Ile zarabia biegły rewident?

Ile zarabia biegły rewident?

author
Sandra Tessmer
06 października 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.
Kategoria

Biegły rewident to osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia ewidencji finansowej. Sprawdzamy, ile zarabia się w tym zawodzie.

Ile zarabia biegły rewident?

Biegły rewident to osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych. Aby móc wykonywać ten zawód, należy być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów. Przedmiotem działalności biegłych rewidentów, obok badania sprawozdań finansowych, może być: usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych, przeglądy sprawozdań finansowych, ekspertyzy, doradztwo podatkowe, prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego, działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Biegły rewident – zarobki

Zarobki biegłych rewidentów to kwoty, które pozwalają na godne i dostatnie życie. Są one oczywiście uwarunkowane wieloma czynnikami jak chociażby stażem pracy czy umiejętnościami. Bardzo ważna jest również lokalizacja. W miastach, w których aż roi się od przedsiębiorstw, biegły rewident będzie miał sporo zawodowych zleceń.

Sztandarowym przykładem jest stolica Polski – Warszawa, która zatrudnia najwięcej osób na tym stanowisku. Zarobki biegłego rewidenta przeciętnie wynoszą około 8 000 zł brutto. Jak wynika z danych z 2017 roku co czwarty biegły rewident w Polsce zarabia ponad 10 000 zł brutto. Takie wynagrodzenie to z pewnością marzenie większości Polaków.

Biegły rewident – wymagania

Aby móc wykonywać ten zawód należy ukończyć studia wyższe i zostać wpisanym do rejestru biegłych rewidentów. Potrzebny jest jednak do tego tytuł magistra. Wpis ten może uzyskać osoba, która:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych i ma całkowitą zdolność do czynności prawnych,
 2. ukończyła studia wyższe w Polsce lub za granicą,
 3. które są uznawane w Polsce,
 4. odbyła roczną praktykę w zakresie rachunkowości,
 5. odbyła dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta,
 6. zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną,
 7. złożyła ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Osoba na tym stanowisku powinna charakteryzować się: rzetelnością, bezstronnością, obiektywizmem, zdolnością do zachowania tajemnicy służbowej.

Warunki pracy i możliwości zatrudnienia

Biegły rewident może szukać pracy w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz prowadzących usługowo księgi rachunkowe, dla co najmniej pięciu firm.

Biegły rewident może szukać pracy wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, w firmach audytorskich lub może założyć własną działalność. Biegli rewidenci pracują także w działach finansowych oraz w centrach outsourcingu. Żeby zostać biegłym rewidentem należy spełnić pewnie określone warunki. Bez nich nie będziemy mogli ubiegać się o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Wniosek do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Pierwszym krokiem, jaki należy zrobić jest wypełnienie wniosku na specjalnej stronie internetowej, gdzie znajdziemy sekcję kandydaci.
W odpowiedniej zakładce musimy wypełnić zgłoszenie, które wysyłamy wraz z załącznikami, w tym dowodem opłaty wpisowej w wysokości 800 zł  na adres Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Przystępując do procesu kwalifikacyjnego nie trzeba posiadać wykształcenia wyższego. Dopiero przy wpisie do rejestru biegłych rewidentów należy przesłać dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego.

Po podjęciu przez Komisję Egzaminacyjną decyzji o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi na biegłego rewidenta nadawany jest numer ewidencyjny, o czym kandydat zostaje powiadomiony pisemnie. Kandydat otrzymuje także login oraz hasło do logowania na stronie PIBR, a także indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania płatności na rzecz PIBR.

Egzaminy i podjęcie praktyki

Przed wejściem do sali egzaminacyjnej kandydat na biegłego rewidenta przystępujący do egzaminu jest zobowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – dokument potwierdzający tożsamość, zawierający numer i rodzaj tego dokumentu, a także potwierdzić udział w egzaminie własnoręcznym podpisem na liście kandydatów na biegłych rewidentów zdających egzamin.

Aby zostać biegłym rewidentem należy zdać 10 pisemnych egzaminów pogrupowanych w 4 następujące sesje:

Sesja I

 1. Teoria i zasady rachunkowości,
 2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna.

Sesja II

 1. Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą,
 2. Prawo podatkowe,
 3. Finanse.

Sesja III

 1. Prawo podatkowe,
 2. Rachunkowość finansowa,
 3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.

Sesja IV

 1. Sprawozdania finansowe i ich analiza,
 2. Rewizja finansowa.

Co bardzo ciekawe, aby móc przystąpić do sesji II i III należy zdać oba egzaminy z sesji I. Egzaminy z sesji II i III można zdawać łącznie, a po ich zdaniu kandydat może przystąpić do zdawania ostatnich dwóch egzaminów sesji IV.

Egzaminy zdawać można w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. W przypadku nie zaliczenia egzaminu w danej sesji można zdawać ten egzamin w kolejnej z sesji. Poszczególne sesje organizowane są raz w roku a dokładne terminy najbliższych egzaminów można znaleźć na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Egzamin – wymagania formalna

Koszt jednego egzaminu 450 zł. Terminy wnoszenia opłat to 21 dni przed terminem każdego egzaminu. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko kandydata, numer ewidencyjny, nazwę i termin egzaminu. Opłaty należy uiszczać bez uprzedniego powiadamiania na indywidualnie przydzielony numer rachunku bankowego

Nieprzystąpienie do egzaminu

Nieprzystąpienie przez kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu, na który został zakwalifikowany, jest równoznaczne z niezaliczeniem tego egzaminu. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta przedłoży Komisji do wglądu, nie później niż 7 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu, dokument potwierdzający usprawiedliwioną przyczynę nieprzystąpienia do egzaminu, na który został zakwalifikowany.

Opóźnienie opłaty

W przypadku zaliczenia opłaty egzaminacyjnej na poczet egzaminu przeprowadzonego w terminie późniejszym kandydat na biegłego rewidenta dokonuje dopłaty w wysokości 20% opłaty egzaminacyjnej, którą wnosi się co najmniej 21 dni przed terminem każdego egzaminu, na rachunek bankowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 

Warunkiem zdania egzaminu z wiedzy jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Odwołanie od wyniku egzaminu

Od wyniku egzaminu kandydatowi na biegłego rewidenta przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia, pisemnie w postaci papierowej albo elektronicznej, kandydata na biegłego rewidenta o rozstrzygnięciu.

Wgląd w prace egzaminacyjną:

Na wniosek kandydata na biegłego rewidenta złożony, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub osobiście, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny. Komisja udostępnia kandydatowi na biegłego rewidenta do wglądu pracę egzaminacyjną w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

Praca egzaminacyjna jest udostępniana kandydatowi na biegłego rewidenta wyłącznie w siedzibie Komisji w obecności członka Komisji oraz pracownika Polskiej Izby Biegłych Rewidentów właściwego w sprawach postępowania kwalifikacyjnego. Czas udostępniania do wglądu pracy egzaminacyjnej nie może przekraczać 45 minut.

Zwolnienia z egzaminów pisemnych:

Komisja Egzaminacyjna zwolnić z egzaminów pisemnych osobę, która spełnia określone warunki. W takim przypadku Komisja zalicza:

 1. poszczególne egzaminy z wiedzy, jeżeli w tym zakresie zostały zdane egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne,
 2. wszystkie egzaminy z wiedzy po ukończeniu studiów wyższych w Polsce lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych za równorzędne, których program kształcenia został zrealizowany w ramach umowy, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy,
 3. poszczególne egzaminy z wiedzy, jeżeli zostały zdane egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, co do których Komisja stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy,
 4. egzamin z prawa podatkowego, jeśli posiada się tytuł doradcy podatkowego.

Praktyka i aplikacja

Równolegle z egzaminami można rozpocząć roczną praktykę w rachunkowości. Kandydat na biegłego rewidenta musi wykonać praktykę, spełniającą określone wymogi:

 1. odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie UE albo
 2. odbyć 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej – przy czym spełnienie tych warunków stwierdza Komisja Egzaminacyjna albo
 3. uzyskać zwolnienie z praktyki i aplikacji w przypadku, gdy posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyła umiejętności wymagane od biegłych rewidentów– przy czym spełnienie tego warunku stwierdza Komisja Egzaminacyjna.

Kandydat na biegłego rewidenta może odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w określonych miejscach:

 1. jednostkach prowadzących księgi rachunkowe lub
 2. podmiotach prowadzących usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1 lub
 3. firmach audytorskich, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1.

Może również wnioskować do Komisji Egzaminacyjnej o zwolnienie, jeśli był zatrudniony w firmie audytorskiej lub pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych, przez co najmniej 3 lata. Inną możliwością zwolnienia jest posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne. Zwolniony będzie również kandydat, który jest kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli.

Aplikacja

Aplikację odbywa się w firmach audytorskich, które:

 1. prowadzą badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych łącznie dla co najmniej 10 podmiotów,
 2. zatrudniają lub współpracują z co najmniej 3 biegłymi rewidentami wykonującymi zawód biegłego rewidenta.

W trakcie odbywania aplikacji kandydat na biegłego rewidenta dokumentuje na bieżąco przebieg aplikacji w dzienniku aplikacji. Dane o przebiegu aplikacji zawarte w dzienniku aplikacji są przynajmniej raz na kwartał kontrolowane i potwierdzane przez biegłego rewidenta, pod kierunkiem którego odbywa się aplikacja.

Jeśli kandydat posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyte zostały umiejętności wymagane od biegłych rewidentów, można ubiegać się o zwolnienie z konieczności odbywania aplikacji.

Od dnia 11 października 2017 r. za rozpatrzenie wniosku w tej sprawie należy wnieść opłatę w wysokości 202 zł (5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy) na swój indywidualny rachunek bankowy.

Egzamin dyplomowy

Po zdaniu wszystkich egzaminów pisemnych, zaakceptowaniu przez Komisję Egzaminacyjną odbycia praktyki i aplikacji, kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu dyplomowego trwa nie dłużej niż 180 minut, część ustna nie dłużej niż 30 minut. Przerwa pomiędzy częściami nie jest wliczana do czasu trwania egzaminu.

Część pisemna

Część pisemna egzaminu dyplomowego polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w zakresie rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, opracowywania akt badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej i sprawozdania z badania.

Egzamin sprawdza także umiejętność rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych, posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej, oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania i raportowania. W trakcie części pisemnej egzaminu dyplomowego kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Część ustna

Część ustna egzaminu dyplomowego polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, z czego jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej. W trakcie części ustnej egzaminu dyplomowego kandydat na biegłego rewidenta nie może korzystać z przepisów prawa, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Odpowiedzi udzielone w ramach części pisemnej i ustnej są oceniane z uwzględnieniem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności stosowania przepisów prawa i zasad określanych w standardach wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Wynik egzaminu dyplomowego ogłasza przewodniczący składu egzaminacyjnego indywidualnie poszczególnym kandydatom na biegłych rewidentów po zakończeniu egzaminu dyplomowego.

Opłata za egzamin

Opłata za egzamin dyplomowy wynosi 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Opłata za egzamin dyplomowy w roku 2017 wynosi 1214 zł, czyli 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2016 r.

Egzaminy te odbywają się tylko i wyłącznie w Warszawie. Kandydatowi na biegłego rewidenta, który zdał egzamin dyplomowy, Komisja wydaje zaświadczenie zawierające informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 5 ust. 2 pkt 5–7 ustawy.

Ślubowanie

Procedurę wpisu do rejestru biegłych rewidentów rozpoczyna złożenie przez kandydata ślubowania. Ślubowanie odbiera prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub upoważniony przez niego inny członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Wpis do rejestru biegłych rewidentów

Kandydat ubiegający się o wpis do rejestru biegłych rewidentów zobowiązany jest do złożenia wypełnionego i podpisanego wniosku o wpis do rejestru  oraz:

 1. wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego,
 2. dyplomu (alternatywnie jego odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne,
 3. zaświadczenia o niekaralności,
 4. potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis do rejestru.

Opłata za wpis do rejestru biegłych rewidentów od dnia 7.07.2017 r. wynosi 400 zł. Za dzień złożenia powyższych dokumentów w wypadku przesłania pocztą liczy się data wpływu korespondencji do Biura PIBR. Dokumenty powyższe powinny być przekazane po złożeniu ślubowania. KRBR podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, która w terminie 14 dni od dnia podjęcia dostarczana jest do Komisji Nadzoru Audytowego oraz do osoby, której dotyczy. Jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały, wpis uważa się za dokonany.

Podsumowanie

Biegły rewident jest zobligowany do dochowania tajemnicy zawodowej o informacjach i dokumentach, które związane są z wykonywaniem jego zawodu. Taki obowiązek nie jest jednak ograniczony w czasie.Biegły rewident prowadzi badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

author
Sandra Tessmer
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kłopoty firm pożyczkowych w Wielkiej Brytanii

Firmy oferujące szybkie pożyczki w Wielkiej Brytanii mają kłopoty. Na koniec sierpnia Wonga ogłosiła niewypłacalność. Dlaczego? Klienci, którzy stali się ofiarami nieetycznych praktyk sprzedażowych zaczęli domagać się swoich praw. Problemy mogą mieć również inne firmy.

author
Aneta Jankowska
15 września 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dni wolne od pracy 2019

Na kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy czeka niemal każdy pracownik. Co roku jest to 13 dni świątecznych, do których chętnie dopasowujemy urlopy i wyjazdy. Jakie dni będą wolne w 2019 roku? 

author
Dominika Byczek
05 listopada 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Chwilówki Płock

Potrzebujesz szybkiej pożyczki chwilówki? Zobacz najlepsze oferty dla osób z Płocka. Wszystkie prezentowane poniżej oferty dostępne są bez wychodzenia z domu. Najwyższa kwota pożyczki może wynieść 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
15 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Co to jest czek GIRO?

Dla osób, które nie posiadają konta bankowego, zaciągnięcie pożyczki może być niełatwym zadaniem. Z pomocą przychodzą czeki GIRO, czyli specjalne druki umożliwiające wypłatę pożyczki w gotówce, bez konieczności dokonywania przelewu weryfikacyjnego i wypłaty środków na konto.

author
Aleksandra Gościnna
03 lutego 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

ING Bank Śląski w Jastrzębiu-Zdroju

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Jastrzębiu-Zdroju – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
11 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Szybkie pożyczki Żary

Chcesz wziąć tanią pożyczkę w Żarach? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
23 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj