Koszty zastępstwa procesowego 2019

Koszty zastępstwa procesowego 2019

author
Dominika Byczek
13 grudnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

To, jak wysokie jest wynagrodzenie dla prawnika za reprezentowanie danej osoby w sądzie, ustala się zazwyczaj za pomocą indywidualnej umowy. Koszty procesu ponosi jednak tylko jedna strona – przegrana. Do jakiej kwoty zwracane są wygranemu koszty zastępstwa procesowego w 2019 roku?

Spis treści

 1. Koszty zastępstwa procesowego – co to?
 2. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 3. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego.
 4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego.
 5. Sprawy z zakresu prawa pracy.
 6. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego.
 7. Koszty zastępstwa w postępowaniu odwoławczym.
 8. Pozostałe sprawy cywilne.

Koszty zastępstwa procesowego – co to? 

Koszty zastępstwa procesowego to kwota należna prawnikowi reprezentującemu daną stronę w sądzie. W polskim prawie koszty te ponosi strona przegrana, która musi zwrócić koszty swojemu przeciwnikowi, który w sprawie wygrał.

Koszty zastępstwa procesowego zostały określone przez dwa rozporządzenia. Każde z nich dotyczy odrębnych samorządów profesjonalnych pełnomocników:

– dla adwokatów: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie,

– dla radców prawnych: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

W rozporządzeniach tych wskazano minimalne stawki, które musi zwrócić przeciwnikowi procesowemu strona przegrywająca. Są to jednak tylko stawki minimalne, a zatem sąd może zarządzić ich podniesienie. Maksymalnie stawki podane w rozporządzeniu mogą być podniesione sześciokrotnie.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

W sprawach cywilnych toczących się o wyegzekwowanie określonego świadczenia pieniężnego, stawka minimalna zwrotu kosztów zastępstwa procesowego jest w całości zależna od wartości przedmiotu sporu. Innymi słowy – im wyższe roszczenie, tym wyższy później zwrot kosztów dla wygranego. Przedstawmy je zatem w zależności od wartości sporu:

 • do 500 zł – zwrot 90 zł,
 • od 500 zł do 1500 zł – zwrot 270 zł,
 • od 1500 zł do 5000 zł – zwrot 900 zł,
 • od 5000 zł do 10 000 zł – zwrot 1800 zł,
 • od 10 000,01 zł do 50 000 zł – zwrot 3600 zł,
 • od 50 000,01 zł do 200 000 zł – zwrot 5400 zł,
 • od 200 000,01 zł do 2 000 000 zł – zwrot 10 800 zł,
 • od 2 000 000,01 zł do 5 000 000 zł – zwrot 15 000 zł,
 • od 5 000 000,01 zł – zwrot 25 000 zł.

Koszty te są jednak niższe, jeżeli w sprawie zostanie wydany nakaz zapłaty w:

 • postępowaniu nakazowym (także europejskim)
 • postępowaniu upominawczym (także europejskim).

Minimalne stawki zwrotu kosztów postępowania prezentowego także zależne są od wartości przedmiotu i wynoszą:

 • do 500 zł – zwrot 60 zł,
 • od 500 zł do 1500 zł – zwrot 180 zł,
 • od 1500 zł do 5000 zł – zwrot 600 zł,
 • od 5000 zł do 10 000 zł – zwrot 1200 zł,
 • od 10 000 zł do 50 000 zł – zwrot 2400 zł,
 • od 50 000 zł do 200 000 zł – zwrot 3600 zł,
 • od 200 000 zł – zwrot 7200 zł.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego 

W sprawach rodzinnych zwrot kosztów zastępstwa procesowego nie jest zależny od wartości przedmiotu sporu, a od rodzaju sprawy. Wygranemu przysługuje zwrot:

 • 720 zł – rozwód i unieważnienie małżeństwa,
 • 720 zł – stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • 360 zł – przysposobienie,
 • 240 zł – pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka,
 • 480 zł – ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
 • 480 zł – rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym,
 • 720 zł – ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • 120 zł – alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka.

Inaczej wygląda to w sprawach o podział majątku. Koszty są wtedy zależne od wartości tego majątku i od tego, czy małżonkowie będą zgodni, czy nie. W przypadku podziału bez komplikacji sąd ustanawia obniżenie zwrotu kosztów postępowania procesowego o połowę.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego 

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa spadkowego określono w rozporządzeniu na kwotę 120 zł. Drugą kwotą minimalną jest 720 zł, ale taka jest przyznawana tylko w sytuacji, gdy przedmiotem postępowania jest ważność testamentu.

W sprawach dotyczących udziału spadku stawka ustalana jest od wartości udziału spadkowego uczestnika, który zastępowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika. Podobnie jak przy sprawach rodzinnych – jeżeli podział następuje bez komplikacji i nie dochodzi do sporu między stronami, stawka jest o połowę niższa.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego to:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • odrzucenie go,
 • zabezpieczenie spadku,
 • zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • dokonanie spisu inwentarza,
 • ogłoszenie testamentu i nakazanie złożenia.

Sprawy z zakresu prawa pracy 

W sprawach z zakresu prawa pracy wysokość minimalnej kwoty zwrotu kosztów zastępstwa procesowego jest zależna od rodzaju sprawy. Wynosi ona:

 • 180 zł w przypadku nawiązania umowy o pracę, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenia do pracy albo ustalenie sposobu ustania stosunku pracy,
 • 240 zł w sytuacji ustalenia wypadku przy pracy, jeżeli nie to jest połączone z dochodzeniem odszkodowania albo renty z tytułu wypadku,
 • 120 zł dla innych roszczeń niemajątkowych,
 • 75% stawki od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy, jeżeli sprawa dotyczy wynagrodzenia za pracę albo odszkodowanie innego niż za wypadek przy pracy.

Natomiast w sytuacji, w której świadczenie odszkodowawcze jest należne osobie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, kwotę minimalną oblicza się biorąc 50% stawki od wartości tego odszkodowania.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego 

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego to wszystkie te, które dotyczą dochodzenia rzeczy, czyli ruchomości lub nieruchomości. W tym przypadku minimalna kwota kosztów zastępstwa procesowego określona została w zależności od sprawy. Można otrzymać zatem:

 • 320 zł, jeżeli sprawa dotyczy naruszenia posiadania,
 • 720 zł dla spraw o rozgraniczenie,
 • 480 zł w przypadku spraw dotyczących służebności,
 • 240 zł, gdy chodzi o wpis w księdze wieczystej albo o złożenie dokumentu do zbioru dokumentów,
 • 480 zł w przypadku problemów związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej albo z zarządem rzeczą wspólną.

Koszty zastępstwa w postępowaniu odwoławczym 

Inną kwestią są koszty zastępstwa procesowego przyznawane w trakcie postępowania odwoławczego. Tutaj kwota zależna jest w dużej mierze od sądu, który rozpatruje sprawę, ale minimalne wynosi ona:

 • 120 zł, jeżeli postępowanie prowadzi sąd okręgowy,
 • 240 zł, jeżeli postępowanie prowadzi sąd apelacyjny,
 • 240 zł, jeżeli postępowanie prowadzi Sąd Najwyższy.

Wyższe kwoty przysługują w przypadku postępowań toczących się w Trybunale Konstytucyjnym. Stawka minimalna wynosi:

 • 480 zł dla postępowań za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi,
 • 960 zł dla postępowań za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za wstawiennictwo na rozprawie.

Pozostałe sprawy cywilne 

Jest także cały katalog spraw cywilnych, które nie mieszczą się w powyższych grupach. Dla nich jednak również określono minimalną kwotę kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawy dotyczące własności

 • postępowanie o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł,
 • postępowanie o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł,
 • postępowanie o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 168  zł,
 • postępowanie o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego lub prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł,
 • postępowanie o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł,
 • postępowanie o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;

Sprawy dotyczące spółek

 • sprawa o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 1080 zł,
 • sprawa o wyłączenie wspólnika – 1080 zł,
 • sprawa o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł,
 • sprawa dotycząca rejestracji spółki – 2400 zł,
 • sprawa dotycząca rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł.

Sprawy komornicze

 • sprawy egzekucyjne przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej od wartości przedmiotu sporu, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki,
 • sprawy o skargę na czynności komornika – 80 zł,
 • sprawy dotyczące wyjawienia majątku – 120 zł,
 • sprawy o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł,
 • sprawy o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł.

Sprawy dotyczące sądów

 • sprawy z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł,
 • sprawy o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł,
 • sprawy z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł,
 • sprawy o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł,
 • sprawy o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł.

Sprawy dotyczące spółdzielni

 • sprawy o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł,
 • postępowanie dotyczące rejestracji spółdzielni – 2400 zł,
 • postępowanie dotyczące innych rejestracji – 1200 zł,
 • sprawy o zmiany w rejestrze – 720 zł,
 • sprawy o zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 360 zł.

Sprawy związane z osobą

 • sprawy o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;
 • sprawy o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł,
 • sprawy o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł.

Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001800/O/D20151800.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001804/O/D20151804.pdf

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

mBank placówki w Bydgoszczy

mBank to czwarty największy bank w Polsce. Choć zaczynał działalność jako internetowy bank, większość formalności załatwimy także w stacjonarnej placówce. Sprawdzamy oddziały mBank w Bydgoszczy.

author
Patryk Byczek
04 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile kosztuje wiza do Indii?

Indie nazywane są przez wielu podróżników kolejnym cudem świata. Wiza do Indii, by legalnie przekroczyć jej granicę i przebywać na terytorium państwa. Sprawdzamy, ile kosztuje wyrobienie wizy do Indii.

author
Sandra Tessmer
25 maja 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Wonga Polska – zmiany w zarządzie

Zaszły zmiany w zarządzie Wonga Polska. Dotychczasowy prezes zarządu, Marcin Borowiecki zrezygnował z pełnionej funkcji, natomiast to członka zarządu Tomasza Fedyny dołączyły dwie nowe osoby.

author
Patryk Byczek
24 stycznia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak zastrzec kartę w Getin Banku?

Nie orientujesz się, jak możesz zastrzec kartę w Getin Banku? Przejdź do dalszej części artykułu.

author
Patryk Byczek
13 października 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Starostwa blokują program Mieszkanie Plus ?

Krajowy Zasób Nieruchomości do teraz nie otrzymał wykazu nieruchomości ze 177 starostw. Zgodnie z ustawą każdy dzień zwłoki z oddaniem wykazu to kara w wysokości 500 zł. Bez wykazów gruntów należących do Skarbu Państwa program Mieszkanie Plus nie może ruszyć dalej. Czy starostwa celowo blokują jego rozwój? 

author
Dominika Byczek
11 stycznia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pożyczki bez zaświadczeń Myszków

Potrzebujesz ekspresowych pieniędzy? Dobrą możliwością są pożyczki bez zaświadczeń. Wszystkie dostępne w Myszkowie oferty ujęliśmy w poniższym zestawieniu. 

author
Patryk Byczek
31 sierpnia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj