Koszty samochodu osobowego w firmie 2019

Koszty samochodu osobowego w firmie 2019

author
Dominika Sobieraj
30 grudnia 2018

Rząd jest zdania, że przedsiębiorcy często używają samochodów firmowych jako luksusowych aut codziennego użytku. Z tego względu od 1 stycznia 2019 roku zmieniają się zasady rozliczania kosztów nabycia i używania pojazdów w działalności gospodarczej.

Sprzedawcy samochodów nie bez powodu pod koniec 2018 roku zasypywali przedsiębiorców korzystnymi ofertami leasingowymi. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw znacząco zmienia zasady opodatkowania leasingu oraz nabycia i używania firmowych samochodów osobowych.

LIMITY WARTOŚCI SAMOCHODU OSOBOWEGO

Nowe przepisy podwyższają maksymalne limity wartości samochodu, wobec którego można zastosować pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych. Według starych przepisów limit ten wynosił w zależności od kursu równowartość:

 • 30 000 euro dla samochodów elektrycznych,
 • 20 000 euro dla innych samochodów osobowych.

Od teraz pełne odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego będą możliwe dla pojazdów, których wartość wynosi:

 • 225 000 zł brutto dla samochodów elektrycznych,
 • 150 000 zł brutto dla innych samochodów osobowych.

Jako pojazd elektryczny rozumiany jest taki samochód, który porusza się z prędkością większą niż 25 km/h wyłącznie z użyciem zakumulowanej wcześniej energii elektrycznej. Wobec takich aut rząd i w nowych przepisach zastosował stawkę preferencyjną.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 23 ust. 1

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

 1. a)  225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art.2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),
 2. b)  150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych

Gdzie jeszcze znajdą zastosowanie powyższe limity (150 000 zł i 225 000 zł)?

 • 1. Wartość samochodu przy obliczaniu składki na ubezpieczenie

Wraz z podwyższeniem limitów kwotowych zostanie także zwiększona kwota wskazująca na wartość samochodu uwzględniana przy obliczaniu składki na ubezpieczenie samochodu osobowego.

 • 2. Ustalanie dochodu/straty ze zbycia samochodu osobowego

Limity będą uwzględniane także przy ustalaniu dochodu lub straty przy zbywaniu samochodu osobowego. Dotyczy to jednak jedynie aut, które zostały wprowadzone do ewidencji w dniu 1 stycznia 2019 roku i później. Wobec wszystkich pojazdów wprowadzonych do ewidencji do końca 2018 roku zostaną zastosowane stare przepisy, które nie wskazywały żadnych kwot ograniczających.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 23 ust. 1

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

47) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia

UŻYTEK MIESZANY

Nowe przepisy obejmą także podatników, którzy wykorzystują samochód firmowy w celach prywatnych (czyli stosują tzw. użytek mieszany). Możliwe są dwie opcje:

 • 1. Zaliczanie do kosztów 100% wydatków związanych z użytkowaniem samochodu

Warunkiem skorzystania z takiej opcji rozliczania się będzie prowadzenie ewidencji. Będzie musiała ona potwierdzić fakt, iż samochód użytkowany jest jedynie w celach związanych z działalnością gospodarczą podatnika.

 • 2. Zaliczanie do kosztów 75% wydatków związanych z użytkowaniem samochodu

Takie przepisy obejmą wszystkich, którzy ewidencji prowadzić nie będą. Rząd przyjął bowiem zasadę, iż ten, kto nie prowadzi ewidencji, wykorzystuje samochód do celów prywatnych. Wobec tych osób zostanie zastosowany mniej korzystny przelicznik.

Uwaga! Do 75% nie wliczają się opłaty z tytułu:

 • umowy leasingu,
 • najmu,
 • dzierżawy,
 • oraz opłaty wynikające z innej umowy o podobnym charakterze.

Nie dotyczy to przypadków, w których opłaty zostały ustalone z uwzględnieniem kosztów eksploatacji samochodu. W takiej sytuacji wyłączenie dotyczy tylko części umowy bez tych kosztów.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 23 ust. 1

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

46a) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

KONIEC KILOMETRÓWKI

Zmiany przepisów dotyczą także samochodów, które nie są ujęte w ewidencji środków trwałych. Nowy sposób kwalifikowania do kosztów wydatków związanych z użytkowaniem tego pojazdu będzie znacznie uproszczony. Dotychczas bowiem w ewidencji przebiegu pojazdów powszechnie wykorzystywano tzw. kilometrówkę.

Od 1 stycznia 2019 wszyscy podatnicy będą mogli wliczyć w koszty 20% wszystkich wydatków poniesionych wskutek użytkowania samochodu osobowego. Przepis ten dotyczy jednak tylko tych, którzy spełniają kilka warunków:

 • użytkują swój własny samochód w celach działalności gospodarczej,
 • wartość samochodu przekracza 10 000 zł,
 • nie wliczają samochodu do środków trwałych.
§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 23 ust. 1

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika

LIMITY DLA LEASINGU

Limity 150 000 zł dla zwykłych samochodów osobowych i 225 000 zł dla samochodów elektrycznych wpłyną także na umowy leasingu operacyjnego, najmu oraz dzierżawy. Dotyczy to jedynie umów zawartych w dniu 1 stycznia 2019 roku lub później.

Kwoty te będą limitem dla zaliczania opłat z tytułu tych umów do kosztów podatkowych. To, ile będzie można wliczyć w koszty, będzie zależało od proporcji kwoty 150 000 zł do wartości samochodu. Przykładowo:

 • limit wynosi 150 000 zł
 • koszt pojazdu to 200 000 zł
 • udział procentowy kwoty limitu: 75%
 • podatnik w koszty może wliczyć 75% opłaty wstępnej i 75% każdej kolejnej raty leasingu

Przedsiębiorcy będą musieli rozliczać każdy samochód osobowy będący w posiadaniu firmy według osobnej, właściwej dla jego wartości proporcji.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 23 ust. 1

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

47a) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy;

Nowe przepisy będą niekorzystne szczególnie dla tych, którzy wykorzystują w firmie luksusowe auta o wartości wyższej niż 150 000 zł. Zmiana prawa nie wpływa jedynie na tych, którzy w nowym roku wezmą w leasing samochód osobowy o wartości nie wyższej niż 150 00 zł. Te osoby nadal będą mogły stosować zasadę wliczania w koszty 100% kosztu leasingu – zarówno opłaty wstępnej, jak i rat leasingowych.


Źródło: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002159/O/D20182159.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pożyczki bez BIK Żywiec
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
19 czerwca 2022

Pożyczki bez BIK Żywiec

Ile zarabia przedstawiciel handlowy?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
09 listopada 2019

Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

Jak zgłosić reklamację w Bancovo?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
10 lipca 2020

Jak zgłosić reklamację w Bancovo?

Polacy coraz chętniej oszczędzają – raport KPF
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
29 kwietnia 2019

Polacy coraz chętniej oszczędzają – raport KPF

PKO Bank Polski w Top 10 pracodawców
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
21 czerwca 2020

PKO Bank Polski w Top 10 pracodawców

Bank Pekao w Piotrkowie Trybunalskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
12 lipca 2019

Bank Pekao w Piotrkowie Trybunalskim

Porównaj