zadluzenia.com
zamknij

KNF zawiesza działalność kolejnego SKOKu

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa “Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu została zawieszona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Co więcej, KNF wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy do właściwego sądu. Aktywa “Twojej” SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

 

 

Wykonując decyzję KNF z maja ubiegłego roku, zarządca komisaryczny sporządził historyczną informację finansową według stanu na dzień, który poprzedzał ustanowienie zarządcy komisarycznego oraz poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. 
 
Z raportu i ustaleń zarządcy dowiadujemy się, że “Twoja” SKOK na dzień 24 maja 2016 r. posiadała fundusze własne w wysokości minus 42 991 tys. zł, a współczynnik wypłacalności na poziomie minus 28,14 %. Oznaczało to głęboką niewypłacalność.
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa) w latach 2013-2015 r. udzieliła pomocy finansowej “Twojej” SKOK, ale okazała się ona niewystarczająca i nie przywróciła stabilności kasie. Później, Kasa Krajowa w lutym bieżącego roku odmówiła udzielenia ponownej pomocy stabilizacyjnej. 

 

KNF 14 marca 2017 r. uznała, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia “Twojej” SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie. Tym samym zadecydowała o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4, a później ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Twojej SKOK przez bank. 
 
Chociaż jeden z banków komercyjnych zainteresował się procesem restrukturyzacji “Twojej” SKOK, to po przeprowadzeniu szczegółowych analiz sytuacji Kasy zrezygnował z tej inwestycji.

 

KNF poinformowała Bankowy Fundusz Gwarancyjny o zagrożeniu upadłością “Twojej” SKOK i o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej “Twojej” SKOK, które pozwalałyby na usunięcie stanu niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie.
 
Na początku maja 2017 r., BFG poinformował, że w jego ocenie nie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Twojej SKOK ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego.

 

Z dniem 31 marca 2017 r., “Twoja” posiadała fundusze własne w wysokości minus 52 647 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 2 729 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76 269 tys. zł. Natomiast depozyty członkowskie zgromadzone przez 51,6 tys. członków Twojej SKOK wynosiły 170 310 tys. zł.

 

Dlatego też w związku z głęboką niewypłacalnością “Twojej” SKOK, a także brakiem perspektyw restrukturyzacji Kasy, jedynym rozwiązaniem było zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. Jest to jednoznaczne z formalną przesłanką do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.

 

Gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY