BIG InfoMonitor – wszystkie informacje

BIG InfoMonitor – wszystkie informacje

autor wpisu
Emilia
01 października 2016
BIG InfoMonitor to jedno z największych biur informacji gospodarczej w Polsce. Jak działa biuro wyjaśnia w obszernym artykule radca prawny Emilia Łobińska-Szyc.

 

Czym jest biuro informacji gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InforMonitor) 

Jest to pierwsze z pięciu i zarazem najskuteczniejsze w Polsce Biuro Informacji Gospodarczej, którego podstawę działania stanowią aktualnie zapisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Zatem jak każdy BIG, również i BIG InfoMonitor przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców.

W grudniu 2003 roku grupa składająca się z firm: PKO BP S.A., PZU S.A., KGHM S.A., BIK S.A., ZBP, KIG, Polkomtel S.A. oraz PWPW S.A. powołała wspólne Biuro Informacji Gospodarczej, tj. InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (obecnie BIG InfoMonitor).

Zadania na jakich koncentruje się BIG InfoMonitor to:

– udostępnianie największej i najważniejszej bazy danych informacji gospodarczych (na temat rzetelności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów) oraz prowadzenie Rejestru Dłużników BIG;

– zapewnianie bardzo skutecznego sposobu udokumentowania wiarygodności i rzetelności firmy, poprzez uzyskanie Certyfikatu „Firma Wiarygodna Finansowo”;

– umożliwianie dostępu do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich, zatem BIG InfoMonitor stanowi płaszczyznę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki, udostępnia wszystkim bankom komercyjnym informacje gospodarcze ze swojego Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor, a raporty te są przez banki wykorzystywane przy obsłudze swoich klientów.

Łączna kwota zaległych płatności osób odnotowanych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biurze Informacji Kredytowej wyniosła na koniec września 2016 roku: 47,19 mld zł i w stosunku do danych z czerwca 2016 roku odnotowano wzrost o prawie 6%. Natomiast liczba osób nieregulujących terminowo zobowiązań: 2 283 369  (w czerwcu 2016 r. było to 2 147 606). 

Na jakich zasadach można dokonać wpisu do BIG InfoMonitor ?

Zasady dokonywania wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor są nieco odmienne jeśli chodzi o przedsiębiorców i konsumentów.

JAK PRZEDSIĘBIORCA MOŻE WPISAĆ DŁUŻNIKA

W przypadku braku otrzymania zapłaty za wykonaną usługę, gdy chcemy odzyskać należności, już dług w wysokości 200 zł w przypadku konsumentów oraz 500 zł w przypadku przedsiębiorców jest podstawą do wysłania nieuczciwemu płatnikowi wezwania do zapłaty.

Jeśli po 30 dniach od wysłania wezwania, dłużnik nie zwróci należnych nam pieniędzy, można dokonać wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Aby dokonać wpisu dłużnika do Rejestru BIG InfoMonitor należy wykonać trzy poniżej opisane kroki: 

1. Wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty:

a) Należy zarejestrować BIGKonto dla firmy w serwisie BIG.pl;

b) Należy wypełnić wezwanie do zapłaty (pobrane ze strony www.big.pl);  

c) Należy wysłać wezwanie do dłużnika (obowiązkowo listem poleconym);

d) Należy odczekać 30 dni kalendarzowych od daty wysłania wezwania aby móc podjąć dalsze działania;

2. Dopisanie dłużnika do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor:

a) Należy zalogować się do swojego BIGKonta na portalu big.pl i wybrać konto zarejestrowanej firmy;

b) Należy wprowadzić kwotę długu w okienku „Wpisz dłużnika” w zakładce dla firm i wypełnić formularz umowy- na tym etapie wierzyciel uzyska informację o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów (niektóre z nich mogą zostać dołączone jako skan);

c) Należy wydrukować umowę i załączniki wygenerowane przez system oraz formularz zgłoszenia użytkownika (siebie) będącego osobą mającą dostęp do BIG Konta firmowego zarejestrowanej firmy;

d) W przypadku osób korzystających z konta dla własnej działalności, należy własnoręcznie podpisać umowę, załączniki i formularz zgłoszenia użytkownika; w przypadku gdy zarejestrowaną firmą jest spółka, umowa musi być podpisana przez wszystkich reprezentantów firmy widniejących w KRS lub umowie spółki (spółka cywilna);

e) Następnie należy wysłać do BIG InfoMonitor pocztą tradycyjną lub poprzez BIGKonto (w formie skanów lub zdjęć) podpisane 2 egzemplarze umowy i załączników oraz pozostałe dokumenty, o których użytkownik został poinformowany podczas wypełniania formularza umowy, tj.:

– W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej- dokument tożsamości, wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG);

– W przypadku spółki cywilnej- dokumenty tożsamości osób wpisanych w umowie spółki jako osoby reprezentujące spółkę i potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (EDG) wymienionych osób;

– W przypadku innej spółki- potwierdzenie wpisu spółki do KRS i dokumenty tożsamości osób upoważnionych do podpisania umowy.

f) Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w Panelu Klienta na BIGKoncie zarejestrowanej firmy, gdzie można dodać brakujące dokumenty w postaci skanu oraz zweryfikować aktualny status ich weryfikacji;

g) Skan dowodu osobistego musi być opatrzony podpisaną własnoręcznie przez użytkownika klauzulą: „Ja (imię i nazwisko) oświadczam, iż załączona kopia mojego dokumentu tożsamości jest zgodna z oryginałem” z czytelnym podpisem;

h) Następnie BIG InfoMonitor weryfikuje nadesłane przez użytkownika dokumenty i przesyła listem poleconym:

– Informację o aktywacji konta i możliwości wprowadzenia dłużnika;

– Podpisany 1 egzemplarz umowy,

z kolei pocztą elektroniczną uzyskuje się powiadomienie o aktywowaniu usługi.

3. Logowanie na aktywowane konto w BIG InfoMonitor i prawo do samodzielnego wpisania dłużnika do Rejestru BIG

a) Logowanie umożliwia wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG;

b) Umożliwia zarządzanie wpisaną informacją, tj. możliwość jej zmiany gdyby dłużnik spłacił część długu lub usunięcia, gdyby dokonano zwrotu należności.

JAK KONSUMENT MOŻE WPISAĆ DŁUŻNIKA

Aby konsument mógł dokonać wpisu swojego dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor musi podjąć następujące działania:

1. Należy zarejestrować się w systemie BIG.pl;

2. Należy wypełnić i podpisać wezwanie do zapłaty (druk można pobrać na stronie www.big.pl);

3. Należy wysłać wypełnione wezwanie do zapłaty do dłużnika (koniecznie listem poleconym);

4. Należy odczekać 14 dni kalendarzowych od wysłania wezwania aby móc podjąć dalsze działania;

5. Po upływie 14 dni od wysłania wezwania, można dopisać dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i niezbędną informacją w tym zakresie jest nr PESEL Dłużnika.

6. Aby móc skutecznie wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników należy zalogować się do swojego BIGKonta a następnie:

a) wydrukować w 2 egzemplarzach umowę wraz z załącznikami, podpisać ją i wysłać do BIG InfoMonitor listem lub pocztą kurierską;

b) ewentualnie można zrobić skan umowy i przesłać ją wraz z załącznikami poprzez swoje BIGKonto (mimo tego należy również dokonać wysyłki pocztą tradycyjną);

c) obligatoryjnym załącznikiem do umowy jest skan/zdjęcie dokumentu tożsamości;

7. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów, BIG InfoMonitor dokonuje ich weryfikacji a następnie listem poleconym przesyła:

a) informację o aktywacji BIGKonta i możliwości wprowadzania informacji gospodarczych;

b) podpisany jeden egzemplarz umowy;

Dodatkowo drogą elektroniczną przesyłane jest powiadomienie o aktywowaniu usługi;

8. Powyższe umożliwia zalogowanie się do swojego BIGKonta i samodzielne wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG.

9. Z tytułu uprawnienia do dokonania wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem BIG InfoMonitor.

JAK SPRAWDZIĆ SWOJE DANE W BIG INFOMONITOR

Co mogą sprawdzić przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy mogą dokonać weryfikacji wpisu ich podmiotu do Rejestru Dłużników w poniższym zakresie:

a) mogą sprawdzić kto i jakie informacje o ich firmie wpisał do Rejestru BIG- Raport o sobie;

b) mogą sprawdzić kto pytał o ich firmę w okresie ostatnich 12 miesięcy – Raport z Rejestru zapytań;

c) posiadają dostęp do informacji co na ich temat wiedzą banki oraz inni przedsiębiorcy;

d) mogą pobrać Raport o innym przedsiębiorcy i sprawdzić czy kontrahent jest godny zaufania;

e) mogą sprawdzić czy Konsument jest na „czarnej liście” dłużników jednakże w tym zakresie wymagana jest jego zgoda na takie działania;

Korzystanie przez Przedsiębiorcę z powyższych usług jest odpłatne. Współpracę w tym zakresie można oprzeć bądź to na indywidualnie dobranej dla każdego przedsiębiorcy ofercie abonamentowej (w tym zakresie niezbędny jest kontakt z doradcą) bądź też korzystając z pojedynczej usługi płatnej zgodnie z cennikiem zawartym na stronie: www.big.pl.

W przypadku gdy Przedsiębiorca chce sprawdzić firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą może pobrać w BIG InfoMonitor raport o tych podmiotach bez konieczności uzyskiwania ich zgody. Jednakże pisemne upoważnienie jest wymagane w przypadku, gdy żąda się informacji o przedsiębiorcy, które pochodzą z BIKu lub Związku Banków Polskich. Wówczas zgoda na uzyskanie informacji jest ważna przez cały okres obowiązywania umowy z BIGiem. Tożsame regulacje odnoszą się do Konsumentów, gdy chcą pozyskać informacje dot. przedsiębiorcy.

Co mogą sprawdzić konsumenci

Konsumenci dzięki założeniu i aktywowaniu konta w BIG InforMonitor uzyskują:

a) dostęp do Raportu o sobie- mogą sprawdzić kto i jakie informacje o nich wpisał do Rejestru BIG;

b) dostęp do Raportu z Rejestru Zapytań- mogą sprawdzić kto pytał o nich w okresie ostatnich 12 miesięcy;

c) dostęp do informacji co na ich temat wiedzą banki, firmy telekomunikacyjne oraz przedsiębiorcy;

d) mogą pobrać Raport o Przedsiębiorcy i sprawdzić czy firma, z której usług chcą skorzystać jest godna zaufania.

Kontrola informacji jakie pojawiają się w Rejestrze Dłużników jest dla Konsumenta bezpłatna gdy dotyczy jego osoby i uprawnia do bezpłatnego pobrania raportu raz na pół roku. Każde dodatkowe pobranie raportu to koszt 6,50 zł brutto. 

Z tytułu Raportu dotyczącego przedsiębiorcy, Konsument musi uiścić jednorazowo opłatę 30,00 zł brutto.

Powyższy dostęp możliwy jest następującymi drogami:

1. W przypadku Konsumentów:

a) Mogą dokonać weryfikacji osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor na ul. Postępu 17A w Warszawie;

b) Listownie, poprzez wysłanie wypełnionego Wniosku o Raport;

c) Poprzez portal www.big.pl gdzie po zalogowaniu, wpisaniu niezbędnych danych i uiszczeniu niezbędnych opłat uzyskają żądane dane;

2. W przypadku Przedsiębiorców:

a) Mogą dokonać weryfikacji osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor na ul. Postepu 17A w Warszawie;

b) Listownie, poprzez wysłanie wypełnionego Wniosku o Raport;

c) Logując się na stronie www.infomonitor.pl poprzez odnośnik- Wejście do systemu BIG;

JAK USUNĄĆ WPIS W BIG INFOMONITOR

Jeżeli dłużnik ureguluje zobowiązanie, wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia danych dłużnika z Rejestru Dłużników BIG w terminie 14 dni od daty spłaty długu. Jeśli nie podejmie takich działań, grozi mu odpowiedzialność w postaci grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych.

Aby usunąć dane Dłużnika z Rejestru BIG, należy:

1. Zalogować się do swojego BIGKonta poprzez portal www.big.pl i wysłać formularz z prośbą o usunięcie informacji o dłużniku;

2. W przypadku, gdy dane w Rejestrze Dłużników zamieścił przedsiębiorca, który usuwa dużą ilość dłużników, ma możliwość wysłania do BIG InfoMonitor zbiorczego pliku z danymi o spłaconym zadłużeniu.

Logowanie do BIG InfoMonitor

BIG InforMonitor dysponuje systemem informatycznym Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor i rejestracja konta użytkownika tego systemu jak i logowanie odbywa się poprzez stronę www.big.pl.

Logowanie do Systemu BIG.pl odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, przypisanych do konkretnego Użytkownika. Loginem Użytkownika może być adres e-mail podany podczas rejestracji, jego numer PESEL bądź identyfikator USER12345 używany do logowania do Systemu BIG.pl.

Hasło podawane jest przez Użytkownika podczas rejestracji i powinno spełniać warunki opisane w rozdziale 5.1 Siła hasła Instrukcji Użytkownika systemu BIG.pl dostępnej na stronie www.infomonitor.pl

Cennik BIG InfoMonitor

Odmienny cennik usług oferowanych przez BIG InfoMonitor funkcjonuje w odniesieniu do firm i konsumentów.

1) W przypadku przedsiębiorców, którzy nie korzystają z oferty abonamentowej dobranej indywidualnie dla każdego klienta, bezpłatne usługi jakie otrzymuje się w ramach oferty BIGu to założenie i prowadzenie konta, powtórne wysłanie hasła, pobranie wezwania do zapłaty oraz aktualizacja lub usunięcie informacji o wpisanym dłużniku.

Pozostałe pojedyncze usługi są odpłatne i tak np. wpis dłużnika do Rejestru BIG aktualnie wynosi 1,00 zł netto, pobranie raportu o sobie – 5,28 zł netto a pobranie raportu o Przedsiębiorcy z Rejestru BIG- 79,00 zł;

2) W odniesieniu do Konsumentów bezpłatne usługi jakie otrzymuje się w ramach oferty BIGu to założenie i prowadzenie BIGKonta, powtórne wysłanie hasła, pobranie wezwania do zapłaty oraz aktualizacja lub usunięcie informacji o wpisanym dłużniku.

Nadto konsument ma prawo do bezpłatnego pobrania raz na 6 miesięcy Raportu o sobie oraz Raportu z Rejestru zapytań. Pozostałe pojedyncze usługi są odpłatne i tak np. pobranie raportu o Przedsiębiorcy z Rejestru BIG- 30,00 zł, a wpisanie dłużnika do Rejestru BIG na podstawie tytułu wykonawczego – 69,00 zł.

Szczegółowy cennik BIG InfoMonitor dostępny jest na stronie www.big.pl.

Co zrobić jak spłaciliśmy zobowiązanie, a nadal istnieje wpis w BIG InfoMonitor

W przypadku uregulowania należności tytułem której dłużnik został wpisany do Rejestru BIG InfoMonitor, Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania.

W przeciwnym razie, stosownie do art. 47 ustawy udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r., grozi mu grzywna w wysokości 30.000,00 zł.

Mogą jednak pojawić się sytuacje, kiedy to mimo spłaty zobowiązania podmiot dalej widnieje w Rejestrze Dłużników BIG, wówczas to w celu usunięcia takiej informacji należy się niezwłocznie skontaktować z osobą, która zamieściła takie dane z wnioskiem o ich niezwłoczne usunięcie (art. 30 ustawy o BIG). Nadto, osoba widniejąca niesłusznie w Rejestrze, może zgłosić taki przypadek bezpośrednio do BIG InfoMonitor z uzasadnioną informacją o wygaśnięciu zobowiązania. Wówczas BIG usuwa informacje gospodarcze w tym zakresie.

Dane kontaktowe BIG InfoMonitor

a) Dane do korespondencji z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (czyli BIG InfoMonitor): ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa;

b) Strona internetowa BIG InfoMonitor: www.infomonitor.pl;

c) BIG InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG, który dostępny jest również pod adresem: www.big.pl;

d) Punkt Obsługi Klienta (POK), w którym osobiście można pobrać raport z BIG InfoMonitor: ul. Postępu 17A, Warszawa, godziny otwarcia: poniedziałek i środa- godz. 9:00-17:00, wtorek, czwartek i piątek- godz. 8:00-16:00;

e) Telefoniczna i e-mailowa obsługa klientów- Dla Konsumentów: tel.: 22 486 56 56, e-mail: [email protected]; Dla Klientów biznesowych: tel.: 22 486 56 56, e-mail: [email protected]

BIG InfoMonitor a BIK- te same instytucje ?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), a w tym przypadku BIG InfoMonitor to instytucje, które często utożsamiany. Tymczasem są to zupełnie odrębne podmioty.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to całkowicie inna instytucja aniżeli BIG, w tym BIG Infomonitor. Co prawda funkcjonują one na podstawie zbliżonych założeń, jednakże podstawą prawną działania BIK nie jest ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a prawo bankowe.

Głównym zadaniem BIK jest gromadzenie i przetwarzanie danych o zobowiązaniach kredytowych klientów banków i innych instytucji kredytowych. Do rejestru BIK, w odróżnieniu od BIG, nie trafiają jedynie dłużnicy, ale każdy, kto miał lub ma w banku jakiekolwiek kredyty lub pożyczki, linię debetową w koncie osobistym, kartę kredytową czy jakiekolwiek inne zobowiązanie.

W przeciwieństwie do BIG, Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje zarówno negatywne, jak i pozytywne. Przechowuje ono dane o historii kredytowej konsumentów, formie i rzetelności spłaty zobowiązań, a także m.in. liczbie złożonych wniosków kredytowych. Zatem baza BIK obejmuje zarówno osoby, które spłacają kredyt w terminie, jak i te, które regulują raty nieterminowo, co z kolei wiąże się z tym, iż możemy otrzymać negatywną decyzję o przyznaniu kredytu, lub w bardzo łatwy sposób otrzymać takie finansowania, jeśli dotychczas skrupulatnie wywiązywaliśmy się ze spłaty kredytów i pożyczek.

Czy zaległości alimentacyjne podlegają wpisowi do BIG InfoMonitor ?

Aktualnie każda osoba fizyczna posiadająca wyrok sądowy, może wpisać do rejestru BIG InfoMonitor osobę, która zalega z alimentami.

Natomiast dnia 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowela przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która wprowadziła m.in. obowiązek przekazywania informacji gospodarczych do wszystkich BIGów przez przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie należności alimentacyjnych oraz opłat z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Warunki przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej określa Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów natomiast w odniesieniu do dłużników z tytułu należności dot. pieczy zastępczej kwestię tę reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Korzyści płynące ze współpracy z BIG InfoMonitor:

-bardzo wysoka skuteczność w ściąganiu należności,

– zdecydowany spadek liczby dłużników i wartości zaległych wierzytelności,

– możliwość odzyskania należności uważanych do tej pory za przedawnione i niemożliwe do dochodzenia na drodze sądowej,

– poprawa płynności finansowej, unikanie zatorów płatniczych,

– niski koszt odzyskania wierzytelności, w porównaniu z egzekucją sądową, unikanie wielu długotrwałych i kosztownych procesów sądowych,

– obniżanie kosztów finansowania działalności,

– wczesne wykrycie ewentualnych nierzetelnych kontrahentów jeszcze przed podpisaniem umowy, ograniczenie ryzyka poniesienia poważnych strat finansowych,

– dostęp i wymiana danych z ogromnymi bazami sektora bankowego – znaczne wzmocnienie efektów prewencyjnych i windykacyjnych,

– kreowanie wizerunku firmy, która konsekwentnie i wg przejrzystych reguł postępuje z dłużnikami.

Czy BIG InfoMonitor kontaktuje się z dłużnikiem ?

Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor nie ma wymogu kontaktu z dłużnikiem. Co więcej, nawet Wierzyciel nie ma obowiązku wysłania potwierdzenia o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Natomiast jego ustawowym obowiązkiem jest dostarczenie (list polecony lub do rąk własnych) wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

OFERTA BIG InfoMonitor

Oferta tegoż Biura Informacji Gospodarczej jest różnorodna jeśli chodzi o podmioty, do których jest kierowana, tj. konsumentów, przedsiębiorców i instytucje.

1. Oferta BIG InfoMonitor dla Konsumentów

a) Sprawdź siebie– BIG InfoMonitor umożliwia:

– sprawdzenie co na temat Konsumenta znajduje się w Rejestrze BIG;

– bieżący monitoring każdej zmiany informacji w tym zakresie;

– kontrolę wszystkich informacji jakie pojawiają się na temat Konsumenta w Rejestrze BIG;

b) Sprawdź firmę– BIG InfoMonitor gwarantuje:

– pobranie raportu o firmie i zweryfikowanie czy terminowo reguluje swoje zobowiązania, np. gdy planujesz zakupić mieszkanie i obawiasz się czy deweloper jest uczciwym i rzetelnym przedsiębiorcą, gdy zamierzasz kupić wycieczkę i nie znasz kondycji finansowej biura podroży; 

– zmniejsza ryzyko i ewentualne koszty współpracy z określonym kontrahentem;

c) Wpisz Dłużnika– BIG InfoMonitor umożliwia:

– wpis dłużnika do Rejestru Dłużników i odzyskanie środków finansowych;

– brak prowizji od wartości odzyskanych długów;

– mobilizację dłużników do spłaty wierzytelności dzięki odmowie udzielenia kredytu/pożyczki czy umowy na telefon;

d) Akcja „Odzyskuj Alimenty”, której celem jest zwiększenie szansy wierzycieli na odzyskanie zasądzonych alimentów:

– Oferta w tym zakresie skierowana jest do osób, które samotnie wychowują dzieci i posiadają wyrok sądowy przyznający prawo do alimentów, które to należności nie są terminowo regulowane;

– Powyższa Akcja objęta jest obecnie promocją i dotyczy usługi „Wpisz Dłużnika” (uprawnia do obniżki ceny na wpis dłużnika alimentacyjnego do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor z 69 zł na 1 zł), z której mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające podpisaną umowę z BIG InfoMonitor oraz tytuł wykonawczy dot. niepłaconych alimentów.

2. Oferta BIG InfoMonitor dla przedsiębiorców

a) Sprawdź swoją firmę– BIG InfoMonitor zapewnia przedsiębiorcy:

– sprawdzenie co odnośnie danej firmy znajduje się w Rejestrze BIG, kto i jakie informacje wpisał, jak również kto o daną firmę składał zapytania;

– bieżące monitorowanie każdej zmiany informacji na temat firmy (automonitorowanie);

– budowanie pozytywnej historii płatniczej a to z uwagi na współpracę BIGu z bankami i innymi przedsiębiorcami;

b) Sprawdź kontrahentów- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor umożliwia:

– pobranie raportu i zweryfikowanie czy kontrahent terminowo wywiązuje się z zobowiązań;

– dostęp do ponad 25,2 mln informacji o zaległościach finansowych i terminowości płatności zobowiązań;

– dane z kilku baz jednocześnie: Rejestr BIG, baza BIK i ZBP oraz Internetowa Giełda Długów dlugi.info.pl;

– minimalizowanie ryzyka poniesienia strat finansowych jeszcze przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem;

c) Wpisz Dłużnika do Rejestru BIG i odzyskaj należności– dzięki BIG InfoMonitor możesz:

– wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników BIG, z którego codzienne korzystają banki, przedsiębiorcy wszystkich branż, instytucje i konsumenci i szybciej dzyskać środki finansowe;

– skutecznie zmobilizować dłużnika do spłaty należności finansowych;

– odzyskać dług bez ponoszenia kosztów prowizji od jego wartości;

– obniżyć koszty windykacji należności w firmie;

3. Oferta BIG InfoMonitor dla instytucji

Zmiany w ustawie o BIGach wprowadzone w życie dnia 1 lipca 2015 r. nakładają na przedstawicieli sądów oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego obowiązek przekazywania informacji gospodarczych do wszystkich BIGów.

Z uwagi na powyższe, BIG InfoMonitor oferuje jednostkom samorządu terytorialnego, ich spółkom zależnym oraz przedsiębiorstwom komunalnym:

a) Sprawdzenie kontrahentów- poprzez dostęp do bazy informacji o dłużnikach – Rejestru Dłużników BIG, baz BIK i ZBP;

b) Monitorowanie kontrahentów- poprzez dostęp do informacji o bieżącym stanie zobowiązań kontrahenta;

c) Odzyskanie należności- poprzez wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG i ujawnienie tych danych innym podmiotom, w tym bankom;

d) Program Dłużnik Alimentacyjny- jego adresatami są wyłącznie Gminy (reprezentowane głównie przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej), na zagwarantowanych dla tych jednostek warunkach finansowych;

e) Program Ochrony Finansów Samorządów- odbiorcami tegoż programu mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich spółki zależne i przedsiębiorstwa komunalne poprzez umożliwienie przekazywania informacji o dłużnikach gminy do Rejestru Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor;

Na koniec wspomnieć należy jeszcze o Programie Firma Wiarygodna Finansowo, który realizowany jest dla rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy prowadząc biznes kierują się zasadami fairplay. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to świadectwo rzetelności i wypłacalności w ramach prowadzonej działalności.

Uzyskując certyfikat wiarygodności finansowej:

– buduje się wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami potwierdzające, że regulują oni terminowo swoje zobowiązania;

– potwierdza się bieżącą wiarygodność finansową swojej firmy w kilku bazach danych, tj. Rejestr BIG, bazie BIK oraz ZBP;

– klienci Firmy Wiarygodnej Finansowo mogą sprawdzić ważność i autentyczność Certyfikatu przez całą dobę 7 dni w tygodniu;

– Firma Wiarygodna Finansowo uzyskuje dodatkowe miejsce reklamy;

– Firma postrzegana jest jako wypłacalna i rzetelna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

bo.bz
bo.bz
2016-10-06 21:44:13

Haha, pierwsze co chciałem napisać, to że strasznie długi (przyznam szczerze że do końca nie udało się dobrnąć). Ale co mnie zaskoczyło to historia tej instytucji. Myślałem że to raczej powołane odgórnie przez jakiś NIK, KNF czy inne Ministerstwo Finansów, a tu widzę że większe spółki skarbu państwa wzięte do spółeczki. Ciekawe rzeczy!

allan
allan
2016-10-01 12:32:17

Strasznie długi wpis. Ale jest o czym pisać :)

Podobne artykuły

Bank Pekao w Zgorzelcu
Oddziały
author
Patryk Byczek
09 lipca 2019

Bank Pekao w Zgorzelcu

Kantor PKO BP – prawie 700 tys. transakcji w rok
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
11 stycznia 2019

Kantor PKO BP – prawie 700 tys. transakcji w rok

Czy windykator może zabrać samochód?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
16 lipca 2020

Czy windykator może zabrać samochód?

PKO BP w Sosnowcu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
02 września 2019

PKO BP w Sosnowcu

mBank wstrzymuje reklamę z WOŚP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 stycznia 2019

mBank wstrzymuje reklamę z WOŚP

Porównaj