Wraz z początkiem przyszłego roku zupełnie zmieni się sposób rozliczania się z podatku. Każdy podatnik zamiast osobnych numerów kont na każdy typ podatku otrzyma jeden indywidualny numer rachunku podatkowego. Jak ma to wyglądać w praktyce?

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 01.08.2019
Udostępnij:

Indywidualne konto – PIT, VAT, CIT

Podatek VAT, PIT, CIT, a także inne należności podatkowe, od 1 stycznia 2020 roku będą płacone na indywidualny rachunek podatkowy. Osobny numer będzie przypisany do każdego podatnika.

Będzie to zatem sposób rozliczania analogiczny do tego, jak wygląda obecnie płatność składek ZUS. Zmiana ma nadejść wraz z podpisaniem przez prezydenta nowej ordynacji podatkowej.

Nowa ordynacja podatkowa czeka już na podpis prezydenta. Nic nie zapowiada, by zmiany podatkowe miały nie zostać wprowadzone. Ministerstwo Finansów zapowiedziało już kampanię promującą nowe rozwiązanie.

Jeden numer rachunku podatkowego sprawdził się znakomicie w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. W kwestiach podatkowych będzie to jednak duża nowość, ma jednak szansę przynieść spore uproszczenia.

Jeden rachunek zamiast kilku różnych

Obecnie podatnik musi uiszczać należności na różne rodzaje kont w zależności od rodzaju opłacanego podatku. Osobne są bowiem rachunki do płatności podatku:

  1. VAT,
  2. CIT,
  3. podatku dochodowego,
  4. zryczałtowanego podatek dochodowy (karta podatkowa),
  5. podatku od czynności cywilnoprawnych,
  6. podatku od spadków i darowizn,
  7. pozostałych dochodów z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

Rachunki przewidziane dla każdego typu podatku są ponadto zależne od urzędu, któremu podlega dany płatnik. Oznacza to, że każda przeprowadzka podatnika generuje konieczność zmiany wszystkich numerów rachunków podatkowych przypisanych jego działalności.

Nowy jeden wspólny numer rachunku ma być przypisany do każdego podatnika – bez względu na to, jakie podatki uiszcza oraz gdzie zamieszkuje. Wpłata będzie zatem uproszczona i może zmniejszyć ilość pomyłek dokonywanych corocznie przez przedsiębiorców, którzy nie mogą połapać się w różnorodnych numerach kont.

Indywidualny rachunek podatkowy – skąd numer?

Specjalny numer rachunku służący do uiszczania podatków będzie udostępniany podatnikom przez specjalną stronę internetową ministra finansów albo urzędu skarbowego.

Aby otrzymać indywidualny numer rachunku podatkowego, będziemy musieli podać swój identyfikator podatkowy (czyli numer PESEL lub numer NIP nadany naszej działalności). Identyfikator nie pozostanie bez związku z nadawanym numerem podatkowym.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano bowiem, że “struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego będzie zawierała sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy”.

Jak wskazać, na co przelewamy środki?

Kwestia jednego numeru konta do wszystkich typów podatków może jednak budzić wątpliwości co do tego, jak urząd będzie klasyfikował nasze wpłaty. W normalnej sytuacji, w której płatnik nie zalega z podatkiem i przy dokonywaniu przelewu wskaże, na co wysyła konkretne środki, urząd przyporządkuje je zgodnie ze wskazaniem.

Jeżeli jednak okaże się, że podatnik ma jakiekolwiek zaległości podatkowe, wpłata w pierwszej kolejności (bez względu na jej opis) zostanie potraktowana jako spłata powstałego zadłużenia. Nie będzie zatem możliwości, by opłacić aktualny podatek, bez uregulowania zaległości finansowych.

W krytycznej sytuacji, w której podatnik doprowadzi do zalegania z opłacaniem kilku różnych podatków, urząd potraktuje wpłacone środki jako spłatę tego zadłużenia, które powstało najwcześniej.

Pytania i odpowiedzi

Czy można nie korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego?

Nie, jeżeli zostanie nam nadany indywidualny rachunek podatkowy, będziemy zobowiązani do korzystania z niego. Nie będziemy mogli już uiszczać wpłat podatkowych na numery, które obowiązują do 31 grudnia 2019 roku.


Zwrot nadpłat – na jaki rachunek?

Zwrot nadpłaty podatku nie będzie wpłacany na indywidualny rachunek podatkowy. Ma być on nadal przesyłany na własny (prywatny) rachunek podatnika. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych będzie to numer zgłoszony w CEIDG.


Źródło:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9D9A74C5BEAD0978C1258415004D2071

Komentarze