Zasiłek okresowy z opieki społecznej

Zasiłek okresowy z opieki społecznej

author
Halszka Gronek
16 lutego 2020

Potrzebujący obywatele mają prawo do skorzystania z wszelkich form pomocy, jakie obowiązują w Polsce w związku z prowadzoną polityką społeczną. Jednym z owych świadczeń jest właśnie zasiłek okresowy. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, kto może liczyć na jego przyznanie i gdzie się zgłosić w celu uzyskania pieniężnego wsparcia. 

Spis treści

1. Zasiłek okresowy – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Dla kogo zasiłek okresowy?
4. Wysokość zasiłku 2020.
5. Jak uzyskać zasiłek okresowy?
6. Pytania i odpowiedzi.
7. Podsumowanie.

 

Zasiłek okresowy – co to jest?

Zasiłek okresowy jest specjalną formą pomocy pieniężnej, jaką państwo polskie wypłaca potrzebującym obywatelom w ramach prowadzonej polityki społecznej. Owe świadczenie przyznawane jest przede wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Mowa między innymi o przewlekle chorych, niepełnosprawnych czy bezrobotnych obywatelach Rzeczypospolitej. 

Przy ustalaniu prawa do zasiłku okresowego urzędnicy biorą pod uwagę nie tylko trudną sytuację życiową podopiecznego, lecz także i jego zarobki. Oznacza to, że jednym z kryteriów wypłaty zasiłku jest kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnie gospodarującej brane pod uwagę będą jedynie jej własne zarobki, natomiast w przypadku podopiecznych żyjących w rodzinie – łączne dochody każdego z członków.

Wypłatą zasiłku okresowego zajmują się przede wszystkim lokalne ośrodki pomocy społecznej, czyli tak zwane MOPS-y i GOPS-y. Organem odpowiedzialnym za cały system wypłat tego typu świadczeń jest natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na czele tegoż resortu od listopada 2015 roku stoi ministra Elżbieta Rafalska, reprezentantka partii Prawo i Sprawiedliwość. 

 

Podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestie przyznawania i wypłacania zasiłku okresowego, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem maja 2004 roku. Jego ujednolicony tekst znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 64 na rok 2004, pod pozycją 593. 

Podstawowe warunki przyznania prawa do zasiłku okresowego zostały wskazane w sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 38. Zasiłek okresowy

1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Źródło: Dz.U.2019.0.1507 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Sposób ustalania wysokości przyznawanego zasiłku okresowego został natomiast opisany następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 38. Zasiłek okresowy

2. Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Źródło: Dz.U.2019.0.1507 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

Dla kogo zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy przyznawany jest przede wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Jako przykładowe przesłanki ustawodawca wskazał niepełnosprawność, bezrobotność czy fakt zmagania się z długotrwałą i ciężką w swych skutkach chorobą. Oczywiście pracownicy ośrodków pomocy społecznej każdy przypadek traktują indywidualnie. Sytuacja życiowa uprawniająca do otrzymania świadczenia jest oceniana osobno dla każdego wnioskodawcy. 

Mimo indywidualnej oceny sytuacji życiowej podopiecznego ośrodka, dla każdego wnioskodawcy zastosowanie mają te same kryteria oceny dochodu. Oznacza to, że każdy, kto stara się o uzyskania zasiłku okresowego, musi wykazać zarobki zgodne z maksymalnymi kryteriami dochodowymi.  Ich wysokości są następujące:

Warto w tym miejscu dodać także, iż w wyjątkowych przypadkach zasiłek okresowy może zostać przyznany mimo niespełnienia kryteriów dochodowych. Stanie się tak w sytuacji, gdy osoba pobierająca zasiłek okresowy i objęta kontraktem socjalnym podejmie zatrudnienie. Wówczas zasiłek okresowy wypłacany będzie nadal – do dnia wynikającego z decyzji o jego przyznaniu – lecz nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie częściej niż raz na dwa lata.

  

Wysokość zasiłku 2020

Wysokość zasiłku okresowego nie jest jednorodna – zależy ona bowiem od konkretnej sytuacji materialnej wnioskodawcy. Im bardziej potrzebujący jest wnioskodawca, tym na większą kwotę pieniężnego wsparcia będzie mógł liczyć. Sposób wyliczania wysokości zasiłku okresowego jest więc następujący:

Jak uzyskać zasiłek okresowy?

By uzyskać zasiłek okresowy, trzeba przede wszystkim spełnić nakreślone przez nas w poprzednich częściach artykułu wymogi. Najważniejszym z nich jest oczywiście kryterium dochodowe. A w celu ustalenia sytuacji materialnej wnioskodawcy konieczne jest współdziałanie z organem. Jak wynika z orzeczeń sądowych, brak chęci współdziałania z pracownikiem socjalnym stanowi przesłankę do odmowy przyznania zasiłku okresowego.

Jeśli zainteresowany obywatel spełnia warunki wypłaty zasiłku okresowego, powinien złożyć on wniosek o przyznanie świadczenia w najbliższej jednostce realizującej zadania pomocy społecznej i środowiskowej. Mowa przede wszystkim o lokalnych ośrodkach, zwanych powszechnie MOPS-ami i GOPS-ami. Godziny otwarcia i przyjmowania interesantów w tychże urzędach są różne – w zależności od konkretnej jednostki.

Wniosek o przyznanie zasiłku okresowego można złożyć zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Formularz otrzymamy bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej, choć wzory widnieją także w Internecie. Co istotne, należy pamiętać o załączeniu dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy. Dodatkowo złożyć można również dokumenty potwierdzające sytuację życiową strony wnioskującej – na przykład orzeczenie o niepełnosprawności.

Pytania i odpowiedzi

 

Na jak długo otrzymam zasiłek okresowy?

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Oznacza to, iż pracownik socjalny zajmujący się danym wnioskiem ma prawo samodzielnie ocenić, na jaki czas przyznać zasiłek podopiecznemu. Oczywiście nie obowiązuje w tej kwestii absolutna dowolność. 

Jak wynika z orzeczeń sądowych: „rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy”. Co więcej, „potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.” – na podstawie wyroku z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt I OSK 2906/1.


 

Co się stanie, jeśli otrzymam lepszą pracę, pobierając zasiłek okresowy?

Według podstawowych regulacji dotyczących zasiłku okresowego świadczenie to może zostać przyznane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych. Jeśli w trakcie pobierania zasiłku świadczeniobiorca zwiększy swój dochód (na przykład zmieniając pracę na lepiej płatną), istnieje szansa, iż straci on prawo do otrzymywania pieniężnego wsparcia z ośrodka pomocy społecznej. 

Warto jednak wspomnieć, iż wyjątkowych przypadkach zasiłek okresowy może zostać przyznany mimo niespełnienia kryteriów dochodowych. Mowa właśnie o tych sytuacjach, gdzie świadczeniobiorca podejmie zatrudnienie. Wówczas zasiłek okresowy wypłacany będzie nadal – do dnia wynikającego z decyzji o jego przyznaniu – lecz nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie częściej niż raz na dwa lata.


 

Czy mam obowiązek dostarczenia do ośrodka zaświadczenia o zarobkach?

Tak. W celu ustalenia sytuacji materialnej wnioskodawcy konieczne jest współdziałanie z organem. Bez dostarczenia odpowiednich zaświadczeń urzędnik nie będzie miał w końcu możliwości ustalenia naszego dochodu i prawidłowej oceny prawa do zasiłku. 

Warto w tym miejscu także wspomnieć, iż według dotychczasowych orzeczeń sądowych brak chęci współdziałania z pracownikiem socjalnym stanowi przesłankę do odmowy przyznania zasiłku okresowego. Dlatego jeśli zależy nam na przyznaniu zasiłku, powinniśmy dostarczyć wszystkie wymagane od nas zaświadczenia. 

 

Podsumowanie


Źródła:
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-okresowy
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasiłek_okresowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Nicki
Nicki
2022-03-10 19:38:45

Dlaczego zasilek jest minus 50%. Dlaczego O tym nie piszecie

Dariusz
Dariusz
2021-12-01 10:58:16

Dzień dobry 701 zł zasiłku mam 56 lat choruję od ponad 30 lat leki kosztują mnie miesiecznie 200 zł pozostałe opłaty ok 200 zł więc na życie zostaje mi śię 301 zł może ktoś mi odpowie co mam kupować do jedzenia bo chyba obierki z ziemniaków chodził bym po śmietnikach ale choroba mi nie pozwala.W tym stanie rzeczy powinna być legalna eutanazja bo tylko to mi zostaje brawo rządy PiSu brawo Panie kaczyński wasz sposób rządzenia prowadzi biednych ludzi na samo dno.

2021-05-18 18:13:02

To dzienna stawka??bo na tygodniową to chyba za mała... ;p

Barbara Traczyńska
Barbara Traczyńska
2021-04-16 10:35:07

Nie ma w Polsce opieki społecznej. Jeśli już, to pomoc społeczna. Wypadało by wiedzieć pani redaktor. Pomoc a opieka to znaczna różnica.

Podobne artykuły

Pożyczki bez BIK Konin
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 maja 2022

Pożyczki bez BIK Konin

Biuro paszportowe w Raciborzu
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
20 lipca 2022

Biuro paszportowe w Raciborzu

Szósty raport CSR od Santander Bank Polska
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
09 września 2019

Szósty raport CSR od Santander Bank Polska

Koronawirus. Listonosz nie zostawi awizo w skrzynce
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
24 kwietnia 2020

Koronawirus. Listonosz nie zostawi awizo w skrzynce

Polscy konsumenci nie znają swoich praw?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
14 marca 2020

Polscy konsumenci nie znają swoich praw?

Rabaty na nowy rok szkolny z Kartą Dużej Rodziny
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
22 sierpnia 2020

Rabaty na nowy rok szkolny z Kartą Dużej Rodziny

Porównaj