
18 lutego 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Autobusy elektryczne przyszłością transportu miejskiego

W swoim najnowszym komunikacie Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) poinformował o ogromnym potencjale Polski w zakresie elektrycznego transportu publicznego. Do 2025 r. nasz kraj ma posiadać trzecią co do wielkości flotę e-autobusów w Europie. Lepsze mają być tylko Francja i Wielka Brytania. Do 2030 roku połowa autobusów w Europie ma być już elektryczna.

author
Alicja Hirsekorn
14 października 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Praca marzeń w Pekao – zobacz zwycięzcę

Bank Pekao S.A. zakończył konkurs “Praca marzeń”. Zwycięzcą został Marcin Kuciński, który w nagrodę wyruszy w sześć podróży.

author
Aneta Jankowska
26 lipca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Jak możemy przeciwdziałać wykluczeniu osób starszych?” – konkurs Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zorganizował konkurs, który związany jest przede wszystkim z osobami starszymi. Głównym warunkiem wzięcia udziału jest odpowiedzenie na postawione pytanie konkursowe. Bank wybierze najciekawszą i najkreatywniejszą odpowiedź, a Zwycięzca otrzyma wartościową nagrodę. Zmagania konkursowe trwają do 18 grudnia 2018 roku.

author
Patryk Byczek
14 grudnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj