Ile zarabia celnik?

Ile zarabia celnik?

author
Sandra Tessmer
11 sierpnia 2019

Praca celnika różni się od pracy agenta celnego. Od 2017 roku Urząd Celny został zmieniony w Służbę celno-skarbową. Sprawdziliśmy, ile zarabiają pracownicy na stanowiskach w tym dziale.

Ile zarabia celnik?

Funkcjonariusz celny otrzymuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Ustawy o służbie celnej. Uposażenie celnika nie powinno być zbyt niskie, by służby nie były podatne na skorumpowanie.

Trzeba przyznać, że w tym zawodzie ryzyko korupcji jest bardzo wysokie, a ryzyko korupcji stale rośnie.

Wysokość uposażenia zasadniczego celników – ile zarabia celnik?

Uposażenie celnika jest uzależnione stanowiska służbowego, które pełnią. Ustalenie wysokości uposażenia w przypadku wszystkich służb mundurowych nie należy do najprostszych czynności.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych klasyfikuje stanowiska służbowe w grupy uposażenia zasadniczego. Od marca 2015 r. obowiązuje kwota równa 1 873,84 zł.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku eksperta służby celnej wynosi 5 520 zł brutto. 25% najgorzej wynagradzanych celników zarabia poniżej 4 360 zł brutto. Na zarobki powyżej 6 600 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych celników.

Dodatki do uposażenia celników

Do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszom celnym przysługują dodatki między innymi za wieloletnią służbę, za stopień służbowy lub za szczególne zadania. Pełna lista dodatków prezentuje się w taki sposób:

 1. dodatek za wieloletnią służbę,
 2. dodatek za stopień służbowy w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia (stopnie służbowe omówione zostały poniżej),
 3. dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (jego wysokość jest uzależniona m.in. od ilości podległych funkcjonariuszy oraz zakresu odpowiedzialności i wykonywanych zadań),
 4. dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami (dodatek za sprawowanie opieki nad powierzonym psem),
 5. dodatki uzasadnione szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby, a w ramach tej kategorii:
 6. dodatek za realizację zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań,
 7. dodatek za realizację zadań kontrolnych, w tym za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów, kontenerów lub wagonów kolejowych oraz za służbę na jednostce pływającej Służby Celnej, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań,
 8. dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego,
 9. dodatek za służbę w porze nocnej,
 10. dodatek specjalny.

Dla każdego stanowiska kwota dodatku jest inna i również obliczana jest na podstawie mnożnika od podstawowej kwoty uposażenia. Przykładowo, dla Generała Służby Celnej średni dodatek wynosi ok. 1500 zł.

Mnożnik zależy od stanowiska, jakie pracownik obejmuje w służbie celnej. Dla przykładu, mnożnik dla rachmistrza celnego wynosi 0,291, natomiast dla starszego rewidenta celnego będzie to 0,291.

Jednym ze świadczeń wypłacanych celnikom jest nagroda jubileuszowa. Jest to świadczenie wypłacane nie za osiągnięcia zawodowe, a za długoletni staż pracy.

Funkcjonariusz ma prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości:

 1. 75% – po 20 latach służby,
 2. 100% – po 25 latach służby,
 3. 150% – po 30 latach służby,
 4. 200% – po 35 latach służby,
 5. 300% – po 40 latach służby,
 6. 400% – po 45 latach służby.

kwota zależy od podstawowego miesięcznego uposażenia.

Okresami zaliczanymi do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej są wszystkie zakończone okresy służby lub zatrudnienia, jak również inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Funkcjonariusz celny prawo do nagrody nabywa w dniu upływu okresu służby uprawniającego do tej nagrody. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości uposażenia przysługującego celnikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

Gdzie pracuje celnik?

Celnicy pracują głównie na granicach państwa, lecz ich oddziały bywają też w głębi kraju. W jakich miejscach? Będą to na przykład składy celne, czy wolne obszary celne.

Ważną cechą tego zawodu jest gotowość funkcjonariuszy do przeniesienia w inne miejsce pracy. Decyzję w tym zakresie podejmują przełożeni, a celnik nie może się od tej decyzji odwołać.

Zakres działań celnika

Celnik to osoba, która nieustannie się kształci. Znajomość przepisów prawa jest koniecznością. Nie jest tu mowa tylko na temat prawa podatkowego, co już samo w sobie jest absorbującym zadaniem, ale również prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej, czy np. Konwencji Waszyngtońskiej traktującej o ochronie ginących gatunków zwierząt. A to tylko niektóre obszary wiedzy, którą musi posiąść celnik.

Znajomość regulacji prawnych jest niezbędna do wykonywania zadań nałożonych na służbę celną przez Ustawę o Służbie Celnej z 27 sierpnia 2009r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy należą do nich m.in:

Kolejnym rodzajem działań , które wynikają ze wspomnianej Ustawy jest kontrola gier i zakładów wzajemnych oraz czynności związane z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów i rejestracją urządzeń zgodnie z Ustawą o grach hazardowych.

Bardzo dużym obszarem działań funkcjonariuszy celnych jest zwalczanie przestępczości związanej z obrotem towarami z zagranicą, a w szczególności rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie:

 1. przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych,
 2. przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów,
 3. przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej,
 4. przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiały wybuchowe i technologie objęte kontrolą międzynarodową.

W wypadku wykrycia tego rodzaju działań przestępczych służby celne mają obowiązek ścigać ich sprawców. Celnicy dokonują też kontroli ruchu drogowego oraz transportu drogowego.

W ramach wykonywania swoich działań polskie służby celne współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, a na arenie międzynarodowej – z organami celnymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi.

Celnik –  czy ten zawód jest niebezpieczny?

Nie, ponieważ celnik nie piastuje tego samego stanowiska co agent celny. Natomiast praca agenta celnego może okazać się niebezpieczna. W niektórych przypadkach praca celnika może okazać się niebezpieczna. Celnicy w określonych sytuacjach są upoważnieni do użycia broni palnej lub innych środków przymusu bezpośredniego.

Trzeba pamiętać, że praca celnika wiąże się ze stałym kontaktem ze zorganizowanym światem przestępczym. Przemyt narkotyków, dzieł sztuki, towarów obłożonych w Polsce akcyzą rządzi się swoimi prawami.

Przestępcy posługują się różnymi metodami, by wpłynąć na działania lub ich zaniechanie funkcjonariuszy celnych. Zdarza się, że są oni kuszeni znacznymi korzyściami majątkowymi, ale bywa i tak, że grozi im się podpaleniem domu, czy pobiciem.

Wysokie standardy pracy

Celnicy wykonują pracę bardzo odpowiedzialną, trudną i niebezpieczną. Organy nadzorujące pracę tych służb kładą nacisk, by działania były przeprowadzane szybko i sprawnie.

Dodatkowe wymogi w tym zakresie precyzują dyrektywy unijne, a także same podmioty gospodarcze działające na rynkach międzynarodowych. Efektem warunków panujących w gospodarce jest m.in. wprowadzenie w ostatnim czasie „pakietu portowego”, który ogranicza czas odprawy statków do 24h.

Jaki jest status celnika na tle społecznym?

Pomimo, że praca celnika jest niezwykle odpowiedzialna i ciężka, służby celne nie są szczególnie doceniane przez społeczeństwo. Prawdopodobnie tak, jak ma to miejsce w przypadku policji, ludzie czują niechęć do służb, które są uprawnione do ich kontroli, mogą wywierać na nich nacisk i karać.

Jest to opinia nie do końca słuszna, ponieważ oprócz utrudnień, które są związane z kontrolą celną jest też wiele korzyści płynących z pracy celników. Warto pamiętać, że to oni chronią nasz kraj np. przed wywozem substancji niebezpiecznych, padłych zwierząt, narkotyków, które stają się plagą dzisiejszych czasów.

Podsumowanie

Praca celnika nie jest powszechnym zawodem, głównie dlatego, że wymaga ona od pracownika bardzo dużego zaangażowania. Warto doceniać pracę celników, ponieważ bardzo pozytywnie wpływa ona na dobro naszego kraju

Pytania i odpowiedzi

Czy celnik i agent celny to to samo?

Agent celny, czyli przedstawiciel urzędu celnego, czuwa nad tym, aby wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej, zostały podjęte. Tym samym kontroluje on dokumenty, które dostarczają przedsiębiorcy przekraczający granicę, przygotowuje je oraz sprawdza przewożony towar. Kontroluje, czy jest on legalny, czy nie jest dokonywany przemyt, co jest przewożone, czy przedsiębiorcy nie popełniają przestępstw. Sprawdza również, czy towary są przewożone prawidłowo i są zabezpieczone.

Agent celny nie jest synonimem celnika. Główna różnica między nimi polega na tym, że celnik jest urzędnikiem państwowym, z kolei agent celny pracuje na rzecz firmy czy danego przedsiębiorcy.


Czy żeby zostać celnikiem trzeba mieć wykształcenie?

Większość celników posiada wykształcenie wyższe jednak nie jest to obligatoryjne. Wystarczy legitymować się przynajmniej średnim wykształceniem.

Wymagana jest jednak świetna sprawność fizyczna i duża odporność psychiczna. Cechy charakteru przydatne w tym zawodzie to komunikatywność, umiejętność słuchania i rozwiązywania konfliktów, odporność na stres oraz zdolność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i niespodziewanych.


Czym jest Służba celno-skarbowa?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że 1 marca 2017 roku Służbę Celną zastąpił nowy organ ścigania — Służba celno-Skarbowa. Osoby potocznie nazywane celnikami, obecnie określane są mianem funkcjonariuszy celno-skarbowych. tym samym Służba celno-skabrowa to to samo co dawniej Urząd Celny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

AC
AC
2020-11-25 00:22:18

Agent celny, czyli przedstawiciel urzędu celnego, ?????

Podobne artykuły

Zmiany w 500+. Od sierpnia wniosek także papierowy
Świadczenia socjalne
author
Dominika Sobieraj
03 sierpnia 2018

Zmiany w 500+. Od sierpnia wniosek także papierowy

Biuro paszportowe w Sieradzu
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
17 lipca 2022

Biuro paszportowe w Sieradzu

Ile kosztuje operacja zaćmy?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
15 maja 2019

Ile kosztuje operacja zaćmy?

Pod lupą Zadluzenia.com – pożyczka “Łatwy Kredyt”
Pod Lupą
autor wpisu
Maciej_Stanko
03 grudnia 2013

Pod lupą Zadluzenia.com – pożyczka “Łatwy Kredyt”

SGB-Bank S.A. i NOVUM z listem intencyjnym
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
02 kwietnia 2020

SGB-Bank S.A. i NOVUM z listem intencyjnym

Biuro paszportowe w Katowicach
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
27 lipca 2022

Biuro paszportowe w Katowicach

Porównaj