Dzięki pomocy programu Rodzina 500 Plus u dziesiątek tysięcy polskich rodzin polepszył się standard życia. Sprawdziliśmy, jak otrzymać rządowe wsparcie 500+ na pierwsze dziecko i jak obliczyć osiągany dochód.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 04.11.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Komu przysługuje 500+ na pierwsze dziecko?
2. Warunki – kryteria dochodowe.
3. Jak otrzymać 500+ na pierwsze dziecko?
4. Jak obliczyć dochód?
5. Wymagane dokumenty.
6. 500+ na pierwsze dziecko – zasady 2019.
7. Podsumowanie.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE 500+ NA PIERWSZE DZIECKO?

Rządowa pomoc pieniężna z programu Rodzina 500 Plus przyznawana jest według zasady na drugie i każde kolejne dziecko danej pary. W określonych przypadkach jednak na otrzymanie comiesięcznego świadczenia w wysokości 500 złotych mogą liczyć także rodzice jedynaka lub jedynaczki.
 

W przeciwieństwie do takich form prorodzinnego wsparcia, jak kosiniakowe czy zasiłek macierzyński, 500+ wypłacane jest swym beneficjentom bez wąskiego ograniczenia czasowego (np. do roku). Przyznana pomoc trafia na konto rodziny aż do chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
 

By móc wnioskować o przyznanie 500+ na pierwsze dziecko, należy spełnić jeden z poniższych warunków:
 

 • wykazać dochód nieprzekraczający 800 złotych miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny;

 • wykazać dochód nieprzekraczający 1200 złotych miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny, w przypadku gdy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność.

Co równie istotne, na otrzymanie wsparcia w przypadku wychowywania jednego dziecka liczyć mogą także osoby samotnie wychowujące dziecko. Za osobę taką uważa się pannę lub kawalera, wdowę lub wdowca, osobę w separacji orzeczonej prawomocny wyrokiem sądu, a także osobę rozwiedzioną. 
 

Warunkiem do wypłacenia świadczenia 500+ w takim przypadku jest oczywiście spełnienie kryteriów dochodowych przez rodzica (odpowiednio 800 zł lub 1200 zł na jednego członka rodziny), lecz co równie ważne – otrzymywanie przez niego alimentów od drugiego rodzica. 
 

Warunek ten nie będzie obowiązywał w przypadku, gdy drugi rodzic dziecka nie żyje, jest nieznany, sprawuje opiekę naprzemienną z pierwszym rodzicem, a także wtedy, gdy na mocy wyroku sądu nie przyznane zostały od niego alimenty. 
 

Jeśli rodzice dziecka są rozwiedzeni lub pozostają w sądowo orzeczonej separacji, wsparcie 500+ wypłacone zostanie tylko temu rodzicowi, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli natomiast rodzice ci sprawują opiekę naprzemienną, oboje mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia i wypłacone zostanie im po 50% podstawy wsparcia. 
 

 

WARUNKI – KRYTERIA DOCHODOWE

By móc wnioskować o przyznanie wsparcia a pierwsze dziecko z rządowego programu Rodzina 500 Plus, należy spełnić jeden z poniższych warunków:

 • wykazać dochód nieprzekraczający 800 złotych miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny;

 • wykazać dochód nieprzekraczający 1200 złotych miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny, w przypadku gdy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność.

Kryteria te są niezmienne w przypadku każdego pierwszego dziecko – niezależnie od tego, czy jest ono wychowywane przez obojga rodziców, czy przez samotnie wychowującą matkę lub ojca. 
 

Konieczne jest także odpowiednie udokumentowanie osiąganego dochodu. W przeciwnym razie niestety pomoc z programu Rodzina 500 Plus nie będzie mogła zostać przyznana. 

 

JAK OTRZYMAĆ 500+ NA PIERWSZE DZIECKO?

Aby otrzymać świadczenie 500+, koniecznym jest złożenie odpowiedniego wniosku o przyznanie rządowego wsparcia. Zainteresowany ma kilka możliwych kanałów wnioskowania:
 

1) Stacjonarnie – w urzędzie, wybranej instytucji lub na poczcie.
Wniosek o przyznanie świadczenia 500+ możesz złożyć w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, w lokalnym ośrodku pomocy społecznej, a także każdym innym dodatkowym miejscu, jakie zostało wyznaczone w tym celu w Twojej gminie.
 

 

2) Elektronicznie – przez rządowy portal obywatel.gov.pl.
Wniosek o przyznanie świadczenia 500+ możesz złożyć przez portal obywatel.gov.pl, w zakładce Informacje i Usługi Przyjazne Obywatelom.
 

 

3) Elektronicznie – przez rządowy portal empatia.mpips.gov.pl.
Wniosek o przyznanie świadczenia 500+ możesz złożyć przez portal informacyjno-usługowy [email protected]
 

 

4) Elektronicznie – przez ogólnopolską stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o przyznanie świadczenia 500+ możesz złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).
 

 

5) Elektronicznie – przez serwis transakcyjny Twojego banku.
Wniosek o przyznanie świadczenia 500+ możesz złożyć także za pośrednictwem bankowości internetowej. Na obecną chwilę w programie Rodzina 500 Plus uczestniczy 25 polskich banków komercyjnych, a wkrótce dołączy do nich także kolejny – Deutsche Bank Polska S.A.
 

 

 

JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

Każdy zainteresowany uzyskaniem wsparcia z programu Rodzina 500 Plus rodzic powinien wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo obliczyć osiągany w rodzinie dochód. 
 

Jeśli jesteś rodzicem albo opiekunem faktycznym dziecka, uwzględnij dochód:
 

 • tylko swój— jeśli samotnie wychowujesz dziecko i z tego tytuły otrzymujesz alimenty;

 • swój i swojego małżonka — jeśli jesteś w związku małżeńskim;

 • swój i drugiego rodzica, z którym wychowujesz co najmniej jedno wspólne dziecko— jeśli jesteś w związku nieformalnym;

 • dzieci swoich, swego małżonka lub drugiego rodzica – do 25 roku życia (lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci niepełnosprawnych), o ile są utrzymaniu Ciebie, Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, i o ile mieszkają z którymś z Was.

   

W trakcie wyliczania dochodu nie uwzględniaj dochodów:
 

 • swego dziecka, którym opiekuje się inny opiekun prawny;

 • swego dziecka, które wzięło ślub;

 • swego dziecka, które ukończyło 18 r.ż. i ma własne dziecko;

 • dziecka małżonka lub dziecka drugiego rodzica – o ile nie pozostaje ono pod bezpośrednią opieką tegoż rodzica (czyli wtedy, gdy przebywa np. w rodzinie zastępczej, w zakładzie poprawczym, w placówce opiekuńczo-terapeutycznej czy w szkole wojskowej). 

 

Obliczając dochód należy uwzględnić następujące wpływy:
 

 • przychód wykazany w zeznaniu podatkowym PIT  (na przykład przychód z pracy zarobkowej, emerytury albo renty), po odjęciu od niego kosztów uzyskania przychodu, podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • dochód z działalności, która podlega przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym;

 • inne dochody, które są zwolnione z podatku.

Do innych dochodów zwolnionych z podatków zalicza się:
 

 • alimenty na dzieci;

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

 • stypendia doktoranckie i habilitacyjne;

 • stypendia sportowe i socjalne dla uczniów i studentów;

 • dochody z gospodarstwa rolnego;

 • świadczenie rodzicielskie;

 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Jeśli będziesz mieć wątpliwości, czy powinieneś/powinnaś uwzględnić któryś z dochodów swojej rodziny we wniosku o świadczenie 500+ — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo z ośrodkiem pomocy społecznej i poproś o stosowną pomoc.

 

WYMAGANE DOKUMNETY

Podczas składania wniosku o przyznanie rządowego wsparcia na wychowanie dzieci należy pamiętać o takich dokumentach, jak:
 

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z programu Rodzina 500 Plus;

 • kartę pobytu – jeśli jesteś cudzoziemcem;

 • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji – jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii;

 • wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów – jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, a z tego tytułu zostały przyznane alimenty na Twoje dziecko;

 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie albo separacji – jeśli jesteś po rozwodzie albo w trakcie separacji;

 • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica – jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, a sąd nie przyznał Ci prawa do alimentów.

 • odpowiedni akt stanu cywilnego – jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, a drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany.

 • odpowiednie orzeczenie sądu w sprawie przyznania naprzemiennej opieki nad dzieckiem – jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, a sąd orzekł o naprzemiennym systemie opieki nad potomkiem; 

 • dokumenty dotyczące adopcji dziecka – jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka;

 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka. 

 

500+ NA PIERWSZE DZIECKO – ZASADY 2019

Mimo wielu nieoficjalnych zapowiedzi i obietnic polityków, program Rodzina 500 Plus nie zacznie obowiązywać w przypadku wszystkich dzieci – nie tylko tych drugich i kolejnych. Choć o takie rozwiązanie apelowało wielu pokrzywdzonych rodziców, sprawa została postawiona jasno – nie ma pieniędzy na poszerzenie grona odbiorców programu. 
 

Co jednak istotne, rząd polski wprowadził kilka zmian do Programu, dzięki którym zmniejszyć ma się procent wyłudzeń świadczenia 500+. Chodzi tu głównie o osoby podające się za samotnie wychowujące swe dziecko.

W zeszłym roku kalendarzowym polscy urzędnicy zaobserwowali wiele takich w przypadków, w których niesformalizowane pary wychowujące wspólnie dziecko pobierały świadczenie z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Do czasu wprowadzenia w życie zmian, urzędnicy byli bezradni. Po uszczelnieniu przepisów beneficjenci Programu będą musieli udokumentować i udowodnić swoje samotne rodzicielstwo.

 

PODSUMOWANIE

1) Rządowa pomoc pieniężna z programu Rodzina 500 Plus przyznawana jest według zasady na drugie i każde kolejne dziecko danej pary.
 

2) W określonych przypadkach na otrzymanie comiesięcznego świadczenia 500+ mogą liczyć także rodzice jedynaka lub jedynaczki.
 

3) By móc wnioskować o przyznanie 500+ na pierwsze dziecko, należy wykazać dochód nieprzekraczający 800 złotych miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny.
 

4) W przypadku dziecka niepełnosprawnego dochód konieczny do wykazania nie może przekraczać 1200 złotych na osobę. 
 

5) Takie same progi dochodowe (odpowiedni 800 i 1200 złotych) obowiązują w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
 

6) W przypadku wyliczania dochodu rodziny bierze się pod uwagę nie tylko swój dochód, lecz także dochód męża lub drugiego rodzica dziecka, a także swoich dzieci lub dzieci męża/drugiego rodzica – do skończenia przez owe dziecko 25 roku życia. 
 

7) Do dochodu wlicza się nie tylko odpowiednie sumy wykazane na zeznaniu podatkowym PIT, lecz także inne niepodlegające opodatkowaniu wpływy. 
 

8) Do innych dochodów zwolnionych z podatków zalicza się m.in. alimenty na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia doktoranckie i habilitacyjne czy stypendia sportowe i socjalne dla uczniów oraz studentów. 
 

9) Wniosek o przyznanie świadczenia 500+ można złożyć stacjonarnie ( w odpowiednim urzędzie) lub elektronicznie (poprzez serwis obywatel.gov.pl, portal empatia.mpips.gov.pl, stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz bankowość internetową swojego banku). 
 

10) Wsparcie z programu Rodzina 500 PLus wypłacane jest swym beneficjentom bez wąskiego ograniczenia czasowego. Przyznana pomoc w wysokości 500 zł na każde uprawione dziecko trafia na konto rodziny aż do chwili osiągnięcia przez owe dziecko pełnoletności.

Źródła:
https://rodzina500plus.gov.pl
https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500

Komentarze