Kiedy egzekucja jest bezskuteczna

Kiedy egzekucja jest bezskuteczna

author
Patryk Byczek
05 maja 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Wiele osób zastanawia się, kiedy komornik może umorzyć egzekucję z uwagi na jej bezskuteczność. Warto mieć na uwadze fakt, iż zaniechanie postępowania egzekucyjnego przez komornika nie jest jednoznaczne z brakiem konieczności uregulowania zadłużenia. Zagadnienie umorzenia egzekucji wyjaśnia asesor komorniczy z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.

Spis treści:

 1. Bezskuteczna egzekucja - czym jest?
 2. Umorzenie bezskutecznej egzekucji - postępowanie komornicze
 3. Bezskuteczna egzekucja - czy skutkuje umorzeniem długu??
 4. Bezskuteczna egzekucja - co może zrobić dalej wierzyciel?
 5. Bezskuteczna egzekucja - kto pokrywa koszty umorzonej egzekucji komorniczej?
 6. Bezskuteczna egzekucja - wydatki
Zwiń spis treści

Bezskuteczna egzekucja - czym jest?

W teorii z bezskutecznością egzekucji mamy do czynienia wtedy, gdy Dłużnik jest niewypłacalny. W praktyce oznacza to najczęściej, że Dłużnik:

 • nie jest nigdzie zatrudniony;
 • otrzymuje wynagrodzenie za pracę w kwocie minimalnej, która nie podlega zajęciu; 
 • nie pobiera renty, emerytury lub zasiłków;
 • nie posiada nieruchomości;
 • nie posiada wartościowych ruchomości;
 • nie posiada środków na rachunkach bankowych.

Mianem bezskutecznej egzekucji określamy więc sytuację, kiedy to osoba posiadająca zadłużenie nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania, nie posiada wartościowych dóbr, dochodów oraz środków pieniężnych. O tym, jak wygląda wszczęcie i przebieg egzekucji komorniczej przeczytasz tutaj.

Umorzenie bezskutecznej egzekucji - postępowanie komornicze

W celu ustalenia majątku Dłużnika, komornik dokonuje zapytań między innymi do: Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wydziału Ksiąg Wieczystych, Geodezji, CEPIK-u (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), systemu OGNIVO oraz przeprowadza czynności terenowe w miejscu zamieszkania Dłużnika. Uzyskanie negatywnych odpowiedzi z powyższych instytucji, po uprzednim wysłuchaniu Wierzyciela, potwierdzających niewypłacalność Dłużnika, doprowadzi do umorzenia postępowania wobec bezskuteczności egzekucji. Komornik umorzy również postępowanie, jeśli z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Przykład: Dłużnik ma 5 postępowań na rzecz różnych Wierzycieli, a każde z nich dotyczy zadłużenia wynoszącego po 20 000,00 zł. Jedynym skutecznym sposobem egzekucji okazało się zajęcie wynagrodzenia za pracę, skąd dokonywane są comiesięczne potrącenia w kwocie 100,00 zł. Powyższa kwota dzielona jest do wszystkich spraw zgodnie z planem podziału (po potrąceniu kosztów egzekucji). Biorąc pod uwagę wysokość zadłużenia, ilość spraw, kwotę potrącenia, stwierdzić należy, iż spłata zaległości nastąpi po upływie długiego czasu, a zatem prowadzenie egzekucji okaże się nieopłacalne dla wierzycieli.

Bezskuteczna egzekucja - czy skutkuje umorzeniem długu??

Umorzenie postępowania wskutek bezskuteczności egzekucji nie powoduje umorzenia długu. Dłużnik nadal jest zobowiązany spłacić zadłużenie, które posiada wobec wierzyciela. Istotnym jest fakt, iż po umorzeniu postępowania egzekucyjnego wierzyciel w ciągu kolejnych 6. lat ma prawo na nowo wszcząć egzekucję, a zatem umorzenie postępowania nie pozbawia go możliwości skorzystania z ponownej egzekucji.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest równoznaczne z umorzeniem długu.

Bezskuteczna egzekucja - co może zrobić dalej wierzyciel?

Tak, jak pisaliśmy wyżej w ciągu 6. lat od odebrania Postanowienia o umorzeniu egzekucji wobec bezskuteczności, wierzyciel ma prawo wszczęcia ponownej egzekucji. Wiąże się to jednak z koniecznością ponownego pokrycia kosztów zaliczek na czynności komornika i wszelkich kosztów, które z postępowaniem komorniczym będą się wiązać. Innym rozwiązaniem może okazać się postępowanie sądowe, w którym to wierzyciel będzie wnioskował o wyjawienie majątku, który posiada dłużnik. Wszelkie nieprawidłowości, fałszowanie wykazu dóbr i majątku przez dłużnika będzie wówczas miało surowe konsekwencje karne. W sytuacji, gdy dłużnikiem jest współwłaściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wierzyciel zyskuje możliwość do tego, by sprawdzić wierzytelność od członków jej zarządu.

Kredyt dla zadłużonych – wypłata w 15 minut

Kredyt oddłużeniowy – przelew na konto

Pożyczki z komornikiem – w całości online

Bezskuteczna egzekucja - kto pokrywa koszty umorzonej egzekucji komorniczej?

Komornik Sądowy umarzając postępowanie wydaje w tym celu postanowienie, w którym ustala koszty postępowania. Kosztami postępowania obciążany jest Dłużnik, lecz tymczasowo koszty te pokrywa wierzyciel. Dłużnik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez wierzyciela kosztów egzekucyjnych. 

Bezskuteczna egzekucja - wydatki

Art. 6. [Katalog wydatków]
Wydatkami są:

1) należności biegłych i tłumaczy, o których mowa w art. 11;
2) koszty ogłoszeń;
3) koszty transportu specjalistycznego;
4) koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości;
5) zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności;
6) należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach;
7) koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania;
8) koszty doręczenia korespondencji z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, postępowania zabezpieczającego lub postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
9) koszty działania komornika poza rewirem komorniczym, o których mowa w art. 8;
10) koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym;
11) koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

Źródło: Dz.U.2023.1357 t.j. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

Wydatki, którymi obciążony zostanie dłużnik dot. wszelkich działań podejmowanych przez kancelarię komorniczą, w celu wyegzekwowania od niego należnych zobowiązań.

Przykładowe wydatki gotówkowe:

 • koszty korespondencji: 4,10 zł za jeden list priorytetowy,
 • przelew bankowy: 2 zł,
 • papierowe zapytanie do ZUS-u: 40,11 zł + 2 zł za przelew,
 • elektroniczne zapytanie do ZUS-u: 34,69 zł + 2 zł za przelew,
 • zapytanie do US: 45 zł + 2 zł za przelew,
 • zapytanie do KW: 20 zł + 2 zł za przelew,
 • zapytanie do CEPIK-u: bezpłatnie,
 • zapytanie o rachunki bankowe za pomocą elektronicznego systemu Ognivo: 0,31 zł za zapytanie o rachunek w jednym Banku (zapytanie najczęściej dotyczy 20 Banków).

W praktyce oznacza to, że wierzyciel składając ponownie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego będzie mógł domagać się wyegzekwowania kosztów, które poniósł w poprzednim postępowaniu. W tym celu powinien załączyć prawomocne postanowienie komornika ustalające koszty poprzedniej egzekucji. Wierzyciel może złożyć wniosek egzekucyjny w każdym czasie, gdy tylko nabierze przekonania, że sytuacja finansowa dłużnika uległa poprawie. Powyższa decyzja leży wyłącznie w jego gestii.

Źródło:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/koszty-komornicze

https://www.gov.pl/web/gov/postepowania

https://serwis.epuap.gov.pl

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Wariat z budzikiem
Wariat z budzikiem
2019-03-02 09:26:18

Mi uczelnia ZUT w Szczecinie odpuściła jakieś 2000 zł długu po bezskutecznym postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego. Fakt po tym zdarzeniu na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym został drastycznie uszczelniony system ściągania należności, zwłaszcza że dług umorzyła mi też Biblioteka Główna ZUT za przetrzymanie i niezwrócenie książek. Ale co tam, pomieszkałem za darmo w akademiku 2 miesiące. I zapłaciła za to uczelnia bo egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.

Podobne artykuły

Orange Finanse – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Szukasz danych do przelewu na konto w Orange Finanse ? Sprawdź najważniejsze informacje: kod SWIFT, BIC oraz IBAN. Zobacz również adres Orange Finanse do przelewu.

author
Dominika Byczek
11 grudnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

PKO BP w Kluczach

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Kluczach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
19 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Allegro Pay – kontakt, infolinia

Chcesz skontaktować się z Allegro Pay? Sprawdzamy, jakie są możliwości kontaktu z usługodawcą. Zobacz, jak skontaktować się poprzez chat, rozmowę telefoniczną, formularz kontaktowy czy popularne komunikatory.  

author
Aleksandra Gościnna
14 stycznia 2023
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

SKOK Chmielewskiego Łuków

Kasę Chmielewskiego możemy zaliczyć do jednego z największych SKOK-ów w Polsce. Instytucja posiada już ponad 200 000 członków w całym kraju. Sprawdź placówkę SKOK-u Chmielewskiego w Łukowie – adres, numer telefonu, godziny otwarcia i mapę dojazdu.

author
Aleksandra Gościnna
24 kwietnia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Mieszkanie Plus w Jarocinie

Mieszkanie Plus to rządowy program zastępujący dotychczas funkcjonujące Mieszkanie dla Młodych. Rząd tym razem wyciągnął rękę nie tylko do osób w młodym wieku, ale do wszystkich, którzy mają zbyt niskie dochody, by kupić własne mieszkanie. Sprawdziliśmy, jak wygląda realizacja programu Mieszkanie Plus w Jarocinie.

author
Julia Wierciło
03 lutego 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Chwilówki Skawina

Poszukujesz najlepszej oferty dla szybkich pożyczek w Skawinie? Sprawdź ranking bezpłatnych ofert. Gotówkę otrzymasz bez wychodzenia z domu oraz bez dołączania zaświadczeń o dochodzie. Najwyższa kwota pożyczki to nawet 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
06 lutego 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj