Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – dla kogo?

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – dla kogo?

author
Halszka Gronek
02 kwietnia 2019

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnianie jest jedną z form finansowego lub rzeczowego wparcia, na które liczyć mogą najbiedniejsi mieszkańcy polskich gmin. W dzisiejszym artykule sprawdzamy, kto i w jaki sposób może wnioskować o przyznanie tego typu pomocy. 

Spis treści

1. Co to jest pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie?
2. Na czym polega przyznanie pomocy?
3. Kto i kiedy może liczyć na pomoc?
4. Podsumowanie.

Co to jest pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie?

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie jest jedną z form pomocy, jaka przyznawana jest przez państwo polskie w ramach prowadzonej polityki socjalnej. Aktem prawnym, który reguluje ową kwestię, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Ujednoliconą treść tegoż dokumentu znaleźć można w Dzienniku ustaw nr 64 na rok 2004 pod pozycją 593. 

Zgodnie z treścią wyżej przywołanej ustawy przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie (w formie zasiłków, pożyczek lub pomocy w naturze) należy do zadań własnych gminy. Można więc powiedzieć, że do obowiązków gminy należy dysponowanie środkami w taki sposób, by wspomóc najbiedniejszych mieszkańców w zdobywaniu samodzielności ekonomicznej.

Oczywiście szczegółowe warunki udzielania pomocy na usamodzielnienie są regulowanie na mocy indywidualnych umów z gminą. Jednak te najbardziej podstawowe kryteria zostały opisane w artykule 43. ustawy o pomocy społecznej. By uzyskać pomoc z gminy, trzeba przede wszystkim wykazać swoje trudne położenie (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność itp.). Co niezwykle ważne, świadczenia pomocy przyznane będą ze względu na dochód. 

 

Na czym polega przyznanie pomocy?

Na wstępie tego punktu należy zaznaczyć, iż wszelkie szczegółowe warunki udzielania pomocy na usamodzielnienie podlegają odrębnym regulacjom gminnym. Niemniej jednak ustawa o pomocy społecznej (zwłaszcza jej 43. artykuł) nakreśla ogólne zasady przyznawania wsparcia nieusamodzielnionym ekonomicznie mieszkańcom polskim gmin. 

Co najważniejsze, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie może przybrać dwie postacie: pieniężną oraz rzeczową (określaną w ustawie „pomocą w naturze”). Pomoc w formie pieniężnej może być przyznana albo jako jednorazowy zasiłek celowy, albo jako nieoprocentowana pożyczka od gminy. Jest to najczęściej i najchętniej przyznawana forma wsparcia. 

W przypadku pomocy przyznawanej w formie rzeczowej mamy do czynienia z udostępnieniem maszyn, narzędzi czy urządzeń, dzięki którym potrzebujący mieszkaniec zwiększy swoje szanse na uzyskanie zarobku i usamodzielnienie. Oczywiście udostępnienie owych maszyn z rąk gminy następuje na podstawie umowy użyczenia.

Kto i kiedy może liczyć na pomoc?

Na pomoc ze strony gminy z tytułu ekonomicznego usamodzielniania mogą liczyć osoby oraz rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każdy wniosek i każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie przez wyznaczonych do tego cele urzędników. Niemniej jednak za przykładowe sytuacje umożliwiające otrzymanie pomocy ze strony gminy zalicza się:

  • ubóstwo,
  • sieroctwo,
  • bezdomność,
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawności,
  • przejście długotrwałej i ciężkiej w swych skutkach choroby,
  • potrzebę ochrony macierzyństwa i potomności.

Co niezwykle istotne, świadczenie gminnej pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie przysługuje tylko tym podmiotom, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. Od 1 października  2018 roku kwoty te wynoszą odpowiednio:

  1. do 528 złotych dochodu miesięcznie w wyliczeniu na jednego członka rodziny,
  2. do 701 złotych dochodu miesięcznie w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe.

Warto w tym miejscu także zaznaczyć, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie pomocy rzeczowej osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających wyżej wskazane kryteria. Jedynym warunkiem jest zwrot części lub całości wydatków poniesionych przez gminę w związku z udzielenim tejże pomocy.

Warunki przyznania pomocy

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie określane są na mocy uchwały wydanej przez radę danej gminy. Oznacza to, że tryb wypłacania czy wysokość przyznanych świadczeń mogą różnić się od siebie w poszczególnych gminach na terenie Polski. Ogólnokrajowa ustawa reguluje bowiem tylko najbardziej podstawowe kwestie i wytyczne. 

O ile z wysokością jednorazowego zasiłku celowego nie ma większego problemu (odgórnie ustalają go urzędnicy), tak w przypadku udzielenia pożyczki gminnej sprawa nie jest oczywista. Warunki jej spłaty czy zabezpieczenia określa się indywidualnie, na mocy podpisanej z gminą umowy. Co szczególnie ważne, pożyczka może zostać umorzona (w całości lub w części), jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

Warto w tym miejscu także dodać, iż podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez świadczeniobiorcę od podjęcia odpowiedniej pracy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

Co równie ważne, pomoc w zdobyciu ekonomicznej samodzielności nie przysługuje wtedy, gdy dana osoba lub rodzina ubiegająca się o wsparcie otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła. Mowa między innym o krajowych czy europejskich funduszach wsparcia. 

Podsumowanie


Źródła:
https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-na-ekonomiczne-usamodzielnienie
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Mambo.
Mambo.
2021-11-28 15:00:08

Z tego nic się nie dowiedziałem .A co z tymi co mają na utrzymaniu mieszkania to ich wyrzucają.

Nic się z tego nie dowiedziałem a co z tymi co mają mieszkania ,
Nic się z tego nie dowiedziałem a co z tymi co mają mieszkania ,
2021-11-28 14:57:21

Nic się z tego nie dowiedziałem a co z tymi co mają mieszkania na utrzymanie aTa pomoc to jest dla bezdomnych z tego tak wynika.

agnieszka
agnieszka
2019-04-09 09:16:46

socjal w naszym kraju na prawde siega juz zenitu

Podobne artykuły

Kredyt gotówkowy Jarocin
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
30 czerwca 2020

Kredyt gotówkowy Jarocin

Kredyt hipoteczny popularny wśród internautów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
11 grudnia 2019

Kredyt hipoteczny popularny wśród internautów

Bilety komunikacji miejskiej dostępne w PeoPay
Aktualności
author
Patryk Byczek
13 grudnia 2021

Bilety komunikacji miejskiej dostępne w PeoPay

mBank placówki w Ostrowie Wielkopolskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
01 czerwca 2019

mBank placówki w Ostrowie Wielkopolskim

Kredyt konsolidacyjny Gdańsk
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
25 stycznia 2022

Kredyt konsolidacyjny Gdańsk

ING w składzie Diversity & Inclusion Rating
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
30 maja 2020

ING w składzie Diversity & Inclusion Rating

Porównaj