Zadatek i zaliczka to słowa, które większość konsumentów stosuje wymiennie - prawo cywilne jednak zdecydowanie rozróżnia obie te formy płatności. Największa różnica między zadatkiem a zaliczką uwydatnia się w momencie niewykonania umowy, ponieważ tylko jedna z nich jest zwrotna. Sprawdź, czym różni się zadatek od zaliczki. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 04.05.2018
Udostępnij:

Zarówno zadatek, jak i zaliczka, to popularne formy przedpłaty, z którymi mamy do czynienia najczęściej w sytuacjach, kiedy skorzystanie z danej usługi jest odsunięte w czasie. Konsumenci wpłacają część wymaganej kwoty, żeby być pewni, że usługa zostanie zrealizowana, a przedsiębiorcy pobierają przedpłaty, żeby mieć pewność że konsument z tej usługi skorzysta. 


 

ZADATEK

Zadatek to forma zabezpieczenia jasno zdefiniowana w prawie cywilnym. Jest to określona suma pieniędzy albo rzecz, która jest dawana przez kupującego sprzedającemu w trakcie zawierania umowy (najczęściej umowy przedwstępnej). Przyjmuje się, że zadatek nie powinien wynosić więcej niż 20% pełnej kwoty. Co ważne – aby zadatek pod względem prawnym rzeczywiście był zadatkiem, musi to być jasno zaznaczone w umowie, ponieważ w przeciwnym razie każda przedpłata traktowana jest jako zaliczka.

Co się dzieje z zadatkiem, kiedy umowa zostanie zrealizowana? 
1. Jeżeli zadatkiem była określona suma pieniędzy, to ulega ona zaliczeniu na poczet świadczenia strony (pokrywa część płatności za usługę).
2. Jeżeli zadatkiem była rzecz niefinansowa, to ulega ona zwrotowi (wtedy kupujący po otrzymaniu tej rzeczy, musi uiścić całkowitą opłatę za usługę). 

Co dzieje się z zadatkiem, kiedy umowa nie zostanie zrealizowana?
1. Jeżeli umowa nie zostanie wykonana z winy kupującego (rozmyśli się, nie będzie chciał/mógł skorzystać z usługi), to  kwota nie zostanie mu zwrócona.
2. Jeżeli umowa nie zostanie wykonania z winy sprzedającego (stwierdzi, że nagle zmieniły mu się plany, pomyli terminy), to kupującemu przysługuje prawo otrzymania zwrotu sumy dwukrotnie wyższej.   
3. Jeżeli umowa nie zostanie wykonana wskutek okoliczności niezależnych od kupującego i sprzedającego (hotel, w którym rezerwowaliśmy miejsce, spłonie albo samochód, który mieliśmy kupić, zostanie skradziony), kupującemu przesługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty (nie dwukrotnie wyższej).

PODSTAWA PRAWNA
Art. 394. Znaczenie zadatku
§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.
Dz.U.2017.0.459 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

 

ZALICZKA

Zaliczka to forma zabezpieczenia, która nie jest jasno zdefiniowana w prawie cywilnym (do przedpłaty odnosi się wiele artykułów prawnych, definujących, czym jest zaliczka w konkretnej sytuacji). Zaliczka to nic innego, jak wpłacenie części kwoty za całość usługi. 

Co się dzieje z zaliczką, kiedy umowa zostanie zrealizowana? 
Zaliczka liczona jest na poczet kosztów usługi. Oznacza to, że w przypadku wykonania umowy, kupujący musi dopłacić jedynie kwotę, która stanowi różnicę między całkowitą ceną usługi a wpłaconą zaliczką.

Co się dzieje z zaliczką, kiedy umowa nie zostanie zrealizowana? 
Jeżeli umowa nie zostanie wykonana, zaliczka musi zostać zwrócona wpłacającemu. Prawo nie różnicuje sytuacji, w których niewykonanie umowy nastąpiło wskutek winy sprzedającego, kupującego lub przyczyn losowych – zaliczka zawsze podlega zwrotowi. 
 

RÓŻNICE MIĘDZY ZADATKIEM I ZALICZKĄ


 

Komentarze