UKNF wprowadza nowy program rozwojowy dla rynku finansowego. Piaskownica regulacyjna ma korzystnie wpłynąć na poziom innowacyjności. Jakie firmy zostaną objęte patronatem UKNF?

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 28.10.2018
Udostępnij:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydował się na wdrożenie tego programu w celu realizacji zadania wyznaczonego przez KNF, które zaleca podejmowanie działań wspierających rozwój sektora FinTech. UKNF chce zawierać umowy z podmiotami (Operatorami Piaskownicy), które na rzecz korzystających z programu będą świadczyły informatyczne usługi testowe innowacyjnych produktów lub usług z branży IT.

Funkcja Operatora Piaskownicy

Środowiska testowe Operatorów Piaskownicy mogą być w dwóch typach:
– wirtualne, symulujące zachowania rynkowe (programy komputerowe)
– rzeczywiste, testujące realnych Klientów (bez użycia przez nich własnych środków finansowych).

Z wybranymi Operatorami UKNF będzie zawierać umowy o prowadzenie Piaskownicy i objęcie patronatu. Podczas procesu wyboru operatorów w ocenie kluczowe będą te aspekty, które będą jednocześnie wymogami umów z UKNF. Urząd podkreśla, że nacisk będzie kładziony głównie na funkcjonalność, bezpieczeństwo i  operacyjność środowiska, które będzie testowane.

Podmioty, które będą chciały podpisać umowę będą musiały także posiadać odpowiednią kadrę szkoleniową, która spełni szereg warunków:
– będzie miała doświadczenie w prowadzeniu działalności objętej patronatem KNF,
– będzie doświadczona w akceleracji i skalowaniu startupów,
– będzie rozeznana w procesie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności będącej pod nadzorem.

Sam Operator natomiast będzie musiał przed zawarciem umowy o Patronat KNF i prowadzenie Piaskownicy Regulacyjnej przedstawić konkretny plan:
– szkoleń,
– wsparcia merytorycznego,
– testów
dla podmiotów testujących. Środowiska testowe i testujące będą stale wspierane i obserwowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 

Operatorami Piaskownicy mogą zostać:
– akceleratory startupów
– instytucje finansowe
– fundacje
i inne podmioty, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do świadczenia informatycznych usług testowych. 

Zgłoszenia przyjmowane są przez Departament Innowacji Finansowych FinTech UKNF. Skutecznego zapisu można dokonać jedynie do 9 listopada 2018 roku poprzez e-mail: [email protected].

Dla kogo stworzona będzie Piaskownica Regulacyjna?

Piaskownica Regulacyjna adresowana jest do dwóch grup:

1. Podmiotów planujących rozpoczęcie działalności na rynku finansowym i posiadających nowoczesny produkt lub usługę opartą na innowacyjnych technologiach informacyjnych – jeżeli podmioty te potrzebują testowania tego produktu lub usługi.

2. Podmiotów istniejących już na rynku finansowym – jeżeli podmioty te potrzebują testowania w celu wprowadzenia na rynek nowego rozwiązania, nowej usługi albo nowego modelu biznesowego. 

Co ważne – w Piaskownicy Regulacyjnej UKNF mogą wziąć udział tylko te podmioty innowacyjne, które mają swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Checklisty licencyjne

UKNF przygotuje dostępne dla wszystkich checklisty licencyjne, które będą jednoznacznym i zamkniętym katalogiem pytań i kwestii, które będą potem poruszane podczas postępowania licencyjnego. Każdy podmiot będzie znał kompletną listę pytań, których może się spodziewać, a zatem proces ten powinien przebiegać bez komplikacji.

Komisja Nadzoru Finansowego jest zdania, że takie rozwiązanie pozwoli startupom na szybsze i co najważniejsze – dużo prostsze – uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie działalności, która byłaby przez nią nadzorowana. Dostępne dla wszystkich podmiotów checklisty licencyjne mają także zapewnić bezpieczeństwo konsumentom. 

Startupy będą mogły ubiegać się o licencję

Zgodnie z założeniami KNF nowy program rozwojowy będzie miał na celu doprowadzenie podmiotów biorących udział do uzyskania licencji. Wnioskodawca będzie otrzymywał w tym celu stałe wsparcie merytoryczne ze strony pracowników UKNF. Dzięki udziałowi w Piaskownicy startupy zyskają dostęp do monitorowania prowadzonych testów proponowanych usług, produktów i modeli biznesowych. 

Startupy nie będą jednak zobowiązane do składania wniosku licencyjnego – umowa będzie precyzować dokładnie, że podmiot może wycofać się z udziału w Piaskownicy bez składania wniosku licencyjnego albo złożyć go w dowolnym (wybranym przez siebie) momencie uczestnictwa w programie. 

Jeżeli startup zdecyduje się na złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności nadzorowanej, będzie mógł liczyć na kompleksową pomoc pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie objaśniania wszystkich wymogów licencyjnych i nadzorczych, a także w kwestii samego procesu przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Licencja zostanie przyznana tylko pod warunkiem, że testy zostaną zakończone pozytywnie, a startup złoży wniosek o przyznanie licencji i spełni wszystkie wymagania UKNF. Uzyskanie licencji jest równoznaczne z wyjściem z programu Piaskownica Regulacyjna KNF. 

Kto będzie mógł wziąć udział w Piaskownicy?

Zgłoszenia do udziału w Piaskownicy będą oceniane według kryteriów wskazanych w regulaminie programu. Ocenie będą podlegały głównie cztery aspekty:

1. Zakres rozwiązania

Oznacza to, że do udziału będą mogły być zakwalifikowane tylko te podmioty, które będą oferować produkty lub usługi spełniające cechy działalności nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego albo będące rozwiązaniami mającymi bezpośrednio wspierać lub wpływać na rozwój innych podmiotów nadzorowanych.

2. Innowacyjny charakter rozwiązania

Proponowane przez podmiot rozwiązanie musi być innowacyjne lub przynajmniej musi znacząco różnić się od innych tego typu ofert dostępnych na rynku. Dodatkowym kryterium w tym aspekcie jest dla KNF wyznacznik, czy dany produkt lub usługa wpłynie realnie na rozwój sektora innowacji finansowych w Polsce.

3. Realna potrzeba udziału w piaskownicy

Realna potrzeba oznacza, że wdrożenie danego produktu lub usługi w tradycyjny sposób (bez wsparcia Piaskownicy) związane jest z dużymi kosztami, które nie dają gwarancji zwrotu środków, które zostałyby zainwestowane w uzyskanie zezwoleń. Podmioty muszą także spełnić wymóg zgodnie z którym – jak informuje KNF – „rozwiązanie w sposób jasny nie wpisuje się w istniejące ramy prawne, co uniemożliwia wprowadzenie go na rynek”.

4. Gotowość do przeprowadzenia testów rozwiązania

Podmiot zgłaszający się do udziału w Piaskownicy Regulacyjnej KNF musi być świadomy tego, że udział wiąże się z przeprowadzaniem testów proponowanego rozwiązania finansowego i musi zgadzać się na to, by testy były dokonywane przez podmioty zewnętrzne albo UKNF.

Przy rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej UKNF będzie kierował się podstawą prawną z Kodeksu postępowania administracyjnego:

PODSTAWA PRAWNA
Art. 8. Zasada pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej
§ 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.
Dz.U.2017.0.1257 t.j. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Źródło:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Piaskownica_regulacyjna_63534.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Regulamin_programu_Piaskownica_Regulacyjna_63532.pdf

Komentarze