Rozłożenie długu w ZUS to ratunek dla wielu płatników. Jak skorzystać z tej instytucji wyjaśnia radca prawny Emilia Łobińska-Szyc.

Autor: Emilia Łobińska-Szyc
Dodano: 29.08.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Na czym polega rozłożenie długu w ZUS na raty? 
2. Korzyści z układu ratalnego. 
3. Co można rozłożyć na raty w ZUS?
4. Układ ratalny – warunki do spełnienia.
5. Układ ratalny – wymagane dokumenty. 
6. Odmowa rozpoznania wniosku.
7. Odmowa rozłożenia długu na raty. 
8. Umowa z ZUS-em.
9. Układ ratalny – wzór wniosku.


 

NA CZYM POLEGA ROZŁOŻENIE DŁUGU W ZUS NA RATY?

Z racji tego, że ZUS nie udziela żadnym przedsiębiorcom pomocy w formie pieniężnej, a brak terminowego uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne oznacza powstanie zaległości wobec ZUS zwiększonych o odsetki karne, instytucja ta oferuje dla płatników składek takie udogodnienia jak:

1) rozłożenie zaległych należności z tytułu składek na raty

2) umorzenie należności z tytułu składek

3) odroczenie terminu płatności składek bieżących.

Dzisiaj omówimy propozycję ZUSu dla płatników składek polegająca na możliwości spłaty zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach w okresie uzgodnionym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czyli tak zwany układ ratalny.  Regulacje na temat tej możliwości znajdują się w art. 29 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności, rozłożenie spłaty zadłużenia na raty jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem zasadą jest terminowe opłacanie należnych składek.

KORZYŚCI Z UKŁADU RATALNEGO

Niewątpliwe plusy rozłożenia zaległych składek ZUS na raty to:

– możliwość spłaty zadłużenia przez dłuższy okres bez naliczania karnych odsetek za zwłokę,   

– od następnego dnia po dniu, w którym zostanie złożony wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty, ZUS nie będzie naliczał odsetek, a jedynie opłatę prolongacyjną, która wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy i która naliczana jest do każdej raty,   

– powoduje zawieszenie wcześniej wszczętych i niezakończonych postępowań egzekucyjnych, dotyczących należności objętych ulgą.

Spłata należności z tytułu składek ma na celu umożliwienie:

– w przypadku osób nieprowadzących już działalności gospodarczej – zachowanie ich odpowiedniego poziomu egzystencji,

– w przypadku płatników prowadzących aktualnie działalność – dalsze ich funkcjonowanie na rynku, bez obaw o wystąpienie negatywnych i nieodwracalnych skutków egzekucji.

CO MOŻNA ROZŁOŻYĆ NA RATY W ZUS?

O układ ratalny z ZUS może starać się sam dłużnik (płatnik i były płatnik składek) oraz osoba, na którą zaległość przeniesiono (np. wspólnik, małżonek, członek rodziny).

Wnioskowanie o układ ratalny z ZUS jest zasadne, gdy zaległość powstała z powodu nieterminowego odprowadzania składek samego płatnika. Z kolei jeśli zaległe zobowiązanie dotyczy składek zatrudnianych pracowników, układ ratalny z ZUS jest niemożliwy. W tym przypadku konieczne jest uiszczenie w pełnej kwocie wszystkich zaległości. Dopiero gdy się to uczyni, można wnioskować o układ ratalny z ZUS w odniesieniu do reszty zadłużenia.

Wpłata opisanych należności jest kluczowa. Jeżeli wszelkie formalności zostaną załatwione, lecz dłużnik nie wpłaci należności w terminie 14 dni, to wówczas wniosek o układ ratalny z ZUS nie będzie w ogóle brany pod uwagę. Plan spłaty zadłużenia, określający m.in. liczbę i częstotliwość płatności poszczególnych rat, uzależniony jest od możliwości płatniczych zobowiązanego.

Układ ratalny może dotyczyć całości zadłużenia, czyli składki na:

– ubezpieczenia społeczne,

– ubezpieczenie zdrowotne,

– Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– Fundusz Emerytur Pomostowych,

wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku, ewentualnie wymierzoną dodatkową opłatą oraz kosztami upomnienia. 

UKŁAD RATALNY – WARUNKI DO SPEŁNIENIA

Aby wystąpić o możliwość rozłożenia zaległych składek na raty, przedsiębiorca składa w ZUS odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją umożliwiającą ZUSowi ocenę zasadności udzielenia ulgi.

Wnioskodawca musi jednak pamiętać o opłatach za składki bieżące jeśli nadal prowadzi działalność oraz o kosztach egzekucyjnych, jeżeli takie wystąpiły w kontaktach z ZUS. Należy je zapłacić lub wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ich na raty.

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o taką ulgę są między innymi:

a) płatnicy składek oraz byli płatnicy składek (tj. osoby, które mają zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą),

b) osoby, na które – stosowną decyzją – przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (osoba trzecia i następca prawny),

c) małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka,

d) pełnomocnik, tj. osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek lub innych osób odpowiedzialnych za zadłużenie.

UKŁAD RATALNY – WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o układ ratalny z ZUS to najważniejszy dokument dla dłużnika. Musi on być wyczerpująco umotywowany i wskazywać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których dłużnik nie jest w stanie jednorazowo uregulować należności z tytułu składek.

To niezmiernie istotne, ponieważ układ ratalny z ZUS nie jest ogólnodostępnym rozwiązaniem, a pomocą, którą przyznaje się w pewnych okolicznościach. Dlatego też rozpatrzenie wniosku o układ ratalny z ZUS zależy wyłącznie od suwerennej decyzji urzędnika instytucji, opierających się na uzasadnieniu z dokumentu od dłużnika.

Informacje jakie powinien zawierać przedmiotowy wniosek:

1) informacje dotyczące  zadłużenia – obejmujące okres zadłużenia oraz kwotę zadłużenia,  

2) propozycja dotycząca spłaty zadłużenia: termin płatności rat, ich liczbę i wysokość,  

3) wskazanie powodów zaprzestania (lub niepełnego) opłacania składek,  

4) wyczerpującą informację i uzasadnienie wskazujące niemożliwość jednorazowego uregulowania zadłużenia, tj. wykazanie, iż jednorazowe uregulowanie długu zagrozi odpowiedniemu poziomowi egzystencji, o ile dłużnik zakończył już działalność, bądź też będzie zagrożeniem dla działającej obecnie firmy,

5) określenie rodzaju pomocy publicznej, o jaką ubiega się Wnioskodawca, jeżeli wnioskuje o nią jako przedsiębiorca- a może to być: pomoc de minimis, pomoc indywidualna przeznaczona na restrukturyzację, pomoc indywidualna przeznaczona na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Do wniosku należy dołączyć również dowody, które potwierdzają aktualną sytuację finansową firmy bądź płatnika (oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej- formularze dostępne w ZUS lub na stronie www.zus.pl), na tej podstawie urzędnik ZUS będzie mógł ocenić zasadność wniosku.  Należy również przedstawić ogólną sytuację przedsiębiorstwa wskazując, że obecne problemy są przejściowe.

Poniżej z kolei znajduje się przykładowa lista dokumentów, o które mogą prosić urzędnicy oprócz samego wniosku o układ ratalny z ZUS:

– bilans za ostatnie 3 lata obrotowe lub kopie zeznań PIT z tego okresu (w tym PIT bieżący),

– rachunek przepływów środków pieniężnych za ostatnie 3 lata obrotowe,

– oświadczenie o spodziewanych zyskach z zawartych umów, kontraktów, itp.,

– oświadczenie o wartości zobowiązań firmy,

– szacunkowa wycena majątku firmy,

– zaświadczenie z US o niezaleganiu/zaleganiu z podatkami,

– aktualne dokumenty na temat zadłużenia z innych zobowiązań,

– wszystkie dokumenty obejmujące bieżące wydatki,

– zaświadczenia o zarobkach osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe,

– zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej,

– zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z różnych form wsparcia.

Szczegółowy zakres dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku jest uwarunkowany rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej i formą opodatkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, pracownik ZUS ustali, jakie dokumenty wnioskodawca powinien złożyć, o czym zostanie on poinformowany pisemnie lub, jeżeli wskaże adres e-mail, za pomocą poczty elektronicznej. Wykaz uwzględniający te dane został zamieszczony na stronie http://www.e-inspektorat.zus.pl.  

ODMOWA ROZPOZNANIA WNIOSKU

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 14 dni po skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy, jednak nie może to być później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji, ZUS z przedsiębiorcą ustala harmonogram spłaty zadłużenia z tytułu składek oraz podpisuje umowę cywilnoprawną.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania, gdy w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

– nie złożono dokumentacji niezbędnej do dokonania analizy zasadności udzielenia ulgi

– nie złożono dokumentacji ubezpieczeniowej umożliwiającej ustalenie salda na koncie,

– przedsiębiorca nie dostarczył informacji o rodzaju pomocy o jaką się ubiega oraz odpowiednio dokumentacji

a) w przypadku pomocy de minimis:

– wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, które otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

– wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis",

– wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

b) w przypadku pomocy indywidualnej na restrukturyzację:

– oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na restrukturyzację w przypadku nieotrzymania takiej pomocy w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,

– wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie",

– planu restrukturyzacyjnego,

c) w przypadku pomocy mającej na celu naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami:

– oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy udzielanej na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami – w przypadku nieotrzymania takiej pomocy,

– wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie",

– dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny, czy ogólna wartość pomocy przeznaczonej na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami nie przekroczy wartości poniesionych strat, pomniejszonych o ewentualne kwoty wypłacone z tytułu ubezpieczenia.

O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia dłużnik informowany jest przez terenową jednostkę organizacyjną w formie pisemnej. 

ODMOWA ROZŁOŻENIA DŁUGU NA RATY

ZUS może odmówić wnioskodawcy rozłożenia zadłużenia na raty jeżeli:

– płatnik mimo obowiązku nie będzie opłacał składek bieżących należnych po dniu złożenia wniosku,

– z historii dotychczasowej współpracy wynika, że podejmowane przez dłużnika działania związane z posiadanym zadłużeniem nie miały na celu jego spłaty, a jedynie były działaniami na zwłokę,

– pomimo wyrażanych dotychczas zgód na spłatę zadłużenia w ratach wnioskodawca nie dotrzymał warunków spłaty.

Jeśli dłużnik nie zgadza się z przedstawionymi warunkami spłaty zadłużenia lub odmową udzielenia ulgi, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma z ZUS zakwestionować sposób rozpatrzenia wniosku.

Należy pamiętać, iż złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty nie gwarantuje udzielenia ulgi i nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. W sytuacji odmowy udzielenia ulgi, dłużnik zobowiązany jest do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

UMOWA Z ZUSEM

Po podjęciu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozytywnej decyzji o wyrażeniu zgody na rozłożenie spłaty zadłużenia na raty:

1) dłużnik informowany jest o konieczności podpisania umowy cywilnoprawnej, która określa szczegółowe warunki realizacji ulgi;

2) umowa podpisywana jest w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu a może też zostać wysyłana w dwóch egzemplarzach do dłużnika na wskazany przez niego adres;  

3) dłużnik zobowiązany jest niezwłocznie podpisać umowę i odesłać obydwa egzemplarze do Zakładu, który po jej podpisaniu przesyła ponownie jeden egzemplarz do dłużnika;

4) warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek jest nieposiadanie zaległości w opłacaniu składek bieżących (przez płatników aktualnie zobowiązanych do ich opłacania) powstałych po dniu złożenia;

5) zawarcie umowy o ratalnej spłacie zadłużenia rodzi dla obu stron umowy konkretne obowiązki, ale również przyznaje określone uprawnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, przystępując do ratalnej spłaty zadłużenia należy zapoznać się szczegółowo z warunkami zawartej umowy. Niedotrzymanie przez dłużnika warunków udzielonej ulgi skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy o rozłożenie należności z tytułu składek na raty.

Umowa taka ulegnie rozwiązaniu, jeżeli:

– wnioskodawca nie wywiąże się z obowiązku opłacania składek bieżących w pełnej wysokości (wraz z należnymi odsetkami), których termin płatności przypadał w dniu bądź po dniu zawarcia umowy, przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia ich wymagalności, i gdy różnica składek wynikająca z tego tytułu przekracza kwotę odpowiadającą wysokości kosztów upomnienia,

– wnioskodawca nie opłacił dwóch rat (na wszystkie fundusze łącznie), których termin wymagalności upłynął,

– wnioskodawca opłaca raty w częściowej wysokości, przy czym łączna kwota niedopłat przekroczyła 5% należności z tytułu składek objętych umową (wraz z opłatą prolongacyjną),

– wnioskodawca nie opłaci należności objętych umową w terminie płatności ostatniej raty wynikającym z harmonogramu spłaty,

– zostaną ujawnione nowe okoliczności, nieznane, lecz istniejące w dniu podpisania umowy, z których wynika, że dłużnik wprowadził ZUS w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności i uniknięcia egzekucji,

– wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy,

– Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu przez wnioskodawcę przyznanej mu pomocy publicznej. 

UKŁAD RATALNY – WZÓR WNIOSKU

Formularz wniosku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS-EUR-02 jest dostępny na stronie internetowej ZUS pod adresem: http://e-inspektorat.zus.pl/pliki/formularze/ZUS-EUR-02.pdf

Komentarze