Zasiłek stały – najważniejsze informacje

Zasiłek stały – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
25 listopada 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Zasiłek stały – wsparcie z pomocy społecznej dla osób niezdolnych do wykonywania pracy zarobkowej. Komu przysługuje? Na jaką kwotę wsparcia mogą liczyć wnioskodawcy w 2023 roku? Jakie  wymogi formalne należy spełnić, by otrzymać świadczenie? Sprawdzamy.

Spis treści:

 1. Zasiłek stały - czym jest?
 2. Wysokość zasiłku stałego 2023
 3. Zasiłek stały - podstawa prawna
 4. Zasiłek stały - kto może otrzymać?
 5. Warunki przyznania zasiłku a gospodarstwo domowe
 6. Jak otrzymać zasiłek stały?
 7. Zasiłek stały - proces przyznawania
 8. Zasiłek stały - wymagane dokumenty
 9. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Zasiłek stały - czym jest?

Państwo polskie ma prawny obowiązek zapewniania pomocy społecznej osobom potrzebującym. Jedną z form pieniężnego wsparcia jest świadczenie powszechnie znane jako zasiłek stały. Warto w tym miejscu zaznaczyć jednak, iż lokalne ośrodki pomocy społecznej wypłacają zasiłek stały tylko określonej grupie potrzebujących obywateli – między innymi tym, którzy z racji wieku nie mogą pracować.

O przyznanie zasiłku stałego mogą wnioskować zarówno ci, którzy samotnie prowadzą gospodarstwo domowe, jak i ci, którzy pozostają w rodzinie. W obu przypadkach jednak obowiązywać będzie inne kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z zasiłku.

Dochód osiągany przez wnioskujących i ich współlokatorów jest bardzo istotny, bowiem na jego podstawie służba cywilna jest w stanie sprawdzić, czy osoba zainteresowana zasiłkiem rzeczywiście potrzebuje pomocy finansowej, a więc czy pieniądze odprowadzane przez podatników zostaną wykorzystane w sposób właściwy i zgodny z prawem. Sprawdź oferty pożyczek bez baz oraz pożyczek dla zadłużonych.

Wysokość zasiłku stałego 2023

Podobnie jak decyzja o zasiłku, tak i jego kwota zależą od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Prawo stanowi, iż wartość realizowanego świadczenia nie może być niższa niż 30 złotych, ani wyższa niż 719 złotych – konkretna stawka zależy jednak od ustaleń służby cywilnej. Zasiłek stały wypłacany jest z budżetu państwa, a obsługą świadczeniobiorców zajmują się poszczególne organy gminne, takie jak MOPS.

Zasiłek stały - podstawa prawna

Aktem prawny, jaki reguluje kwestię przyznawania i wypłacania zasiłku stałego, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dokument ten wszedł w życie wraz z dniem 1 maja 2004 roku, a jego ujednolicony tekst znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 64 na rok 2004, pod pozycją 593. Sprawdź oferty pożyczek na dowód oraz pożyczek bez BIK.

Kwestia przyznawania zasiłku stałego została uregulowana następująco:

Art. 37. Zasiłek stały

 1. Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Źródło: Dz.U.2019.0.1507 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Kwestia ustalania wysokości zasiłku stałego na rzecz uprawnionego wnioskodawcy została opisana w sposób następujący:

Art. 37. Zasiłek stały

 1. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby […];

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Źródło: Dz.U.2019.0.1507 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Sprawdź najlepsze pożyczki dla bezrobotnych: https://www.zadluzenia.com/artykul/kredyt-dla-bezrobotnych-ranking/

Zasiłek stały - kto może otrzymać?

Polskie przepisy prawne w sposób jasny i przejrzysty określają, kto może liczyć na przyznanie zasiłku stałego. Najważniejszym warunkiem wypłaty świadczenia jest spełnienie obu kryteriów – zarówno podmiotowego, jak i dochodowego.

Odrębne przepisy dotyczą osób samotnie gospodarujących, a jeszcze inne – wnioskodawców pozostających w rodzinie. Osoby z tej pierwszej grupy mogą liczyć na wypłacenie zasiłku, jeśli osiągną stan niezdolności do pracy z powodu swego wieku lub niepełnosprawności. Drugiej grupie, czyli osobom, które zamieszkują w gospodarstwie rodzinnym również przysługuje to świadczenie, w przypadku niezdolności do pracy, spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością. 

W sytuacji, gdy osoba, która ubiega się o zasiłek stały  pozostaje w gospodarstwie domowym brana pod uwagę jest  wysokość dochodu, przypadająca na jednego członka rodziny. Wpływa ona na wysokość przyznawanego świadczenia.

Za osobę niezdolną do pracy z racji wieku uznaje się między innymi mężczyzn powyżej 65 roku życia oraz kobiety powyżej 60 roku życia. Co istotne jednak, osoby te nie mogą pobierać emerytury ani renty. Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Warunki przyznania zasiłku a gospodarstwo domowe

Osoby samotnie gospodarujące

Osiągnięcie wieku emerytalnego przy jednoczesnym braku prawa do emerytury bądź renty nie jest jedyną sytuacją, w której samotnie samotnie gospodarujący wnioskodawca otrzymuje prawo do zasiłku stałego. Na wypłacenie świadczenia osoba taka liczyć także wtedy, gdy posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

W takim przypadku pod uwagę nie będzie brany wiek świadczeniobiorcy. Potrzebne będzie natomiast oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji lub inwalidztwie I/II stopnia.

Osoby prowadzące swe gospodarstwo domowe samotnie i spełniające wyżej wskazane kryteria podmiotowe, dodatkowo jeszcze muszą spełnić wymogi dochodowe. Osiągany przez nie dochód nie może być wyższy niż 776 zł miesięcznie.

Osoby pozostające w rodzinie

W przypadku osób pozostających w rodzinie kryteria podmiotowe są podobne. Wnioskodawca może liczyć na przyznanie zasiłku stałego przede wszystkim wtedy, gdy osiągnął stan niezdolności do pracy z powodu swego wieku. Progi wiekowe pozostają bez zmian: 65 lat w przypadku mężczyzn, 60 lat w przypadku kobiet.

Osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku także wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy. Nieistotne staje się wówczas to, ile ma lat, lecz to, czy posiada odpowiednie zaświadczenie od orzekającej komisji.

Próg dochodowy w przypadku osoby pozostającej w rodzinie wynosi 600 złotych, lecz co istotne – jest dwukrotnie sprawdzany. Po pierwsze – samodzielny dochód osoby nie może przekraczać owego progu. Po drugie – średni dochód wszystkich członków rodziny nie może wykraczać poza ową kwotę.

Jak otrzymać zasiłek stały?

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym, jakie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej – jedynie na wniosek osoby zainteresowanej. Zasiłek wypłacany jest przez odpowiedni organ pomocy społecznej z budżetu państwa. Świadczenie to przysługuje uprawnionemu wnioskodawcy za okres miesiąca kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznawane jest na niepełny miesiąc. Właściwą kwotę zasiłku wylicza się, dzieląc pełną sumę przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Jak otrzymać świadczenie?

Wniosek o zasiłek stały można złożyć na kilka sposobów, można:

 • wypełnić wniosek elektroniczny na stronie rządowej: empatia.mpips.gov.pl;
 • lub zgłosić się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem (telefonicznie; korespondencyjnie – poczta tradycyjna; osobiście).

Zasiłek stały - proces przyznawania

By otrzymać zasiłek stały, należy przede wszystkim złożyć w najbliższym ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie tegoż świadczenia. Do wniosku należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające nasz stan zdrowia i niezdolność do pracy.

W ramach weryfikacji wniosku ośrodek pomocy społecznej przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy. Całe postępowanie zostaje zawieszone do czasu dostarczenia do urzędu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zaświadczenie to należy złożyć w MOPS-ie w terminie do 60 dni od daty wystawienia pliku przez uprawnioną komisję orzekającą.

Po otrzymaniu przez pracownika socjalnego wszelkich niezbędnych dokumentów ośrodek przyzna zasiłek. Jednak stanie się tak tylko wtedy, gdy wnioskodawca spełniać będzie właściwe kryterium dochodowe. W innym przypadku – nawet mimo posiadania wszelkich zaświadczeń lekarskich – postawiona będzie decyzja odmowna. Sprawdź również ranking pożyczek z komornikiem.

Zasiłek stały - wymagane dokumenty

Do uzyskania zasiłku stałego konieczne jest dostarczenie do najbliższego ośrodka pomocy społecznej kilku niezbędnych dokumentów. Ich lista jest następująca:

 • wniosek o przyznanie zasiłku stałego (większość urzędów dysponuje właściwym formularzem);
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (jedynie do wglądu pracownika socjalnego);
 • kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I/II grupy inwalidów; w przypadku nieotrzymania decyzji orzekającej o niepełnosprawności, inwalidztwie lub niezdolności do pracy – potwierdzenie złożenia wniosku o takowe orzeczenie;
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy i jego rodziny (pracownik socjalny wskaże, jakie formularze i zaświadczenia będą potrzebne w danym przypadku);
 • w razie konieczności – inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową;
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w ramach standardowej procedury weryfikacyjnej.

Podsumowanie

Zasiłek stały | Najważniejsze informacje

 1. Zasiłek stały to specjalna forma pieniężnego świadczenia pomocy społecznej, jaką państwo polskie wypłaca określonej grupie potrzebujących obywateli.
 2. Świadczenie stałe przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej – jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.
 3. Aktem prawny, jaki reguluje kwestię przyznawania i wypłacania zasiłku stałego, jest Ustawa z dnia 12. marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 4. O przyznanie zasiłku stałego mogą wnioskować zarówno ci, którzy samotnie prowadzą gospodarstwo domowe, jak i ci, którzy pozostają w rodzinie. W obu przypadkach jednak obowiązywać będzie inne kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z zasiłku.
 5. By otrzymać zasiłek stały, należy przede wszystkim złożyć w najbliższym ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie tegoż świadczenia. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające nasz stan zdrowia i niezdolność do pracy.
 6. Zasiłek stały może być przyznany osobie samotnie gospodarującej, o ile osiągany przez nią dochód nie przekracza 776 złotych miesięcznie. Warunkiem do wypłacenia zasiłku jest niezdolność do pracy z powodu wieku lub całkowita niezdolność do pracy z powodu stanu zdrowia.
 7. Zasiłek może być wypłacony osobie pozostającej w rodzinie w przypadku podobnych schorzeń, co wspomniane w punkcie wyżej. Warunek jest jeden: osiągany przez wnioskodawcę dochód nie może przekraczać 600 złotych miesięcznie. Próg ten dotyczy także średniego dochodu w przeliczeniu na  członka rodziny wnioskodawcy.
 8. Możliwe jest podejmowanie zatrudnienia i jednoczesne pobieranie zasiłku stałego od państwa. Taka sytuacja jednak nie występuje w praktyce zbyt często, bowiem osoby pracujące zwykle wykazują większy dochód, niż przewidują kryteria pomocowe.
 9. Wartość wypłacanego zasiłku stałego to różnica między maksymalnym progiem dochodowym a rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy. Co istotne jednak, kwota realizowanego świadczenia nie może być niższa niż 30 złotych, ani wyższa niż 719 złotych.
 10. Zasiłku stałego nie można łączyć z takimi świadczeniami jak: renta socjalna; świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Źródła:

https://www.empatia.mpips.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-staly

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

2020-12-18 19:40:01

Otrzymuję asiek stay co 32-35 dni

Elżbieta Startek
Elżbieta Startek
2020-06-30 12:31:58

Jezeli wyjde za maz a mam zasilek staly to bede miala zabrany zasilek caly?

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Myślenicach

Santander Bank Polska jest drugim największym bankiem detalicznym w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Jeden z oddziałów bankowych mieści się w Myślenicach. Sprawdzamy godziny otwarcia, ofertę placówki oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
26 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Firmy mają problem ze znalezieniem pracowników

Z raportu „Niedobór talentów” przygotowanego przez ManpowerGroup wynika, że 51% polskich przedsiębiorstw dotyka problem niedoboru wyspecjalizowanych pracowników. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ jeszcze rok temu wskaźnik ten dotyczył 45% firm.

author
Patryk Byczek
05 lipca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim to polski bank z ponad 115 letnią tradycją. Bank zrzeszony jest w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
01 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

SKOK Chmielewskiego Biała Podlaska

Do jednych z największych SKOK-ów w Polsce zaliczamy Kasę Chmielewskiego. Instytucja posiada już ponad 200 000 członków w całym kraju. Sprawdź placówkę SKOK-u Chmielewskiego w Białej Podlaskiej – adres, numer telefonu, godziny otwarcia i mapę dojazdu.

author
Aleksandra Gościnna
24 kwietnia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Ile zarabia ratownik medyczny?

Ratownik medyczny może pracować w pogotowiu ratunkowym, prywatnych firmach medycznych oraz być członkiem służb ratunkowych różnych instytucji czy pracować w policji. Sprawdzamy, ile zarabiają ratownicy medyczni.

author
Sandra Tessmer
15 grudnia 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Lombardy w Chełmie

W Zamościu znajduje się obecnie kilka lombardów. Szczegółowe informacje na temat danych adresowych, kontaktowych oraz godzin otwarcia znajdziesz poniżej.

author
Patryk Byczek
03 stycznia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj