lista ostrzeżeń knf

Lista ostrzeżeń KNF

author
Dominika Sobieraj
11 stycznia 2023

Lista ostrzeżeń KNF wskazuje podmioty, na które powinniśmy uważać. Zostało co do nich złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawdź nasz poradnik, w którym wskazujemy wszystkie najważniejsze informacje o liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego.

Spis treści:

 1. Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF?
 2. Kto może trafić na listę ostrzeżeń KNF?
 3. Wpis na liście KNF - jakie ma konsekwencje?
 4. Z jakiego powodu można zostać wpisanym na listę ostrzeżeń publicznych KNF?
Zwiń spis treści

Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF?

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego to lista, na której znajdują się firmy podejrzane o nieuczciwe działania, np.: z tytułu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

Celem listy ostrzeżeń publicznych KNF jest przede wszystkim przestrzeganie konsumentów przed korzystaniem z usług tych podmiotów, które nie działają zgodnie z prawem. KNF jest centralnym organem administracji rządowej, który – jak sama nazwa wskazuje – sprawuje nadzór nad całym rynkiem finansowym w naszym kraju. Tworzenie listy ostrzeżeń publicznych jest jednym z działań KNF, które służy zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentom.

Dzięki liście ostrzeżeń KNF potencjalni klienci i kontrahenci danego podmiotu zostają zaalarmowani o konieczności zachowania większej ostrożności w kontaktach z tym podmiotem. Jeżeli wobec danej firmy złożone jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, powinniśmy zachować ostrożność np.: przy podpisywaniu umowy z tą firmą.

Kto może trafić na listę ostrzeżeń KNF?

Na listę ostrzeżeń publicznych KNF mogą trafić wszystkie podmioty, które nie działają zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem. Wobec takich firm KNF wystosowuje oskarżenie o popełnienie przestępstwa i na czas ustalenia, czy dany podmiot faktycznie złamał prawo, umieszcza go na liście oskarżeń publicznych.

Na listę KNF trafiają głównie te podmioty, wobec których organ otrzymuje skargi i sygnały od:

 • konsumentów,
 • banków,
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • towarzystw ubezpieczeniowych,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • policji.

KNF stale monitoruje także doniesienia prasy, różnych mediów elektronicznych. Urząd nadzoruje także to, co pisze się na różnych forach internetowych związanych z giełdami i inwestowaniem. Na listę mogą zatem trafić wszyscy, wobec których gdziekolwiek wystosowano podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstwa. Weryfikacją doniesień o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu konkretnych podmiotów gospodarczych zajmują się poszczególne komórki merytoryczne UKNF.

Prawa najczęściej łamane przez podmioty zgłaszane do KNF

 • Art. 99 i art. 99a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (np.: dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego / memorandum informacyjnego / dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych wymogów)
 • Art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, np.: przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego)
 • Art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)
 • Art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)
 • Art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
 • Art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
 • Art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
 • Art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (bezprawne wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez zezwolenia)
 • Art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez wymaganego wymaga zezwolenia Komisji wydanego na wniosek, o którym mowa w art. 82)
 • Art. 215 i art. 216 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (w przypadku bezprawnego używania nazw zastrzeżonych ustaw i prowadzenia działalności bez zezwolenia)

Wpis na liście KNF - jakie ma konsekwencje?

Podstawową konsekwencją wpisania danej firmy na listę jest upublicznienie jej danych na stronie internetowej KNF. Wszyscy konsumenci mogą zobaczyć:

 • nazwę podmiotu, który jest podejrzany o przestępstwo,
 • numer, który identyfikuje dany podmiot (NIP, REGON albo KRS),
 • nazwę prokuratury, która prowadzi sprawę danej firmy,
 • opis przebiegu postępowania (informacje o wszystkich prawomocnych orzeczeniach, które zostały wydane w trakcie postępowania karnego).

Firmy wpisane na listę KNF – jeżeli potwierdzą się podejrzenia wobec nich – są zobowiązywane do zapłaty kary finansowej. Tylko w ubiegłym roku KNF nałożyło kary na łącznie 20 000 000 zł. Przy ustalaniu wysokości kary pod uwagę brane są okoliczności złamania prawa, częstotliwość popełniania danego naruszenia oraz sytuacja finansowa firmy.

Ostatnią (i chyba najważniejszą) konsekwencją wpisania podmiotu na listę jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów. Wystosowanie ostrzeżenia ze strony KNF to automatyczna informacja, że Komisja zgłasza zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez daną firmę. To zazwyczaj skutkuje dużą ostrożnością wśród Klientów. Szczególne znaczenie ma to na rynku kredytów online, na którym zaufanie do danej firmy pożyczkowej ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o zadłużeniu się.

Z jakiego powodu można zostać wpisanym na listę ostrzeżeń publicznych KNF?

Tak naprawdę nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Powodem może być bowiem zastosowanie w firmie jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem. Najpopularniejsze powody wpisów to obecnie:

 • prowadzenie giełd towarów bez zezwolenia,
 • wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia KNF,
 • prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia,
 • wykonywanie działalności inwestycyjnej bez posiadania wpisu do rejestru agentów.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Prawie do końca 2015 roku takiej możliwości nie było. Podmiot raz wciągnięty na listę, choćby został oczyszczony ze stawianych mu zarzutów, pozostawał na niej na zawsze. Teraz przepisy pozwalają na wykreślenie podmiotu z listy KNF, ale tylko w trzech przypadkach:

 1. nastąpiło umorzenie postępowania,
 2. wydano wyrok uniewinniający,
 3. została wydana odmowa wszczęcia postępowania prokuratorskiego.

Komisja Nadzoru Finansowego nie usuwa podmiotu automatycznie po rozpatrzeniu sprawy. Konieczne jest do tego złożenie wniosku przez podmiot, który niesłusznie znalazł się na liście.

Tak, nie ma żadnych przeszkód dla dalszego prowadzenia działalności.

KNF po to umieszcza dany podmiot na liście, by ostrzec wszystkich konsumentów przed nawiązywaniem z nim współpracy finansowej. Jeżeli konsument decyduje się na korzystanie z usług takiego podmiotu, to czyni to na własne ryzyko.

Aktualna lista prezentowana jest zawsze na stronie internetowej KNF w zakładce “Lista ostrzeżeń publicznych KNF”. Ponadto aktualną listę ostrzeżeń można znaleźć w aplikacji mobilnej KNF Alert. Szybki dostęp do takich informacji może ułatwić weryfikację podmiotu, z którym chcemy podjąć współpracę.

Podsumowanie

 1. Lista KNF ma ostrzegać konsumentów przed korzystaniem z usług firm podejrzanych o nieuczciwe działania.
 2. Konsument, który mimo ostrzeżenia nawiązuje współpracę z podmiotem z listy KNF, czyni to na własną odpowiedzialność.
 3. Wobec wszystkich podmiotów z listy KNF prowadzone są postępowania wyjaśniające.
 4. Firma, wobec której podejrzenia się potwierdzą, pozostaje na liście KNF, a ponadto musi zapłacić wysoką karę finansową.
 5. Podmiot, wobec którego podejrzenia się nie potwierdziły, może zostać usunięty z listy ostrzeżeń publicznych KNF.
 6. Usunięcie z listy następuje jedynie na wniosek podmiotu.
 7. Firma z wpisem na liście ostrzeżeń do wydania wyroku nadal może prowadzić działalność gospodarczą.
 8. Zainteresowanie się wpisem na liście KNF leży w interesie konsumenta – firma nie ma obowiązku informować o tym podczas nawiązywania współpracy.
 9. Powodem do wpisania na listę ostrzeżeń publicznych może być każde działanie firmy podjęte niezgodnie z obowiązującym prawem.
 10. Aktualna lista ostrzeżeń publicznych KNF jest prezentowana na stronie internetowej organu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Dark mode w aplikacji Revolut
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
08 sierpnia 2020

Dark mode w aplikacji Revolut

Santander Bank Polska w Sandomierzu
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
20 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Sandomierzu

Santander Bank Polska w Pyrzycach
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 maja 2019

Santander Bank Polska w Pyrzycach

Darmowe zakupy w Plus Bank
Wpisy
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
03 czerwca 2014

Darmowe zakupy w Plus Bank

Wakacyjne zwyczaje Polaków – badanie
Blog
author
Aneta Jankowska
20 sierpnia 2018

Wakacyjne zwyczaje Polaków – badanie

Klienci firmowi EnveloBanku zapłacą więcej za przelewy
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
12 listopada 2019

Klienci firmowi EnveloBanku zapłacą więcej za przelewy

Porównaj