zadluzenia.com
zamknij

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Wypowiedzenie pożyczki jest jednym z prawnie uregulowanych sposobów rozwiązywania pożyczki między jej stronami. Sprawdziliśmy, na czym polega owe wypowiedzenie, a także komu i w jakich sytuacjach przysługuje prawo do niego. 
 
Spis treści
1. Wypowiedzenie pożyczki – co to jest?
2. Sposoby wypowiedzenia pożyczki.
3. Kto i kiedy może skorzystać z wypowiedzenia?
4. Wzór wypowiedzenia pożyczki.
5. Wypowiedzenie umowy pożyczki prywatnej.
 
Wypowiedzenie umowy pożyczkowej to nic innego, jak oświadczenie woli pożyczkodawcy, z którego wynika, iż chce on otrzymać zwrot pożyczonych pieniędzy
 

Wypowiedzenie umowy pożyczki dotyczy zarówno umów pożyczki zawartych na czas nieokreślony, jak i tych, w których treści wyraźnie określono termin spłaty. Oba te przypadki będą jednak inaczej uregulowane prawnie. 

Sama natomiast forma wypowiedzenia pożyczki nie jest zastrzeżona żadnymi przepisami, jednak dla własnego bezpieczeństwa warto wypowiedzeniu nadać formę dokumentową (pisemną). 
 

 

SPOSOBY WYPOWIEDZENIA POŻYCZKI


Standardowa umowa pożyczki może zostać wypowiedziana na trzy sposoby:
 

  1. w drodze porozumienia stron;

  2. na zasadach określonych w umowie;

  3. na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 
Wybór każdego z tych rozwiązań będzie zależał od tego, na jakich warunkach podpisaliśmy umowę pożyczki.
 Wypowiedzenie w drodze porozumienia stron
Rozwiązanie umowy w drodze wzajemnego porozumienia jest najprostszym, a zaraz najmnij problematycznym sposobem wypowiedzenia umowy pożyczki.  

 

Polega ono na ustaleniu przez obie strony umowy pożyczkowej warunków oraz terminu spłaty należności. Co istotne, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie jej trwania. 


Ten rodzaj wypowiedzenia jest także o tyle korzystny, że można go zastosowaćzarówno w przypadku pożyczki spisanej na czas określony, jak i bezterminowej.
 
Jednak warto dodać, że jeśli w ramach umowy terminowej pożyczkobiorca nie zgodzi się na wypowiedzenie umowy, a nie dopuszczał się on żadnych uchybień w spłacaniu zaległości, pożyczkodawca nie ma prawa wypowiedzieć mu umowy. 
 


Wypowiedzenie na zasadach określonych w umowie
Bywa tak, że już w trakcie podpisywania umowy pożyczkowej ustalone zostały warunki oraz przesłanki do ewentualnego wypowiedzenia umowy. 

W przypadku, gdy zajdzie wskazana w treści umowy sytuacja (np. pożyczkobiorca będzie zalegał ze spłatą kolejnych trzech rat), pożyczkodawca będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy.  
 

Takie rozwiązanie także znajdzie zastosowanie zarówno w przypadku umów podpisanych na czas określony, jak i tych bezterminowych.
 Wypowiedzenie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym

To rozwiązanie będzie różniło się formalnie w przypadku umów terminowych, jak i bezterminowych.
 

Jeśli pożyczkodawcę łączy z pożyczkobiorcąumowa na czas nieokreślony, ma on prawo rozwiązać ją z zachowaniem 6-tygodni okresu wypowiedzenia. Termin ten liczy się od dnia doręczenia pożyczkobiorcy pisemnego oświadczenia woli wypowiedzenia umowy. 
 

Jeśli natomiast zawarta zostałaumowa na czas określony, Kodeks Cywilny dopuszcza 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy,ale tylko w wypadku, gdy pożyczkobiorca nie wywiązywał się terminowo ze spłaty pożyczki,a pożyczkodawca ma na to dowód. 
 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z WYPOWIEDZENIA?


Polskie prawo zakłada, że wypowiedzenie umowy pożyczki może nastąpić jedynie z inicjatywy pożyczkodawcy. 
 
Pożyczkodawca, którego łączyła z pożyczkobiorcąumowa zawarta na czas nieokreślony,ma prawo do jej rozwiązania, zachowując 6-tygodniowy okresu wypowiedzenia - chyba, że zapis umowy stanowi inaczej. 
 

Jeśli natomiast zawarta została umowa pożyczkowa na czas określony, pożyczkodawca ma prawo rozwiązać umowę, zachowując 30-dniowy okres. Możliwość tą będzie miał on jedynie wypadku, gdy pożyczkobiorca nie wywiązywał się terminowo ze spłaty pożyczki,a pożyczkodawca ma na to dowód. 


Według treści Ustawy o kredycie konsumenckim już dwie niespłacone raty są wystarczającym powodem, aby pożyczkodawca wypowiedział dłużnikowi umowę. Uprawnienie to przestaje jednak obowiązywać, jeśli w chwili zawierania umowy pożyczkodawca wiedział o złym stanie majątkowym drugiej strony. 
 
 

WZÓR WYPOWIEDZENIA POŻYCZKI

 

Przygotowaliśmy prosty i czytelny wzór wypowiedzenia umowy pożyczki:
 

 


 


 

WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI PRYWATNEJ


Pożyczki prywatne, a więc te udzielone między członkami rodziny lub znajomymi, podlegają tym samym przepisom prawnym dotyczącym ich wypowiadania, co pożyczki wiążące Konsumenta z bankiem lub parabankiem. 
 

Sprawdź, czym jest i jakim regulacjom prawnym podlega pożyczka rodzinna >>>
 

Jeśli pożyczka prywatna została spisana na czas nieokreślony,pożyczkodawcy przysługuje prawo do jej rozwiązania z zachowaniem 6-tygodni wypowiedzenia - chyba, że treść umowy zakłada inaczej.
 

Jeśli natomiast umowa prywatna została zawarta na czas określony, a jej treść nie przewiduje ewentualnych warunków wypowiedzenia, pożyczkodawca ma prawo rozwiązać umowę tylko wtedy, gdy druga strona dopuściła się nieterminowości w spłacie zobowiązania. Pożyczkobiorcy należy się w takim wypadku 30 dni okresu wypowiedzenia. 
 
 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY