zadluzenia.com
zamknij

Obowiązki komornika

Tematyka dotycząca komornika, jego funkcji, przywilejów, obowiązków, zakresu działania jest dosyć szczegółowo unormowana. I słusznie, bowiem komornik, wykonując czynności egzekucyjne będące formą przymusu, wkracza w sfery doniosłe dla funkcjonowania osób fizycznych bądź osób prawnych. Nieraz czynnościom egzekucyjnym towarzyszą spore emocje.

Komornik jako wykonawca orzeczeń

Zanim opiszemy obowiązki komornika warto podkreślić, iż komornik jest funkcjonariuszem, który jedynie wykonuje orzeczenia sądowe. Dodatkowo co do zasady nie może odmówić czynności egzekucyjnych. Komornik podlega nadzorowi ze strony prezesa sądu rejonowego.


Podstawowe obowiązki


Większość obowiązków komornika wynika z Rozdziału 3 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji oraz z ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (treść ustaw znajdziesz tutaj). Część obowiązków mających charakter organizacyjny nie powinno stanowić przedmiotu zainteresowania dłużnika, stąd w niektórych przypadkach ograniczymy opis obowiązku do krótkiej wzmianki.


Podstawowym obowiązkiem, jednocześnie najbardziej oczywistym, jest postępowanie komornika zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej. Krajowa Rada Komornicza uchwaliła Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego, z treścią uchwały można zapoznać się pod adresem http://www.komornik.pl/index.php/inne/kodeks-etyki.

Jak już wspomnieliśmy, przepisy dotyczące komornika i postępowania egzekucyjnego zawarte są głównie w 2 ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustaw. Z punktu widzenia dłużnika najistotniejszymi obowiązkami komornika jest przestrzeganie przepisów dotyczących:

 

  • przedmiotów wolnych od zajęcia
  • obowiązków informacyjnych
  • zachowania tajemnicy
  • prowadzenia egzekucji w sposób jak najmniej uciążliwy dla dłużnika.

 

Komornik zobowiązany jest podnosić kwalifikacje zawodowe. Co rok komornik składa oświadczenia o stanie majątkowym. Treść oświadczenia jest niejawna. Komornik używa pieczęci urzędowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytułu „Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ….. Kancelaria Komornicza w …".

Podjęcie dodatkowego zajęcia lub zatrudnienia przez komornika obwarowane jest warunkami.


Kancelaria komornicza

Komornik prowadzi kancelarię komorniczą i zobowiązany jest dostosować dni i godziny przyjęć interesantów do miejscowych warunków, a w sprawach pilnych przyjąć interesantów poza ustalonymi godzinami. Powyższe informacje umieszczone są na tablicy przy wejściu do kancelarii. W praktyce Kancelarie przyjmują interesantów raz/dwa dni w tygodniu. Zachęcamy do ustalenia godzin urzędowania kancelarii poprzez wyszukiwarkę dostępną na naszej stronie w tym miejscu.


Czynności terenowe

Podczas wykonywania czynności komornik jest obowiązany używać identyfikatora. Komornik wykonuje czynności urzędowe w dni robocze i soboty w godzinach od 7 do 21 i kontynuuje działania po przekroczeniu godziny 21, jeżeli przerwanie czynności znacznie utrudniłoby egzekucję.  Jeżeli komornik pragnie wykonać czynności w dni ustawowo wolne od pracy bądź w pozostałe dni w godzinach 21-7, musi uzyskać zgodę prezesa sądu rejonowego.


Wyegzekwowane należności komornik przekazuje uprawnionemu w terminie 4 dni. Po przekroczeniu terminu zwraca należności uprawnionemu wraz z odsetkami. Jeżeli niezgodne z prawem wykonywanie lub zaniechanie czynności spowodowało szkodę, komornik jest obowiązany do jej naprawienia. W praktyce likwidację szkody przeprowadza ubezpieczyciel, z którymi komornik zawarł obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności.


Skarga na czynności komornika


Warto zapoznać się z obowiązkami komornika nawet jeśli zarzekamy się, że nigdy nie zostaniemy dłużnikami. Dlaczego ? Otóż nie tylko dłużnik czy wierzyciel może wnieść skargę, ale każdy, którego prawa zostały naruszone bądź zagrożone przez czynność komornika. Skarga na czynności komornika została szczegółowo opisana w oddzielnym artykule. 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY