zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w VOLKSWAGEN BANK POLSKA ?

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A., to możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i poprawnie.
 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

 

- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ ?


Reklamację można złożyć w:

 

1) W siedzibie banku 

 

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

 

siedziba Volkswagen Bank Polska S.A.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa2) Listownie
 

Na adres:


Volkswagen Bank Polska S.A.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa3) Telefonicznie

 

Numer infolinii: 800 103 301 lub 22 528 96 28


 

4) Elektronicznie

 

pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMCJA ?

 

Bank nie podaje konretnych informacji, co powinno znaleźć się w reklamacji.


Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację ?

 

Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, bank wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz poinformuje klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku Klientów Indywidualnych, a dla pozostałych klientów termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania
przez bank terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez bank odpowiedzi przed ich upływem.

 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację ?

 

Na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)


2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy


3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację


4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY