Ile zarabia doradca podatkowy?

Ile zarabia doradca podatkowy?

author
Sandra Tessmer
23 września 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.
Kategoria

Praca doradcy podatkowego nie jest łatwa i wiąże się z dużym stresem. Sprawdziliśmy, ile można zarobić, pracując na tym stanowisku oraz jak zostać doradcą.

Ile zarabia doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to zawód, który większości wykonują pasjonaci, osoby, które lubią poszerzać swoją wiedzę nie tylko w temacie zawodowym.

Doradca podatkowy – zarobki

W raporcie płacowym 2015 r., minimalne wynagrodzenie na stanowisku doradcy podatkowego wynosiło 8 000 zł brutto. Najwyższe zarobki sięgają 18 000 zł brutto. Dane pochodzą z projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez Hays Polska i obejmują wynagrodzenia oferowane przez wszystkie sektory, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw po duże, międzynarodowe korporacje.

Nieco mniej optymistyczne informacje można uzyskać z raportu płacowego innych firm. Według danych średnie wynagrodzenie doradcy podatkowego  wyniosło 6 196 zł. W dalszym ciągu są to jednak wielkości bardzo atrakcyjne na rynku pracy.

Zaledwie 25% badanych wykazała zarobki niższe od kwoty 4 954 zł, natomiast 25% doradców objętych badaniem uzyskuje wynagrodzenie wyższe niż 7 030 zł. 

Według różnych raportów płacowych można ocenić, że przeciętna pensja doradcy podatkowego wynosi ok. 6-12 tys. zł brutto. Średnie wynagrodzenie zatem jest już dość pokaźnej wielkości, ale zarobki doradcy podatkowego to przedział otwarty.

Firmy zatrudniają doradców, kiedy chcą zapłacić minimalną kwotę podatku, lub nie zapłacić jej wcale. Jeśli doradcy uda się doprowadzić do oszczędności w firmie z tytułu rozliczeń z fiskusem, a bywa, że są to kwoty milionowe, wówczas inkasuje on zapłatę w wysokości 5 – 20% wysokości „uratowanej” sumy.

System premiowy

Trzeba też zwrócić uwagę, że większą część pensji doradcy stanowi wynagrodzenie zasadnicze, premia stanowi zaledwie ok. 5% wynagrodzenia. Oznacza to, że tak wysokie wynagrodzenie doradca otrzymuje zawsze, bez względu na uznanie lub jego brak ze strony przełożonego.

Oprócz comiesięcznego wynagrodzenia, doradcy podatkowi bardzo często uzyskują rozmaite benefity. Blisko połowa z nich otrzymuje przenośny komputer, ponad 40% doradców korzysta z opłaconej przez pracodawcę prywatnej opieki medycznej, podobnie rzecz się ma z telefonami komórkowymi.

Doradca podatkowy – zarobki we własnej firmie

Wysokość zarobków doradców podatkowych prowadzących działalność gospodarczą można zobrazować przez przytoczenie przykładów z ich cenników. Rzadko kiedy doradca prawny stosuje prosty przelicznik: kwota za godzinę pracy, lecz można spotkać takie oferty. I tak, za godzinę porad udzielanych przedsiębiorcy doradca z Częstochowy pobiera 200 zł netto, godzina porad klientom prywatnym kosztuje 120 zł netto.

Częściej spotykany w cennikach jest jednak podział na rodzaj spraw prowadzonych przez doradcę podatkowego. Wystawienie opinii w zakresie prawa podatkowego kosztuje od 100 do 500 zł, porada w sprawach podatkowych wycenia się na 100 – 400 zł. Znacznie droższy jest audyt podatkowy, którego koszt waha się pomiędzy 500 a 3 000 zł. Reprezentacja przed organami podatkowymi nie ma wycenionej górnej granicy, lecz minimum, które musi opłacić klient to 200 zł.

Najciekawsza jest wycena reprezentacji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym. Tu, cena uzależniona jest od wyroku korzystnego dla klienta i określona jest procentowo, tzn. 5-15% od wartości wygranej sprawy.

Regulacja cennika usług

Cennik usług doradcy podatkowego jest też częściowo regulowany przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu. W §3 rozporządzenia czytamy m.in.:

 1. Kwota wynagrodzenia doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej instancji:

W sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – 60 zł,
 2.  powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł,
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł,
 4.  powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł,
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł,
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł,
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł;

W pozostałych sprawach – 240 zł. W niektórych przypadkach podane stawki są indywidualnie ustalane między doradcą, a jego klientem. Zależy to przede wszystkim od charakteru sprawy oraz skuteczności doradcy.

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Doradca podatkowy zajmuje się najogólniej pojętym doradztwem w zakresie prawa podatkowego. Wykonuje zawód w sposób niezależny. W swoich decyzjach podlega jedynie przepisom prawa i zasadom etyki doradców podatkowych.

Trudno w syntetyczny sposób wymienić wszystkie obszary zainteresowań zawodowych doradcy podatkowego, gdyż jest to profesja interdyscyplinarna łącząca wiedzę prawniczą z wiedzą księgową i finansową.  Spróbujmy jednak wymienić najważniejsze zadania zawodowe:

 1. bieżące doradztwo w zakresie prawa podatkowego;
 2. przygotowywanie opinii oraz różnego rodzaju dokumentacji z zakresu prawa podatkowego;
 3. przeprowadzanie przeglądów podatkowych;
 4. obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych;
 5. reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Jak wygląda praca doradcy podatkowego?

Starając się o pracę pełną trudnych wyzwań, życia w dość dużym stresie, obcowania z ogromną ilością przepisów prawnych, a przy tym wymagających umiejętności trafnego i szybkiego rozwiązywania problemów na gruncie prawno–finansowym, można spodziewać się znacznego wynagrodzenia za swój wysiłek i poświęcenie. Zarobki rozpoczynającego karierę doradcy podatkowego mogą wynieść już na początku dwa-trzy tysiące złotych netto, a z czasem już tylko rosną.

Gdzie może pracować doradca podatkowy?

Doradca podatkowy może świadczyć swoje usługi jako osoba prowadząca działalność gospodarczą,  jako wspólnik w spółce, ale również jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w samorządzie doradców podatkowych, a także jako pracownik naukowo-dydaktyczny.

Dość istotna jest tutaj informacja, ze doradca podatkowy nie może wykonywać zawodu, jeśli jego małżonek pracuje na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym w organie podatkowym – na przykład w urzędzie skarbowym, organie kontroli skarbowej, przykładowo w izbie skarbowej lub w Ministerstwie Finansów, a także na stanowisku, na którym wykonuje obowiązki w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z ustalaniem lub określeniem zobowiązań podatkowych lub poborem podatków.

Jak zostać doradcą podatkowym?

Wiemy już, czym zajmuje się osoba na tym stanowisku. Przybliżmy teraz kwestię tego, jak zostać doradcą podatkowym.

Choć znalazł się on w transzy zawodów, które uległy deregulacji, nie można powiedzieć, że zawód ten nie jest regulowany. Co prawda zmieniły się nieco wymagania do jego wykonywania, lecz nadal nie wszyscy mogą ubiegać się o to stanowisko.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoba, która chce zostać doradcą podatkowym, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, a także niezachwianą opinię oraz zachowywać się w sposób, który daje rękojmię prawidłowo wykonywanego zawodu.

Poza tym niezbędne jest wyższe wykształcenie, 6-miesięczna praktyka zawodowa w wymiarze 8 godzin tygodniowo oraz pozytywne zdanie egzaminu na doradcę podatkowego. Osoby ubiegające się o to stanowisko muszą także wnioskować o wpis na listę doradców, ale nie później niż 3 lata od zdania egzaminu.

Co zmieniło się w przepisach przy deregulacji? Zmniejszył się czas trwania praktyki zawodowej, który wcześniej trwał 2 lata. Poza tym wcześniej mogła się ona odbywać w urzędach, urzędach kontroli skarbowej, izbach skarbowych czy u doradców lub spółkach doradztwa podatkowego, aktualnie natomiast jedynymi miejscami praktyki są spółki doradztwa podatkowego i doradcy podatkowi.

Jak przebiega egzamin na stanowisko doradcy podatkowego?

Jeżeli zastanawiamy się, jak zostać doradcą podatkowym, musimy pamiętać, że jednym z warunków jest zdanie egzaminu. Jak on przebiega?

Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Tę ostatnią z wymienionych zdaje się jako pierwszą i do czasu deregulacji osoba, która otrzymała pozytywny wynik, mogła w okresie roku przystąpić do kolejnej części, jednak odstępy między egzaminami musiały być minimum 3-miesięczne.

Aktualnie osoba starająca się o tę posadę może w ciągu roku od części pisemnej zdawać część ustną, a jej powtórki nie muszą mieć minimum 3-miesięcznej przerwy. Można więc podchodzić do tej części dowolną liczbę razy.

Jaki jest zakres egzaminu?

Egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych z następujących dziedzin:
 1. źródła prawa i wykładnia prawa;
 2. analiza podatkowa;
 3. podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;
 4. materialne prawo podatkowe;
 5. postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;
 6. międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;
 7. prawo dewizowe;
 8. prawo karne skarbowe organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa;rachunkowość;
 9. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych;
 10. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane, przy wykorzystaniu indywidualnego numeru kandydata, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu kandydat może zwrócić się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej pisemnie,drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu, z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej, jeśli chce zobaczyć swój egzamin. Praca egzaminacyjna jest udostępniana w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w obecności jednego z członków Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
Osoba, która pisała egzamin może wystąpić do przewodniczącego składu egzaminacyjnego z pisemnym wnioskiem o dokonanie ponownej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu, jeśli nie zgadza się z wynikiem egzaminu. Ponownej oceny pracy dokonuje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Przewodniczący składu egzaminacyjnego sporządza uzasadnienie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej.

Co zwalnia nas z egzaminu?

Z egzaminu można zostać zwolnionym. Komisja Egzaminacyjna ma możliwość zawierania umów z uczelniami, na podstawie których określany jest program nauczania obejmujący ten zakres wiedzy i umiejętności, który znajduje się w części pisemnej egzaminu.

Z egzaminu może zostać zwolniona osoba, która otrzyma tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych lub ekonomicznych

Warunkiem jest jednak to, że uczelnia musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub ekonomicznych. Osoba, która ukończy takie studia i zaświadczy to dzięki odpowiednim dokumentom, pozytywnie zdaje część pisemną egzaminu i może przystąpić do części ustnej.

Czy można zmienić termin egzaminu?

W przypadku nieprzystąpienia do części pisemnej lub ustnej egzaminu z powodu ważnych, niezawinionych i udokumentowanych przyczyn losowych, na wniosek kandydata, złożony do Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu, zmienia się termin egzaminu.
Wniosek o zmianę terminu części pisemnej egzaminu składa się pisemnie, a wniosek o zmianę terminu części ustnej egzaminu także drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu. W przypadku, jeśli otrzymamy negatywny wynik części pisemnej, egzamin może być powtarzany. Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.
Wniosek o zmianę terminu części pisemnej lub ustnej egzaminu, wraz z dokumentami potwierdzającymi niemożność przystąpienia do danej części egzaminu powinien być złożony do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej  nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu.
Wniosek o zmianę terminu części pisemnej składa się pisemnie a części ustnej także drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu. Termin części ustnej egzaminu może zostać wyznaczony na wnioskowany miesiąc, jeżeli wniosek o zmianę terminu egzaminu wpłynął do Komisji Egzaminacyjnej do 15 dnia poprzedniego miesiąca. Zmiana terminu części ustnej egzaminu przysługuje tylko raz.

Doradca podatkowy – jakie są wymagania pracodawców?

Pozostaje jeszcze pytanie, jakie są wymagania pracodawców w stosunku do osób na tym stanowisku? Po analizie ogłoszeń o pracę w tym zawodzie można wywnioskować, że doradca podatkowy musi mieć wyższe wykształcenie i tytuł doradcy podatkowego, doświadczenie zawodowe.

Oprócz tego powinien wykazywać się znajomością prawa podatkowego, potrafić panować nad stresem i pracować pod presją czasu, dodatkowo istotny jest dobry kontakt z klientem, znajomość języków obcych oraz wysoka kultura osobista.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i system punktowy

Doradcy podatkowi muszą stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Mówi o tym art. 11e uchwały nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.).

Według niego doradca podatkowy powinien uczestniczyć w szkoleniach, które łączą się z jego pracą zawodową, brać udział w konferencjach, sympozjach, wykładach, zjazdach, publikacjach czy szkoleniach e-learningowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub innych możliwościach pokazania swojego dorobku zawodowego lub też kształcić się poprzez uzupełnianie posiadanej wiedzy.

System punktowy

Takie podnoszenie swoich kwalifikacji jest punktowane. Doradca podatkowy musi zdobyć w ciągu dwóch następujących po sobie lat 32 punkty, przy czym w pierwszym roku należy zdobyć 25% tej sumy. Jeżeli doradca rozpoczyna wykonywanie zawodu w trakcie roku, punkty liczone są proporcjonalnie.

Artykuł 11f wspomnianej uchwały wskazuje, że liczbę punktów przyznawanych formom podnoszenia kwalifikacji, i tak:

 1. 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 1 punkt,
 2. 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy zakończonej testem, warsztaty tematyczne lub seminarium z zajęciami praktycznymi  – 1,5 punktu,
 3. 1 godzina wygłoszonego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 3 punkty,
 4. udział w konferencji jednodniowej – ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych, zgodnie z zasadą ustaloną w lit a), nie więcej niż 5 punktów,
 5. udział w konferencji wielodniowej –  ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych zgodnie z zasadą ustaloną w lit. a), nie więcej niż 5 punktów za każdy dzień konferencyjny,
 6. publikacja artykułu lub innej podobnej formy – za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu 3 punkty, nie więcej niż 10 punktów za jeden artykuł,
 7. publikacja książkowa lub równoważna (np. w formie elektronicznej) w tym również publikacja współautorska, obejmująca przynajmniej 30 stron znormalizowanego maszynopisu – 24 punkty,
 8. ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, ukończenie studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich – 32 punkty, przy czym tematyka studiów, winna być zbieżna z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego,
 9. zdanie egzaminu na doradcę podatkowego – 32 punkty.

Dodatkowe punkty muszą zdobyć doradcy podatkowi, którzy nie wykonywali swoich obowiązków ze względu zawieszenie zawodu lub zawieszenie prawa do wykonywania zawodu. Czas na ich uzyskanie to koniec roku po roku, w którym wznowiono działalność. Taki doradca musi zdobyć:

 1. po przerwie trwającej nie dłużej niż rok – 0 punktów,
 2. po przerwie trwającej ponad rok, nie dłużej niż dwa lata – 4 punkty,
 3. po przerwie trwającej ponad dwa lata nie dłużej niż trzy lata – 8 punktów,
 4. po przerwie trwającej ponad trzy lata nie dłużej niż cztery lata – 12 punktów,
 5. po przerwie trwającej ponad cztery lata, nie dłużej niż pięć lat – 16 punktów,
 6. po przerwie trwającej ponad pięć lat – 24 punkty.

Jak widać droga do tego jak zostać doradcą podatkowym jest długa i niełatwa, jednak dzięki temu można mieć pewność, że każdy kandydat na to stanowisko jest profesjonalistą posiadającym odpowiednią wiedzę. Warto dobrze przygotować się do każdego etapu tej drogi, dzięki czemu nie powinna być ona problemem.

Podsumowanie

Dobry doradca finansowy to przede wszystkim osoba wytrwała i rzetelna. Jeśli chcemy zacząć pracę w tym zawodzie, musimy przygotować się na stałe doszkalanie się i bardzo długą drogę w celu zdobycia upragnionego zawodu. Nie mniej jednak należy przyznać, że ta długa droga do zostania doradcą finansowym będzie wynagrodzona przez dobre wynagrodzenie.

Zdecydowanie nie będzie to jednak praca łatwa. Musimy przygotować się na pracę w stresie i na ciągły kontakt z przepisami prawa. Jest to również praca z klientem, więc musimy być przygotowani na umiejętność dobrej komunikacji z drugą osobą.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest pełnia praw publicznych?

Żeby dobrze zdefiniować czym są prawa publiczne i dlaczego pełnię do ich czynienia musi posiadać doradca podatkowy, warto przytoczyć, co oznacza dla obywatela pozbawienie tych praw.

Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego lub gospodarczego. Oznacza również utratę prawa do udziału w sprawowaniu stanowisk w wymiarze sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego.

Pozbawienie praw publicznych oznacza również utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego, a także obejmuje utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz utratę zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw.

Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.


Ile kosztuje egzamin na doradcę podatkowego?

Za egzamin pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa. Obecnie wynosi ona 900 zł. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu w części pisemnej lub ustnej opłata za ponowny egzamin z tej części egzaminu wynosi 600 zł.
Jeżeli egzamin nie dojdzie do skutku z przyczyn nieleżących po stronie kandydata opłata podlega zwrotowi.
Opłata może zostać zwrócona, jeżeli kandydat z przyczyn przez siebie niezawinionych nie mógł przystąpić do egzaminu i złoży w tej sprawie pisemny wniosek do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niemożność przystąpienia do egzaminu. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu.

Jak często organizowane są egzaminy na doradcę podatkowego?

Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana  co najmniej raz w roku – Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej ogłasza informację o miejscu, w którym zostanie przeprowadzona  cześć pisemna egzaminu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z co najmniej 4-miesięcznym wyprzedzeniem.
Część ustna egzaminu jest przeprowadzana: nie rzadziej, niż co 3 miesiące, jeżeli do egzaminów zostało dopuszczonych co najmniej 12 kandydatów.

Ile zarabia doradca podatkowy w Niemczech?

Doradca podatkowy to zawód, który plasuje się na liście najlepiej opłacanych zawodów w Niemczech. Doradcy mogą się pochwalić średnim dochodem rocznym 62 400 euro, a co za tym idzie jest to najlepiej opłacany zawód po lekarzach. prawnikach oraz dyrektorach z działu finansów.

W dużych firmach dochód roczny to już minimum 79.000 euro. Jednak trzeba otwarcie przyznać, że z Polski zbyt wielu doradców i prawników nie wyjeżdża akurat do pracy w Niemczech. Jeżeli już spotykamy w Niemczech Polaka, który jest doradcą lub prawnikiem, to są to najczęściej osoby, które zdobywały także wykształcenie kierunkowe w Niemczech.

author
Sandra Tessmer
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

List intencyjny ING Banku Śląskiego dotyczący elektromobilności

Współpraca, którą ING Bank Śląski nawiązał z Engie Technika Instalacyjna, będzie odbywała się w zakresie elektromobilności oraz rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej. Instytucje 29 listopada 2018 roku podpisały stosowny List Intencyjny.

author
Patryk Byczek
06 grudnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Maksymalny wiek kredytobiorcy

Kiedy chcemy uzyskać kredyt gotówkowy, przede wszystkim musimy sprawdzić, czy dana oferta jest w ogóle dla nas dostępna. Jednym z kryteriów przyznawalności kredytów jest wiek – zarówno minimalny, jak i maksymalny. Sprawdzamy, jak banki podchodzą do wieku kredytobiorców.

author
Dominika Byczek
13 marca 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Prestiżowe nagrody Global Finance dla Pekao

Magazyn Global Finance docenił Bank Pekao i przyznał instytucji trzy prestiżowe nagrody. Jedna z nagród była pierwszym w historii wyróżnieniem dla najlepszego banku w Środkowo-Wschodniej Europie. Wyróżnienia przyznaje grono niezależnych ekspertów.

author
Patryk Byczek
25 lutego 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Zawierciu

W Polsce największym bankiem jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Zawierciu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
27 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Alior Bank w Sosnowcu

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Sosnowcu – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
28 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Alior Bank w Kielcach

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Kielcach – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
30 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj