zadluzenia.com
zamknij

Instytucje udzielające kredytów i pożyczek - SKOKi

Podstawa prawna funkcjonowania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, czyli popularnych SKOKów, to Ustawa o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, ustawa Prawo Spółdzielcze oraz ustawa Prawo Bankowe.


W zakresie poszczególnych Kas podstawą funkcjonowania Kasy jest jej statut, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nadzór nad działalnością SKOKów sprawuje KNF. Kontrolę nad działalnością SKOKów sprawuje Kasa Krajowa (KSKOK), zrzeszająca wszystkie SKOKi. Do niedawna Kasa Krajowa była jedynym organem nadzorczym SKOKów. W każdej kasie działa komisja kredytowa, będąca organem o charakterze opiniodawczym.

 

Członkostwo w Kasie

 

Kasa jest organizacją o charakterze zamkniętym. Członkiem Kasy może zostać każda osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa połączona z Kasą specjalną więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym. Taką więzią może być zatrudnienie u tego samego pracodawcy, przynależność do stowarzyszenia lub wykonywanie tego samego zawodu. Kiedy więź ustaje, członkostwo wygasa. Członek Kasy musi wnieść wkład członkowski, opłacić wpisowe oraz wykupić udział. W przypadku ustania członkostwa wkład i udziały są zwracane. Aktualnie koszty z tym związane mieszczą się w kwocie kilkudziesięciu złotych, a w niektórych kasach wysokość kosztów jest symboliczna.

 

Działalnośc Kas

 

Podstawowe cele Kas to:
 

- Gromadzenie środków pieniężnych swoich członków
 

- Udzielanie Kredytów członkom Kasy
 

- Udzielanie pożyczek członkom Kasy
 

- Przeprowadzanie rozliczeń finansowych
 

- Pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia


Oferta Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jest zbliżona do oferty banków. SKOKi oferują lub pośredniczą w nabywaniu produktów takich jak lokaty terminowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR), karty płatnicze do rachunków, karty kredytowe, jednostki funduszy inwestycyjnych, indywidualne konta emerytalne (IKE).

 

Podobieństwa między bankami a SKOKami mogą powodować nieporozumienia. W artykułach dostępnych na portalu Zadluzenia.com staramy się zwracać uwagę na powyższą kwestię, dlatego tak często używamy zwrotu „bank/SKOK”, tam gdzie zagadnienie dotyczy obydwu instytucji.

 

Ile jest SKOKów?

 

Obecnie funkcjonuje ponad 50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Kasy zrzeszają ponad 2,5 miliona członków i oferują swoje produkty w ponad 2 tysiącach oddziałów. W większości statutów poszczególne kasy zastrzegają możliwość naprzemiennego używania nazw „KASA” lub „SKOK”, dlatego reklamowany przez Artura Żmijewskiego podmiot to Kasa Stefczyka lub SKOK Stefczyka. Przykładowe nazwy SKOKów: SKOK „Piast”, Bieszczadzka SKOK, Kasa Wybrzeże, SKOK Boże Dary, SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego, Twoja SKOK.

 

Wyszukiwarka SKOKów jest dostępna pod adresem http://www.skok.pl/kontakt/placowki-i-bankomaty.

 

Ocena zdolności kredytowej

 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe weryfikują zdolność kredytową klienta. W przeciwieństwie do banków, nie muszą stosować się do postanowień rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Między innymi dlatego Kasy mogą udzielić kredytu klientowi, który otrzymał negatywną decyzję kredytową w banku. Jedną z podstawowych charakterystyk spółdzielni finansowych jest dostęp do produktów finansowych dla osób o niższych dochodach, dlatego powyższa sytuacja nie powinna dziwić.

 

Kasy korzystają z narzędzi udostępnionych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), mogą również korzystać z usług Biur Informacji Gospodarczej. Dodatkowo SKOKi korzystają z własnych baz danych. Kasy nie korzystają z systemu Bankowy Rejestr.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY