Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG)

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG)

autor wpisu
Emilia
07 października 2016
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) jest skutecznym narzędziem dochodzeniem należności za granicą. Wszystkie informacje o biurze przybliża radca prawny Emilia Łobińska-Szyc.

Czym jest Krajowe Biuro Informacjei Gospodarczej S.A. (KBIG) ?

Jest jednym z najstarszych Biur Informacji Gospodarczej w Polsce (zarejestrowane w 2003 roku pod firmą InFoScore BIG, a w 2012 roku zmiana firmy na KBIG).

Działa pod nadzorem Ministra Gospodarki, a podstawę prawną jego działania stanowią aktualnie zapisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zatem jak każdy BIG, również i KBIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Jednakże jako jedyne biuro informacji gospodarczej umożliwia polskim przedsiębiorcom aktualny dostęp do danych gospodarczych o osobach fizycznych oraz podmiotach gospodarczych ujawnianych przez współpracujące z nim biura z Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Jednocześnie, dzięki współpracy tych biur, informacje gospodarcze ujawniane w KBIG przez polskich przedsiębiorców, a dotyczące zagranicznych i rodzimych kontrahentów, dostępne są na rynkach zagranicznych.

KBIG jest częścią międzynarodowej Grupy Deltavista, która stworzyła biura danych gospodarczych w Szwajcarii, Austrii oraz Niemczech. Co więcej, Deltavista International AG z siedzibą w Szwajcarii jest wyłącznym akcjonariuszem KBIG.

Zadania na jakich koncentruje się KBIG to:

– transgraniczna wymiana danych z podmiotami prowadzącymi podobną działalność w krajach niemieckojęzycznych, co sprawia że dochodzenie należności poza granicami Polski staje się skuteczniejsze;

– współpraca z biurami informacji gospodarczej z Europy zachodniej;

– działanie przy wsparciu Grupy Deltavista, co umożliwia współdzielenie szerokiego zakresu informacji, nie tylko tych negatywnych ale i pozytywnych;

– rocznie udostępnia ponad 50 milionów raportów kredytowych o konsumentach i przedsiębiorcach.

Na jakich zasadach można dokonać wpisu do KBIG ?

BIG działa zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie Regulaminu KBIG S.A z dnia 19 grudnia 2012 r., dostępnym na stronie www.kbig.pl

Zasady dokonywania wpisu danych do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej są zróżnicowanie w zależności od tego czy adresatem szczegółowej oferty jest firma, podmiot administracji czy osoba fizyczna.

– generalną regułą wynikającą z art. 12 ust. oraz art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych jest, że aby móc korzystać z większości usług świadczonych przez KBIG konieczne jest zawarcie umowy;

– natomiast zgodnie z § 4 pkt. 5 Regulaminu, każdy podmiot jest uprawniony do składania wniosków o ujawnienie informacji gospodarczych listownie lub poprzez kontakt bezpośredni z siedzibą KBIG, oddziałem czy przedstawicielem.

JAK KONSUMENT MOŻE WPISAĆ DŁUŻNIKA

1) osoba fizyczna ma prawo do ujawnienia informacji o dłużniku na podstawie zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym;

2) powyższe dane można ujawnić w KBIG bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanym zobowiązaniu;

3) od momentu dodania informacji gospodarczej dane dłużnika oraz szczegóły zobowiązania są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu;

4) każdy konsument ma ponadto możliwość złożenia u swojego dostawcy usług i towarów wniosku o bezpłatne dopisanie informacji pozytywnej (terminowo regulowane zobowiązania) na swój temat do systemu KBIG;

5) pozytywna informacja może być przekazana przy spełnieniu poniższych warunków:

a) zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni;
b) od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy;

JAK PRZEDSIĘBIORCA MOŻE WPISAĆ DŁUŻNIKA

1) przedsiębiorca ma prawo do upublicznienia informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach klientów, gdy spełnione są łącznie następujące warunKI:

a) zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 60 dni;

b) łączna kwota zobowiązań wobec wierzyciela wynosi co najmniej: w przypadku dłużnika będącego konsumentem – 200 zł brutto a w przypadku dłużnika nie będącego konsumentem – 500 zł brutto;

c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach;

Odmienne regulacje funkcjonują w odniesieniu do zobowiązań stwierdzonych tytułem wykonawczym– w tym przypadku można je ujawnić w KBIG bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach;

Przedsiębiorcy mają również możliwość budowania własnej wiarygodności płatniczej poprzez złożenie wniosku do kontrahenta o umieszczenie w systemie KBIG informacji o zobowiązaniach regulowanych terminowo przy założeniu, że zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni a od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.

WPISANIE DŁUŻNIKA PRZEZ INSTYTUCJĘ

W przypadku wierzycieli publicznoprawnych, do KBIG mogą być wpisani nie tylko dłużnicy alimentacyjni, ale również osoby nieregulujące terminowo opłat za czynsz, dostarczane media czy uchylający się od zapłaty kar lub mandatów;

Każde zobowiązanie można ujawnić, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:

a) zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 60 dni;

b) łączna kwota zobowiązań wobec wierzyciela wynosi co najmniej: w przypadku dłużnika będącego konsumentem – 200 zł brutto a w przypadku dłużnika nie będącego konsumentem – 500 zł brutto;

c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach;

Odmienne regulacje funkcjonują w odniesieniu do zobowiązań stwierdzonych tytułem wykonawczym- w tym przypadku można je ujawnić w KBIG bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach.

Podmioty administracji publicznej mają również możliwość zbudowania pełnego wizerunku swojej wiarygodności kredytowej poprzez dodanie do systemu pozytywnej informacji gospodarczej, a polega to na złożeniu wniosku u kontrahenta o umieszczenie w systemie KBIG pozytywnej informacji gospodarczej jeśli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni a od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.

JAK SPRAWDZIĆ CZY JESTEŚMY W BAZIE KBIG

Informacja gospodarcza ujawniana jest w formie raportu w jeden z poniższych sposobów:

– raport dostępny poprzez System www.kbig.pl (tylko dla Użytkowników, tj. podmiotów korzystających z usług KBIG w oparciu o zawartą z nim umowę);

– raport przesłany listem poleconym na wskazany przez podmiot adres do korespondencji;

– raport do odbioru w siedzibie KBIG;

Jak konsumenci mogą sprawdzić swoje dane

1) Mogą dokonać weryfikacji osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta KBIG na ul. Lublańskiej 38, 31-476 Kraków, lub poprzez osobisty kontakt z oddziałem lub przedstawicielem;

2) Korespondencyjnie, poprzez wysłanie wypełnionego Wniosku o ujawnienie informacji gospodarczej oraz wgląd do rejestru zapytań na własny temat;

3) Poprzez portal www.kbig.pl po uprzednim zawarciu stosownej Umowy z KBIG, gdzie po zalogowaniu, wpisaniu niezbędnych danych i uiszczeniu niezbędnych opłat uzyskają żądane dane lub umieszczą żądane informacje; Każdy Użytkownik posiada unikalny login i hasło, które służą jego uwierzytelnieniu oraz autoryzacji dostępu do funkcji i danych z Systemu. Operacje Użytkownika są rejestrowane i monitorowane.

Jeżeli Wnioskodawca zaznaczył we wniosku opcję dostarczenia raportu drogą pocztową, KBIG wysyła listem poleconym raport lub raporty na adres Wnioskodawcy podany we wniosku.

Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek osobiście w siedzibie KBIG S.A., KBIG S.A. ujawnia raport za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Jak przedsiębiorcy mogą sprawdzić swoje dane

1) Mogą dokonać weryfikacji osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta KBIG na ul. Lublańskiej 38, 31-476 Kraków, lub poprzez osobisty kontakt z oddziałem lub przedstawicielem;

2) Korespondencyjnie, poprzez wysłanie wypełnionego Wniosku o ujawnienie informacji gospodarczej oraz wgląd do rejestru zapytań na własny temat;

3) Logując się na stronie www.kbig.pl, tj. podając swój unikalny identyfikator (login) oraz hasło; Każdy Użytkownik posiada unikalny login i hasło, które służą jego uwierzytelnieniu oraz autoryzacji dostępu do funkcji i danych z Systemu. Operacje Użytkownika są rejestrowane i monitorowane;

Jeżeli Wnioskodawca zaznaczył we wniosku opcję dostarczenia raportu drogą pocztową, KBIG wysyła listem poleconym raport lub raporty na adres Wnioskodawcy podany we wniosku.

Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek osobiście w siedzibie KBIG S.A., KBIG S.A. ujawnia raport za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz upoważnienia do działania w imieniu Wnioskodawcy.


Wierzyciel publicznoprawny

 

1) Korespondencyjnie, poprzez wysłanie wypełnionego Wniosku o ujawnienie informacji gospodarczej oraz wgląd do rejestru zapytań na własny temat;

2) Logując się na stronie www.kbig.pl, tj. podając swój unikalny identyfikator (login) oraz hasło; Każdy Użytkownik posiada unikalny login i hasło, które służą jego uwierzytelnieniu oraz autoryzacji dostępu do funkcji i danych z Systemu. Operacje Użytkownika są rejestrowane i monitorowane;

3) Jeżeli Wnioskodawca zaznaczył we wniosku opcję dostarczenia raportu drogą pocztową, KBIG wysyła listem poleconym raport lub raporty na adres Wnioskodawcy podany we wniosku;

JAK USUNĄĆ WPIS Z KBIG

Jeżeli dłużnik ureguluje zobowiązanie, wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia danych dłużnika z KBIG w terminie 14 dni od daty spłaty długu. Jeśli nie podejmie takich działań, grozi mu odpowiedzialność w postaci grzywny w wysokości 30 000 ZŁ.

Na wniosek podmiotu, który zawarł umowę z KBIG, aktualizuje ono lub usuwa informacje gospodarcze w terminie 7 dni.

KBIG usuwa również informacje gospodarcze z własnej inicjatywy w przypadkach określonych a w art. 31 pkt. 2 – 8 Ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, tj. m.in. w przypadku gdy uzyska uzasadnioną informację o nieistnieniu zobowiązania lub na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem.

Logowanie do KBIG

Każdy Użytkownik, po zawarciu stosownej umowy z KBIG otrzymuje celem korzystania z funkcji Systemu KBIG unikalny login i hasło, które służą jego uwierzytelnieniu oraz autoryzacji dostępu do funkcji i danych z Systemu. Operacje Użytkownika są rejestrowane i monitorowane. Aby uzyskać dostęp do powyższego, należy zalogować się do systemu przez przeglądarkę internetową www.kbig.pl, podając swój unikalny identyfikator (login) oraz hasło.

Cennik KBIG

Odmienny cennik usług oferowanych przez KBIG funkcjonuje w odniesieniu do firm, instytucji oraz konsumentów.

1) W przypadku przedsiębiorców:

a) KBIG oferuje im trzy rodzaje abonamentów miesięcznych zróżnicowanych co do ceny za poszczególne usługi;

b) Bezpłatne usługi jakie otrzymuje Klient w ramach oferty abonamentowej KBIG to dopisanie pozytywnej informacji o przedsiębiorcy/konsumencie, dopisanie informacji o podrobionym lub cudzym dokumencie, wykorzystanie wzoru wezwania do zapłaty z rygorem umieszczenia w KBIG oraz Raporty o sobie i z Rejestru Zapytań. Pozostałe usługi w ramach abonamentu mają charakter odpłatny, jak i z tytułu pojedynczej usługi należy uiścić opłatę, np. Weryfikacja Informacji o sobie w siedzibie biura KBIG (7,50 zł) lub w formie korespondencyjnej (18,50 zł);  


2) Instytucje administracji publicznej– obowiązuje tutaj cennik usług abonamentowych dostępny na stronie www.kbig.pl i zgodnie z jego treścią część usług w ramach abonamentu ma charakter nieodpłatny, jak np. uzyskanie Raportu o sobie lub Raportu z Rejestru zapytań.


3) Konsumenci

a) Na stronie www.kbig.pl znajdują się dwa pliki do pobrania, tj. Cennik dla Konsumentów oraz Cennik usług dodatkowych dla Konsumentów;

b) W ramach oferty abonamentowej Klient ma do wyboru dwa rodzaje abonamentów miesięcznych, ale poza nimi ma również prawo do skorzystania z pojedynczych usług w ramach oferty KBIG. Niektóre z oferowanych usług zarówno w ramach oferty abonamentowej jak i poza nią mają charakter nieodpłatny, tj.: pobranie wzoru wezwania do zapłaty z rygorem umieszczenia w KBIG, prawo do bezpłatnego pobrania raz na 6 miesięcy Raportu o sobie oraz Raportu z Rejestru zapytań.

Pozostałe zarówno abonamentowe jak i dodatkowe usługi są odpłatne i tak np. pobranie raportu o Przedsiębiorcy z danych KBIG – 20 zł, 29 zł lub 43 zł- w zależności od tego w jakiej formie udostępniany jest raport.  


Wpis do KBIG a spłata zobowiązania – jak usunąć nieaktualny wpis ?

Podstawę działań w tym zakresie określa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.

W przypadku uregulowania należności tytułem której dłużnik został wpisany do KBIG, Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia tejże informacji gospodarczej w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przeciwnym razie, stosownie do art. 47 powyższej ustawy, grozi mu grzywna w wysokości 30.000,00 zł.

Mogą jednak pojawić się sytuacje, kiedy to mimo spłaty zobowiązania podmiot dalej widnieje w KBIG, wówczas to w celu usunięcia takiej informacji należy się niezwłocznie skontaktować z osobą, która zamieściła takie dane z wnioskiem o ich niezwłoczne usunięcie (art. 30 ustawy o BIG). Nadto, osoba widniejąca niesłusznie w KBIG, może zgłosić taki przypadek bezpośrednio do KBIG z uzasadnioną informacją o wygaśnięciu zobowiązania. Wówczas KBIG jest zobligowane do niezwłocznego usunięcia informacji gospodarczych w tym zakresie.


Dane kontaktowe KBIG

a) Dane do korespondencji z KBIG S.A.- Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A.: ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków;

b) Biuro Obsługi Klienta: pon.- pt.: 9:00-15:30 z wyjątkiem dni wolnych od pracy;

c) Kontakt mailowy i telefoniczny: e-mail: [email protected]; tel: + 48 12 291 55 60;

BIG InfoMonitor a KBIG

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), a w niniejszym przypadku Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, to instytucje, które często utożsamiany. Tymczasem są to zupełnie odrębne podmioty.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to całkowicie inna instytucja aniżeli BIG, w tym również KBIG. Co prawda funkcjonują one na podstawie zbliżonych założeń, jednakże działają na podstawie różnych regulacji prawnych- BIK – zgodnie z Prawem Bankowym a BIGi – zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Biuro Informacji Kredytowej powstało w celu ułatwienia i obniżenia kosztów procesu wymiany informacji o kredytobiorcach. Gromadzi ono i udostępnia bankom i SKOK-om informacje o historii kredytowej klientów tych instytucji, o składanych przez nich wnioskach kredytowych, zawartych umowach, etapie i formie ich realizacji. W bazach BIK znajdują się zarówno informacje pozytywne (terminowe spłaty), jak i negatywne (opóźnienia, windykacje, itp.). Tylko Biuro Informacji Kredytowej jest uprawnione do gromadzenia i dystrybucji pomiędzy bankami i SKOK-ami informacji objętych tajemnicą bankową.

Natomiast BIGi, operują pojęciem „informacje gospodarcze” rozumiejąc przez to zaległe zobowiązania jeśli są one wymagalne od co najmniej 60 dni. Informacje te mogą być przez wierzycieli przekazywane do baz po uprzednim poinformowaniu dłużnika.

Zatem tylko zaległości w spłacie kredytów (powyżej 60 dni) są w rozumieniu obu rodzajów biur „informacją gospodarczą/kredytową” i tego typu opóźnienia mogą być odnotowywane w obu bazach. W bazach BIK nie ma natomiast informacji o poza bankowych zaległych zobowiązaniach (czynsze, opłaty za telefon, media, itp), zaś w BIGach nie ma informacji o pozytywnych przebiegach spłat zobowiązań bankowych kredytobiorców (choć BIGi mogą gromadzić także informacje pozytywne, ale tylko na zlecenie zobowiązanego.

Czy zaległości alimentacyjne podlegają wpisowi do KBIG ?

Obecnie każda osoba fizyczna posiadająca wyrok sądowy, może wpisać do rejestru BIG, w tym KBIG osobę, która zalega ze świadczeniami alimentacyjnymi.

Natomiast 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowela przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która nałożyła na przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie należności alimentacyjnych oraz opłat z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej obowiązek przekazywania informacji gospodarczych do wszystkich działających w Polsce BIGów, w tym do KBIG.

Dzięki temu, współpracujące z BIG-ami banki, usługodawcy telekomunikacyjni, czy przedsiębiorcy uzyskają wiedzę, kto z potencjalnych klientów nie płaci np. na dziecko, bez względu na to, do którego rejestru zwrócą się o informacje.

Podsumowując, wpisanie dłużnika do BIG przez wierzyciela z jednej strony oraz ustawowy obowiązek wpisywania zadłużonych nałożony na gminy aktualnie wyczerpują dostępne drogi wpisu dłużników alimentacyjnych do rejestrów zadłużonych.

Korzyści płynące ze współpracy z KBIG:

– bieżąca ocena ryzyka biznesowego podczas każdej zawieranej na rynku transakcji;

– świadome podejmowanie optymalnych decyzji;

– gwarancja wyboru solidnych i wiarygodnych klientów biznesowych, czy też uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowych;

– równy dostęp do pełnej, aktualnej i wiarygodnej informacji gospodarczej o współpracujących podmiotach i innych uczestnikach;

– zapewnienie pełnego zakresu danych, nie tylko informacji negatywnych, ale również i pozytywnych;

– wszyscy uczestnicy rynku mogą podejmować decyzje w poczuciu większej pewności i wzajemnego zaufania;

– promowanie rzetelności w życiu gospodarczym;

– umożliwienie wzrostu sprzedaży i konkurencyjności;

– zapewnienie ograniczenia kosztów;

Czy KBIG kontaktuje się z dłużnikiem ?

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej nie posiada ustawowego wymogu kontaktu z dłużnikiem. Co więcej, nawet Wierzyciel nie ma obowiązku wysłania potwierdzenia o wpisie dłużnika do KBIG. Natomiast jego ustawowym obowiązkiem jest dostarczenie (list polecony lub do rąk własnych) wezwania do zapłaty z rygorem umieszczenia w KBIG.

OFERTA KBIG

Oferta tegoż Biura Informacji Gospodarczej jest różnorodna jeśli chodzi o podmioty, do których jest kierowana, tj. konsumentów, przedsiębiorców i instytucje administracji. W tym miejscu zaznaczyć należy jedynie, iż od "momentu dodania informacji gospodarczej dane dłużnika oraz szczegóły zobowiązania są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu KBIG."

Oferta dla osób fizycznych – konsumentów

a) Sprawdzanie podmiotów – KBIG:

– umożliwia osobom fizycznym sprawdzić wiarygodność podmiotów gospodarczych w KBIG;

– umożliwia ocenić ryzyko skorzystania z usług danej firmy, co jest szczególnie istotne, np. w przypadku podpisywania umowy z deweloperem czy biurem podróży itp.;

– zmniejsza ryzyko i ewentualne koszty współpracy z określonym kontrahentem;

b) Monitoring podmiotów gospodarczych – KBIG:

– pozwala osobom fizycznym na automatyczną weryfikację sytuacji finansowej śledzonych podmiotów gospodarczych;

– informuje Klienta o fakcie pojawienia się nowych lub zmianie istniejących już w bazie KBIG informacji gospodarczych dotyczących monitorowanego podmiotu gospodarczego;

– umożliwia sprawdzenie, np. kondycji finansowej biura podróży, z którym planowany jest wakacyjny wyjazd, czy stabilność dewelopera, z którego usług chce się skorzystać;

– gwarantuje istotne wsparcie w zarządzaniu budżetem domowym i podejmowaniu odpowiednich decyzji finansowych.

c) Sprawdzanie informacji o sobie- KBIG w ramach niniejszej usługi:

– pozwala każdej osobie na otrzymanie raportu zawierającego zestawienie informacji gospodarczych o niej, zawartych w bazie danych KBIG;

– zapewnia dostęp do dwóch form raportów: raportu o sobie, który zawiera informacje gospodarcze na temat osoby, która wysłała zapytanie oraz raportu z rejestru zapytań, który z kolei zawiera zestawienie podmiotów sprawdzających w ciągu ostatniego roku informacje na temat pytającej osoby oraz raporty, które zostały im udostępnione;

– każdy utworzony raport o sobie lub raport z rejestru zapytań jest archiwizowany i dostępny w „Historii zapytań”;

d) Budowanie własnej pozytywnej historii płatniczej- dzięki systemowi KBIG:

– każdy konsument ma możliwość złożenia u swojego dostawcy usług i towarów wniosku o bezpłatne dopisanie informacji pozytywnej na swój temat do systemu KBIG;

– pozytywna informacja może być przekazana przy spełnieniu dwóch warunków- zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni a od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy;

e) Ujawnianie danych gospodarczych – KBIG w tym zakresie:

– pozwala na przekazywanie i upublicznianie informacji o dłużnikach niewywiązujących się ze zobowiązań;

– ogranicza możliwości funkcjonowania dłużnika w obrocie gospodarczym oraz dostęp do wielu towarów i usług z uwagi na ujawnienie informacji o nim na podstawie zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym;

– umożliwia ujawnienia danych dot. dłużnika bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanym zobowiązaniu;

Oferta dla przedsiębiorców

a) Sprawdzanie kontrahentów – KBIG zapewnia:

– źródło informacji o wiarygodności finansowej osób i firm;

– usługę weryfikacji kontrahentów  24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;

– umożliwia uzyskanie raportu zawierającego pozytywne jak i negatywne informacje gospodarcze dotyczące weryfikowanego podmiotu;

b) Monitoring podmiotów gospodarczych – KBIG:

– pozwala na automatyczną weryfikację sytuacji finansowej śledzonych podmiotów gospodarczych;

– informuje Klienta o fakcie pojawienia się nowych lub zmianie istniejących już w bazie KBIG informacji gospodarczych dotyczących monitorowanego podmiotu gospodarczego;

– zapewnia sprawną kontrolę kondycji finansowej odbiorców, dostawców oraz konkurencji i pozwala ustrzec się przed potencjalnymi blokadami płatniczymi;

c) Sprawdzanie informacji o sobie- KBIG w ramach niniejszej usługi:

– pozwala każdemu podmiotowi na otrzymanie raportu zawierającego zestawienie informacji gospodarczych o nim, zawartych w bazie danych KBIG;

– zapewnia dostęp do dwóch rodzajów raportów: raportu o sobie, który zawiera informacje gospodarcze na temat podmiotu, który wystąpił z zapytaniem oraz raportu z rejestru zapytań, który z kolei zawiera zestawienie podmiotów sprawdzających w ciągu ostatniego roku informacje na temat pytającego oraz raporty, które zostały im udostępnione;

– podmioty, które współpracują z KBIG mają stały dostęp do monitoringu własnego Przedsiębiorstwa, dzięki czemu na bieżąco są informowani o nowych lub zmienionych informacjach gospodarczych na ich temat;

d) Budowanie własnej pozytywnej historii płatniczej – dzięki systemowi KBIG:

– przedsiębiorcy mają możliwość dzielenia się między sobą informacjami gospodarczymi o zobowiązaniach regulowanych terminowo;

– podmioty współpracujące z KBIG mogą przekazywać do KBIG pozytywne informacje na wniosek podmiotów, których te dane dotyczą jak i z własnej inicjatywy, za zgodą tych podmiotów;

– pozytywna informacja może być przekazana przy spełnieniu dwóch warunków- zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni a od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy;

e) Ujawnianie danych gospodarczych – KBIG w tym zakresie:

– pozwala na przekazywanie i upublicznianie informacji o dłużnikach niewywiązujących się ze zobowiązań;

– ogranicza możliwości funkcjonowania dłużnika w obrocie gospodarczym oraz dostęp do wielu towarów i usług z uwagi na ujawnienie informacji o nim na podstawie zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym;

– umożliwia ujawnienia danych dot. dłużnika bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanym zobowiązaniu;

– przedsiębiorca ma również prawo do upublicznienia informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach klientów, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 60 dni; łączna kwota zobowiązań wobec wierzyciela wynosi co najmniej: w przypadku dłużnika będącego konsumentem – 200 zł brutto a w przypadku dłużnika nie będącego konsumentem – 500 zł brutto; upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach;

Oferta dla samorządów lokalnych oraz instytucji państwowych

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku zapewnia pełny dostęp do usług oferowanych przez KBIG samorządom lokalnym oraz instytucjom państwowym. W ramach oferty mieszczą się poniższe usługi:

a) Sprawdzenie kontrahentów – pozwala na pobranie raportu zawierającego informacje gospodarcze dotyczące danego podmiotu – o jego ewentualnym zadłużeniu lub terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań pieniężnych;

b) Monitoring gospodarczy- poprzez dostęp do informacji o bieżącym stanie zobowiązań i sytuacji finansowej kontrahenta, w tym automatyczne powiadomienie o fakcie pojawienia się nowych lub zmianie istniejących już w bazie KBIG informacji gospodarczych dotyczących monitorowanego podmiotu gospodarczego;

c) Budowanie własnej pozytywnej historii płatniczej- dzięki systemowi KBIG instytucje współpracujące z KBIG mogą przekazywać do KBIG pozytywne informacje na wniosek podmiotów, których te dane dotyczą jak i z własnej inicjatywy, za zgodą tych podmiotów a pozytywna informacja może być przekazana przy spełnieniu dwóch warunków- zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni a od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy; 

d) Ujawnianie danych gospodarczych- KBIG w tym zakresie:

– pozwala na przekazywanie i upublicznianie informacji o dłużnikach niewywiązujących się ze zobowiązań;

– ogranicza możliwości funkcjonowania dłużnika w obrocie gospodarczym oraz dostęp do wielu towarów i usług z uwagi na ujawnienie informacji o nim na podstawie zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym;

– umożliwia ujawnienia danych dot. dłużnika bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanym zobowiązaniu;

– instytucje mają również prawo do upublicznienia informacji o nieuregulowanych przez dłużników zobowiązaniach, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 60 dni; łączna kwota zobowiązań wobec wierzyciela wynosi co najmniej: w przypadku dłużnika będącego konsumentem – 200 zł brutto a w przypadku dłużnika nie będącego konsumentem – 500 zł brutto; upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

klient
klient
2022-02-15 15:06:11

Oszuści. Wyłudzają tylko pieniądze od firm. Nic nie roba, tylko wystawiają faktury i do płatności a za opóźnienie naliczają kary.

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Szczecinku
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 maja 2019

Santander Bank Polska w Szczecinku

Kredyt konsolidacyjny Mikołów
Wpisy Inne
author
Dominika Sobieraj
15 maja 2017

Kredyt konsolidacyjny Mikołów

Postępowanie UOKiK przeciwko Biedronce
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
27 września 2019

Postępowanie UOKiK przeciwko Biedronce

PKO BP w Bytowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
09 września 2019

PKO BP w Bytowie

Jakie słodycze najchętniej kupują Polacy?
Blog
author
Aneta Jankowska
18 stycznia 2019

Jakie słodycze najchętniej kupują Polacy?

Porównaj