Zasiłek stały – najważniejsze informacje

Zasiłek stały – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
17 lutego 2020

Jedną z form realizowania przez polski rząd polityki socjalnej jest wypłacanie zasiłku stałego. Sprawdziliśmy, kto może liczyć na przyznanie tego świadczenia i jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać w roku 2020. Zapraszamy do lektury! 

Spis treści

1. Zasiłek stały – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Kto może otrzymać zasiłek stały?
4. Jak otrzymać zasiłek stały?
5. Wymagane dokumenty.
6. Wysokość zasiłku 2020.
7. Najczęstsze pytania.
8. Podsumowanie.

  

Zasiłek stały – co to jest?

Państwo polskie ma prawny obowiązek zapewniania pomocy społecznej osobom potrzebującym. Jedną z form pieniężnego wsparcia jest świadczenie powszechnie znane jako zasiłek stały. Warto w tym miejscu zaznaczyć jednak, iż lokalne ośrodki pomocy społecznej wypłacają zasiłek stały tylko określonej grupie potrzebujących obywateli – między innymi tym, którzy z racji wieku nie mogą pracować.

O przyznanie zasiłku stałego mogą wnioskować zarówno ci, którzy samotnie prowadzą gospodarstwo domowe, jak i ci, którzy pozostają w rodzinie. W obu przypadkach jednak obowiązywać będzie inne kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z zasiłku.

Dochód osiągany przez wnioskujących i ich współlokatorów jest bardzo istotny, bowiem na jego podstawie służba cywilna jest w stanie sprawdzić, czy osoba zainteresowana zasiłkiem rzeczywiście potrzebuje pomocy finansowej, a więc czy pieniądze odprowadzane przez podatników zostaną wykorzystane w sposób właściwy i zgodny z prawem.

Podobnie jak decyzja o zasiłku, tak i jego kwota zależą od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Prawo stanowi, iż wartość realizowanego świadczenia nie może być niższa niż 30 złotych, ani wyższa niż 645 złotych – konkretna stawka zależy jednak od ustaleń służby cywilnej. Zasiłek stały wypłacany jest z budżetu państwa, a obsługą świadczeniobiorców zajmują się poszczególne organy gminne, takie jak MOPS.

  

Podstawa prawna

Aktem prawny, jaki reguluje kwestię przyznawania i wypłacania zasiłku stałego, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dokument ten wszedł w życie wraz z dniem 1 maja 2004 roku, a jego ujednolicony tekst znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 64 na rok 2004, pod pozycją 593.

Kwestia przyznawania zasiłku stałego została uregulowana następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 37. Zasiłek stały

1. Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Źródło: Dz.U.2019.0.1507 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Kwestia ustalania wysokości zasiłku stałego na rzecz uprawnionego wnioskodawcy została opisana w sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 37. Zasiłek stały

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby […];

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.


Źródło: Dz.U.2019.0.1507 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Sprawdź najlepsze pożyczki dla bezrobotnych: https://www.zadluzenia.com/artykul/kredyt-dla-bezrobotnych-ranking/

  

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Polskie przepisy prawne w sposób jasny i przejrzysty określają, kto może liczyć na przyznanie zasiłku stałego. Najważniejszym warunkiem wypłaty świadczenia jest spełnienie obu kryteriów – zarówno podmiotowego, jak i dochodowego.

Odrębne przepisy dotyczą osób samotnie gospodarujących, a jeszcze inne – wnioskodawców pozostających w rodzinie. Osoby z tej pierwszej grupy mogą liczyć na wypłacenie zasiłku, jeśli osiągną stan niezdolności do pracy z powodu swego wieku.

Za osobę niezdolną do pracy z racji wieku uznaję się między innymi mężczyzn powyżej 65 roku życia oraz kobiety powyżej 60 roku życia. Co istotne jednak, osoby te nie mogą pobierać emerytury ani renty.

Dla kogo zasiłek? – Podsumowanie

  

Jak otrzymać zasiłek stały?

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym, jakie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej – jedynie na wniosek osoby zainteresowanej. Zasiłek wypłacany jest przez odpowiedni organ pomocy społecznej z budżetu państwa. Świadczenie to przysługuje uprawnionemu wnioskodawcy za okres miesiąca kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznawane jest na niepełny miesiąc. Właściwą kwotę zasiłku wylicza się, dzieląc pełną sumę przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

 

Proces przyznawania zasiłku

By otrzymać zasiłek stały, należy przede wszystkim złożyć w najbliższym ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie tegoż świadczenia. Do wniosku należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające nasz stan zdrowia i niezdolność do pracy.

W ramach weryfikacji wniosku ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy. Całe postępowanie zostane zawieszone do czasu dostarczenia do urzędu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zaświadczenie to należy złożyć w MOPS-ie w terminie do 60 dni od daty wystawienia pliku przez uprawnioną komisję orzekającą.

Po otrzymaniu przez pracownika socjalnego wszelkich niezbędnych dokumentów ośrodek przyzna zasiłek. Jednak stanie się tak tylko wtedy, gdy wnioskodawca spełniać będzie właściwe kryterium dochodowe. W innym przypadku – nawet mimo posiadania wszelkich zaświadczeń lekarskich – postawiona będzie decyzja odmowna.

  

Wymagane dokumenty

Do uzyskania zasiłku stałego konieczne jest dostarczenie do najbliższego ośrodka pomocy społecznej kilku niezbędnych dokumentów. Ich lista jest następująca:

  • wniosek o przyznanie zasiłku stałego (większość urzędów dysponuje właściwym formularzem);
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (jedynie do wglądu pracownika socjalnego);
  • kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I/II grupy inwalidów; w przypadku nieotrzymania decyzji orzekającej o niepełnosprawności, inwalidztwie lub niezdolności do pracy – potwierdzenie złożenia wniosku o takowe orzeczenie;
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy i jego rodziny (pracownik socjalny wskaże, jakie formularze i zaświadczenia będą potrzebne w danym przypadku);
  • w razie konieczności – inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową;
  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w ramach standardowej procedury weryfikacyjnej.

 

Wysokość zasiłku 2020

Jak zaznaczyliśmy na wstępie niniejszego artykułu, dokładna kwota zasiłku stałego przyznanego przez MOPS danemu wnioskodawcy zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. Warto jednak doprecyzować, iż polskie prawo wyraźnie stanowi, iż wartość realizowanego świadczenia nie może być niższa niż 30 złotych, ani wyższa niż 645 złotych – konkretna stawka zależy jednak od ustaleń służby cywilnej.

  

Najczęstsze pytania

 

Czy w trakcie pobierania zasiłku stałego mogę pracować?

Możliwe jest podejmowanie zatrudnienia i jednoczesne pobieranie zasiłku stałego od państwa. Taka sytuacja jednak nie występuje w praktyce zbyt często, bowiem osoby pracujące zwykle wykazują większy dochód, niż przewidują kryteria pomocowe.

W przypadku osób samotnie gospodarujących miesięczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 701 złotych miesięcznie. W przypadku osób pozostających w rodzinie średni dochód każdego członka gospodarstwa, a przede wszystkim indywidualny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać progu 528 zł.


 

Na jaką kwotę zasiłku stałego mogę liczyć?

Kwota zasiłku zależna jest od dochodów wnioskodawcy – a także od tego, czy pozostaje on w rodzinie, czy prowadzi gospodarstwo samodzielnie.

Wartość wypłacanego zasiłku stałego to różnica między maksymalnym progiem dochodowym a rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy. Owe progi wynoszą odpowiednio: 701 złotych dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 złotych dla osoby pozostającej w rodzinie.

Co istotne jednak, wartość realizowanego świadczenia nie może być niższa niż 30 złotych, ani wyższa niż 645 złotych.


 

Pobieram rentę socjalną – czy mogę liczyć na przyznanie zasiłku stałego?

Niestety nie. Zasiłku stałego nie można łączyć z takimi świadczeniami jak: renta socjalna; świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.


 

Wciąż czekam na wydanie orzeczenia lekarskiego. Czy mogę liczyć na jakieś wsparcie?

Tak. W czasie oczekiwania na wydanie orzeczenia wszyscy wnioskodawcy mają możliwość pobierania zasiłku okresowego. Co równie istotne, nie ma konieczności ponownego składania wniosku o zasiłek stały. Świadczenie to zostanie wypłacone z urzędu zaraz po dostarczeniu do urzędu właściwego orzeczenia.

 

  

Podsumowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

2020-12-18 19:40:01

Otrzymuję asiek stay co 32-35 dni

Elżbieta Startek
Elżbieta Startek
2020-06-30 12:31:58

Jezeli wyjde za maz a mam zasilek staly to bede miala zabrany zasilek caly?

Podobne artykuły

Ceny żywności – raport BNP Paribas
Blog
author
Alicja Uzarowicz
11 kwietnia 2019

Ceny żywności – raport BNP Paribas

Alior Bank w Wałczu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
13 czerwca 2019

Alior Bank w Wałczu

Aktywność firm pożyczkowych w Internecie
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
29 stycznia 2014

Aktywność firm pożyczkowych w Internecie

Inspektorat ZUS w Łowiczu
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Łowiczu

Porównaj