Zasiłek celowy z opieki społecznej

Zasiłek celowy z opieki społecznej

author
Halszka Gronek
25 listopada 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, mają możliwość skorzystania z wielu różnych form pomocy społecznej. Jedną z nich jest jednorazowa wypłata zasiłku celowego. Kto może liczyć na przyznanie tego świadczenia? Jaka kwota zasiłku obowiązuje w 2023 roku? Na te i na wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w naszym tekście.

Spis treści:

 1. Zasiłek celowy – czym jest?
 2. Podstawa prawna
 3. Dla kogo zasiłek celowy?
 4. Kryterium dochodowe
 5. Kryteria dochodowe – zasiłek celowy 2023
 6. Wysokość zasiłku 2020
 7. Jak uzyskać zasiłek celowy?
 8. Zasiłek celowy – najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Zasiłek celowy – czym jest?

Zasiłek celowy jest fakultatywną formą pieniężnego wsparcia, jaką państwo polskie wypłaca na rzecz potrzebujących obywateli w ramach prowadzonej polityki społecznej. Co szczególne, zasiłek celowy przyznawany jest na sfinansowanie lub dofinansowanie konkretnego celu – stąd też i jego nazwa. Beneficjentami zasiłku są przede wszystkim te osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

Świadczenie z pomocy społecznej, określane mianem zasiłku celowego, przyznawane jest między innymi na:

 1. zakup żywności, leków, opału czy odzieży,
 2. całościowe lub częściowe sfinansowanie leczenia lub innych świadczeń zdrowotnych,
 3. pieniężne wsparcie niezbędnych remontów i napraw w gospodarstwie domowym,
 4. pokrycie wydatków powstałych w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.

Co niezwykle ważne, przy ustalaniu prawa do zasiłku celowego pracownicy opieki społecznej biorą pod uwagę nie tylko trudną sytuację życiową podopiecznego, lecz także i jego zarobki. Oznacza to, że jednym z kryteriów wypłaty zasiłku jest dochód. W przypadku osoby samotnie gospodarującej brane pod uwagę będą jedynie jej własne zarobki, natomiast w przypadku podopiecznych żyjących w rodzinie – łączne dochody każdego z członków. Sprawdź oferty pożyczek bez baz oraz pożyczek dla zadłużonych.

Podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestie przyznawania i wypłacania zasiłku celowego, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem maja 2004 roku. Jego ujednolicony tekst znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 64 na rok 2004, pod pozycją 593. 

Najważniejsze przesłanki uprawniające do otrzymania zasiłku celowego zostały wskazane w sposób następujący:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 39. Zasiłek celowy

 1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
 2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Źródło: Dz.U.2019.0.1507 – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Warto także dodać, iż wedle ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może zostać przyznany jednorazowo w ramach pomocy na ekonomiczne usamodzielnianie. Potwierdza to następujący zapis:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 43. Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia

 1. Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia.
 2. Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.

Źródło: Dz.U.2019.0.1507 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dla kogo zasiłek celowy?

Zasiłek celowy przyznawany jest przede wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Ustawodawca wskazał, iż przesłanką uprawniającą do otrzymania zasiłku jest konieczność zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. W związku z tym zasiłek celowy może zostać przyznany tym osobom, które potrzebują:

 1. żywności,
 2. leków,
 3. opału,
 4. odzieży,
 5. niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 6. drobnych remontów i napraw w gospodarstwie domowym,
 7. pomocy w pokryciu kosztów pogrzebu.

Co równie ważne, w przypadku osób bezdomnych, nieosiągających dochodu czy niemających możliwości uzyskania innych świadczeń ze środków publicznych, zasiłek celowy może zostać przyznany także na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Sprawdź najlepsze pożyczki dla bezrobotnych w naszym rankingu: https://www.zadluzenia.com/artykul/kredyt-dla-bezrobotnych-ranking/

Kryterium dochodowe

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej indywidualnie podchodzą do oceny sytuacji życiowej każdego potrzebującego. Jednak mimo indywidualnego traktowania, dla każdego wnioskodawcy zastosowanie mają te same kryteria oceny dochodu. Oznacza to, że każdy, kto stara się o uzyskanie zasiłku celowego, musi wykazać dochód nie większy niż przewiduje to ustawodawca. Sprawdź oferty pożyczek na dowód oraz pożyczek bez BIK.

Kryteria dochodowe – zasiłek celowy 2023

Kryteria dochodowe w przypadku zasiłku celowego ulegają nowelizacji co 3 lata. Obecnie kryteria te wynoszą odpowiednio:

 1. 634 złotych dochodu miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
 2. 514 złotych dochodu miesięcznie – dla osoby pozostającej w rodzinie.

Warto w tym miejscu dodać także, iż w wyjątkowych przypadkach zasiłek celowy może zostać przyznany mimo niespełnienia kryteriów dochodowych. Tego typu przepis będzie miał zastosowanie, gdy potrzebujący:

 1. otrzyma zasiłek celowy w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego (umowy dotyczącej podejmowania działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej świadczeniobiorcy);
 2. znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzenia losowego albo klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 3. zgodzi się na otrzymanie zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu części lub całości jego kwoty;
 4. otrzyma pozytywną decyzję w sprawie przyznania bezzwrotnego specjalnego zasiłku celowego w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Wysokość zasiłku 2020

Wysokość zasiłku celowego, jak i sam fakt jego przyznania, nie są oczywiste i jednolite dla każdego przypadku. Jak wspomnieliśmy na początku naszego artykułu, zasiłek celowy jest fakultatywną formą pieniężnego wsparcia. Oznacza to, że pracownicy ośrodków pomocy społecznej mają jedynie możliwość, lecz nie konieczność, wypłacenia świadczenia na wniosek potrzebującego. 

Podobnie sprawa wygląda w przypadku ustalania wysokości zasiłku. Jak wynika z orzecznictwa sądowego: udzielając świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, organ kieruje się ogólną zasadą dostosowywania rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń do okoliczności konkretnej sprawy, jak również uwzględnienia potrzeb osób korzystających z pomocy, jeżeli potrzeby te odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.”

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 września 2018 r. (sygn. akt I OSK 812/18) zasądził, iż organ pomocy społecznej ma prawo samodzielnie ustalić wysokość zasiłku celowego. Dlatego właśnie wysokość zasiłku celowego ustalana jest indywidualnie – zwykle po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. 

Przyznane świadczenie zwykle wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych – jednak ustawa nie przewiduje tu żadnych ograniczeń. Wysokość wypłaconego zasiłku podyktowana jest najczęściej kryterium dochodowym, rzeczywistą sytuacją życiową wnioskodawcy i ilością środków, jakimi dysponuje dany ośrodek opieki społecznej. Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Jak uzyskać zasiłek celowy?

By uzyskać zasiłek celowy, trzeba przede wszystkim spełnić ustawowe wymogi. Najważniejszym z nich jest oczywiście kryterium dochodowe. A w celu ustalenia sytuacji materialnej wnioskodawcy konieczne jest współdziałanie z organem pomocy społecznej. Jak wynika z orzeczeń sądowych, brak chęci współdziałania z pracownikiem socjalnym stanowi przesłankę do odmowy przyznania zasiłku celowego.

Jeśli zainteresowany obywatel spełnia warunki wypłaty zasiłku celowego, powinien złożyć on wniosek o przyznanie świadczenia w najbliższej jednostce realizującej zadania pomocy społecznej i środowiskowej. Mowa przede wszystkim o lokalnych ośrodkach, zwanych powszechnie MOPS-ami i GOPS-ami. Godziny otwarcia i przyjmowania interesantów bywają różne – w zależności od konkretnego urzędu.

Wniosek o przyznanie zasiłku celowego dobrze jest złożyć w formie pisemnej. Formularz otrzymamy bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej, choć liczne wzory bez problemu znaleźć można w Internecie. Co istotne, należy pamiętać o załączeniu dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy. Dodatkowo zainteresowany powinien również przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację życiową i potrzebę bytową wymagającą zaspokojenia. 

Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku elektronicznie na stronie: empatia.mpips.gov.pl

Zasiłek celowy – najważniejsze informacje

 1. Zasiłek celowy jest fakultatywną formą pieniężnego wsparcia, jaką państwo polskie wypłaca na rzecz potrzebujących obywateli w ramach prowadzonej polityki społecznej.
 2. Świadczenie celowe przyznawane jest jednorazowo na sfinansowanie lub dofinansowanie konkretnego celu – stąd też i nazwa tego zasiłku. Beneficjentami świadczenia są przede wszystkim te osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Wysokość zasiłku celowego, jak i sam fakt jego przyznania, są fakultatywne. Oznacza to, że pracownicy ośrodków pomocy społecznej mają jedynie możliwość, lecz nie konieczność, wypłacenia świadczenia na wniosek potrzebującego.
 4. Wysokość zasiłku celowego ustalana jest indywidualnie – zwykle po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Przyznane świadczenie zwykle wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych – jednak ustawa nie przewiduje tu żadnych ograniczeń.
 5. Wysokość wypłaconego zasiłku podyktowana jest najczęściej kryterium dochodowym, rzeczywistą sytuacją życiową wnioskodawcy i ilością środków, jakimi dysponuje dany ośrodek opieki społecznej.
 6. Ustawodawca wskazał, iż przesłanką uprawniającą do otrzymania zasiłku jest konieczność zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. W związku z tym zasiłek celowy może zostać przyznany między innymi na zakup żywności, leków, opału czy odzieży.
 7. Jednym z kryteriów wypłaty zasiłku celowego jest dochód. Obecnie kryteria dochodowe wynoszą odpowiednio 634 złotych dla osoby samotnie gospodarującej i 514 złotych dla osoby pozostającej w rodzinie (po przeliczeniu na jednego członka).
 8. W wyjątkowych przypadkach zasiłek celowy może zostać przyznany mimo niespełnienia kryteriów dochodowych. Stanie się tak na przykład do przeżyciu przez potrzebującego klęski żywiołowej.
 9. Osoba zainteresowana wypłatą zasiłku celowego powinna złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w najbliższym ośrodku pomocy społecznej. Przyznanie pomocy jest jednak fakultatywne.
 10. Aktem prawnym, jaki reguluje kwestie przyznawania i wypłacania zasiłku celowego, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilki-celowe

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilki-celowehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Zasiłek_celowy

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasiłek_celowy

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Kla
Kla
2021-01-08 15:54:32

Jest to dobra pomoc dla ludzi którzy jej rzeczywiście potrzebują, szkoda tylko ze nie w kazdej giminie urzednicy przyznają zasiłki, chociaż sie należy bardziej niz niektorym ,ktorzy wszystko co dostana przebijają... ale jak to mówią sa ludzie lepsi i gorsi niestety.

Raf
Raf
2020-02-23 09:47:29

Lauretka jak ktos jest chory lub niepelnosprawny to tez nie moze skorzystac z pomocy.Wrzucilas wszystkich do jednego wora.

lauretka
lauretka
2019-04-12 12:14:24

co za glupota szkoda ze juz na wszystko niedajom nierobom

Podobne artykuły

Rachuneo – opinie

Rachuneo to popularna platforma ułatwiająca zarządzanie rachunkami. Czy rzeczywiście pomaga? Czy Klienci są zadowoleni z usług oferowanych przez Rachuneo? Sprawdź opinie innych i zostaw swoją.

author
Dominika Byczek
15 lutego 2021
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ile kosztuje Pierwsza Komunia Święta?

Dla wielu rodziców I Komunia Święta to nie tylko piękne przeżycie religijne, ale także czas sporych wydatków. Sprawdziliśmy, na jakie koszty związane z organizacją I Komunii Świętej polskie rodziny powinny być przygotowane.

author
Halszka Gronek
10 września 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Sklepy internetowe ze sporym zadłużeniem

BIG InfoMonitor i BIK podały do informacji, że zadłużenie sklepów internetowych w Polsce wyniosło 107 000 000 złotych pod koniec ubiegłego roku. Jest to trzeci najwyższy wynik zadłużenia w branży handlowej. 

author
Patryk Byczek
28 lutego 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Consumer Bank Bochnia

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Bochni – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
04 lipca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Bank Spółdzielczy w Mikołajkach – sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Mikołajki.

author
Patryk Byczek
26 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Nowa odsłona Pogotowia Gotówkowego

Pogotowie Gotówkowe zaprezentowało nową stronę internetową. Jest prościej i czytelniej, bez zmian pozostaje oferta dla Klientów.

author
Patryk Byczek
06 grudnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj