Potrzebujący obywatele mają prawo do skorzystania z wszelkich form pomocy, jakie obowiązują w Polsce w związku z prowadzoną polityką społeczną. Jednym z owych świadczeń jest właśnie zasiłek okresowy. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, kto może liczyć na jego przyznanie i gdzie się zgłosić w celu uzyskania pieniężnego wsparcia. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 16.02.2020
Udostępnij:

Spis treści

1. Zasiłek okresowy – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Dla kogo zasiłek okresowy?
4. Wysokość zasiłku 2020.
5. Jak uzyskać zasiłek okresowy?
6. Pytania i odpowiedzi.
7. Podsumowanie.

 

Zasiłek okresowy – co to jest?

Zasiłek okresowy jest specjalną formą pomocy pieniężnej, jaką państwo polskie wypłaca potrzebującym obywatelom w ramach prowadzonej polityki społecznej. Owe świadczenie przyznawane jest przede wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Mowa między innymi o przewlekle chorych, niepełnosprawnych czy bezrobotnych obywatelach Rzeczypospolitej. 

Przy ustalaniu prawa do zasiłku okresowego urzędnicy biorą pod uwagę nie tylko trudną sytuację życiową podopiecznego, lecz także i jego zarobki. Oznacza to, że jednym z kryteriów wypłaty zasiłku jest kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnie gospodarującej brane pod uwagę będą jedynie jej własne zarobki, natomiast w przypadku podopiecznych żyjących w rodzinie – łączne dochody każdego z członków.

Wypłatą zasiłku okresowego zajmują się przede wszystkim lokalne ośrodki pomocy społecznej, czyli tak zwane MOPS-y i GOPS-y. Organem odpowiedzialnym za cały system wypłat tego typu świadczeń jest natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na czele tegoż resortu od listopada 2015 roku stoi ministra Elżbieta Rafalska, reprezentantka partii Prawo i Sprawiedliwość. 

 

Podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestie przyznawania i wypłacania zasiłku okresowego, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem maja 2004 roku. Jego ujednolicony tekst znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 64 na rok 2004, pod pozycją 593. 

Podstawowe warunki przyznania prawa do zasiłku okresowego zostały wskazane w sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 38. Zasiłek okresowy

1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Źródło: Dz.U.2019.0.1507 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Sposób ustalania wysokości przyznawanego zasiłku okresowego został natomiast opisany następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 38. Zasiłek okresowy

2. Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Źródło: Dz.U.2019.0.1507 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

Dla kogo zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy przyznawany jest przede wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Jako przykładowe przesłanki ustawodawca wskazał niepełnosprawność, bezrobotność czy fakt zmagania się z długotrwałą i ciężką w swych skutkach chorobą. Oczywiście pracownicy ośrodków pomocy społecznej każdy przypadek traktują indywidualnie. Sytuacja życiowa uprawniająca do otrzymania świadczenia jest oceniana osobno dla każdego wnioskodawcy. 

Mimo indywidualnej oceny sytuacji życiowej podopiecznego ośrodka, dla każdego wnioskodawcy zastosowanie mają te same kryteria oceny dochodu. Oznacza to, że każdy, kto stara się o uzyskania zasiłku okresowego, musi wykazać zarobki zgodne z maksymalnymi kryteriami dochodowymi.  Ich wysokości są następujące:

Warto w tym miejscu dodać także, iż w wyjątkowych przypadkach zasiłek okresowy może zostać przyznany mimo niespełnienia kryteriów dochodowych. Stanie się tak w sytuacji, gdy osoba pobierająca zasiłek okresowy i objęta kontraktem socjalnym podejmie zatrudnienie. Wówczas zasiłek okresowy wypłacany będzie nadal – do dnia wynikającego z decyzji o jego przyznaniu – lecz nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie częściej niż raz na dwa lata.

  

Wysokość zasiłku 2020

Wysokość zasiłku okresowego nie jest jednorodna – zależy ona bowiem od konkretnej sytuacji materialnej wnioskodawcy. Im bardziej potrzebujący jest wnioskodawca, tym na większą kwotę pieniężnego wsparcia będzie mógł liczyć. Sposób wyliczania wysokości zasiłku okresowego jest więc następujący:

Jak uzyskać zasiłek okresowy?

By uzyskać zasiłek okresowy, trzeba przede wszystkim spełnić nakreślone przez nas w poprzednich częściach artykułu wymogi. Najważniejszym z nich jest oczywiście kryterium dochodowe. A w celu ustalenia sytuacji materialnej wnioskodawcy konieczne jest współdziałanie z organem. Jak wynika z orzeczeń sądowych, brak chęci współdziałania z pracownikiem socjalnym stanowi przesłankę do odmowy przyznania zasiłku okresowego.

Jeśli zainteresowany obywatel spełnia warunki wypłaty zasiłku okresowego, powinien złożyć on wniosek o przyznanie świadczenia w najbliższej jednostce realizującej zadania pomocy społecznej i środowiskowej. Mowa przede wszystkim o lokalnych ośrodkach, zwanych powszechnie MOPS-ami i GOPS-ami. Godziny otwarcia i przyjmowania interesantów w tychże urzędach są różne – w zależności od konkretnej jednostki.

Wniosek o przyznanie zasiłku okresowego można złożyć zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Formularz otrzymamy bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej, choć wzory widnieją także w Internecie. Co istotne, należy pamiętać o załączeniu dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy. Dodatkowo złożyć można również dokumenty potwierdzające sytuację życiową strony wnioskującej – na przykład orzeczenie o niepełnosprawności.

Pytania i odpowiedzi

 

Na jak długo otrzymam zasiłek okresowy?

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Oznacza to, iż pracownik socjalny zajmujący się danym wnioskiem ma prawo samodzielnie ocenić, na jaki czas przyznać zasiłek podopiecznemu. Oczywiście nie obowiązuje w tej kwestii absolutna dowolność. 

Jak wynika z orzeczeń sądowych: „rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy”. Co więcej, „potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.” – na podstawie wyroku z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt I OSK 2906/1.


 

Co się stanie, jeśli otrzymam lepszą pracę, pobierając zasiłek okresowy?

Według podstawowych regulacji dotyczących zasiłku okresowego świadczenie to może zostać przyznane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych. Jeśli w trakcie pobierania zasiłku świadczeniobiorca zwiększy swój dochód (na przykład zmieniając pracę na lepiej płatną), istnieje szansa, iż straci on prawo do otrzymywania pieniężnego wsparcia z ośrodka pomocy społecznej. 

Warto jednak wspomnieć, iż wyjątkowych przypadkach zasiłek okresowy może zostać przyznany mimo niespełnienia kryteriów dochodowych. Mowa właśnie o tych sytuacjach, gdzie świadczeniobiorca podejmie zatrudnienie. Wówczas zasiłek okresowy wypłacany będzie nadal – do dnia wynikającego z decyzji o jego przyznaniu – lecz nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie częściej niż raz na dwa lata.


 

Czy mam obowiązek dostarczenia do ośrodka zaświadczenia o zarobkach?

Tak. W celu ustalenia sytuacji materialnej wnioskodawcy konieczne jest współdziałanie z organem. Bez dostarczenia odpowiednich zaświadczeń urzędnik nie będzie miał w końcu możliwości ustalenia naszego dochodu i prawidłowej oceny prawa do zasiłku. 

Warto w tym miejscu także wspomnieć, iż według dotychczasowych orzeczeń sądowych brak chęci współdziałania z pracownikiem socjalnym stanowi przesłankę do odmowy przyznania zasiłku okresowego. Dlatego jeśli zależy nam na przyznaniu zasiłku, powinniśmy dostarczyć wszystkie wymagane od nas zaświadczenia. 

 

Podsumowanie


Źródła:
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-okresowy
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasiłek_okresowy

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 3 ocen
Komentarze (10)
Agnieszka Fornal, 23 lutego 2021 o 06:28

Witam mam zasiłek okresowy w kwocie 350 dla samotnie gospodarującej z tego muszę się utrzymać drzewo gaz światło leki środki czystości i potrzeby bieżące życie po ludzku beznadzi miałam stopień niepelnosprawnosciowy umiarkowany w czerwcu w zeszłym roku onlajn zaocznie zmieniono mi na lekki pomimo że gorzej się czuję i choroba postępuje odwołuje się ale często mi brakuje na uzupełnienie brakuw formalnych nawet nie dokoniczylam fizykoterapii bo nie miałam na bilety mieszkam w socjalny budynku mogę być bezdomna mam długi błagam i Wołam o pomoc

Czy 109zł wys. okresowego zasiłku w rodzinie to jest na jedną osobę?

Przykład poprawny 701-310=391×50%=170,50 zł wys okresowego dla os. Sam. 528-310=218×50%=109 zł wys. Okres. Dla osoby w rodzinie wyliczenie prawidłowe. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd.

Witam nie jestem zarejestrowana w urzędzie pracy czy należy mi się zasiłek

Czy zasiłek okresowy jest tylko na 2 miesiące?od złożenia podania

Jest napisane w najbliższej placówce
Czyli jeśli chce wnioskować o zasiłek ale mieszkam bardzo daleko od miejsca zameldowania i nie jestem w stanie się tam dostać to mogę złożyć taki wniosek w gminie w której obecnie mieszkam ?

jak wyglada sytuacja gdy osoba choruje przewlekle caly czas jest pod kontrola lekarza oraz czesto przebywa w szpitalach i nie ma mozliwosci podjac pracy nie ma zadnego dochodu .

jolanta sedlak, 11 marca 2020 o 12:37

Moim zdaniem to co gmina to obyczaj!!! Sa rowni i rowniejsi!!! Predzej bogaty dostanie niz biedny. A jak naprawde potrzebujaca rodzina sie zglosi to jej dzieci zabiora bo sobie nie radzi finansowo!!!

jolanta sedlak, 11 marca 2020 o 12:32

Mam piecioro dzieci nie pracuje mieszkam na wsi z gops pobieram rodzinne i 500 plus. Gops twierdzi ze nie nalezy nam sie zaden inny zasilek bo mamy 500plus.

niech ktos mi wyjasni prosze w jaki sposob ustalane są te kryteria dochodowe bo ja na prawde juz nie mam słow na to