Licytacja komornicza to potoczna nazwa licytacji ruchomości bądź nieruchomości. Przeprowadza ją komornik sądowy w czasie postępowania egzekucyjnego. Sprawdź, kto może wziąć udział i jak przebiega proces licytacji.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 05.09.2018
Udostępnij:

 
Spis treści:
1. Co to jest licytacja komornicza?
2. Podstawa prawna.
3. Kto może wziąć udział w licytacji?
4. Kto jest wyłączony z licytacji?
5. Licytacja komornicza ruchomości.
6. Licytacja komornicza nieruchomości. 

CO TO JEST LICYTACJA KOMORNICZA?

Licytacja komornicza to licytacja prowadzona przez komornika podczas egzekucji z majątku dłużnika. Sprzedaż majątku w drodze licytacji jest opcją ostateczną. Wykorzystuje się ją dopiero wtedy, gdy zostały wykorzystane już inne opcje sprzedaży, np.: sprzedaż z wolnej ręki lub sprzedaż komisowa.

Zasady licytacji komorniczej są proste – wygrywa ten, kto da najwięcej. Cena wyjściowa licytacji jest zawsze niższa niż rynkowa wartość sprzedawanej ruchomości bądź nieruchomości. 

Licytacje mają charakter publiczny, co oznacza, że udział w nich może wziąć tak naprawdę każdy. Samo ogłoszenie o licytacji musi przybrać taką formę, by mogło trafić do każdego. Informacje o bieżących licytacjach można znaleźć:
– na stronie Krajowej Rady Komorniczej,
– na stronach internetowych konkretnych komorników prowadzących licytację,
– w siedzibie sądu prowadzącego licytację,
– w lokalnych mediach (gazetach, telewizji).  

PODSTAWA PRAWNA

Licytacje są regulowane przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Prawa ogólne dotyczące licytacji znajdziemy w artykułach od 844 do 1040. Przepisy dotyczące bezpośrednio licytacji nieruchomości znajdują się pomiędzy 972 a 986 artykułem. 

Art. 845. Zajęcie ruchomości
§ 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.
§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.
§ 2a. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.
§ 3. Nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 978. Przebieg przetargu na nieruchomość
§ 1. Przetarg odbywa się ustnie.
§ 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
§ 3. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W LICYTACJI?

W czynnościach licytacyjnych może wziąć udział każda pełnoletnia osoba poza tymi, które są według prawa wyłączone z licytacji (patrz punkt niżej). Obserwować proces licytacji może właściwie każdy, kto pojawi się na sali sądowej. 

Licytant nie musi stawić się w sądzie osobiście, ponieważ sąd ma wzgląd na to, że termin i miejsce licytacji są nienegocjowalne, a rozprawa zazwyczaj odbywa się w dni robocze w godzinach przedpołudniowych. Nakaz osobistego przyjścia na salę w większości przypadków skutkowałby zapewne nieskuteczną sprzedażą. 

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest jednak rękojmia – należy wpłacić 10% szacowanej wartości ruchomości lub nieruchomości. Wniesienie musi nastąpić przed ostateczną licytacją. Ostatnim momentem na zapłatę jest chwila składania pierwszej oferty. 

1/10 sumy oszacowania nie przepadnie – jeżeli wygramy licytację to wpłacona kwota zostanie wliczona na poczet zapłaty, a jeżeli przegramy to zostanie nam w pełni zwrócona. 

KTO JEST WYŁĄCZONY Z LICYTACJI?

Nie może licytować:
– komornik
– dłużnik
– małżonkowie komornika/dłużnika
– rodzice komornika/dłużnika
– dzieci komornika/dłużnika
– rodzeństwo komornika/dłużnika
– osoby obecne na licytacji z racji urzędu
– tzw. opieszały nabywca, czyli próbujący ponownie wziąć licytacji, mimo iż wcześniej po wygranej nie zapłacił całości kwoty. 

Pojęcie opieszałego nabywcy również jest regulowane przez przepisy prawne: 
 

Art. 872. Skutki nieuiszczenia w terminie ceny nabycia ruchomości na licytacji komorniczej
§ 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.
§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

LICYTACJA KOMORNICZA RUCHOMOŚCI

Do ruchomości zaliczamy cały majątek, którego nie można określić nieruchomością, czyli np.: samochód, komputer, telefon, a także przedmioty znacznie mniejsze i o niższej wartości, takie jak garnki, mikser, czy odkurzacz. Listę wszystkich przedmiotów, które może zająć komornik, wskazujemy tutaj. 

Cena wywoławcza przy pierwszej licytacji ruchomości wynosi 3/4 szacowanej wartości. Pierwsza propozycja licytanta może być równa cenie wywoławczej. By przebić ofertę należy podać propozycję wyższą o minimalnie 1% wysokości ceny wywoławczej. 

Więcej informacji o licytacji ruchomości znajdziecie tutaj. 

LICYTACJA KOMORNICZA NIERUCHOMOŚCI

Do nieruchomości zaliczamy nie tylko mieszkania i domy, ale i garaże czy budynki handlowe. Cena nieruchomości przy pierwszej licytacji jest równa 75% wartości szacowanej. Oznacza to, że licytant może w drodze licytacji komorniczej nabyć nieruchomość za naprawdę okazyjną kwotę. 

W przypadku licytacji nieruchomości kwota przebicia wynosi 1/10 sumy wywoławczej, jednakże ze względu na to, że wartość nieruchomości zazwyczaj liczona jest w dziesiątkach lub setkach tysięcy, kwota postąpienia to nierzadko kilka tysięcy. 

Więcej o licytacji nieruchomości przeczytasz w naszym artykule: https://www.zadluzenia.com/licytacja-nieruchomosci/


 

Komentarze