zadluzenia.com
zamknij

Maksymalna wartość sporu w EPU

W e-postępowaniu nie wprowadzono żadnych ograniczeń dotyczących wysokości roszczeń, których można dochodzić. Z uwagi na kwestie techniczne, maksymalna kwota roszczenia nie może przekroczyć 100 000 000 zł (100 milionów).

 

1 stycznia 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Lublinie został utworzony VI Wydział Cywilny, który rozpoznaje pozwy wnoszone elektronicznie. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. 

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze swoją właściwością obejmuje cały kraj. Stosuje się w nim przepisy o postępowaniu upominawczym. Zgodnie z art. 498 Kodeksu postępowania cywilnego, nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

 

Z przepisu powyższego wynika, że postępowanie upominawcze jest domyślnym w dochodzeniu roszczeń pieniężnych, a nakaz podstawowym orzeczeniem. Tryb upominawczy łączy się co do zasady z innymi trybami (choć nie ma to miejsca w postępowaniu elektronicznym) – tak więc można mieć zbieg np. postępowania w sprawach gospodarczych i postępowania upominawczego.

 

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany jeśli:

 

-roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

- przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;

- zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

- miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

 

E-sąd od sądu tradycyjnego różni to, że można tu złożyć pozew o dowolną kwotę. W zwykłym sądzie rejonowym limit kwoty w sprawach cywilnych wynosi 75 000 zł, a w sprawach gospodarczych – 100 000 zł. I co do zasady jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza określoną sumę (75 tys. w zwykłym procesie i 100 tys. zł w sprawach gospodarczych)- właściwym do rozpoznania jest sąd okręgowy.

 

Nowa procedura dot. elektronicznego postępowania upominawczego wyłącza właściwość sądu okręgowego i zgodnie z art. 17 ust. 4 KPC, z właściwości sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji, wyłączone są sprawy rozpoznawane w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Oznacza to, że niezależnie od wartości przedmiotu sporu, powództwo można złożyć w drodze elektronicznej.


W e-sądzie możemy nawet pozwać o 1 mln zł, gdyż w e-postępowaniu nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia wysokości roszczeń, których można dochodzić. Występują jedynie ograniczenia natury technicznej, które pozwalają dochodzić roszczenia pieniężnego w kwocie 100 000 000 (sto milionów) złotych.


Zatem każda sprawa mieszcząca się w zakresie rozpoznania w postępowaniu upominawczym może być rozpoznana w e-sądzie, mimo że jest on de facto sądem rejonowym.

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY