zadluzenia.com
zamknij

Wszczęcie i przebieg egzekucji

Początek egzekucji


Egzekucja komornicza zaczyna się od wysłania przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego do wybranego komornika sądowego. Do wniosku obligatoryjnie załączany jest tzw. tytuł wykonawczy – przeważnie nakaz zapłaty lub bankowy tytuł egzekucyjny w przypadku banków, zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

W obecnym stanie prawnym wierzyciel może skierować wniosek do dowolnej kancelarii komorniczej w Polsce (nie ma już tak zwanej rejonizacji czyli obowiązku prowadzenia egzekucji przez komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika).


Innymi słowy wniosek egzekucyjny może trafić do komornika sądowego w Warszawie, mimo, ze dłużnik mieszka np. w Szczecinie. O tym do jakiej kancelarii trafi sprawa, decyduje przede wszystkim:

 

 • współpraca wierzyciela z kancelarią
 • skuteczność komornika
 • zbieg egzekucji z innym organem egzekucyjnym

 

Wniosek egzekucyjny wysyłany jest listem poleconym (przesyłka trafia do kancelarii po kilku dniach) lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego posługując się elektronicznym wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Obecnie prowadzone są prace nad zmianami w przepisach, których celem jest umożliwienie przesyłania do kancelarii także pozostałych wniosków pocztą elektroniczną, bez konieczności wysyłki ich tradycyjną pocztą.


Rejestracja sprawy

Po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego, kancelaria rejestruje sprawę nadając jej sygnaturę:

 

 • Km - najczęściej występująca, w sprawach o świadczenie pieniężne
 • Kms - do rejestrowania spraw o egzekucję należności sądowych
 • Kmp - do rejestrowania spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się
 • Kmn - do rejestrowania czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi.

 

Sygnaturę akt komorniczych należy każdorazowo wskazać podczas kontaktu z kancelarią komornika sądowego, ułatwia to odszukanie sprawy.


Przebieg egzekucji


Jak wygląda przymusowe ściąganie należności ? Wszystko zależy od sposobów prowadzenia egzekucji, które wskaże wierzyciel we wniosku egzekucyjnym. To od niego należy decyzja z jakich składników majątku dłużnika komornik będzie prowadził postępowanie egzekucyjne. Najczęściej banki/inne instytucje finansowe wskazują, że komornik ma prowadzić egzekucję z:

 

 • wynagrodzenia przysługującego dłużnikowi we wskazanym zakładzie pracy
 • wierzytelności przysługujących dłużnikowi z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • wierzytelność przysługująca dłużnikowi z tytułu nadpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym
 • rachunków bankowych
 • ruchomości stanowiących własność dłużnika
 • nieruchomości stanowiących własność dłużnika
 • renty/emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • innych źródeł utrzymania
 • praw majątkowych
 • papierów wartościowych
 • udziałów/akcji lub praw z tytułu udziału w spółce handlowej

 

Co istotne, komornik może prowadzić egzekucję z kilku elementów majątku równocześnie. Przykładowo będzie dokonywał potrąceń z wynagrodzenia za pracę, a jednocześnie zajmie pojazd dłużnika i wystawi go na sprzedaż w drodze licytacji komorniczej.

 

Przepisy stanowią bowiem, że „Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.”


Pamiętajmy o najważniejszej rzeczy – wszelkie wnioski w przedmiocie zaprzestania egzekucji z  któregoś ze sposobów jej prowadzenia, kierujemy wyłącznie do wierzyciela, a nie komornika sądowego. To wierzyciel wskazuje bowiem komornikowi we wniosku egzekucyjnym sposoby prowadzenia egzekucji. Tak więc odstąpienie od egzekucji z wynagrodzenia czy zajętej ruchomości leży w gestii wyłącznie wierzyciela, komornik zobowiązany jest do spełnienia jego woli.

 

Skomentuj artykuł
captcha
~strauss

a teorii co innego, a w praktyce i tak dzicz, wolna amerykanka i nieludzkie zachowanie komorników. Do znajomej przyszedł kiedyś komornik, już z poważną gębą, że on tu przyszedł zajmować mienie, ile to ona z mężem nie są winni. A oni nie mieli pojęcia o co chodzi ale bynajmniej nie było im do śmiechu. Co się okazało? Bałwan nie sprawdził, czy jest ktoś jeszcze pod tym samym nazwiskiem... DNO totalne. Komornik to chyba najbardziej znienawidzony zawód na świecie   Odpowiedź