EPU po zmianach

EPU po zmianach

autor wpisu
Maciej_Stanko
07 grudnia 2013

Elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej EPU) wprowadzono z całą pewnością w szczytnym celu, jednakże instytucja ta bardzo szybko stała się narzędziem służącym do kierowania spraw przedawnionych czy też dość wątpliwych.

Oczywiście dług przedawniony nadal pozostaje długiem i wierzyciel ma prawo dochodzić jego zapłaty na drodze sądowej. EPU stało się jednak pożywką dla wszelkiej maści firm windykacyjnych lub faktoringowych kupujących pakietowo należności po terminie ich przedawnienia.

Wnoszona była rzesza spraw, w których przedawnienie roszczenia nastąpiło wiele lat temu, zaś dłużnik kilka razy zmienił adres zamieszkania. Nakazy doręczano przez awizo, zaś dłużnik najczęściej dowiadywał się o wydaniu tytułu wykonawczego po otrzymaniu wezwania od komornika.

Niższa opłata oraz brak konieczności dołączania dokumentów do pozwu – te cechy EPU były z pewnością nadużywane. Stąd zmiany – na pewno konieczne.

Ustawa zmieniająca EPU datowana jest na 10 maja 2013 roku, zaś weszła w życie w dniu 7 lipca 2013 roku. Wprowadzono ją przy okazji nowelizowania szeregu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

W pierwszym rzędzie należy wskazać, iż ustawodawca zauważył problem kierowania roszczeń przedawnionych do EPU. Stąd dodano art. 505 z indeksem 29a k.p.c. stanowiący, iż w EPU można dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Skąd ów termin, skoro część roszczeń przedawnia się w dłuższych terminach (np. lat dziesięć) ? Otóż zapewne zauważono, że problemem EPU jest dochodzenie roszczeń wynikających z prowadzonej przez powoda (lub częściej cedenta, czyli zbywcę długu na rzecz firmy windykacyjnej) działalności gospodarczej.

Warto jednak zauważyć, iż wspomniana zmiana ogranicza prawa wierzycieli, których roszczenia przedawniają się z upływem dziesięcioletniego terminu.

Ponadto rozszerzono obowiązki informacyjne powoda już na etapie wniesienia pozwu. Wnosząc pozew w innym trybie niż EPU, należy podać nr PESEL wyłącznie powoda. Jeżeli chodzi o EPU, to istnieje obowiązek wskazania również nr PESEL lub NIP (ewentualnie KRS) strony pozwanej.

Konieczne jest także wskazanie daty wymagalności roszczenia. Dodatkowo zapisano w ustawie, iż sąd może nałożyć na powoda (lub jego pełnomocnika czy też przedstawiciela) grzywnę, jeżeliw złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności w pozwie wskazany zostanie błędny PESEL, NIP lub inny dopuszczalny identyfikator.

Powyższe stanowią główne zmiany, jakie dokonały się lipcu w odniesieniu do EPC. Zmian chroniących dłużników wprowadzono więcej. Nowelizacja postępowania egzekucyjnego związana przede wszystkim z doręczaniem nakazów zapłaty na błędny adres dłużnika przedstawiona zostanie w kolejnej publikacji.

Marek Miecznikowski, Radca Prawny – Kancelaria Radcy Prawnego w Gdyni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Wspólny znaczek Poczty Polskiej i Watykańskiej
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
30 marca 2019

Wspólny znaczek Poczty Polskiej i Watykańskiej

Chwilówki Wieliczka
Chwilówki miasta
author
Patryk Byczek
28 marca 2022

Chwilówki Wieliczka

Coraz więcej osób korzysta z Internetu
Blog
autor wpisu
Natalia Narloch
23 października 2018

Coraz więcej osób korzysta z Internetu

Karencja w spłacie kredytu
Ekonomia
author
Aneta Jankowska
20 sierpnia 2018

Karencja w spłacie kredytu

Ant Financial
Ekonomia
author
Halszka Gronek
23 czerwca 2018

Ant Financial

SKOK Chmielewskiego Biała Podlaska
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
24 kwietnia 2021

SKOK Chmielewskiego Biała Podlaska

Porównaj