zadluzenia.com
zamknij

Arbiter Bankowy pomoże w sporze z Bankiem


W razie sporu z Bankiem warto skierować sprawę do Arbitra Bankowego.

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. 

Warto zaznaczyć, że konsumentem (zgodnie z Regulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego) jest wyłącznie osoba fizyczna, która zawarła umowę z bankiem w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.


Wymogi formalne skierowania wniosku

Poniżej przedstawiamy warunki jakie muszą być spełnione, żeby zgłosić swoją sprawę do Arbitra Bankowego:

• spór między konsumentem a Bankiem powstał po 1 lipca 2001

• wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać 8000 zł (do tej kwoty nie wlicza się odsetek i innych kosztów)

• w przypadku dochodzenia kilku roszczeń – sumuje się ich wartość

• należy złożyć pisemny wniosek do Arbitra; do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie konsumenta, że w terminie 30 dni nie uzyskał z banku odpowiedzi na swoją skargę.

• wraz z wniesieniem wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na rachunek Arbitra Bankowego (lub opłatę w wysokości 20 zł w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50 zł).


Postępowanie Arbitra Bankowego

Po skierowaniu sprawy do rozpoznania, Biuro Arbitra Bankowego przesyła do banku odpis wniosku wraz z załącznikami i wzywa bank do udzielenia odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni. W odpowiedzi na wniosek bank powinien oświadczyć czy żądanie wniosku uznaje w całości lub w części, czy też wnosi o jego oddalenie.

W szczególnych wypadkach Arbiter Bankowy może wyznaczyć rozprawę w której uczestniczą konsument i bank. Orzeczenia Arbitra są dla banku ostateczne i musi je wykonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wypisu orzeczenia. Dla klienta orzeczenia Arbitra Sądowego nie są ostateczne, może on w celu dochodzenia swoich roszczeń wystąpić z powództwem na drogę postępowania sądowego.

Od 09.04.2010 Arbitrem Bankowym jest Pani Katarzyna Marczyńska, powołana na 4-letnią kadencję przez Zarząd Związku Banków Polskich. Wniosek do Bankowego Arbitrażu znajdą Państwo na naszym portalu w dziale „Pisma”.


Dane kontaktowe

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
telefon (0-22) 48 68 400

Numer konta do wniesienia opłaty:
PKO BP S.A. XV/ O Centrum Warszawa
55 1020 1156 0000 7702 0008 8120

 

Skomentuj artykuł
captcha
~Michał

Bankowy arbitraż zotał utworzony przez środowisko bankowe i budzi poważne wątpliwości czy aby na pewno w interesie klientów. Ja swój wniosek do arbitra złożyłem w maju 2014r. i do marca 2015 nie doczekałem sie odpowiedzi arbitra. Być może arbiter odpowiada jedynie w sprawach gdzie roszczenia klientów banków nie mają uzasadnienia?   Odpowiedź