zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w Euro Banku?

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi lub niesłusznie naliczono ci opłaty na koncie w Euro Banku S. A., złóż reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.
 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:


- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK
  

 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W EURO BANKU ?


Reklamację można złożyć w:


1) Dowolnej placówce banku lub Centrali Banku


Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

 

Centrala Banku
ul. św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław 


 

2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

 

Euro Bank S. A.
ul. św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław


 

3) Telefonicznie


Numer infolinii: 555 000 5554) Elektronicznie


Za pomocą e-mail: [email protected] lub [email protected]


Za pośrednictwem serwisu eurobank online: eurobank.pl


Na żądanie Klienta Bank potwierdza, pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, fakt zgłoszenia przez niego reklamacji.
 
 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?


Bank nie podaje żadnych konkretnych informacji.

  
 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W EURO BANKU


Bank rozpatruje reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do banku. W uzasadnionych sytuacjach, o ile termin 14 dni nie jest wystarczający, bank udziela odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji.  


W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych, bank informuje klienta o prowadzonym postępowaniu, wyjaśnia przyczynę opóźnienia i wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, którynie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.Do zachowania przez bank terminów, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.


Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Euro Banku ?
 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od czasu jej złożenia. 

 

W jakiej formie dostaniemy odpowiedź ?

 

Odpowiedź na reklamację może być przekazana w postaci: 

 

- w postaci papierowej
- za pośrednictwem serwisu eurobank online
- przez e-mail (wyłącznie na wniosek klienta)

 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 


Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 


Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

 

 

 
Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY