Zasiłek rodzinny mogą otrzymać te rodziny, w których dochód miesięczny na jedną osobę nie przekracza konkretnej kwoty. Od 1 listopada 2017 roku do 21 października 2018 roku obowiązuje nowa ustawa - sprawdź wysokość kryterium dochodowego i wysokość samego zasiłku oraz dodatków. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 15.12.2017
Udostępnij:

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne, które ma pomóc w utrzymaniu dziecka. Warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest nieprzekroczenie określonego progu dochodowego (w przeliczeniu na osobę w rodzinie). 

Nowa ustawa

Zgodnie z art.32 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r. zasiłek rodzinny przysługuje osobom o przeciętnym miesięcznym dochodzie:
 

  • 674 zł w przeliczeniu na osobę,

  • 764 zł w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Nowa ustawa nie zmienia zatem progu dochodowego, który uprawnia do otrzymania zasiłku rodzinnego. Nie ulegnie także zmianie wysokość zasiłku rodzinnego. 

Wysokość zasiłku rodzinnego 

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1.11.2017 r. – 31.10.2018 r. wynosi:
 

  • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,

  • 124,00 zł na dziecko w wieku od 5. do 18. roku życia,

  • 135,00 zł na dziecko w wieku od 18. do 24. roku życia. 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK RODZINNY

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego są jasno określone w ustawie o świadczeniach. Zasiłek rodzinny mogą otrzymać: 
 

  • rodzice dziecka,

  • jeden z rodziców dziecka,

  • opiekun prawny dziecka,

  • opiekun faktyczny dziecka,

  • osoba ucząca się.

KTO NIE MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁKU

Zasiłek rodzinny nie może zostać przyznany, jeżeli:
 

– dziecko lub osoba ucząca się są w związku małżeńskim,

– dziecko lub osoba ucząca się jest umieszczona w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie,

– pełnoletnie dziecko albo osoba ucząca się ma prawo do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

– członek rodziny korzysta już z zasiłku rodzinnego za granicą, chyba że przepisy stanowią inaczej,

– osoba, która samotnie wychowuje dziecko, nie otrzymała alimentów na rzecz dziecka.

W ostatnim przypadku są pewne odstępstwa. Zasiłek można otrzymać w przypadku:
– gdy rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
– gdy ojciec dziecka nie jest znany,
– gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone,
– gdy sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego. 
 

OKRES WYPŁACANIA ZASIŁKU

Zasiłek rodzinny przysługuje przez konkretny czas, czyli do ukończenia przez dziecko:
 

– 18 roku życia albo

– nauki w szkole (nie dłużej niż do 21 roku życia) albo

– 24 roku życia, jeżeli dziecko dalej uczy się w szkole lub w szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komentarze