zadluzenia.com
zamknij

Po jakim czasie przedawniają się mandaty ?

Przekroczenie prędkości, parkowanie w niedozwolonym miejscu, przejście przez jezdnię nie po pasach... tego typu wykroczenia zdarzają nam się często. Kwoty nie są duże, niemniej jednak zapłacić trzeba, chyba że nasz mandat ulegnie przedawnieniu. Kiedy możemy się tego spodziewać? 


Do 1 czerwca 2017 roku musiał upłynąć jedynie rok, by wykroczenie było przedawnione. Nowowprowadzone przepisy znacznie wydłużyły ten czas. W artykule znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat:

1. Przedawnienia mandatu drogowego: gotówkowego, kredytowego, zaocznego (przejdź do sekcji).
2. Przedawnienia mandatuz fotoradaru (przejdź do sekcji). 
3. Przedawnienia mandatu za parkowanie bez biletu (przejdź do sekcji).
4. Przedawnienia mandatu za jazdę bez biletu autobusem i tramwajem (przejdź do sekcji).
5. Przedawnienia mandatu za jazdę bez biletu pociągiem: PKP, IC, SKM (przejdź do sekcji).

Na końcu artykułu znajdziesz także informacje o tym, co zrobić, gdy mimo tego, że upłynął okres potrzebny do przedawnienia, otrzymasz wezwanie do zapłaty (przenieś do sekcji). 


 

PRZEDAWNIENIE MANDATU DROGOWEGO


Kiedy mandat będzie przedawniony?

Zależy to od:
- rodzaju mandatu,
- tego, czy wobec ukaranego mandatem zostało wszczęte postępowanie.

Wyróżniamy 3 rodzaje mandatów: 

1. Mandat gotówkowy:Jest to grzywna płacona "na miejscu", może być nałożona jedynie na osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania albo pobytu w Polsce i czasowo przebywają na terenie Polski. Kwotę tego mandatu płaci się w całości "do ręki" funkcjonariusza. 
Moment uprawomocnienia mandatu gotówkowego: zapłacenie grzywny.


2. Mandat kredytowy: Taki mandat może być wręczony wszystkim (poza wymienionymi przy mandacie gotówkowym). Z takim mandatem mamy do czynienia zdecydowanie najczęściej. Elementem obowiązkowym tego typu mandatu jest pouczenie nas o obowązku zapłaty w terminie 7 dni od momentu przyjęcia mandatu oraz o ewentualnych skutkiach nieuiszczenia opłaty.
Momentem uprawomocnienia mandatu kredytowego: pokwitowanie odebrania mandatu przez osobę wskazaną do uiszczenia opłaty (np.: podpis na poczcie). 

3. Mandat zaoczny: Wystawiany jest wtedy, gdy na miejscu zdarzenia nie zastano sprawcy, ale wykryto go "zaocznie", czyli później. Mandat zaoczny wystawiany jest na przykład w oparciu o zapisy z fotoradarów, fotografie. Mandat taki płatny jest w momencie 7 dni od jego otrzymania. 
Moment uprawomocnienia mandatu zaocznego: zapłacenie mandatu. 

Wniosek: niezapłacenie mandatu gotówkowego i zaocznego skutkuje ich nieuprawomocnieniem, w związku z czym nie mogą być one dochodzone w ramach postępowania egzekucyjnego. Jedynie mandat kredytowy może ulec przedawnieniu, ale okres przedawnienia zależny jest również od innych czynników. Przedawnienie ścigania wykroczeń (mandat gotówkowy i zaoczny)

Mandaty gotówkowe i zaoczne nie stają się prawomocne, dopóki się ich nie zapłaci, dlatego też ścigani możemy być jedynie w trybie procesowym za samo popełnienie wykroczenia. Termin przedawnienia wynosi rok, ale jedynie pod warunkiem, że nie zostanie wobec nas wszczęte postępowanie, gdyż w takim przypadku czas wydłuża się do dwóch. Jeżeli jednak podczas postępowania sądowego w ciągu dwóch lat od popełnienia wykroczenia nie zostanie wydany prawomocny wyrok - dopiero wtedy wykroczenie ulega przedawnieniu. 

Przedawnienie mandatu kredytowego

Wszystkie mandaty kredytowe przedawniają się po 3 latach od momentu ich uprawomocnienia. Przez ten czas spłata może być dochodzona poprzez:
- komornika,
- potrącenie z nadwyżki podatku dochodowego,
- urząd skarbowy.
 

PRZEDAWNIENIA - PODSUMOWANIE


Dla mandatu gotówkowego i zaocznego:
- okres przedawnienia wykroczenia bez wszczęcia procesu: 1 rok,
- okres przedawnienia wykroczenia ze wszczętym procesem:2 lata

Dla mandatu kredytowego:
- okres przedawnienia wynosi zawsze: 3 lata.


 

PRZEDAWNIENIE MANDATU Z FOTORADARU


Jeżeli wykroczenie zostało zarejestrowane za pomocą fotoradaru, urzędnicy mają 180 dni na wystawienie mandatu (dni liczymy od momentu wykonania fotografii). Po upłynięciu tego czasu mandat wcale się nie przedawnia - insytucja wystawiająca mandat może skierować wniosek o ukaranie sprawcy do sądu - tak samo, jak w przypadku odmowy zapłacenia mandatu papierowego. 

Okres przedawnienia mandatu z fotoradaru:
- bez wszczęcia postępowania - 1 rok od popełnienia wykroczenia,
- jeżeli przed upływem roku wszczęte zostało postępowanie - 2 lata od popełnienia wykroczenia.


 

PRZEDAWNIENIE MANDATU - PARKOWANIE


Właściwie: kara za nieopłacenie płatnego parkowania 

Tego typu zobowiązanie do płatności nie jest określane jako mandat, a jako należność cywilnoprawna. Parkując na płatnym parkingu zawieramy umowę parkowania z jego właścicielem i zgadzamy się na jej warunki (opłatę za parkowanie). W przypadku niespełnienia przez nas warunków umowy (nieopłaceniu parkingu) możemy zostać wezwani do zapłaty właśnie z tytułu należności cywilnoprawnej. 

Okres przedawnienia: 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaistniało zdarzenie. 


 

PRZEDAWNIENIE MANDATU - AUTOBUS/TRAMWAJ


Właściwie: kara za jazdę komunikacją bez biletu

Wezwania do zapłaty nałożonego na pasażera przez przewoźnika nie określa się mandatem - jest to po prostu kara finansowa za niewywiązanie się z umowy przewozu (która po stronie pasażera zakłada, że musi on kupić bilet na przejazd). Jazda bez biletu podlega odrębnej ustawie Prawa przewozowego. Roszczenia przewoźnika względem nas mogą trwać przez rok od terminu wskazanego na wezwaniu jako ostateczny do zapłaty kary. Czas ten może wydłużyć się do 10 lat, jednakże tylko wtedy, gdy przed upływem roku wszczęte zostanie postępowanie sądowe i uprawomocniony zostanie wyrok zobowiązujący nas do zapłaty kary

Okres przedawnienia: 1 rok od dnia wskazanego na wezwaniu jako ostatni dzień do zapłaty kary. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przed upływem roku, czas może wydłużyć się do 10 lat.


 

PRZEDAWNIENIE MANDATU - POCIĄG


Właściwie: kara za jazdę komunikacją bez biletu

Wezwania do zapłaty w tym przypadku również nie nazywamy mandatem - jest to kara finansowa, której podlegamy wskutek niewywiązania się z umowy przewozu. Roszczenia takie ulegają przedawnieniu po roku od dnia, na który wyznaczona była zapłata. Czas ten wydłuża się do 10 lat w przypadku wszczęcia postępowania sądowego i uprawomocnienia wyroku zobowiązującego nas do zapłaty kary. 

"Art. 77. Przedawnienie roszczeń
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia między przewoźnikami, roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku."

źródło: Dz.U.2017.0.1983 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe 

Okres przedawnienia: 1 rok od dnia wskazanego na wezwaniu jako ostatni dzień do zapłaty kary. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przed upływem roku, czas może wydłużyć się do 10 lat.


 

KONIEC OKRESU PRZEDAWNIENIA


Co zrobić, gdy okres przedawnienia minie, a mimo to dostaniemy wezwanie do zapłaty?

Oczywiście nie musimy go opłacać powołując się na art. 503 Kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi: 
 

"Art. 503. Sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym

§ 1. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
§ 2. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy."

źródło: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

 

Skomentuj artykuł
captcha
~archimedes

ARtykul malostkowy nie precyzyjny bynajmniej w moim przypadku mandat kredytowy nalozony w czerwiec 2016 upomnienie w lipiec 2018 z artykulu wynika nie plac uplyna rok a gdzie indziej wynika ze moga egzekwowac do 3 lat jak z tym jest placic czy nie   Odpowiedź

~Vee

Chyba ktoś nie doczytał...mandaty kredytowane przedawniają się po upływie trzech lat, nie roku.   Odpowiedź