Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie samochodowym

Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie samochodowym

author
Halszka Gronek
04 marca 2019

Wielu z nas marzy o własnym aucie. Nie każdy może pozwolić sobie na zakup za gotówkę, ale na szczęście istnieje przecież możliwość zaciągnięcia kredytu samochodowego. Sprawdziliśmy, jakie zabezpieczenia kredytowe w przypadku finansowania kupna samochodu proponują polskie banki. 

Spis treści

1. Co to jest zabezpieczenie kredytu?
2. Rodzaje zabezpieczenia przy kredycie samochodowym.
3. Podsumowanie.

 

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu to nic innego, jak zapewnienie bankowi rekompensaty lub zwrotu należności z tytułu udzielonego przez tę instytucję kredytu. Owe zabezpieczenie ma zapewnić bankom nie tylko płynność finansową, lecz także wypłacalność i stabilną pozycję na rynku.

Instytucja zabezpieczenia kredytu może zostać wykorzystana w sytuacji, gdy Kredytobiorca nie wywiąże się ze swych zobowiązań finansowych wobec banku. Chodzi między innymi o przypadki, kiedy kredytobiorca zaprzestaje spłaty zaciągniętego kredytu lub łamie fundamentalne postanowienia umowy kredytowej zawartej z bankiem.

Co istotne, zabezpieczenie kredytu jest jednym ze sposobów zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego dla wnioskodawcy. Warto skorzystać z niego w sytuacjach, gdy sama zdolność i wiarygodność danego kredytodawcy nie wystarczają do zaciągnięcia kredytu. 

 

Rodzaje zabezpieczenia przy kredycie samochodowym

Zabezpieczenia spłaty kredytu samochodowego to standardowa procedura stosowana przez niemal wszystkie banki komercyjne. Kluczowym celem takiego zabezpieczenia jest oczywiście ochrona interesów kredytodawcy i zmniejszenie ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem finansowania. Poniżej przedstawiamy listę pięciu najpopularniejszych form ustanawiania zabezpieczenia kredytu samochodowego. 

 

1) Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy to forma zabezpieczenia kredytu, jaka najczęściej stosowana jest właśnie w przypadku kredytu samochodowego. Polega ona na umieszczeniu odpowiedniego wpisu w krajowym rejestrze zastawów i – co równie ważne – w samym dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Czego dotyczy owa adnotacja?

Wpis ustanawia zastaw na rzeczy ruchomej (samochodzie) na rzecz wierzyciela, a więc w przypadku kredytu – na rzecz banku. Dzięki temu instytucja kredytodawcza uzyskuje pierwszeństwo w możliwości zaspokojenia swojego roszczenia z kredytowanego pojazdu. 

W przypadku gdy kredytobiorca przestanie wywiązywać się ze swojego zobowiązania finansowego, na przykład zaprzestając spłaty rat, kredytodawca stanie się właścicielem kredytowanego samochodu. Wierzyciel będzie mógł nie tylko zająć przedmiot zastawu, lecz także go sprzedać i w ten sposób odzyskać zainwestowane w udzielenie kredytu pieniądze. 


Podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię zabezpieczania kredytów poprzez zastaw rejestrowy, jest Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem 1998 roku. Jego ujednoliconą treść znaleźć można w Dzienniku ustaw nr 149 na rok 1996, pod pozycją 703.

2) Przywłaszczenie na zabezpieczenie 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności to specyficzna forma umowy, w świetle której dłużnik (kredytobiorca) przenosi całkowitą lub częściową własność danej rzeczy (samochodu) na wierzyciela (kredytodawcę). Tym samym wierzyciel zobowiązuje się do korzystania z nabytego prawa własnościowego wyłącznie w zakresie zabezpieczenia wierzytelności. Natomiast dłużnik utrzymuje dotychczasową możliwość korzystania z przeniesionej rzeczy. 

Mówiąc prościej, dzięki przywłaszczeniu na zabezpieczenie bank staje się współwłaścicielem samochodu w 49 procentach. Kredytobiorca wciąż jednak posiada prawo do użytkowania pojazdu w standardowy sposób (bo w końcu posiada 51% własności). Co istotne jednak, dzięki udziałowi we własności samochodu, bank może w lepszy sposób zabezpieczyć swoje interesy, a przede wszystkim – finanse. 

W przypadku przywłaszczenia na zabezpieczenie karta pojazdu pozostaje w banku – a bez niej nie można sprzedać samochodu. Co więcej, w naszym dowodzie rejestracyjnym bank także figuruje jako współwłaściciel pojazdu. Dopiero w przypadku spłaty całkowitej kredytu bank zostaje wykreślony z dokumentów, a karta pojazdu trafi do kredytobiorcy. 


Podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię zabezpieczania kredytów poprzez przewłaszczenie, jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (art. 101.). Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem 1998 roku. Jego ujednoliconą treść znaleźć można w Dzienniku ustaw nr 140 na rok 1997, pod pozycją 939.

3) Cesja praw z polisy AC

Każdy posiadacz samochodu zaraz po jego rejestracji zobowiązany jest do wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Fakt ten wykorzystują banki właśnie w celu zabezpieczenia wypłacanego finansowania. W jaki sposób? Poprzez zagwarantowanie sobie zwrócenia odszkodowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia ubezpieczanego samochodu.

Pieniądze z odszkodowania nie trafią więc bezpośrednio do ubezpieczonego właściciela pojazdu, lecz do banku, który sfinansował zakup samochodu. To przeniesienie prawa to tak zwana cesja praw z polisy AC. Owy zabieg chroni kredytodawcę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, jak kradzież samochodu czy szkoda całkowita. 

Tak więc jeśli auto zostanie skradzione lub uszkodzone na skutek czynników zewnętrznych, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie nie właścicielowi, a bankowi. Dzięki cesji praw wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie pozwoli pokryć koszty kolejnych rat, chroniąc tym samym interesy banku, lecz pośrednio także i samego kredytobiorcy.


Podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię ubezpieczeń i przenoszenia praw wierzytelności, jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem 1965 roku. Jego ujednoliconą treść znaleźć można w Dzienniku ustaw nr 16 na rok 1964, pod pozycją 93.

4) Weksel in blanco

Weksel to jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania zobowiązania kredytowego. Istotą weksla jest pisemne zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiej osoby poprzez wypisanie i podpisanie odpowiedniego papieru wartościowego. Weksel in blanco to nic innego weksel celowo nieuzupełniony w chwili wystawienia. 

Zazwyczaj weksle in blanco wydawane są z pustym miejscem przeznaczonym na informację o sumie wekslowej (kwocie do wypłacenia). W takiej postaci służą one właśnie zabezpieczeniu kredytu. W razie niespłacania zobowiązania przez kredytobiorcę, poszkodowany kredytodawca ma prawo wpisać w miejsce sumy wekslowej odpowiednią kwotę zadłużenia (wraz z ustalonymi odsetkami). Tak oto bank pozyska środki na opłacenie długu. 

Oczywiście wystawca weksla in blanco (kredytobiorca) ponosi ryzyko, że odbiorca papieru wartościowego uzupełni weksel niezgodnie z zawartą umową, na przykład wpisując zawyżoną sumę wekslową. Na szczęśnie istnieje sposób na to, by maksymalnie zabezpieczyć weksel in blanco, uniemożliwiając jego sfałszowanie czy niezgodne z umową uzupełnienie. O tym w kolejnych akapitach. 

Weksel in blanco zwykle wystawiany jest wraz z dodatkową umową zawieraną między wystawcą weksla a remitentem (adresatem weksla). Jest to tzw. deklaracja wekslowa – pisemne porozumienie, na mocy którego strony uzgadniają, w jaki sposób i przy zajściu jakich okoliczności weksel in blanco należy uzupełnić. 

Wypisując weksel in blanco, warto pamiętać o tym, by dopisać na nim wyraźną adnotację o spisanej deklaracji wekslowej do weksla. Można przywołać konkretny numer deklaracji, co jeszcze bardziej obniży ryzyko niezweryfikowania obu dokumentów. Osoba realizująca weksel będzie musiała sprawdzić, czy został on uzupełniony zgodnie z umową i czy suma na nim podana zgadza się z ustaleniami stron. 


Podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię wystawiania weksli, jest Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem lipca 1936 roku. Składa się z odpowiednio 111 artykułów podzielonych na dwa tytuły i szesnaście działów. Ujednoliconą treść ustawy znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 37 na rok 1936, pod pozycją 282. 

5) Depozyt karty pojazdu

Depozyt karty pojazdu to ostatnia z grona pięciu najcześciej stosowanych form zabezpieczenia kredytu samochodowego. I choć jest ona najprostsza, dla wielu konsumentów okazuje się być nieco kłopotliwa. Wszystko dlatego, że istotą depozytu karty pojazdu jest po prostu tymczasowa konfiskata karty pojazdu na rzecz instytucji kredytodawczej – a więc samego banku. 

Owy depozyt zostaje więc dokonany przez bank. Zabieg ten ma na celu uchronienie banku przed ewentualną sprzedażą samochody, na jaki udzielony został kredyt. Bo jak wiadomo przecież, bez karty pojazdu właściciel samochodu nie jest w stanie sprzedać auta, ani dokonać jakichkolwiek zmian w dowodzie rejestracyjnym.

Co istotne, w przypadku depozytu kart pojazdu zdarza się tak, że bank zostaje wpisany do treści owego dokumentu (jako współwłaściciel). Dopiero po spłacie całego zobowiązania kredytobiorca otrzyma od banku pisemne oświadczenie o przeniesieniu („zwróceniu”) własności pojazdu. A na mocy owego oświadczenia rzeczywisty nabywca auta może usunąć z karty pojazdu adnotację o własności banku. Wystarczy udać się w tym celu do najbliższego Wydziału Komunikacji.


Podstawa prawna

Bankowy depozyt karty pojazdu nie wynika z regulacji prawnych, lecz dobrowolnej zgody kredytobiorcy, która potwierdza podpisana przez niego umowa z bankiem. Przetrzymanie karty pojazdu przez instytucję kredytodawczą nie jest w żadnym stopniu niezgodne z prawem. Co więcej, owa karta nie jest nawet niezbędna do korzystania z samochodu (w przeciwieństwie do dowodu rejestracyjnego czy prawa jazdy). Służy ona jedynie w przypadku sprzedaży auta.

Podsumowanie


Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabezpieczenie_kredytu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

milus11
milus11
2019-03-11 08:51:53

zastaw i przewłaszczenie to bardzo nierozsądne rozwiązania.... niepolecam z autopsi

Podobne artykuły

Pożyczka 1100 zł – skąd wziąć?
Pożyczki
author
Patryk Byczek
11 maja 2023

Pożyczka 1100 zł – skąd wziąć?

PKO BP w Międzychodzie
Aktualności
author
Dominika Sobieraj
10 października 2020

PKO BP w Międzychodzie

W których miastach najczęściej się rozwodzimy ?
Blog
author
Aneta Jankowska
08 września 2017

W których miastach najczęściej się rozwodzimy ?

BNP Paribas oddziały w Ropczycach
Oddziały
author
Patryk Byczek
25 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Ropczycach

Porównaj