Jak złożyć reklamację w Getin Noble Bank ?

Jak złożyć reklamację w Getin Noble Bank ?

author
Aneta Jankowska
21 listopada 2016
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi lub niesłusznie naliczono ci opłaty na koncie w Getin Noble Bank S. A., złóż reklamację. Sprawdź jak to zrobić.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  
 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W GETIN BANKU?

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

Bank na podstawie reklamacji złożonej ustnie w placówce sporządza protokół. 
 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

Getin Noble Bank S. A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

lub 

Getin Noble Bank S. A.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice

 


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 197 97 

Dla dzwoniących z zagranicy: +48 32 604 30 01
Dla klientów Noble Bank: +48 22 203 03 03

Infolinia dostępna 7 dni w tygodniu od 7:00 do 22:00


4) Elektronicznie

a) za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w zakładca – „napisz wiadomość” (poziom profilu Klienta)
b) poprzez strony internetowe: www.getinbank.pl – formularz „złóż reklamację” oraz www.noblebank.pl – formularz „kontakt” z wybranym tematem „reklamacja"

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Bank na żądanie klienta przekazuje w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, potwierdzenie złożenia skargi. Oprócz potwierdzenia pisemnego, dostarczanego za pośrednictwem operatora pocztowego lub wydanego w placówce banku, dostępne są też formy:

– drogą elektroniczną: e-mailem lub przez komunikat w bankowości Internetowej,
– ustne: przez potwierdzenie w rozmowie telefonicznej

​Bank potwierdza każdorazowo złożenie reklamacji w następujący sposób:

a) w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej:

– gdy reklamacja została złożona za pośrednictwem bankowości elektronicznej – poprzez wiadomość zwrotną z banku przekazaną za pośrednictwem bankowości elektronicznej

– gdy reklamacja została złożona poprzez formularz dostępny na stronach internetowych banku – poprzez wiadomość zwrotną z banku przekazaną pocztą elektroniczną na adres wskazany w treści reklamacji
 
b) w przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej:

– gdy reklamacja została złożona telefonicznie – poprzez ustne przekazanie klientowi przez konsultanta numeru pod którym reklamacja została zarejestrowana w wewnętrznym systemie banku 

– gdy reklamacja została złożona ustnie do protokołu podczas wizyty w jednostce banku przyjmującej reklamacje – poprzez wręczenie klientowi wydruku potwierdzenia wprowadzenia reklamacji do wewnętrznego systemu banku służącego do rejestracji reklamacji wraz z numerem, pod którym reklamacja została zarejestrowana
 
c) w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej:

– gdy reklamacja została złożona listownie – w takim przypadku potwierdzeniem złożenia reklamacji jest posiadanie przez klienta potwierdzenia nadania przesyłki

– gdy reklamacja została złożona przez pozostawienie pisma w jednostce banku przyjmującej reklamacje – poprzez wręczenie klientowi wydruku potwierdzenia wprowadzenia reklamacji do wewnętrznego systemu banku 

Bank umożliwia również złożenie reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania wskazujące na konieczność zachowania innej formy, a klienzostał o tym poinformowany na etapie zawierania umowy z bankiem.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Reklamacja powinna zawierać:

– dane kontaktowe, czyli imię, nazwisko, PESEL oraz adres korespondencyjny
– datę złożenia reklamacji
– opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności
– jednoznacznie sformułowane oczekiwanie
– dokumenty, które umożliwią rzetelne rozpatrzenie skargi, które nie są w posiadaniu banku w przypadku reklamacji wnoszonych w formie pisemnej – podpis klienta

Cenne jest również przekazanie w treści reklamacji adresu e-mail oraz numeru telefonu, co pozwoli na łatwiejszy i bezpośredni kontakt.

W przypadku reklamacji dotyczącej transakcji wykonanych przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej, dodatkowo trzeba zawrzeć:

– gdy reklamacja dotyczy transakcji (np. przypadki podwójnego obciążenia rachunku, obciążenia rachunku transakcją pomimo zapłacenia ostatecznie gotówką itp.) – wypełnienie i podpisanie formularza „Reklamacja transakcji” oraz dołączenie do zgłoszenia paragonu potwierdzającego transakcję

– gdy reklamacja dotyczy nieuprawnionego użycia karty – wypełnienie i podpisanie formularza „Reklamacja transakcji”. W przypadku reklamowania kilku transakcji trzeba wypełnić odrębny druk do każdej z nich

– gdy bankomat nie wypłacił środków – podanie dokładnej daty, kwoty, miejsca wypłaty, ostatnich cyfr karty lub numeru rachunku, do którego jest wydana karta. Podane dane pozwolą precyzyjnie ustalić jakiej transakcji dotyczy Skarga/Reklamacja. Wypełnienie formularza 
  

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W GETIN BANKU

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Getin BankuZgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od czasu jej złożenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

"W szczególnie skomplikowanych" przypadkach, bank informuje o tym fakcie z jednoczesnym wskazaniem przyczyn opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w tym terminie, bank musi wyjaśnić przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.​

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Getin Banku ?

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana listownie lub na życzenie klienta pocztą elektroniczną.

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie:

– od decyzji pracownika – do menedżera jednostki rozpatrującej reklamację
– od decyzji menedżera jednostki rozpatrującej reklamację – do Rzecznika Klienta GNB SA. 

Dodatkowo istnieje możliwość:

– zwrócenia się o pomoc do Rzeczników Konsumenta, 
– skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta)

– zwrócenia się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego 
– wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami 
– skierowania sprawy do polubownego rozwiązania przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego 
– wystąpienia z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego przeciwko Getin Noble Bankowi SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, kod pocztowy 01-208 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację

 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Nest Bank sesje przychodzące i wychodzące
Sesje przelewów
author
Dominika Sobieraj
02 stycznia 2023

Nest Bank sesje przychodzące i wychodzące

Chwilówki Mońki
Chwilówki miasta
author
Patryk Byczek
01 kwietnia 2022

Chwilówki Mońki

Zmiany w Aasa Polska
Wpisy
author
Patryk Byczek
16 sierpnia 2018

Zmiany w Aasa Polska

Milenialsi coraz mniej przywiązani do pracodawcy
Wpisy
author
Aneta Jankowska
06 lipca 2018

Milenialsi coraz mniej przywiązani do pracodawcy

Kredyt gotówkowy Opoczno
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
11 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Opoczno

PKO BP w Gdańsku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
12 sierpnia 2019

PKO BP w Gdańsku

Porównaj