Jedną z form realizowania przez polski rząd polityki socjalnej jest wypłacanie zasiłku stałego. Sprawdziliśmy, kto może liczyć na przyznanie tego świadczenia i jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 05.01.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Zasiłek stały – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Kto może otrzymać zasiłek stały?
4. Jak otrzymać zasiłek stały?
5. Wymagane dokumenty.
6. Najczęstsze pytania.
7. Podsumowanie.

  

Zasiłek stały – co to jest?

Zasiłek stały jest specjalną formą pieniężnego świadczenia pomocy społecznej. Państwo polskie wypłaca zasiłek stały określonej grupie potrzebujących obywateli – między innymi tym, którzy z racji wieku nie mogą pracować.

O przyznanie zasiłku stałego mogą wnioskować zarówno ci, którzy samotnie prowadzą gospodarstwo domowe, jak i ci, którzy pozostają w rodzinie. W obu przypadkach jednak obowiązywać będzie inne kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z zasiłku.

Kwota zasiłku zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Wartość realizowanego świadczenia nie może być jednak niższa niż 30 złotych, ani wyższa niż 645 złotych. Zasiłek stały wypłacany jest z budżetu państwa, a obsługą świadczeniobiorców zajmują się poszczególne organy gminne, takie jak MOPS.

  

Podstawa prawna

Aktem prawny, jaki reguluje kwestię przyznawania i wypłacania zasiłku stałego, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dokument ten wszedł w życie wraz z dniem 1 maja 2004 roku, a jego ujednolicony tekst znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 64 na rok 2004, pod pozycją 593.

Kwestia przyznawania zasiłku stałego została uregulowana następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Art. 37., ust. 1. ustawy o pomocy społecznej

Kwestia ustalania wysokości zasiłku stałego na rzecz uprawnionego wnioskodawcy została opisana w sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby […];

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.


Art. 37., ust. 2-3.. ustawy o pomocy społecznej

  

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Polskie przepisy prawne w sposób jasny i przejrzysty określają, kto może liczyć na przyznanie zasiłku stałego. Najważniejszym warunkiem wypłaty świadczenia jest spełnienie obu kryteriów – zarówno podmiotowego, jak i dochodowego.

Odrębne przepisy dotyczą osób samotnie gospodarujących, a jeszcze inne – wnioskodawców pozostających w rodzinie. Osoby z tej pierwszej grupy mogą liczyć na wypłacenie zasiłku, jeśli osiągną stan niezdolności do pracy z powodu swego wieku.

Za osobę niezdolną do pracy z racji wieku uznaję się mężczyzn powyżej 65 roku życia oraz kobiety powyżej 60 roku życia. Co istotne jednak, osoby te nie mogą pobierać emerytury ani renty.

1) Osoby samotnie gospodarujące

Niezdolność z powodu wieku nie jest jedyną sytuacją, w której samotnie samotnie gospodarujący wnioskodawca otrzymuje prawo do zasiłku stałego. Na wypłacenie świadczenia osoba taka liczyć także wtedy, gdy posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

W takim przypadku pod uwagę nie będzie brany wiek świadczeniobiorcy. Potrzebne będzie natomiast oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji lub inwalidztwie I/II stopnia.

Osoby prowadzące swe gospodarstwo domowe samotnie i spełniające wyżej wskazane kryteria podmiotowe, dodatkowo jeszcze muszą spełnić wymogi dochodowe. Osiągany przez nie dochód nie może być wyższy niż 701 zł miesięcznie.

2) Osoby pozostające w rodzinie

W przypadku osób pozostających w rodzinie kryteria podmiotowe są podobne. Wnioskodawca może liczyć na przyznanie zasiłku stałego przede wszystkim wtedy, gdy osiągnął stan niezdolności do pracy z powodu swego wieku. Progi wiekowe pozostają bez zmian: 65 lat w przypadku mężczyzn, 60 lat w przypadku kobiet.

Osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku także wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy. Nieistotne staje się wówczas to, ile ma lat, lecz to, czy posiada odpowiednie zaświadczenie od orzekającej komisji.

Próg dochodowy w przypadku osoby pozostającej w rodzinie wynosi 528 złotych, lecz co istotne – jest dwukrotnie sprawdzany. Po pierwsze – samodzielny dochód osoby nie może przekraczać owego progu. Po drugie – średni dochód wszystkich członków rodziny nie może wykraczać poza ową kwotę.

Dla kogo zasiłek? – Podsumowanie

  

Jak otrzymać zasiłek stały?

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym, jakie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej – jedynie na wniosek osoby zainteresowanej. Zasiłek wypłacany jest przez odpowiedni organ pomocy społecznej z budżetu państwa.

Świadczenie to przysługuje uprawnionemu wnioskodawcy za okres miesiąca kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznawane jest na niepełny miesiąc. Właściwą kwotę zasiłku wylicza się, dzieląc pełną sumę przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Proces przyznawania zasiłku

By otrzymać zasiłek stały, należy przede wszystkim złożyć w najbliższym ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie tegoż świadczenia. Do wniosku należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające nasz stan zdrowia i niezdolność do pracy.

W ramach weryfikacji wniosku ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy. Całe postępowanie zostane zawieszone do czasu dostarczenia do urzędu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zaświadczenie to należy złożyć w MOPS-ie w terminie do 60 dni od daty wystawienia pliku przez uprawnioną komisję orzekającą.

Po otrzymaniu przez pracownika socjalnego wszelkich niezbędnych dokumentów ośrodek przyzna zasiłek. Jednak stanie się tak tylko wtedy, gdy wnioskodawca spełniać będzie właściwe kryterium dochodowe. W innym przypadku – nawet mimo posiadania wszelkich zaświadczeń lekarskich – postawiona będzie decyzja odmowna.

  

Wymagane dokumenty

Do uzyskania zasiłku stałego konieczne jest dostarczenie do najbliższego ośrodka pomocy społecznej kilku niezbędnych dokumentów. Ich lista jest następująca:

  • wniosek o przyznanie zasiłku stałego (większość urzędów dysponuje właściwym formularzem);
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (jedynie do wglądu pracownika socjalnego);
  • kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I/II grupy inwalidów; w przypadku nieotrzymania decyzji orzekającej o niepełnosprawności, inwalidztwie lub niezdolności do pracy – potwierdzenie złożenia wniosku o takowe orzeczenie;
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy i jego rodziny (pracownik socjalny wskaże, jakie formularze i zaświadczenia będą potrzebne w danym przypadku);
  • w razie konieczności – inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową;
  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w ramach standardowej procedury weryfikacyjnej.

  

Najczęstsze pytania

 

Czy w trakcie pobierania zasiłku stałego mogę pracować?

Możliwe jest podejmowanie zatrudnienia i jednoczesne pobieranie zasiłku stałego od państwa. Taka sytuacja jednak nie występuje w praktyce zbyt często, bowiem osoby pracujące zwykle wykazują większy dochód, niż przewidują kryteria pomocowe.

W przypadku osób samotnie gospodarujących miesięczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 701 złotych miesięcznie. W przypadku osób pozostających w rodzinie średni dochód każdego członka gospodarstwa, a przede wszystkim indywidualny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać progu 528 zł.


 

Na jaką kwotę zasiłku stałego mogę liczyć?

Kwota zasiłku zależna jest od dochodów wnioskodawcy – a także od tego, czy pozostaje on w rodzinie, czy prowadzi gospodarstwo samodzielnie.

Wartość wypłacanego zasiłku stałego to różnica między maksymalnym progiem dochodowym a rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy. Owe progi wynoszą odpowiednio: 701 złotych dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 złotych dla osoby pozostającej w rodzinie.

Co istotne jednak, wartość realizowanego świadczenia nie może być niższa niż 30 złotych, ani wyższa niż 645 złotych.


 

Pobieram rentę socjalną – czy mogę liczyć na przyznanie zasiłku stałego?

Niestety nie. Zasiłku stałego nie można łączyć z takimi świadczeniami jak: renta socjalna; świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.


 

Wciąż czekam na wydanie orzeczenia lekarskiego. Czy mogę liczyć na jakieś wsparcie?

Tak. W czasie oczekiwania na wydanie orzeczenia wszyscy wnioskodawcy mają możliwość pobierania zasiłku okresowego. Co równie istotne, nie ma konieczności ponownego składania wniosku o zasiłek stały. Świadczenie to zostanie wypłacone z urzędu zaraz po dostarczeniu do urzędu właściwego orzeczenia.

 

  

Podsumowanie

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 4.67 / 5, łącznie 3 ocen
Komentarze (4)
Lesław Klajn Czy od daty, 25 lipca 2019 o 12:03

Orzeczenie komisji o niepełnosprawności otrzymałem 02 lipca. Od kiedy mogę liczyć na wypłatę zasiłku? Czy od daty orzeczenia czy od daty złożenia dokumentów w MOPsie. Wszystkie dokumenty są w porządku.

Czy konieczny jest wywiad z moim ojcem chodzi o zasilek stały nie mieszkam z nim

Dzień dobry.
Mam pytanie
Mama ma rentę socjalną z ZUS jestem jej opiekunką i nie mogę z tego powodu pracować czy należy mi się świadczenie pielęgnacyjne?

bardzo duzo infomacji w jednym miejscu, to sie ceni!!!