Zasiłek okresowy z opieki społecznej

Zasiłek okresowy z opieki społecznej

author
Halszka Gronek
25 listopada 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Potrzebujący obywatele mają prawo do skorzystania z wszelkich form pomocy, jakie obowiązują w Polsce w związku z prowadzoną polityką społeczną. Jednym z owych świadczeń jest właśnie zasiłek okresowy. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, kto może liczyć na jego przyznanie i gdzie się zgłosić w celu uzyskania pieniężnego wsparcia. 

Spis treści:

 1. Zasiłek okresowy - czym jest?
 2. Zasiłek okresowy - podstawa prawna
 3. Zasiłek okresowy - dla kogo?
 4. Wysokość zasiłku okresowego 2023
 5. Zasiłek okresowy - jak uzyskać?
 6. Zasiłek okresowy - na jak długo można go otrzymać?
 7. Zasiłek okresowy - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Zasiłek okresowy - czym jest?

Zasiłek okresowy jest specjalną formą pomocy pieniężnej, jaką państwo polskie wypłaca potrzebującym obywatelom w ramach prowadzonej polityki społecznej. Owe świadczenie przyznawane jest przede wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Mowa między innymi o przewlekle chorych, niepełnosprawnych czy bezrobotnych obywatelach Rzeczypospolitej. 

Przy ustalaniu prawa do zasiłku okresowego urzędnicy biorą pod uwagę nie tylko trudną sytuację życiową podopiecznego, lecz także i jego zarobki. Oznacza to, że jednym z kryteriów wypłaty zasiłku jest kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnie gospodarującej brane pod uwagę będą jedynie jej własne zarobki, natomiast w przypadku podopiecznych żyjących w rodzinie – łączne dochody każdego z członków.

Zasiłek okresowy – kto wypłaca?

Wypłatą zasiłku okresowego zajmują się przede wszystkim lokalne ośrodki pomocy społecznej, czyli tak zwane MOPS-y i GOPS-y. 

Potrzebujesz pilnie gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki bez baz – dla osób ze złą historią kredytową

Kredyty online – nawet do 300 tysięcy złotych

Zasiłek okresowy - podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestie przyznawania i wypłacania zasiłku okresowego, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem maja 2004 roku. Jego ujednolicony tekst znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 64 na rok 2004, pod pozycją 593. Poniższe art. są zgodne z aktualizacją, wprowadzoną z dniem 1 grudnia 2022 roku.

Podstawowe warunki przyznania prawa do zasiłku okresowego zostały wskazane w sposób następujący:

Art. 38. Zasiłek okresowy

1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Źródło: Dz.U.2023.901 

Sposób ustalania wysokości przyznawanego zasiłku okresowego został natomiast opisany następująco:

 1. Zasiłek okresowy ustala się:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Źródło: Dz.U.2023.901 

Zasiłek okresowy - dla kogo?

Zasiłek okresowy przyznawany jest przede wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Jako przykładowe przesłanki ustawodawca wskazał niepełnosprawność, bezrobotność czy fakt zmagania się z długotrwałą i ciężką w swych skutkach chorobą. Oczywiście pracownicy ośrodków pomocy społecznej każdy przypadek traktują indywidualnie. Sytuacja życiowa uprawniająca do otrzymania świadczenia jest oceniana osobno dla każdego wnioskodawcy. 

Mimo indywidualnej oceny sytuacji życiowej podopiecznego ośrodka, dla każdego wnioskodawcy zastosowanie mają te same kryteria oceny dochodu. Oznacza to, że każdy, kto stara się o uzyskania zasiłku okresowego, musi wykazać zarobki zgodne z maksymalnymi kryteriami dochodowymi.  Ich wysokości są następujące:

Kryteria dochodowe – zasiłek okresowy 2023:

 • 776 złotych dochodu miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 600 złotych dochodu miesięcznie – dla osoby pozostającej w rodzinie (kwota w przeliczeniu na każdego członka rodziny, czyli średnia dochodu).

Warto w tym miejscu dodać także, iż w wyjątkowych przypadkach zasiłek okresowy może zostać przyznany mimo niespełnienia kryteriów dochodowych. Stanie się tak w sytuacji, gdy osoba pobierająca zasiłek okresowy i objęta kontraktem socjalnym podejmie zatrudnienie. Wówczas zasiłek okresowy wypłacany będzie nadal – do dnia wynikającego z decyzji o jego przyznaniu – lecz nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie częściej niż raz na dwa lata.

Wysokość zasiłku okresowego 2023

Maksymalna kwota zasiłku stałego to 719 zł, natomiast minimalna to 20 zł.

Wysokość zasiłku okresowego nie jest jednorodna – zależy ona bowiem od konkretnej sytuacji materialnej wnioskodawcy. Im bardziej potrzebujący jest wnioskodawca, tym na większą kwotę pieniężnego wsparcia będzie mógł liczyć.

Osoba samotnie gospodarująca

Jeśli potrzebujący nie prowadzi gospodarstwa domowego wraz z innymi członkami rodziny, będzie mógł liczyć na przyznanie zasiłku w maksymalnej wysokości odpowiadającej różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a kwotą osiąganego przez siebie dochodu.

Co istotne, kwota zasiłku nie może być jednak wyższa niż 719 zł miesięcznie i niższa niż 20 złotych.

Osoba pozostającej w rodzinie

Jeśli potrzebujący prowadzi gospodarstwo domowe wraz z innymi członkami rodziny, będzie mógł liczyć na przyznanie zasiłku w maksymalnej wysokości odpowiadającej różnicy między kryterium dochodowym rodziny a właściwym dochodem jego rodziny.

Zasiłek okresowy - jak uzyskać?

By uzyskać zasiłek okresowy, trzeba przede wszystkim spełnić nakreślone przez nas w poprzednich częściach artykułu wymogi. Najważniejszym z nich jest oczywiście kryterium dochodowe. A w celu ustalenia sytuacji materialnej wnioskodawcy konieczne jest współdziałanie z organem. Jak wynika z orzeczeń sądowych, brak chęci współdziałania z pracownikiem socjalnym stanowi przesłankę do odmowy przyznania zasiłku okresowego.

Jeśli zainteresowany obywatel spełnia warunki wypłaty zasiłku okresowego, powinien złożyć on wniosek o przyznanie świadczenia w najbliższej jednostce realizującej zadania pomocy społecznej i środowiskowej. Mowa przede wszystkim o lokalnych ośrodkach, zwanych powszechnie MOPS-ami i GOPS-ami. Godziny otwarcia i przyjmowania interesantów w tychże urzędach są różne – w zależności od konkretnej jednostki.

Wniosek o przyznanie zasiłku okresowego można złożyć zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Formularz otrzymamy bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej, choć wzory widnieją także w Internecie. Co istotne, należy pamiętać o załączeniu dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy. Dodatkowo złożyć można również dokumenty potwierdzające sytuację życiową strony wnioskującej – na przykład orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek okresowy - na jak długo można go otrzymać?

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Oznacza to, iż pracownik socjalny zajmujący się danym wnioskiem ma prawo samodzielnie ocenić, na jaki czas przyznać zasiłek podopiecznemu. Oczywiście nie obowiązuje w tej kwestii absolutna dowolność. 

Jak wynika z orzeczeń sądowych: „rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy”. Co więcej, „potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.” – na podstawie wyroku z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt I OSK 2906/1.

Zasiłek okresowy - najważniejsze informacje

Zasiłek okresowy | Najważniejsze informacje

 1. Zasiłek okresowy to świadczenie pieniężne przyznawane przede wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Mowa między innymi o przewlekle chorych, niepełnosprawnych czy bezrobotnych obywatelach Rzeczypospolitej.
 2. Przy ustalaniu prawa do zasiłku okresowego urzędnicy biorą pod uwagę nie tylko trudną sytuację życiową podopiecznego, lecz także i jego zarobki. Oznacza to, że jednym z kryteriów wypłaty zasiłku jest kryterium dochodowe.
 3.  Kryteria dochodowe wynoszą odpowiednio: 776 złotych dochodu miesięcznie dla osoby gospodarującej i 600 złotych – dla osoby pozostającej w rodzinie (w przeliczeniu na jednego członka, a więc uśredniając).
 4. W wyjątkowych przypadkach zasiłek okresowy może zostać przyznany mimo niespełnienia kryteriów dochodowych. Stanie się tak w sytuacji, gdy osoba pobierająca zasiłek okresowy i objęta kontraktem socjalnym podejmie zatrudnienie.
 5. Wypłatą zasiłku okresowego zajmują się przede wszystkim lokalne ośrodki pomocy społecznej, czyli tak zwane MOPS-y i GOPS-y. To właśnie do tych jednostek zainteresowani powinni zgłaszać swoje wnioski o przyznanie zasiłku.
 6. Aktem prawnym, jaki reguluje kwestie przyznawania i wypłacania zasiłku okresowego, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
 7. Wysokość zasiłku okresowego nie jest jednorodna – zależy od konkretnej sytuacji materialnej wnioskodawcy. Im bardziej potrzebujący jest wnioskodawca, tym na większą kwotę pieniężnego wsparcia będzie mógł liczyć.
 8. Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Oznacza to, iż pracownik socjalny zajmujący się danym wnioskiem ma prawo samodzielnie ocenić, na jaki czas przyznać zasiłek podopiecznemu.
 9. Osoba samotnie gospodarująca może liczyć na przyznanie zasiłku w maksymalnej wysokości odpowiadającej różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a kwotą osiąganego dochodu.
 10. Osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na przyznanie zasiłku w maksymalnej wysokości odpowiadającej różnicy między kryterium dochodowym rodziny a właściwym dochodem rodziny.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-okresowy

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasiłek_okresowy

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pomoc-spoleczna-17087802/art-38

 

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Nicki
Nicki
2022-03-10 19:38:45

Dlaczego zasilek jest minus 50%. Dlaczego O tym nie piszecie

Dariusz
Dariusz
2021-12-01 10:58:16

Dzień dobry 701 zł zasiłku mam 56 lat choruję od ponad 30 lat leki kosztują mnie miesiecznie 200 zł pozostałe opłaty ok 200 zł więc na życie zostaje mi śię 301 zł może ktoś mi odpowie co mam kupować do jedzenia bo chyba obierki z ziemniaków chodził bym po śmietnikach ale choroba mi nie pozwala.W tym stanie rzeczy powinna być legalna eutanazja bo tylko to mi zostaje brawo rządy PiSu brawo Panie kaczyński wasz sposób rządzenia prowadzi biednych ludzi na samo dno.

2021-05-18 18:13:02

To dzienna stawka??bo na tygodniową to chyba za mała... ;p

Barbara Traczyńska
Barbara Traczyńska
2021-04-16 10:35:07

Nie ma w Polsce opieki społecznej. Jeśli już, to pomoc społeczna. Wypadało by wiedzieć pani redaktor. Pomoc a opieka to znaczna różnica.

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Tarnobrzeg

Szukasz danych o oddziałach Kasy Stefczyka w Tarnobrzegu? Oto kompletna lista informacji, które mogą Cię zainteresować. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Tarnobrzegu: adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Julia Wierciło
01 marca 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Profi Credit w Mielcu

Profi Credit to druga największa firma pożyczkowa w Polsce. Maksymalna kwota pożyczki to nawet 25 000 zł, a wszystkie formalności możemy załatwić bez wychodzenia z domu. Sprawdzamy, czy Profi Credit ma placówkę w Mielcu.

author
Dominika Byczek
06 listopada 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Spółdzielczy w Bieczu – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Bieczu to polski bank , który jest zrzeszony Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
01 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Czym różni się bank hipoteczny od zwykłego?

Czym różni się bank hipoteczny od zwykłego? Który z nich wybrać? Ile banków hipotecznych funkcjonuje w Polsce? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

author
Aneta Jankowska
07 lutego 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

PKO BP w Bydgoszczy

PKO BP to największy bank w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Bydgoszczy – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
21 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

IKO najlepszą aplikacją bankową na świecie

Według najnowszego rankingu Retail Banker International najlepiej ocenianą aplikacją bankową na świecie zostało IKO. Mobilny Program PKO BP po raz drugi podbił ranking brytyjskiego serwisu.

author
Patryk Byczek
12 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj