Jak złożyć reklamację w VOLKSWAGEN BANK POLSKA ?

Jak złożyć reklamację w VOLKSWAGEN BANK POLSKA ?

author
Aneta Jankowska
17 marca 2017
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A., to możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i poprawnie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ ?

Reklamację można złożyć w:

1) W siedzibie banku 

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

siedziba Volkswagen Bank Polska S.A.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa


2) Listownie
 

Na adres:

Volkswagen Bank Polska S.A.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 800 103 301 lub 22 528 96 28


4) Elektronicznie

pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMCJA ?

Bank nie podaje konretnych informacji, co powinno znaleźć się w reklamacji.

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację ?

Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, bank wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz poinformuje klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku Klientów Indywidualnych, a dla pozostałych klientów termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania
przez bank terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez bank odpowiedzi przed ich upływem.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację ?

Na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt konsolidacyjny Piła
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
31 stycznia 2022

Kredyt konsolidacyjny Piła

Karencja w spłacie kredytu
Ekonomia
author
Aneta Jankowska
20 sierpnia 2018

Karencja w spłacie kredytu

Spotkania z gwiazdami w Citi Handlowy
Blog
autor wpisu
Maciej_Stanko
14 listopada 2015

Spotkania z gwiazdami w Citi Handlowy

Służba Ochrony Państwa zastępuje BOR
Wpisy
author
Patryk Byczek
02 lutego 2018

Służba Ochrony Państwa zastępuje BOR

Solidarność Walcząca na monecie NBP
Wpisy
author
Aneta Jankowska
14 czerwca 2017

Solidarność Walcząca na monecie NBP

Porównaj