Ile zarabia etnolog?

Ile zarabia etnolog?

author
Sandra Tessmer
26 września 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.
Kategoria

Każda kultura zostawia po sobie dorobek, którego badaniem zajmują się wykształceni etnologowie. Sprawdziliśmy, ile zarabiają osoby na tym stanowisku.

Ile zarabia etnolog?

Etnograf i etnolog to nazwy używane wymiennie i określające osobę, zajmującą się zgłębianiem dorobku kulturowego danej społeczności, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, politycznych i innych.

Ile zarabia etnograf?

Doświadczony specjalista na stanowisku Etnograf otrzymuje średnio 3200 zł brutto.

Taką kwotę wynagrodzenia prezentowało 414 osób z czego było to: 66.91% (277 głosów) kobiet i 33.09% (137 głosów) mężczyzn.

Oznacza to, że średnio co drugi Etnograf na stanowisku specjalista otrzymuje pensję pomiędzy 2800 zł a 3500 zł. Około 10-15 procent osób w danym zawodzie deklaruje wysokość swojego wynagrodzenia powyżej lub poniżej średniej. Ich wynagrodzenie to kwota z przedziału pomiędzy 2500 zł a 3800 zł.

Wynagrodzenia na stanowisku Etnograf będą różne w zależności od rodzaju umowy, a także kwoty netto w rozliczeniu firma – firma, netto na rękę przy umowie o pracę czy też brutto.

Istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się wysokości pensji jest lokalizacja miejsca pracy. Najwięcej na stanowisku Etnograf zarabia się w województwie mazowieckim, w Warszawie. Prowadzi ona w klasyfikacji wysokości zarobków w Polsce.

Czym zajmuje się etnolog?

Osoba wykształcona w tym kierunku nie zajmuje się wyłącznie pracą naukową, do jej obowiązków należy także promowanie odmienności kulturowej danych społeczności. Praca etnografa polega na gromadzeniu informacji o danej społeczności, pozyskanych bezpośrednio od jej członków, utworzonych na podstawie długotrwałych obserwacji, lub pozyskanych ze źródeł historycznych.

Zebrane w ten sposób informacje etnograf porządkuje, kataloguje i analizuje celem wyciągnięcia wniosków, mających poszerzyć ogólną wiedzę na temat danej społeczności poprzez publikacje naukowe i wystąpienia różnego rodzaju. Etnograf może uczestniczyć w organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkań i wystąpień, których przeznaczeniem jest rozpowszechnianie wiedzy o danej kulturze i promowanie jej na określonym obszarze.

Praca etnologa w praktyce

W praktyce działania etnografa polegają na przebywaniu w badanej społeczności etnicznej, obserwowaniu jej, przeprowadzaniu wywiadów, tworzeniu dokumentacji opisowej i fotograficznej.

Etnolog pracujący na stanowisku naukowo-badawczym zajmuje się zbieraniem materiałów, ich ewidencją, opisem oraz interpretacją, a uzyskane rezultaty prezentuje w formie referatów naukowych na konferencjach naukowych bądź w specjalistycznej literaturze.

Z kolei etnograf pracujący jako pracownik naukowo-dydaktyczny, wykładający na przykład na uczelniach wyższych, przekazuje wiedzę wynikającą z wcześniej przeprowadzonych badań lub zebraną na podstawie opracowanych publikacji; może też zajmować się prowadzeniem badań w terenie.

Gdzie może pracować etnolog?

Etnolog może  pracować w instytutach badawczych, na wyższych uczelniach oraz w muzeach, które również zajmują się prowadzeniem badań terenowych (etnograf pełni tam nadzór i opiekę nad eksponatami, prowadzi ich ewidencję, opracowuje dokumentację dotyczącą miejsca ich znalezienia, przeznaczenia i kontekstu społeczno-historycznego).

Także w tak zwanych skansenach, czyli muzeach budownictwa ludowego (odtwarza się w nich z największą precyzją i dbałością o szczegóły budownictwo danego okresu historycznego danej grupy etnicznej).

Ponadto etnograf może zajmować się prowadzeniem kółek zainteresowań dla różnych grup wiekowych takich jak zespoły pieśni ludowych, kapele muzyczne, zespoły taneczne i obrzędowe, grupy teatralne, promując dawne zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla wybranego regionu.

Co utrudni nam pracę zdobycie pracy?

Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są wady i dysfunkcje narządu wzroku, których nie da się skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi. W zawodzie tym nie mogą pracować osoby niewidome.

W przypadku pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z ludźmi utrudnieniem są znacznego stopnia dysfunkcje narządu słuchu, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym.

Praca etnografa jest pracą dynamiczną, często wiążącą się z ruchem, a zatem ograniczeniem mogą być również niektóre schorzenia znacznie obniżające sprawność ruchową. W przypadku pracy wykonywanej w biurach, przy opisywaniu i dokumentacji zbiorów, przeciwwskazań takich nie ma i mogą ją wykonywać nawet osoby ze znacznymi dysfunkcjami kończyn dolnych, poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Warunki pracy

Praca etnografa jest różnorodna i wykonywana w różnych miejscach – w terenie, gdzie przeprowadza się badania i obserwacje, w instytutach naukowych, na wyższych uczelniach, w domach kultury, skansenach itd.

Zatem fizyczne warunki pracy, godziny pracy i metody pracy mogą być bardzo zróżnicowane – w zależności od profilu i zakresu zainteresowań etnografa. W każdej jednak sytuacji etnolog współpracuje z innymi pracownikami, jego kontakty z innymi są bardzo częste i intensywne i w z związku z tym jest narażony na ryzyko konfliktów.

Etnolog – wymagania

Etnograf/etnolog, niezależnie od wykonywanych przez siebie obowiązków, ma stały kontakt z ludźmi, w związku z tym powinien posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów oraz postępowania z ludźmi. Etnograf powinien umieć współpracować i współdziałać w zespole, a jednocześnie, kiedy trzeba, podejmować się kierowania grupą. Ważną umiejętnością w tym zawodzie jest łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.

Podczas prowadzenia badań ważne jest zachowanie obiektywizmu, samodzielność w działaniu i myśleniu.   Przydatna jest inicjatywność i zdolność przekonywania, wytrwałość i cierpliwość w kontaktach z ludźmi o różnej kulturze i zwyczajach.

   Niezbędna jest ciekawość, pasja zawodowa oraz zainteresowania społeczne, socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz artystyczne.

  Etnograf/etnolog powinien być spostrzegawczy, umieć dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe oraz rozumować logicznie. Niezbędna w jego pracy jest także wyobraźnia i kreatywność.

   Ze względu na kontakty z innymi ludźmi oraz pracę nad efektami ich twórczości, wskazany jest dobry wzrok i słuch. Niezbędne jest prawidłowe rozróżnianie barw i małych szczegółów pracy wzrokowej oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Przydatne jest widzenie stereoskopowe oraz prawidłowy zakres pola widzenia.

Czy w zawodzie mogą pracować osoby niepełnosprawne?

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

Istnieje możliwość zatrudnienia na stanowisku etnografa osób z nieznaczną dysfunkcją kończyn górnych oraz jednoręcznych, po zidentyfikowaniu indywidualnych barier oraz dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy.

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, w tym osoby na wózkach inwalidzkich, mają możliwość wykonywania zawodu na wybranych stanowiskach pracy, zwłaszcza gdy praca jest pracą zespołową, pod warunkiem zadbania o odpowiednie dostosowanie stanowiska pracy.

Osoby poruszające się na wózkach mogą napotkać problemy podczas pracy w terenie, ponieważ w niektórych obiektach i miejscach pracy etnografa/etnologa mogą istnieć bariery architektoniczne.

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

Pracę etnologa mogą wykonywać osoby z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku dającą się skorygować odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

Możliwe jest wykonywanie pracy biurowej, prowadzenie dokumentacji, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania środowiska i stanowiska pracy bądź prowadzenie kółek zainteresowań obejmujących tematykę, gdzie wzrok nie pełni tak istotnej roli.

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych (osoby słabosłyszące).

Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

Osoby z epilepsją

   Osoby z epilepsją mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, zaś przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej. Zatrudnienie wymaga akceptacji lekarza specjalisty i zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i dostosowania stanowiska pracy.

Podsumowanie

Praca etnologa uznawana jest za pracę lekką, jednak konieczność pracy w terenie i w różnych warunkach sprawia, że wymaga ona dobrej kondycji fizycznej.

W takiej pracy nie odnajdą się osoby, które nie lubią pracy z ludźmi i nie czują pociągu do zagadnień psychologicznych. Jednak dla ludzi zainteresowanych tematami społecznymi może się okazać pracą marzeń.

author
Sandra Tessmer
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: „Zyskaj z kartą kredytową Millennium” w Banku Millennium

W Banku Millennium trwa promocja, w której za założenie karty kredytowej i spełnienie bardzo prostych warunków można zgarnąć 200 złotych premii. Promocja trwa do 31 marca 2020 roku, a pula promocyjnych wniosków wynosi 10 000 sztuk.

author
Patryk Byczek
16 lutego 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao w Trzebini

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Trzebini – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
04 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Bank Śląski w Wiśle

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Wiśle – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
10 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Wrocław umorzy dług za zwrot lokalu komunalnego

Najemcy wrocławskich lokali komunalnych są zadłużeni na ponad 700 mln zł. Władze mają pomysł na to, jak choć częściowo rozwiązać ten problem. Wrocławianie będą mogli skorzystać z opcji umorzenia całości długu w zamian to, że zwrócą lokal komunalny.

author
Dominika Byczek
14 marca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

PKO BP w Porębie

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Porębie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
16 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Emerytura minimalna

Wysokość emerytury w Polsce zależy od wielu czynników. Wpływa na nią m.in. ilość przepracowanych lat, waloryzacje, czy też wszelkiego rodzaju dodatki. Rozbieżność między stawkami emerytur bywa zaskakująca – najniższe emerytury wynosiły w wyjątkowych sytuacjach zaledwie kilka groszy, a najwyższe nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawdzamy, ile wynosi minimalna emerytura w roku 2024 i od czego zależy jej wysokość.

author
Patryk Byczek
30 stycznia 2024
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj